Teleca AB (publ) Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 Tredje kvartalet var en besvikelse - Men marknaden förbättras sakta · Omsättningen ökade 26 % till 1.838,0 Mkr (1.457,8). Tillväxten exklusive förvärv uppgick till 14 % · Resultat efter skatt -8.6 Mkr (26,2) · Resultat per aktie -0.14 kr (0,46) · Rörelseresultat (EBITA) 106.8 Mkr (141,3) · Tredje kvartalets resultat var sämre än förväntat, i huvudsak på grund av fastprisprojekt och omstruktureringskostnader · Obigo presterar bra och den internationella marknaden för affärssegmentet Mobile Devices är stark · Debiteringsgraden ökade till 70,6 % under tredje kvartalet · Ny prognos för 2003: Väsentligt högre omsättning men lägre resultat jämfört med 2002 Affärs- och marknadsutsikter Generell marknadskommentar Resultatet under det tredje kvartalet var sämre än förväntat, i huvudsak på grund av fastprisprojekt och omstruktureringskostnader. Samtidigt finns det tecken på att den generella marknadsutvecklingen sakta håller på att förbättras och den underliggande generella prisutvecklingen är stabil. Många kunders finansiella ställning har förbättras vilket ökar sannolikheten för framtida investeringar. Detta gäller framförallt operatörs- och telekomleverantörsbranschen. Telecas internationella närvaro bedöms medföra en god möjlighet att dra nytta av den förbättrade situationen. Telecas etablering i Asien växer snabbt, är lönsam och står idag för ca 10 % av försäljningen. Debiteringsgraden under tredje kvartalet ökade till 70,6 % (68,1 under andra kvartalet). Med bibehållen fokus på försäljning och effektivitet tillsammans med en positiv marknadsutveckling förväntas fortsatt successiv förbättring under kvartalen framöver. Sammanfattningsvis var tredje kvartalet en besvikelse men uppfattningen att marknaden och resultatet kommer att förbättras har blivit starkare, vilket är positivt inför 2004. Försäljningstillväxten på 26% är också en god investering inför det kommande året. Specifika händelser Resultatet i tredje kvartalet har påverkats negativt av fastprisprojekt. Effekten uppskattats till 11 Mkr. Problemen är hänförliga till tre av varandra oberoende projekt och är en kombination av underskattning av komplexiteten och tidsåtgången. På grund av fortsatt svaga marknader i Stockholm och Frankrike har ytterligare omstruktureringsåtgärder blivit nödvändiga. Totalt i koncernen har ca 50 anställda blivit varslade under tredje kvartalet. Detta har påverkat tredje kvartalets resultat med ca 7,5 Mkr (16,4 under årets första nio månader) i omstruktureringskostnader. Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas under fjärde kvartalet. En fortsatt förstärkning av den svenska kronan gentemot amerikanska dollarn och brittiska pundet har haft en fortsatt påverkan. Om växelkurserna förblivit desamma som under de första nio månaderna 2002 hade Telecas niomånadersresultat varit cirka 22 Mkr högre. Affärssegment Affärssegmentet Mobile Devices är mycket starkt och intäkterna ökade till 40 % av koncernens totala försäljning under det tredje kvartalet (35 under det andra kvartalet och 32 under det första kvartalet). De nya dotterbolagen i Tyskland, Korea och Japan har alla utvecklas bättre än förväntat. Korea växte under tredje kvartalet till fler än 50 anställda. Teleca utvärderar hur den mycket spännande asiatiska verksamheten ska utvecklas vidare. Obigo har en fortsatt god efterfrågan och utvecklas enligt förväntan. Fem nya kunder tillkom under det tredje kvartalet. Försäljningen under årets första nio månader var 75,4 Mkr med ett rörelseresultat (EBIT) på 7,0 Mkr. Prognosen för 2003, med ett rörelseresultat (EBIT) på 20 miljoner kronor, förväntas överträffas. Royaltyintäkterna förväntas att ta fart under fjärde kvartalet och kommer att ha en betydande påverkan på resultatet de kommande kvartalen. Telecas PC Connectivity Suite har nu sex kunder och utvecklas väl. Efterfrågan på denna programvara ökar och framtidsutsikterna är positiva såväl för licensintäkter som för högt värderade konsulttjänster. Affärssegmentet Telecom Equipment visar vissa tecken på förbättring och flera nya order har tecknas under det tredje kvartalet. Vilket stödjer den ökade optimismen bland de ledande telekomleverantörerna. Affärssegmentet Industrial har märkt av en påtagligt förbättrad lokal marknad i Sverige efter sommaren. Huvuddelen av förbättringen är hänförlig till kärnkrafts- och läkemedelsindustrin men även till viss del till bil- och gruvindustrin. Förändringen i marknaden tillsammans med effektiviseringar förväntas medföra bättre resultat i detta segment från och med fjärde kvartalet. Affärssegmentet Enterprise är svagt i Sverige. Omstruktureringsåtgärder under andra och tredje kvartalet förväntas leda till förbättrade resultat från 2004. Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 21 oktober 2003 Teleca AB (publ) (org. nr 556250-3515) För styrelsen: Nick Stammers, VD och koncernchef Dan Olofsson, Styrelseordförande Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida. www.teleca.se För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB Mobil +44-7768-32 35 35 e-post: nick.stammers@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Andreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13 e-post: andreas.zartmann@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Teleca AB Box 47606 117 94 Stockholm Tel: 08 579 116 00 Fax: 08 579 116 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar