Telecas skattekostnad minskar med 88 Mkr

Telecas skattekostnad minskar med 88 Mkr I samband med utskiftningen av Sigma AB uppstod en skattemässig förlust i Teleca AB som kan beräknas till 316 Mkr. Härigenom får Teleca AB en uppskjuten skattefordran om 88 Mkr, vilken kommer att minska årets skattekostnad i Teleca AB. Teleca har under 2001 delat upp koncernen i tre självständiga börsbolag. Uppdelningen har skett genom att Teleca AB skiftat ut de två dotterkoncernerna Epsilon respektive Sigma till aktieägarna. Utskiftningen av Epsilon med påföljande börsnotering genomfördes i juni. Utskiftningen av Sigma med påföljande börsnotering genomfördes i september. Vid utskiftningen av Sigma var marknadsvärdet på aktierna i Sigma 316 Mkr lägre än aktiernas skattemässiga restvärde i Teleca AB. Marknadsvärdet har beräknats som genomsnittet av sista betalkurs för Sigma AB under de tio första noteringsdagarna. Härigenom får Teleca AB en uppskjuten skattefordran om 88 Mkr. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 9 om inkomstskatter kommer Teleca att redovisa skattefordran under fjärde kvartalet 2001, vilket reducerar Telecas skattekostnad innevarande år med 88 Mkr. Kassaflödet påverkas kommande år då framtida årsresultat kvittas mot detta förlustavdrag. Resultatet per aktie kommer härigenom att förbättras med 2,34 kronor i år. Om hänsyn härtill tagits i delårsrapporten januari - september 2001 hade resultatet per aktie efter full skatt proforma uppgått till 3,86 kronor och dito exkl. goodwillavskrivningar till 4,71 kronor. För mer information, kontakta Lennart Ekelund, Ekonomidirektör Teleca AB, tel. 031-744 80 10, mobil 0703-79 22 16 Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil 0044-7768 323 535 Thomas Pantzar, vVD Teleca AB, tel. 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 Teleca är en ledande leverantör inom utveckling av programvara för avancerade system, elektronisk utrustning och tillämpningar. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Vi har över 1 200 medarbetare och egna utvecklingsavdelningar i hela Europa (www.teleca.com). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00650/bit0002.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar