Telelogic delårsrapport juli-september 2002

Report this content

Delårsrapport juli - september 2002 Telelogic juli - september 2002: · Positivt rörelseresultat i kvartalet 1,1 Mkr i resultat och kraftigt förbättrad rörelsemarginal · God utveckling av bruttomarginalen; 72,7% i kvartalet Andelen licenser växer till 76% av totala omsättningen · Fortsatt nedgång inom Telekom segmentet Flyg/försvarsindustrin har ökat till Telelogics största segment · Tau Generation2 lanserad En av Telelogics största produktlanseringar genom tiderna öppnar upp nya möjligheter · 45% tillväxt i försäljningen av Telelogic DOORS Försäljningen av DOORS ökar inom samtliga segment · Positivt kassaflöde under de första nio månaderna 28,8 Mkr i positivt kassaflöde. Likvida medel uppgår till 150,3 Mkr Stärkt position i oförändrat marknadsklimat Telelogics omsättning för tredje kvartalet uppgick till 264 Mkr (28,3 MUSD) att jämföra med 290 Mkr (29,9 MUSD) i andra kvartalet. Jämfört med tredje kvartalet 2001 har omsättningen i svenska kronor minskat med 76 Mkr. Försäljningen av licenser och underhåll uppgick till 201,6 Mkr vilket motsvarade 76% av den totala omsättningen. Justerat för valutaeffekter ligger licens- och underhållsintäkten på samma nivå som tredje kvartalet 2001. I svenska kronor har licens- och underhållsförsäljningen minskat med 7% jämfört med samma kvartal föregående år. Konsultförsäljningen uppgick till 62,4 Mkr under tredje kvartalet vilket är 49% lägre än tredje kvartalet 2001. Telelogic har under det senaste året halverat konsultstyrkan och styrt om verksamheten från telekom där efterfrågan är mycket svag mot övriga fokuserade segment. I länder med stora konsultorganisationer kommer antalet konsulter att fortsätta anpassas till den svaga efterfrågan som Telelogic bedömer kommer att fortsätta under de närmaste kvartalen. Den amerikanska marknaden har utvecklats stabilt med intäkter och marginaler på motsvarande nivåer som andra kvartalet. Telelogics amerikanska verksamhet har en lägre del av försäljningen mot telekom och drabbas inte lika hårt av nedgången inom detta segment. För fjärde kvartalet i följd visar Telelogics amerikanska verksamhet god lönsamhet. Telelogics marknadsbolag i Europa har under perioden successivt förbättrat marginalerna. Undantaget är Norden där den negativa trenden har fortsatt med minskad omsättning i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 2002 som följd. Nedgången beror främst på regionens starka koppling till telekom och en mycket svag efterfrågan på konsulttjänster. Norden har vid tredje kvartalets utgång en tredjedel av Telelogics totala konsultresurser. Dessa har successivt minskat under året och bedöms fortsätta minska som andel av totalen. I Asien utvecklas Telelogics dotterbolag i Japan fortfarande väl med stabil omsättning och goda marginaler. I övriga delar av Asien var tredje kvartalet svagt försäljningsmässigt men ytterligare ett kvartal med god lönsamhet. Resultat För tredje kvartalet i följd fortsatte resultatet att kraftigt förbättras jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader var 1,1 Mkr vilket ska jämföras med -49,5 Mkr för samma period föregående år. Kostnaden har minskat ytterligare under det tredje kvartalet i takt med att huvuddelen av de under 2001 och första halvåret 2002 initierade kostnadsbesparingarna fått genomslag. Den totala kostnaden inklusive omstruktureringskostnad har minskat med 39% jämfört med tredje kvartalet 2001 och med 10% jämfört med första kvartalet 2002. Omstruktureringskostnaderna uppgick till 19,8 Mkr under kvartalet. Resultat efter finansnetto uppgick till -23,3 Mkr. Under fjärde kvartalet kommer Telelogic att fortsätta att rationalisera verksamheten. De totala kostnaderna inklusive omstruktureringskostnader kommer därmed att fortsätta att minska. Förbättrad bruttomarginal Telelogic har successivt förbättrat bruttomarginalen till att under tredje kvartalet uppgå till 72,7% vilket ska jämföras med 67% för samma period föregående år. Även bruttomarginalen på licensförsäljningen har ökat något, men den förbättrade totala bruttomarginalen beror framför allt på att försäljningen av licenser och underhåll står för en allt större del av den totala försäljningen. Marginalen för konsultverksamheten var under perioden 17,9% vilket är 12,8 procentenheter bättre än andra kvartalet 2002. Telelogic anpassar successivt antalet konsulter till den lägre efterfrågan. Långsiktigt är Telelogics målsättning en konsultmarginal på över 30%. Detta mål beräknas uppnås under 2003. Verksamheten för att utveckla en UMTS protokollstack har under perioden avyttrats till en engelsk partner. Denna verksamhet har under det senaste året sysselsatt ca 30 konsulter. Av dessa övergick 10 anställda i England till den engelska partnern medan de övriga anställda blev uppsagda. Framgångsrik ompositionering till nya segment Inom telekom syns fortfarande inga tecken på återhämtning. Telekomsegmentets andel av Telelogics totala omsättning har fortsatt minska från 32% i andra kvartalet till 25% under det tredje kvartalet. Till några av de större kunderna inom detta segment har introduktionsprogram av den nya generationen utvecklingsverktyg, Tau Generation2, skett med positiva resultat. Produktfamiljen Telelogic Tau är fortfarande den dominerande produkten inom detta segment. Flyg/försvar största segmentet Telelogics försäljning mot flyg och försvarsindustrin har under perioden ökat med 16% jämfört med samma period föregående år. Segmentet svarade för 26% av den totala omsättningen under tredje kvartalet vilket gör flyg/försvar till Telelogics enskilt största segment. Försäljningen av Tau produkterna ökade med 28%. Telelogic DOORS är dock fortfarande den dominerande produkten inom detta segment. De fördelar i både produktivitet- och kvalitetsförbättringar som kan uppnås med effektiva utvecklingsverktyg visas tydligt av det faktum att ett av världens ledande flyg- och försvarsföretag, amerikanska Raytheon har uppnått den högsta nivån i den internationella kvalitetssäkringsstandarden för mjukvara, CMM, med hjälp av framförallt kravhanteringsverktyget Telelogic DOORS och konfigurationshanteringsverktyget Telelogic Synergy. En betydande affärer under kvartalet var världens största helikoptertillverkare Westland som standardiserade på DOORS och tecknade ett sexårigt licens- och underhållsavtal omfattande 5,5 Mkr. I ett avtal värt totalt 12,4 Mkr tecknade en statlig kund under kvartalet ett avtal för samtliga Telelogics produktfamiljer att användas för att utveckla avancerade styr- och logistiksystem för luftövervakning. Korsförsäljningen ökar i bilindustrin Försäljningen mot bilindustrin är åter i linje med nivån under första kvartalet. Segmentet svarade för 9% av Telelogics omsättning under tredje kvartalet jämfört med 6% under andra kvartalet. Fortfarande är försäljningen koncentrerad till Tyskland. I USA är försäljningen mot bilindustrin fortfarande något lägre, men har under perioden tredubblats jämfört med första kvartalet. Verksamheten i Japan har hittills resulterat i ett antal viktiga pilotprojekt men ännu inte i någon större affär. Bilindustrin är det segment där korsförsäljningen nått störst framgång. Under kvartalet har Telelogic DOORS och Telelogic Synergy ökat kraftigt vilket resulterat i en balanserad produktmix på 35% för DOORS, 27% för Tau och 30% för Synergy. Kvartalets största affär inom detta segment tecknades med en tysk biltillverkare där Telelogic under en fyramånadersperiod ska leverera konsulttjänster i ett projekt där Telelogic tillsammans med kunden utvecklar ett avancerat informations- och underhållningssystem för bilens förare och passagerare. Kraftig tillväxt i Telelogic DOORS Telelogic DOORS fortsätter vara den produktfamilj som utvecklas starkast med en tillväxt på 45% jämfört med tredje kvartalet föregående år. Under perioden ökade även andelen av omsättningen till 45% jämfört med 38% för det andra kvartalet. Telelogic Tau har minskat som del av den totala omsättningen till 25% under tredje kvartalet. Däremot har försäljningen av Tau ökat inom de fokuserade segmenten utanför telekom jämfört med andra kvartalet i år. Telelogic Synergy visar ett liknande mönster. Produktfamiljen har ökat inom bil och flyg/försvarsindustrin jämfört med andra kvartalet men minskat till 24% av den totala omsättningen under perioden. Lansering av ny generation produkter Telelogic har tidigare under året lanserat en rad nya produkter. Detta har fortsatt under andra halvåret. Under september lanserades en uppgradering av Telelogic DOORS med stöd för elektroniska signaturer. Denna funktionalitet har länge varit ett starkt önskemål från bl a medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Strax efter kvartalets utgång, den 7 oktober, lanserade Telelogic en helt ny generation av Telelogic Tau. Tau Generation2 är en av de största produktlanseringarna i företagets historia och är resultatet av Telelogics fleråriga arbete att få utvecklingsspråken SDL och UML att smälta samman. Den nya standarden UML2, som standardiseras av den internationella organisationen OMG, är fortfarande under framtagande. Tau Generation2 är det första verktyget på världsmarknaden med stöd för UML2 från någon av de ledande aktörerna. De nya verktygen har redan mött ett stort intresse bland de kunder som ingått i det utvärderingsprogram som genomförts innan lanseringen vilket har resulterat i att två kunder, amerikanska Hughes Network Systems och franska Cellon redan innan lanseringen har tecknat avtal på Tau Generation2. Personal Antalet anställda uppgick vid kvartalets slut till 850, en minskning från 916 vid föregående kvartalsslut. Detta är en effekt av åtgärdsprogram som haft till syfte att minska kostnaderna och fokusera kärnverksamheten. Som en del av kostnadsbesparingarna infördes under det fjärde kvartalet 2001 ett lönesänkningsprogram som temporärt sänkt lönerna med 10%. Programmet hade den 30 september 2002 som slutdatum. Det medför en kostnadsökning om 6 Mkr per kvartal fr.o.m det fjärde kvartalet. De totala kostnaderna kommer dock att fortsätta att minska även under fjärde kvartalet. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten för de första nio månaderna uppgick till 85 Mkr. Av investeringarna på 61,9 Mkr är 57 Mkr aktiverad produktutveckling främst avseende Tau Generation2 som börjar säljas från och med nästa kvartal. Optionsprogram till personalen har inbringat 13 Mkr samtidigt som samtliga lån exklusive konvertibeln har betalats av med 7,8 Mkr. Detta ger ett positivt kassaflöde för årets första nio månader på 28,8 Mkr. Likvida medel per den 30 september 2002 uppgick till 150,3 Mkr. Bolagstämma och nomineringskommitté Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas på Börshuset i Malmö den 2 april 2003. Styrelsens fullständiga förslag kommer att annonserar på sedvanligt sätt i god tid före stämman. Förslag från aktieägarna rörande nomineringar av styrelseledamöter kan lämnas till nomineringskommitténs ordförande Bo Dimert eller till VD Anders Lidbeck. Utsikter för 2002 Då det inte finns några tecken på en snabb återhämtning inom telekomindustrin under året och förväntningar på en generellt ökad investeringsvilja är försiktiga, gör Telelogic bedömningen att det blir svårt att nå tillväxt även under andra halvåret 2002 jämfört med samma period 2001. Telelogic kommer istället fortsätta att fokusera på att förbättra rörelseresultat och kassaflöden. Trots en förväntat svag marknad är bedömningen att rörelseresultatet för 2002 kommer att förbättras kraftigt jämfört med 2001 och vara positivt exklusive goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader. Även målsättningen om att nå ett positivt kassaflöde under helåret 2002 kvarstår. Målsättningen att nå 20% rörelsemarginal före goodwillavskrivningar år 2004 ligger fast. Målsättningen är också att tillväxt åter ska uppnås under 2003 och 2004. Malmö den 17 oktober 2002 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Telelogics revisorer. Under kvartalet har ingen ändring av redovisningsprinciperna skett. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00030/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00030/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar