Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Telelogic AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Telelogic AB (publ) MALMÖ, 5 mars, 2003 - Aktieägarna i Telelogic AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 2 april 2003 kl 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 mars 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 26 mars 2003 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till: · Telelogic AB, att: Carin Weiss, Box 4128, 203 12 Malmö, · per fax 040-650 65 55 eller · via e-post: carin.weiss@telelogic.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antalet biträden (högst två). Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall denna insändas till bolaget enligt ovan i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 21 mars 2003. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 12. Val av styrelse. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Fastställande av sammansättning och arbetsordning för nomineringskommittén. 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och skuldebrev. 16. Beslut om utställande av köpoptioner enligt koncernens globala optionsprogram. 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 19. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002 och att ansamlad förlust täcks genom ianspråktagande av överkursfonden. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman förlänger, med en viss minskning, det vid den ordinarie bolagsstämman den 3 april 2002 beslutade bemyndigandet till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, och med möjlighet att avvika från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av sammanlagt högst 18 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Detta ska kunna ske dels genom beslut om nyemission av aktier dels genom beslut om upptagande av lån om högst 200 miljoner kronor genom emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Styrelsen ska vid utnyttjande i samband med emission mot kontant betalning i största möjliga mån arbeta för en emission med företrädesrätt för aktieägarna och avvikelse från detta ska bara ske om särskilda skäl föreligger. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet dels att genom emission kunna finansiera företagsförvärv och i samband därmed även kunna omstrukturera eller ersätta befintliga optionsprogram i de förvärvade bolagen, dels att anskaffa externt kapital i syfte att kunna vidmakthålla en god finansiell ställning. Beslut om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram (punkt 16) Vid extra bolagsstämma den 20 augusti 2000 beslutades om antagande av ett globalt optionsprogram till förmån för nuvarande och framtida anställda i koncernen baserat på köpoptioner vilka berättigar den anställde att förvärva aktier i bolaget. Under programmet skall lösenpriset för optionerna i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Möjlighet finns emellertid att utställa optioner med lägre lösenpris i samband med företagsförvärv för att därigenom kunna ersätta redan befintliga program i de förvärvade bolagen. Optionerna skall kunna utnyttjas tidigast ett år och senast fyra och ett halvt år från tidpunkten för utställandet av optionerna och under förutsättning att den anställde vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. I enlighet med villkoren för koncernens globala optionsprogram föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om utställande av högst 1 900 000 optioner, varvid ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i koncernen vardera skall kunna tilldelas högst 200 000 optioner samt övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. Styrelsen skall äga rätt att besluta om större tilldelning än vad som framgår av ovan angivna riktlinjer i samband med rekrytering av personal med särskild kompetens, varvid styrelsen skall kunna tilldela sådan person högst 200 000 optioner. Vid fördelningen av optioner skall bland annat den anställdes prestation och dennes position inom och betydelse för koncernen beaktas. Lokala anpassningar skall kunna göras för att uppfylla särskilda regler eller marknads-förutsättningar i respektive land. Vidare föreslås att bolagsstämman godkänner vidareförsäljning av aktier i samband med utnyttjande av köpoptionerna. Om samtliga optioner utnyttjas kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,9 procent. Med beaktande av utestående optioner från tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 5,2 procent och till 4,9 procent med beaktande av utestående konvertibler. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner (punkt 17) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 1 900 000 avskiljbara teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuld förbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag inom koncernen. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 1 900 000 optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 19 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt optionsprogrammet ovan samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Övrigt Beslutet enligt punkt 16 ovan innebär att anställda i koncernen tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. är beslutet giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med den 19 mars 2003 att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Kungsgatan 6 i Malmö och sändas till de aktieägare som anmält att de avser deltaga i bolagsstämman. Övriga aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med posten. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Catharina Sundelin, VP Corporate Communications Telelogic AB Tel: 040-17 47 30 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com Fredrik Sjöholm, Director Investor Relations Telelogic AB Tel: 040-650 65 22 E-mail: fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar