Telelogic kungör beslut från extra bolagsstämma

Telelogic kungör beslut från extra bolagsstämma MALMÖ, 23 november, 2001 -Telelogic AB (O-Listan/TLOG) har idag genomfört en extra bolagsstämma där nedan redovisade beslut fattades. Ändring av bolagsordning Stämman beslutade att ändra § 4 i bolagsordningen innebärande att bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor. Beslut om utställande av köpoptioner i enlighet med koncernens globala optionsprogram Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och enligt villkoren för koncernens globala optionsprogram att utställa högst 9 200 000 optioner, varvid i princip skall gälla att ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i koncernen vardera skall kunna tilldelas högst 200 000 optioner samt övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. I samband med utställande av nya köpoptioner skall gälla att anställd som sedan tidigare innehar köpoptioner utställda vid extra bolagsstämma den 8 januari 2001 i huvudsak endast skall kunna tilldelas nya köpoptioner under förutsättning att den anställde antingen återlämnar de tidigare erhållna köpoptionerna eller avstår från rätten att utnyttja dessa. För anställda utomlands som är innehavare av teckningsoptioner gäller att nya köpoptioner i huvudsak endast skall kunna tilldelas under förutsättning att de tidigare innehavda teckningsoptionerna (med undantag för optioner med sista inlösendag den 31 december 2001) återlämnas till Telelogic Options AB för makulering eller avstår rätten att utnyttja dessa. Om samtliga 9 200 000 optioner tilldelas kommer koncernens anställda att kunna förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt på cirka 4,5 procent. Med beaktande av koncernens övriga optionsprogram (inklusive det optionsprogram som beslutats enligt nedan) uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 8,6 procent och till cirka 8,0 procent vid beaktandet av utestående konvertibler. Vid beräkningen av utspädningseffekten av programmet har beaktats att anställda måste återlämna tidigare innehavda optioner för att kunna erhålla nya köpoptioner. Som jämförelse kan nämnas att den tidigare befintliga sammanlagda utspädningseffekten uppgick till 9,1 procent respektive 8,5 procent. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 9 200 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda dotterbolag inom koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det ovan beskrivna optionsprogrammet samt att täcka administrativa kostnader samt sociala avgifter och motsvarande utländska skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Beslut om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 4 900 000 optionsrätter. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie om nominellt 0,01 kronor. För högst 4 000 000 optionsrätter (Serie I) skall tecknings kursen motsvara genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 19 november 2001 till och med den 30 november 2001, och för högst 900 000 optionsrätter (Serie II) skall teckningskursen motsvara genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 25 februari 2002 till och med den 8 mars 2002. Samtliga optionsrätter gäller fyra år och sex månader från tidpunkten då teckningskursen fastställdes. Rätten att teckna skuldförbindelserna skall tillkomma det helägda dotterbolaget Telelogic Options AB, som skall avskilja och överlåta optionsrätterna utan vederlag till nuvarande och framtida anställda i koncernens svenska bolag. Vid överlåtelse av optioner skall i princip gälla att ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i koncernen vardera skall kunna tilldelas högst 200 000 optioner samt övriga anställda högst 25 000 optioner vardera. För anställda som sedan tidigare är innehavare av teckningsoptioner gäller att nya teckningsoptioner i huvudsak endast kommer att utställas under förutsättning att de tidigare innehavda optionerna (med undantag för optioner med sista inlösendag den 31 december 2001) återlämnas till Telelogic Options AB för makulering. Vid den ordinarie bolagsstämman den 29 mars 2001 beslutades om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 900 000 optionsrätter som vardera berättigar till teckning av en aktie. För högst 500 000 av dessa optionsrätter skall teckningskursen motsvara genomsnittlig börskurs under tiden från och med den 19 november 2001 till och med den 30 november 2001. Stämman beslutade att upphäva emissionsbeslutet från den 29 mars 2001 såvitt avser dessa 500 000 optionsrätter. Om samtliga 4 900 000 optionsrätter utnyttjas kommer ökningen av bolagets aktiekapital att bli 49 000 kronor, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 2,4 procent. Med beaktande av koncernens övriga optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 8,6 procent och till cirka 8,0 procent vid beaktande av utestående konvertibler. Vid beräkningen av utspädningseffekten har även beaktats att anställda måste återlämna tidigare innehavda optioner för att kunna erhålla nya optioner samt att stämman beslutade att upphäva emissionsbeslutet från den 29 mars 2001 såvitt avser 500 000 optionsrätter enligt föregående stycke. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är ledande på lösningar för avancerad mjukvaruutveckling. Genom att erbjuda högkvalitativa utvecklingsverktyg och relaterade tjänster för hela utvecklingsprocessen blir utvecklingen av mjukvara snabbare, mindre personalkrävande och mer tillförlitlig. Bolaget har en global kundbas som innefattar de ledande leverantörerna som Airbus, Alcatel, BMW, Boeing, BT, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, Lockheed Martin, Lucent Technologies, Motorola, NEC, Nokia, Philips och Siemens. Telelogics globala organisation inkluderar kontor i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. För mer information om Telelogic, besök www.telelogic.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00910/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00910/bit0001.pdf

Om oss

Telelogic är en världsledande leverantör av programmeringsverktyg och lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade verktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar.

Dokument & länkar