Teleca AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Teleca AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2002 Starkt resultat - marginal (EBITA) för andra kvartalet 10,0% * Telecas Mobile Suite har intagit en stark position på den växande globala marknaden för tredjeparts mjukvara för mobiltelefoner * En bred bas av utvecklingsintensiva kunder är grund- läggande för marginalen. De tre huvudindustrierna är Telecom 31%, Consumer Electronics 28% samt Industrial och Automotive 21% * Omsättningen under perioden uppgick till 957 Mkr (608 Mkr) * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 96,2 Mkr (93,8 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till 45,8 Mkr (67,0 Mkr) * Stark plattform för europeisk konsolidering åskådliggörs genom outsourcingavtal med Ericsson i Frankrike och offentligt bud på Pronyx i Sverige * Prognos för 2002 kvarstår: Betydligt bättre resultat (EBITA) jämfört med proformaräkenskaperna för Teleca och AU-System Teleca konsoliderar AU-System från och med 1 februari 2002. Rapporten inkluderar jämförande proformasiffror för Teleca för föregående år exklusive Epsilon och Sigma. Teleca koncernen Teleca är ett europeiskt konsultföretag med inriktning på ny teknik och FoU med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Koncernen har mer än 2.200 anställda i 13 länder, varav ca 31% av de anställda finns utanför Sverige. Intäkter utanför Sverige utgör ca 42%. Koncernens kunder är ledande teknikföretag, operatörer, tjänsteleverantörer och IT-användare som behöver utveckla ny teknik eller förbättra befintliga lösningar på följande marknader: * Telecom: växlar, basstationer, PABXs, OSS, tjänsteutveckling, samtalshantering etc. * Consumer Electronics: mobila terminaler, PC-tillbehör, kameror, digital-TV-boxar, stereoanläggningar, etc. * Industrial och Automotive: SCADA, robotsystem, materialhantering, maskinkontroll, simuleringar, validering, förarinformation, säkerhet, motorstyrning, telematik, etc. * Life Science: farmaceutisk tillverkningskontroll, laboratorieinstrument, medicinsk utrustning, bioinformatics, tele medicin etc. * Finance: bank via Internet, finansiell meddelandehantering, mobila banklösningar, etc. * Government: affärskritiska Content management system, etc. Kunderna förlitar sig på koncernens ingenjörskunskap för allt från små apparater som mobiltelefoner och kortläsare till omfattande projekt såsom finansiella nätverk, telekommunikationsnätverk och styrsystem för produktionsanläggningar. Exempel på koncernens kunder är; ABB, AMS, Ericsson, Hutchison 3G, Motorola, Nokia, One2One, Orange, Panasonic, Saab, Sagem, Samsung, Siemens, Sony Ericsson, Telia, Thales, Vattenfall och Volvo. En av orsakerna till varför Teleca behåller sina goda marginaler är den breda kundbasen inom många industrier och den goda geografiska spridningen. De tre största industrierna är telecom, consumer electronics samt industrial och automotive. [REMOVED GRAPHICS] *) varav Life Science 7%, Government 6%, Bank/Finance 1% och övriga 6% Marknadsutsikter Fokus kvarstår på försäljning och effektivitet eftersom vi arbetar på en svag och konkurrens-utsatt marknad. Vår breda och förstärkande geografiska närvaro tillsammans med vår kundbas ger oss en stabil plattform, och vår starka finansiella utveckling ger oss utmärkta möjligheter på en svag marknad. Värderingen av potentiella uppköpskandidater är attraktiv och skapar konsolideringsmöjligher, vilket bekräftas av outsourcingavtalet med Ericsson i Frankrike och Telecas offentliga bud på Pronyx. Dessutom söker kunderna i allt högre grad stabila samarbetspartners att arbeta med och detta ger Teleca en fördel. Detta gäller speciellt vid outsourcing av FoU och större projekt. Samgåendet mellan Teleca och AU-System är genomförd och arbetet inom organisationen fortsätter på normalt sätt med fokus på effektivitet och försäljningsynergier. Den industriella logiken och den möjliga resultförbättringen bekräftas ständigt i enlighet med de uppskattningar som gjordes i prospektet. Telecas Mobile Suite fortsätter att spela en nyckelroll i den framgångsrika utvecklingen av Teleca (se "Teleca Mobile Suite"). Samtliga Telecas traditionella marknader är fortsatt stabila men tuffa. Det förekommer fortfarande viss prispress på svåra marknader med överkapacitet (t.ex. Stockholm). Marknaderna visar inga tecken på en snabb uppgång den närmaste tiden, men med hårt arbete finns det fortfarande många möjligheter att ta vara på. Teleca starkaste marknad fortsätter att vara terminaltillverkare, där speciellt efterfrågan på Mobile Suite är stark. Mobiloperatörernas efterfrågan inom stödsystem och tjänster för 3G är fortfarande god. Marknaderna inom Life Science och Industrial och Automotive är stabila. Bilden är liknande utöver Telecas europeiska marknader, men vår globala position inom mobila terminaler minskar geografiska begränsningar. Telecas orderbok har fortsatt att förbättras under andra kvartalet och ger en stabil bild framåt. Med en bra start på tredje kvartalet och fortsatt fokusering på försäljning och effektivitet, kombinerat med en stabil och bred orderbok, tror vi på en fortsatt, gradvis förbättring under resten av året. Telecas Mobile Suite Telecas Mobile Suite är en portfölj med mjukvaruprodukter som motsvarar det applikationslager som behövs för att bygga en komplett mobiltelefon som inkluderar Internet browsing, messaging och content management. Mobile Suite fungerar oberoende av cellulära nätverksteknologier t ex GSM, CDMA och 3G, vilket gör den mindre känslig för förseningar med 3G. Mobile Suite stödjer MMS, SyncML samt Java och står för en hög kvalitativ säkerhet. Marknaden för Teleca Mobile Suite förväntas växa markant under de kommande fem åren. Antalet Mobile Suite kontrakt har fördubblats årligen under de senaste två åren, och i slutet av juni 2002 var antalet kunder 50 stycken, vilket motsvarar 40% av de uppskattade antalet på 120 potentiella kunderna. Exempel på kunder är Arima Communication Corp., Condat AG, Hyundai, Infineon, LG Electronics Inc, Motorola Electronics and Communications Inc, Philips Semiconductors, Samsung Electronics Co. Ltd, Siemens VDO Automotive AG och SK Telecom. Vår uppskattning är att Mobile Suite under år 2003 kommer att vara integrerad i 120 miljoner produkter, motsvarande ungefär 35 procent av den totala marknaden för mobiltelefoner (350 miljoner mobiltelefoner 2003: Frost&Sullivan). Detta ger Teleca en dominerande position på marknaden och en stor potential för stigande produktintäkter samt intäkter genom försäljning av relaterade tjänster under de närmaste åren. Teleca har gjort betydande investeringar under de senaste två åren, vilket har påverkat resultatet negativt. Fokus har varit på att ta fram en "state-of-the-art" produkt och att ta en avsevärd marknadsandel, vilket har uppnåtts. Licensintäkterna prognostiseras nu att stiga och generera vinst med början andra halvåret 2002. Teleca uppskattar att inom två år kommer EBIT resultatet att överstiga SEK 50 M. Mobile Suite genererar även försäljning av konsulttjänster med god marginal. Dessa intäkter relaterade till Mobile Suite beräknas öka med 15% per år från 105 MSEK år 2002. Mobile Suite ger Teleca en bred kundbas och en utmärkt plattform för utvecklande av andra konsultintäkter. Från augusti 2002 kommer Mobile Suite verksamheten att bedrivas i ett separat bolag, Teleca Mobile Technologies AB. Detta genomförs dels för att kunna skapa en fokuserad styrka med specifik kunskap i att sälja mjukvara och hur en produktverksamhet ska bedrivas, men även för att göra uppföljningen tydligare och för att underlätta strukturella affärer. Se Appendix för ytterligare information om Teleca Mobile Suite. Omsättning och resultat Omsättningen under första halvåret 2002 ökade 57% till 957 Mkr (608 Mkr). Omsättningen utanför Sverige uppgick till 42%. Omsättningen per anställd uppgick till 484 tkr (499tkr). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 96,2 Mkr (93,8 Mkr). Marginalen (EBITA) var 10,0% (15,4%). Den sammanslagna marginalen för Teleca och AU-System under helåret 2001 uppgick till 7,9%. Denna ökade till 10,1% under första kvartalet och 10,0% under andra kvartalet. Andra kvartalet hade 2 arbetsdagar färre jämfört med första kvartalet i år, vilket uppskattningsvis motsvarar 3% i omsättning och marginal under i övrigt oförändrade förutsättningar. Resultatet efter finansnetto uppgick till 45,8 Mkr (67,0 Mkr). Personal Genomsnittligt antal medarbetare ökade med 63% till 1.978 personer (1,217) (AU-System konsolideras från och med 1 februari.) Antalet medarbetare var vid periodens slut 2.234 personer (1,246 p, december 2001). Likvida medel och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 226 Mkr (245 Mkr, december 2001). Under andra kvartalet belastades koncernens likvida medel av utbetalad utdelning om 41,2 Mkr och återbetalning av lån och räntekostnader om 162,8 Mkr till de förra ägarna av Teleca Ltd. Koncernens nettoskuld uppgick till 153 Mkr (162 Mkr, december 2001 och 110 Mkr mars 2002). I nettoskulden ingår långfristiga skuldebrev till säljarna av Teleca Ltd om 156 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 8% (19%, december 2001). Koncernens egna kapital uppgick till 1,942 Mkr (870 Mkr, december 2001). Soliditeten uppgick till 69% (58%, december 2001). Investeringar Koncernens investeringar under perioden uppgick till 1.080 Mkr, varav 1.022 Mkr investerats i goodwill, vilket nästan uteslutande är kopplat till förvärvet av AU-System AB. Resterande 58 Mkr har investerats i maskiner och inventarier, varav 43 Mkr hänför sig till konsolidering av maskiner och inventarier från AU-System. I enlighet med en ny rekommendation från Redovisningsrådet (RR 15, gällande från och med 1 januari 2002) har koncernen bokfört investeringar om 6,2 Mkr, i programvaruutveckling som uppstått under kvartal två, som anläggningstillgångar. Av dessa är 5,1 Mkr hänförbart till Mobile Suite. Avskrivningar för perioden uppgår till 0,5 Mkr. Jämfört med de redovisningsprinciper som tillämpades till och med år 2001 har detta en positiv resultateffekt på 5,7 Mkr. Livslängden för aktiverade investeringar har bedömts uppgå till tre år. Baserat på övergångsreglerna enligt RR 15 i samband med att rekommendationen införs skall historiska utgifter för utveckling ej aktiveras. Således har införandet av RR 15 ej påverkat jämförelseperioder. Förvärv och utförsäljningar under perioden Teleca och Ericsson slutförde ett outsourcingavtal där Ericssons franska forsknings- och utvecklingsaktivitet överfördes till Teleca. Som en del av detta avtal överfördes 185 anställda från Ericsson till ett nytt franskt dotterbolag inom Teleca. Outsourcingsavtalet för FoU löper initialt på 3 år. Det nya dotterbolaget kommer att fokusera på projekt och outsourcad FoU och dra nytta av enhetens långa erfarenhet av helhetsåtagande inom programvara. Teleca kommer att arbeta med olika telekomtjänster inkluderande nätverk och mobila teknologier. Teleca kommer också att arbeta som en integrerationspartner till Ericsson inom mobila tjänster och serviceplattformar. Avtalet ökar Telecas personal i Frankrike till omkring 300 anställda och är en del av Telecas strategi att fokusera tillväxt på stora europeiska marknader och att utöka outsourcingsverksamheten. Outsourcingavtalet har haft en omedelbar positiv effekt på Telecas resultat, och för Teleca normala marginaler förväntas inom två år. Resultatet från det nya dotterbolag konsolideras i Teleca från och med 1 juni 2002. För att stärka Telecas fokus på FoU har Teleca från Bure Equity förvärvat IT-konsulten Erda Technology AB med 30 anställda. Erda förstärker Telecas position inom Life Science. Erda kommer att införlivas i verksamheter i Telecas dotterbolag i Uppsala och Linköping och konsolideras från och med 1 april 2002. Teleca avyttrade reklambyrån SandbergTrygg med 80 anställda till Bure Equity. Verksamheten tillhör inte Telecas kärnverksamhet och SandbergTrygg kommer att få en bättre plattform för utveckling inom Bures affärsområde Media & Kommunikation. SandbergTrygg konsolideras inte i Teleca i andra kvartalet. Projekt och nya avtal Följande är exempel på projekt under andra kvartalet som kan nämnas utan att bryta mot sekretessavtal med Telecas kunder. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) Teleca har tecknat ett fyrårigt avtal med den Danska Arbetsmarknadsstyrelsen om utveckling och underhåll av applikationer för en digital arbetsförmedling via Internet. AstraZeneca Implementering av ny automatiserings- och övervakningssystem för ny produktionslinje. Axis-Shield Teleca och Axis-Shield PoC AS har påbörjat samarbete för utveckling av nästa generations Point-of-Care- instrument för dent växande marknaden inom In vitro Diagnostics. Ericsson Förnyande av koncernramavtal med Ericsson inom områdena Forskning och Utveckling samt IS/IT. Hi3G Access Teleca har levererat en komplett lösning för nummerhantering till Hi3G. Denna möjliggör för Hi3G att hantera nummerplanering, nummerflytt och USIM-kort på ett effektivt sätt. Hi3G, Orange Sverige, Vodafone Teleca har slutit ett avtal och Svenska UMTS Nät (Telia med de ledande svenska och Tele2) mobiloperatörerna avseende teknisk lösning och en ekonomisk kalkyl avsedda att utgöra bas för beslut avseende utbyggnad av tredje generationens (3G) mobila telekommunikationsnätverk inom Stockholms tunnelbanesystem. Gijon Utveckling av SMS plattform för regionen Gijon i Spanien. Mitsubishi Electric Teleca har säkrat ett kontrakt från Mitsubishi Electric att implementera Bluetooth i kundens senaste microcontrollers. Uppdraget innefattar mjukvaruutveckling, licensiering och support. National Semiconductor Utvecklingspartner avseende Corporation programvara för deras nästa generation Bluetooth chip. Oniway Leverans av anpassat webbaserat verktyg för kvalitetssäkring och certifiering av "value added services and content" för den portugisiska operatören Oniway. Saab Training Systems Ramavtal avseende konsulttjänster inom utveckling av elektronik, mjukvara och testsystem. Siemens ICM Utveckling av mobiltillbehör för hörselskadade. Starfish Software Utsedd av Starfisk Software till första Systems Integrator Program Partner. Som SIP partner kommer Teleca utveckla mobil datasynkronisering, konnektivitet och device management lösningar i Europa. Volvo Car Corporation Teleca har kontrakterats för att introducera Anotos koncept för digitalt papper vid Volvos fabrik i Olofström, Sverige. Viktiga händelser efter periodens utgång I juli 2002 lade Teleca ett offentligt bud på Pronyx AB med 125 anställda. Om budet accepteras kommer Teleca att integrera Pronyx verksamhet med dotterbolaget Benima, som då kommer att ha verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Information om budet har publicerats i ett prospekt, som kan beställas av Teleca eller laddas ner från www.teleca.com. Prognos Teleca arbetar hårt med att fånga möjligheterna som skapas i en nedgång. Den löpande arbetet med att stärka företaget ger en utmärkt plattform för fortsatt framgång under kommande år. Teleca har framgångsrikt utfört ett stort samgående under 2002 som nästan dubblerade koncernens storlek. Detta har genomförts samtidigt som resultat och marginaler har ökat under extremt tuffa marknadsförhållanden. Tredje kvartalet har börjat bra och orderboken är god. Det finns en stark efterfrågan på Telecas Mobile Suite och vi ser en mycket intressant framtida potential. Mobile Suite kommer att generera ökade underhålls- och licensintäkter då vi stärker vår globala position inom mobila terminaler. Styrelsens prognos för 2002 står fast, innebärande ett avsevärt ökat resultat (EBITA) jämfört med proformaresultet för Teleca och AU-System under 2001 (173 Mkr). För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Christer Björk, VD, Teleca Teleca AB Software Solutions AB Mobil 0044-776 832 3535 Mobil 0706 38 16 08 e-post: e-post: nick.stammers@teleca.com christer.bjork@tss.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar