Offentliggörande i samband med ordinarie bolagsstämma i Telelogic den 2 april 2003

Offentliggörande i samband med ordinarie bolagsstämma i Telelogic den 2 april 2003 MALMÖ - den 2 april 2003 - Vid ordinarie bolagsstämma den 2 april 2003 i Telelogic AB (O-listan/TLOG) fattades beslut enligt vad som framgår nedan. 1. Resultatdispositioner Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag att 2002 års ansamlade förlust om 256 727 282 kronor täcks genom ianspråktagande av överkursfond med samma belopp. Ingen utdelning sker till aktieägarna. 2. Arvoden till styrelsen och revisorerna Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med 900 000 kronor varav ordföranden erhåller 500 000 kronor och övriga externa styrelseledamöter erhåller 100 000 kronor vardera. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. 3. Val av styrelse och revisorer Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits omvaldes Bo Dimert, Kjell Duveblad, Anders Lidbeck, Joakim Westh och Erik Gabrielson samt nyvaldes Risto Silander. Kjell Spångberg har avböjt omval. Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Alf Svensson, KPMG med auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson, KPMG som revisorssuppleant. 4. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dels besluta om nyemission av sammantaget högst 18 000 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares före trädesrätt, dels besluta om upptagande av lån om högst 200 miljoner kronor genom emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, vilka sammantaget inte får ge rätt till utbyte eller nyteckning av fler än 18 000 000 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen får inte utnyttja bemyndigandet på sätt som medför att antalet emitterade aktier och det antal aktier som kan tecknas på grund av emitterade optionsrätter eller utbyte av emitterade skuldebrev överstiger 18 000 000 aktier. Styrelsen skall vid utnyttjande i samband med nyemission mot kontant betalning i största möjliga mån arbeta för en emission med aktieägares företrädesrätt och avvikelse från detta skall ske bara om särskilda skäl föreligger. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet dels att genom emission kunna finansiera företagsförvärv och i samband därmed även kunna omstrukturera eller ersätta befintliga optionsprogram i förvärvade bolag, dels att anskaffa externt kapital i syfte att kunna vidmakthålla en god finansiell ställning. 5. Utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och enligt villkoren för koncernens globala optionsprogram att utställa högst 1 900 000 optioner, varvid i princip skall gälla att ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i koncernen vardera skall kunna tilldelas högst 200 000 optioner samt övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. Styrelsens förslag justerades såtillvida att lösenpriset för optionerna skall motsvara minst 110 procent av marknadsvärdet på bolagets aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna samt att möjligheten att utställa optioner med lägre lösenpris i samband med företagsförvärv för att därigenom kunna ersätta redan befintliga program i de förvärvade bolagen utgår. Om samtliga 1 900 000 optioner utnyttjas kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,9 procent. Med beaktande av utestående optioner från tidigare optionsprogram skulle, om samtliga optioner utnyttjas, den sammanlagda utspädnings-effekten kunna uppgå till ca 5,2 procent och till 4,9 procent med beaktande av utestående konvertibler. 6. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 1 900 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag inom koncernen. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut, och om samtliga optioner utnyttjas för teckning, kommer bolagets aktiekapital att öka med 19 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det under 5 beskrivna optionsprogrammet samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. 7. Nomineringskommitté och ersättningskommitté Stämman beslutade att bilda en nomineringskommitté bestående av styrelsens ordförande och de 4-5 största aktieägarna. Vidare beslutades att ge styrelsen i uppdrag att inom sig utse en ersättningskommitté som skall svara för beredningen av verkställande direktörens ersättningsavtal samt av incitamentsprogram till ledning och anställda. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag ca 800 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontaktpersoner: Anders Lidbeck, Koncernchef och VD Catharina Sundelin, Informationschef Telelogic AB Telelogic AB Tel: 040-650 00 00 Tfn : 040-17 47 30 E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar