Teleca (AB) Delårsrapport januari - mars 2003

Teleca AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 God tillväxt och stark internationell affärsverksamhet · Omsättningen ökade 50 % till 645 Mkr (431 Mkr). Försäljningstillväxten exklusive förvärv uppgick till 25 % · Stark utveckling inom Mobile Devices. Nyetableringar i Korea, Tyskland och Japan i år · Obigos försäljning ökade till 24 Mkr (7 Mkr) · Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 44 Mkr (44 Mkr) · Rörelsemarginalen (EBITA) var 6,8 % (10,1 %). En väsentlig ökning av marginalen förväntas under andra halvåret beroende på royaltyintäkter från Obigo samt internationella nyetableringar · Prognosen för 2003 kvarstår: Väsentligt bättre omsättning och resultat Teleca koncernen Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA, varav 32% utanför Sverige. Intäkter utanför Sverige utgör 44%. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen inom följande affärssegment: · Automotive. Teleca har ett komplett tjänsteutbud för fordonsindustrin. Det omfattar elektronik och programvaruutveckling i fordon, industriell IT och automation samt utveckling av eftermarknadskoncept med fokus på affärsnytta. · Life Science. Telecas tjänsteutbud omfattar allt från expertrådgivning till nyckelfärdiga projekt. Fokus ligger på utveckling av medicinsk utrustning, biotekniska instrument och produkter samt optimering av produktionsprocesser inom läkemedelsindustrin. · Enterprise. Teleca arbetar här huvudsakligen med myndigheter, banker, finansinstitut och IT-avdelningar på större företag. Tjänsteutbudet omfattar såväl expertrådgivning som totalansvar för större utvecklingsprojekt. Syftet med tjänsterna är att med hög kompetens och kvalitet säkerställa att kunderna får snabb avkastning på sina IT-investeringar. · Operators. Teleca har rollen som systemintegratör och partner till nätverksoperatörer och levererar helhetslösningar baserade på tredjepartsprodukter, som anpassas och integreras med kundernas system. Teleca svarar även för drift, underhåll, support, processutveckling och utbildning. · Mobile Devices. Teleca arbetar med utveckling och integrering av system, programvara och elektronik för mobiltelefoner, s.k. smart phones och handdatorer (PDA). Koncernen erbjuder också tjänster kopplade till den egna produktsviten Obigo. · Telecom Equipment. Teleca utvecklar kompletta lösningar för tillverkare av utrustning för telekommunikation och närliggande teknikområden. Det innebär bl.a. utveckling av inbyggda system med både elektronik och programvara, exempelvis framtagning av delsystem till basstationer, GPRS-noder för 2.5G och 3G och andra telekomnoder. · Industrial. Telecas kompetens inom industriell IT och automation, som bedrivs under varumärket Benima, kännetecknas av helhetslösningar. Gemensamt för kunderna, som återfinns inom flera industriella branscher, är att de i ökad utsträckning använder informationsteknik (IT) för att automatisera och effektivisera sina processer. Ofta genom att systemen för process- och produktionskontroll knyts ihop med affärssystemen. Kunderna förlitar sig på koncernens ingenjörskunskap vad avser allt från små apparater som mobiltelefoner och medicinsk apparatur till omfattande system såsom finansiella nätverk, telekommunikationsnätverk och styrsystem för produktionsanläggningar. Exempel på koncernens kunder är; ABB, AMS, Ericsson, 3, Motorola, Nokia, Orange, Panasonic, Saab, Sagem, Samsung, Siemens, Sony Ericsson, T- Mobile, Telia, Thales, Vattenfall, Vodafone och Volvo. En av orsakerna till att Teleca presterar tillväxt och stabila resultat är den stora kundbasen inom många branscher och den omfattande geografiska spridningen. Segments-fördelningen ser ut enligt följande: Mobile Devices 32%, Telecom Equipment 19%, Operators 15%, Industrial 14%, Life Science 8%, Enterprise 8% och Automotive 3%. Affärs- och marknadsutsikter Början av 2003 har varit positiv inom områden som Mobile Devices, Operators, Obigo, Storbritannien och Italien. Teleca har en stabil tillväxt tack vare sin starka internationella affärsverksamhet och fortsätter att ta kostnader för att leverera tillväxt. De lokala marknaderna i Sverige och Frankrike är fortsatt utmanande med turbulens inom affärssegmenten Industrial och Automotive. Stockholm och Göteborg har påverkats mest av fortsatt svaga marknader. I Frankrike har resurskonsultverksamheten en svag efterfrågan, medan de högre värderade lösningsorienterade tjänsterna visar vissa positiva tecken. Effektivitetsåtgärder har vidtagits genom bland annat friställningar i Trollhättan, Stockholm och Frankrike. Obigos resultat var något bättre än väntat beroende på att ett par nya kontrakt som förväntades fullföljas under andra kvartalet tecknades redan under första kvartalet. Försäljningen av Obigo ökade kraftigt till 24,4 Mkr (6,8 Mkr) och rörelseresultatet var -2,4 Mkr. Borträknat Obigo var Telecas resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) under första kvartalet 46 Mkr, jämfört med 39 Mkr under fjärde kvartalet 2002. Då övergången till royaltybaserade kontrakt påbörjades i slutet av 2001 och med en förväntad försäljning på 120 miljoner enheter som innehåller Obigo under 2003 kommer royaltyintäkter att från och med tredje kvartalet och framåt få en tilltagande positiv påverkan på resultatet. Förnyade underhållsavtal förväntas ge ytterligare vinster särskilt under fjärde kvartalet. Helårsprognosen för Obigo 2003 står fast, med ett rörelseresultat (EBIT) på 20 Mkr. Den svenska kronan har stärkts betydligt mot den amerikanska dollarn och brittiska pundet under 2002. Om växelkurserna hade förblivit de samma som under första kvartalet 2002 hade Telecas rörelseresultat under årets första kvartal varit ca 14 Mkr högre. Växelkurserna har speciellt påverkat affärssegmentet Mobile Devices. Emellertid är detta ett segment som visar god tillväxt och den negativa resultatpåverkan från växelkurser förväntas kompenseras genom en försäljningsökning av högre värderade tjänster under kommande kvartal. Fortgående fokus på försäljning har resulterat i en något högre debiteringsgrad på 68,5 % under första kvartalet jämfört med 68,0 % under fjärde kvartalet 2002. Däremot har prispress påverkat rörelsemarginalen. Den större delen av prispåverkan är förorsakad av marknadsutvecklingen under 2001 och 2002, vilken har resulterat i en fördröjd effekt på medelpriset. De internationella priserna för tjänster inom affärssegmenten Operators och Mobile Devices är goda. Detta förväntas ge en successiv positiv påverkan på medelpriset eftersom dessa segment har starkare tillväxt än andra. Affärssegmentet Industrial har förbättrats jämfört med fjärde kvartalet 2002 och har en stabil utsikt på en låg nivå. Däremot har försäljningen inom affärssegmentet Automotive, särskilt i Sverige, minskat avsevärt och utgör 3 % av den totala omsättningen under första kvartalet jämfört med i medeltal 7 % under 2002. Detta har föranlett nedläggning av Telecas kontor i Trollhättan. Efterfrågan från fordonstillverkare i Sverige förväntas att vara fortsatt svag medan efterfrågan från underleverantörer till fordonsindustrin förväntas fortsätta vara god. Affärssegmentet Telecom Equipment är stabilt med rimliga marginaler tack vare långsiktiga outsourcing-avtal i Sverige, Frankrike och Norge. Affärsområdet Life Science utvecklas positivt och utgjorde 8 % av försäljningen under årets första kvartal jämfört med i genomsnitt 7 % under 2002. En överetablering på lokala marknader har inneburit en viss prispress inom dessa två segment. Den positiva trenden inom affärssegmentet Mobile Devices fortsätter, speciellt i Asien. Obigo, Symbian och Nokias Series 60 Platform är de största drivkrafterna. Försäljningen i Asien har mer än fördubblats jämfört med första kvartalet 2002. Det nya dotterbolaget i Korea utvecklas väl och hade 16 anställda vid slutet av första kvartalet. Uppstartskostnader har tagits under första kvartalet och affärerna väntas nu fortsätta att växa stabilt med bra marginaler under resterande 2003. Telecas stora möjligheter i Japan bekräftades åter under första kvartalet genom en försäljning om ca 1 % av den totala försäljningen. Baserat på denna framgång och den positiva trenden inom Mobile Devices har ett beslut tagits att etablera ett nytt dotterbolag i Japan. Etablerings-aktiviteter kommer att pågå under andra kvartalet och bolaget förväntas vara fullt operativt under årets tredje kvartal. I följande tabell visas försäljning per land. Sverige 56 % Storbritannien 8 % Frankrike 7 % Norge 5 % Danmark 4 % Tyskland 4 % Italien 4 % Finland 3 % Korea 3 % Japan 1 % USA 1 % Övriga världen 3 % Ungefärlig försäljning per land under första kvartalet baserat på fakturering Större delen av Geoworks brittiska verksamhet, inkluderande 27 medarbetare, har fullt ut integrerats med Teleca och konsoliderats från och med februari, med god lönsamhet. Denna verksamhet har betydligt stärkt Telecas erfarenhet inom affärssegmentet Mobile Devices särskilt på den starka marknaden för operativsystemet Symbian. Förvärvet av YacCom i januari med 34 anställda har stärkt Telecas position inom Mobile Devices och på den franska marknaden. YacCom har adderat värdefull erfarenhet inom utveckling av s k Man-Machine Interfaces (MMI) för mobila enheter och fortsätter att vara lönsamt med goda marginaler. Teleca har tillkännagett etableringen av ett nytt dotterbolag i Nürnberg, Tyskland med inledningsvis 48 anställda. Samtidigt har Teleca tecknat ett tvåårigt utvecklingsavtal med Ericsson Mobile Platforms. Det nya dotterbolaget är operativt från 1 april och förväntas ha en rimlig rörelsemarginal. Dotterbolaget har en mycket intressant potential för tillväxt både på den lokala tyska marknaden och inom Mobile Devices segmentet. Till följd av den över året ojämna fördelningen av royaltyintäkter från Obigo samt etableringarna i Korea, Tyskland och Japan, där det redan finns betydande intäkter förväntas en väsentlig ökning av marginalen under årets andra halvår. Osäkerheten i världsekonomin har försenat projekt. Med ett normalt klimat för företagsinvesteringar skulle debiteringsgraden vara några procentenheter högre. Obigo har utmärkt försäljningstillväxt medan kostnaderna inte förväntas att öka väsentligt under de närmaste åren. Detta kommer att öka Telecas marginal. Telecas mål att ha en marginal (EBITA) på 15 % är uppnåeligt. Omsättning och resultat Omsättningen under första kvartalet ökade med 50 % till 645 Mkr (431 Mkr). Försäljningen utanför Sverige uppgick till 44 %. Omsättningen per anställd ökade till 267 tkr (234 tkr). Ökningen jämfört med första kvartalet 2001 beror på ett flertal orsaker inkluderande konsolideringseffekter, fler tillgängliga timmar, högre debiteringsgrad, mer programvaruförsäljning (inkluderande Obigo) och större intäkter från underkonsulter. Exklusive förvärv var den organiska tillväxten 25 % Denna siffra inkluderar outsourcing-avtal med Ericsson i Frankrike och Norge. Exklusive outsourcing-avtal var den organiska tillväxten 12%. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 43,6 Mkr (43,7 Mkr). Marginalen (EBITA) var 6,8 % (10,1 %). Resultat efter finansnetto uppgick till 12,9 Mkr (22,0 Mkr). Personal Genomsnittligt antal medarbetare ökade med 32 % till 2.420 personer (1.840). Antalet medarbetare var vid periodens slut 2.520 personer (2.374, december 2002). Likvida medel och finansiell ställning Koncernens likvida medel och räntebärande fordringar uppgick till 209 Mkr (236 Mkr, december 2002). Detta inkluderar ett räntebärande lån till Sigma på 43 Mkr som kommer att slutregleras under året. Koncernens nettoskuld uppgick till 245 Mkr (175 Mkr, december 2002). Ökningen av nettoskulden beror främst på en temporär ökning av rörelsekapitalet hänförbara till stora internationella projekt och förvärv. I nettoskulden ingår skuldebrev till de före detta ägarna av Teleca Ltd om 153 Mkr som kommer att slutregleras under året. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 12 % (9 %, december 2002). Koncernens egna kapital uppgick till 1.959 Mkr (1.976 Mkr, december 2002). Soliditeten uppgick till 66 % (67 %, december 2002). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 42,1 Mkr, varav 24,5 Mkr har investerats i goodwill. Återstående 17,6 Mkr har investerats i inventarier, patent och programvaruutveckling. Koncernen har bokfört investeringar i programvaruutveckling Obigo om 6,9 Mkr som anläggningstillgångar. Avskrivningar för perioden uppgår till 2,1 Mkr. Livslängden för aktiverade investeringar har bedömts uppgå till tre år. Förvärv under perioden Teleca och Geoworks ingick ett avtal som innebar att 27 av Geoworks anställda i Storbritannien omplacerades till Teleca från och med den 1 februari 2003. Teleca har även att förvärvat vissa tillgångar och övertagit ett hyresavtal från Geoworks brittiska dotterbolag. Teleca har även nått en överenskommelse med kunder som innebär att Teleca övertar ansvaret för Geoworks projekt. Teleca har förvärvat konsultföretaget YacCom i Rennes, Frankrike, med 34 medarbetare. Förvärvet är en del av Telecas strategi att bygga en global affär inom Mobile Devices och stärka sin position i Frankrike. Moderbolaget Omsättningen uppgick under perioden till 12,3 Mkr (7,7 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,0 Mkr( 5,0 Mkr ). Likvida medel uppgick till 151,5 Mkr (230,8 Mkr). Moderbolaget har under perioden investerat 42,4 Mkr i aktier i dotterbolag. Dessutom har 2,0 Mkr investerats i inventarier. Viktiga händelser efter periodens utgång Teleca har beslutat att starta ett dotterbolag i Tokyo, Japan som kommer att vara operativt under tredje kvartalet 2003. Under 2002 påbörjade Teleca en lokal försäljningskampanj i Japan som var riktad mot tillverkare av mobila enheter. Teleca har framgångsrikt utvecklat nya affärer med ett antal ledande företag. Det nya dotterbolaget kommer ytterligare att stärka affärssegmentet Mobile Devices i Asien, vilket fortsätter att utvecklas mycket väl med stark efterfrågan. Ett nytt dotterbolag, Teleca Systems GmbH, har startats i Nürnberg, Tyskland. Dotterbolaget är operativt från och med april. Prognos År 2003 har haft en positiv början med god tillväxt och en stark internationell affärsverksamhet. Ökade försäljningsinsatser och effektivitetsåtgärder har inletts för att besvara svaga lokala marknader i Sverige och nedgången inom affärssegmenten Industrial och Automotive. På grund av royaltys från Obigo, uppstartskostnader i Korea, Tyskland och Japan samt kostnads och effektivitetsårgärder i Sverige förväntas en större del av helårets vinst under andra halvåret jämfört med tidigare år. Styrelsens prognos för helåret 2003 kvarstår, väsentligt ökad omsättning och resultat. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, 6 månader (Q2) 2003 17 juli 2003 Delårsrapport, 9 månader (Q3) 2003 21 oktober 2003 Bokslutskommuniké, 12 månader (Q4) 2003 13 februari 2004 Press och analytikerträff Teleca kommer att presentera bokslutskommunikén klockan 09.00 (CET) den 6 maj 2003, på Operaterassen i Stockholm. Nick Stammers, VD och koncernchef, presenterar företaget och delårsrapporten samt ger möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. Telefon: 08 562 189 91 Det går även att följa presentationen på Internet. Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 6 maj 2003 Teleca AB (publ) (org. nr 556250-3515) Styrelsen Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida www.teleca.com För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB Mobil +44-7768-32 35 35 e-post: nick.stammers@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Adreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13 e-post: andreas.zartmann@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar