Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Telelogic AB (publ) MALMÖ: 28 februari, 2001 - Aktieägarna i Telelogic AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 mars 2001 klockan 16.00 på Scandic Hotel, Triangeln 2 i Malmö Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 19 mars 2001, · dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 26 mars 2001 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 4128, 203 12 Malmö, per fax 040-17 47 47 eller via e-post: ir@telelogic.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden (högst två). Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall denna insändas till bolaget enligt ovan i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 mars 2001. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 10. Val av styrelse. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och skuldebrev. 12. Beslut om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 14. Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter. 15. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 16. Förslag till beslut Utdelning (punkt 7b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman förlänger det vid den extra bolagsstämman den 8 januari 2001 beslutade bemyndigandet till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dels besluta om nyemission av sammantaget högst 18 200 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt, dels besluta om upptagande av lån om högst 1 000 miljoner kronor genom emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, vilka sammantaget inte får ge rätt till utbyte eller nyteckning av fler än 18 200 000 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen inte får utnyttja bemyndigandet på sätt som medför att antalet emitterade aktier och det antal aktier som kan tecknas på grund av emitterade optionsrätter eller utbyte av emitterade skuldebrev överstiger 18 200 000 aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet dels att genom emission kunna finansiera företagsförvärv och i samband därmed även kunna omstrukturera eller ersätta befintliga optionsprogram i de förvärvade bolagen, dels att anskaffa externt kapital i syfte att kunna vidmakthålla och/eller påskynda Telelogic-koncernens fortsatta expansion. Beslut om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram (punkt 12) Vid extra bolagsstämma den 8 januari 2001 beslutades om antagande av ett globalt optionsprogram till förmån för nuvarande och framtida anställda i koncernen baserat på köpoptioner vilka berättigar den anställde att förvärva aktier i bolaget. Under programmet skall lösenpriset för optionerna i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Möjlighet finns emellertid att utställa optioner med lägre lösenpris i samband med företagsförvärv för att därigenom kunna ersätta redan befintliga program i de förvärvade bolagen. Optionerna skall kunna utnyttjas tidigast ett år och senast fyra och ett halvt år från tidpunkten för utställandet av optionerna och under förutsättning att den anställde vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. I enlighet med villkoren för koncernens globala optionsprogram föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om utställande av högst 4 100 000 optioner, varvid ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i koncernen vardera skall kunna tilldelas högst 100 000 optioner samt övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. Styrelsen skall äga rätt att besluta om större tilldelning än vad som framgår av ovan angivna riktlinjer i samband med rekrytering av personal med särskild kompetens, varvid styrelsen skall kunna tilldela sådan person högst 100 000 optioner. Vid fördelningen av optioner skall bland annat den anställdes prestation och dennes position inom och betydelse för koncernen beaktas. Vidare skall lokala anpassningar kunna göras för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar i respektive land. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att nyvalda styrelseledamöter i bolaget vardera skall kunna tilldelas högst 100 000 optioner enligt koncernens globala optionsprogram. I övrigt skall styrelseledamöter i bolaget inte kunna tilldelas optioner. Om samtliga optioner utnyttjas kommer anställda och vid bolagsstämman nyvalda styrelseledamöter att förvärva aktier i bolaget till ett antal mot svarande en utspädningseffekt på cirka 2,9 procent. Med beaktande av tidigare optionsprogram till personalen uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 11,9 procent och till 8,5 procent med beaktande av optionsprogram med inlösen senast den 31 december 2001. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkten 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 4 100 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuld förbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag inom koncernen. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 4 100 000 optionsrätter utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 41 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet ovan samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Beslut om upptagande av förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 900 000 optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie om nominellt 0,01 kronor. För högst 400 000 optionsrätter (Serie I) skall teckningskursen motsvara genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 17 maj 2001 till och med den 31 maj 2001, och för högst 500 000 optionsrätter (Serie II) skall teckningskursen motsvara genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 19 november 2001 till och med den 30 november 2001. Samtliga optionsrätter gäller fyra år och sex månader från tidpunkten då teckningskursen fastställdes. Rätten att teckna skuldebreven tillkommer det helägda dotterbolaget Telelogic Options AB som skall avskilja och överlåta optionsrätterna utan vederlag till nuvarande och framtida anställda i koncernens svenska bolag. Tilldelning av optionsrätter skall ske enligt de principer som framgår av punkt 12 ovan. Om samtliga optionsrätter utnyttjas kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 9 000 kronor, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,7 procent. Med beaktande av tidigare optionsprogram till personalen och vid fullt utnyttjande av bemyndigandet enligt punkt 13 ovan uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 12,4 procent och till 9,0 procent med beaktande av optionsprogram med inlösen senast den 31 december 2001. Övrigt Besluten enligt punkterna 12 och 14 ovan innebär att anställda i koncernen tilldelas köpoptioner respektive teckningsoptioner vilka berättigar till förvärv respektive teckning av aktier i bolaget. Enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. är besluten giltiga endast om de biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Kungsgatan 6 i Malmö från och med den 22 mars 2001 och skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic, som i dag finns i fjorton länder med egna bolag och ytterligare 20 länder genom distributörer, är marknadsledande på utvecklingsmiljöer för teknisk programvara, framförallt realtidsapplikationer. Genom att erbjuda högkvalitativa grafiska utvecklingsverktyg och relaterade tjänster blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar de ledande leverantörerna som Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, Hewlett-Packard, Lucent, Motorola, NEC, Nokia, Nortel Networks och Siemens och ett antal universitet och institutioner världen över. Trenden inom mjukvarumarknaden går mot visuella programmeringsmetoder, där Telelogic leder framtagningen av nästa generations utvecklingsverktyg. En riktad nyemission genomfördes i januari i år, vilket gett bolaget kapital för fortsatt expansion. Telelogic är nu väl rustat att snabbt leverera kompletta lösningar för de komplexa utmaningar som kommunikationsindustrin står inför. För ytterligare information om Telelogic, besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Anders Lidbeck Catharina Sundelin VD & Koncernchef Information & Investor Relations chef Telelogic AB Telelogic AB Tfn: 040-17 47 00 Tfn: 040-17 47 30 Fax: 040-17 47 47 Fax: 040-17 47 47 E-mail: E-mail: anders.lidbeck@telelogic.com catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT01000/bit0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar