Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 * Intäkterna för räkenskapsåret ökade med 388 % till 120,0 (24,6) mkr. * Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -37,9 (-18,3) mkr inklusive integrationskostnader vid förvärv om -10,0 mkr. * Resultatet före goodwillavskrivningar, minoritet och skatt samt exklusive integrationskostnader uppgick till - 21,7 (-18,3) mkr. * Försäkringsmäklarverksamheten och VCW visar vinst. Internetmäklaren bedöms efter förvärv ha uppnått kritisk kundvolym för lönsamhet under 2001. * Antalet aktiva depåer ökade med 238 % till 27 000 (8 000) inklusive förvärv. * Antalet kunder i försäkringsmäklarverksamheten ökade med 38 % till 40 000 (29 000). * Försäkringsmäklaren JP Försäkring (namnändrad till TeleTrade e- Insurance) förvärvades i februari från JP Bank och Internetmäklaren Aktiedirekt förvärvades i september från Nordiska Fondkommission. Marknaden Handeln på OM Stockholmsbörsen var mycket aktiv under första kvartalet med en topp i mitten på mars månad. Relaterat till antal avslut på Stockholmsbörsen under första kvartalet minskade handeln under andra kvartalet med 31 %. Privatpersoners andel av handeln sjönk ännu mer p.g.a. den kraftiga kursnedgången för IT-relaterade aktier. Under det tredje kvartalet stabiliserades aktivitetsnivån för att sedan öka under det fjärde kvartalet. Internetmäklarnas marknadsandel av antal avslut på OM Stockholmsbörsen (exklusive de fyra storbankernas Internetaktie-handel) ökade under året från 16,4 % i dec-99 till 18,5 % i dec-00. Marknadsandelen har därefter fortsatt att öka till 19,6 % i jan-01. TeleTrades marknadsandel har genom organisk tillväxt och förvärv utvecklats bättre än marknaden. TeleTrades marknadsandel har ökat från 1,78 % i dec-99 till 3,53 % i dec-00 och till 3,76 % i jan-01. Strukturen på aktiehandeln är under stark förändring. Börssamarbetet NOREX innefattar nu bl.a OM Stockholmsbörsen, Köpenhamnsbörsen och Oslobörsen. OM Stockholmsbörsen är även majoritetsägare i den nya europeiska aktiebörsen JIWAY som påbörjade sin verksamhet i november. Som ett led i globaliseringen av aktiehandeln kommer öppettiderna för OM Stockholmsbörsen att utökas under 2001 med början i slutet av feb-01 till kl. 20.00. Den strukturella förändringen av aktiehandeln förväntas gynna Internetaktiehandeln. Försäkringsmarknaden visar en blandad tillväxt. Den totala premievolymen för sakförsäkringar steg den senast kända 12 månaders perioden med ca 3 % medan de individuellt tecknade livrelaterade försäkringarna steg med drygt 40 %. Det segment som TeleTrade är verksamt inom, komplett försäkringsmäkleri mot privatpersoner både på traditionellt sätt och via Internet, är outvecklat med låg konkurrens och därmed är tillväxtpotentialen stor. Försäkringsmäkleri på Internet påbörjades under 2000 på olika sätt av två nystartade försäkringsmäklare plus TeleTrade. Internet lämpar sig mycket väl för rådgivning samt förmedling av olika typer av sakförsäkringar såsom t.ex. hem, villa och motor samt enklare typer av livförsäkringar. Marknaden för Internetannonsering ökade mycket starkt under 2000. Med anledning av e-handelskrisen samt en allmän utvärdering av affärsmodeller kring Internet är bedömningarna om tillväxten för 2001 delade. En bedömning är att nischade sajter med en homogen målgrupp har bäst förutsättningar att fortsätta visa god intäktstillväxt. Året i sammandrag Koncernens intäkter Intäkterna för räkenskapsåret ökade med 388 % till 120 011 (24 572) tkr varav 45 892 tkr utgjordes av förvärvade enheterna TeleTrade e-Insurance och Aktiedirekt. Av årets intäktsökning om 49 546 tkr för jämförbara enheter svarade Internetmäklaren för 43 883 tkr och Börsinformationsportalen för 6 920. Försäkringsmäklarverksamheten visade en intäktsökning för året proforma om 14 932 tkr (67 %). Inklusive Aktiedirekt för helåret uppgick intäkterna till 158 000 tkr proforma. Internetmäklaren ökade sina intäkter för året med 235% till 75 037 tkr jämfört med föregående år. Värdepappershandeln avtog under andra kvartalet till följd av det försämrade marknadsläget. Efter en viss stabilisering under tredje kvartalet avlutades året med stigande aktivitet. Lägre intäkter per kund under årets tre sista kvartal jämfört med det första kvartalet uppvägdes delvis av större antal kunder. Försäkringsmäklarverksamheten ökade sina intäkter för året med 67 % till 37 123 tkr jämfört med föregående år. Under året har nya kontor för mäkleri av livförsäkringar öppnats i Göteborg, Lund och Höllviken samt en Internettjänst för försäkringsmäkleri har utvecklats och lanserats. Expansionen har hämmat intäktsutvecklingen under andra halvåret. Börsinformationsportalen ökade sina intäkter för året med 292 % till 9 288 tkr jämfört med föregående år. Intäktsutvecklingen var mycket stark under det andra kvartalet som en följd av det aktiva börsklimatet från det första kvartalet, p.g.a. intäkter från mediatjänster relaterade till nyemissioner, för att därefter stabilisera sig på en lägre nivå. 3 080 tkr eller 33 % av intäkterna motsvaras av resultatförd mediaförsäljning till företaget Awardit där betalning skett i aktier. Koncernens resultat Resultatet för räkenskapsåret uppgick till - 37 868 (-18 264) tkr. Resultatet per aktie uppgick till -1,27 (-1,08) kr. Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick till - 1,09 (- 0,86) kr. Resultatet före goodwillavskrivningar, minoritetens andel och beräknad skattekostnad uppgick till - 31 748 (-18 264) tkr och exklusive integrationskostnader uppgick resultatet till -21 748 (-18 264) tkr. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 23 378 (5 695) tkr. Försäkringsmäklarverksamheten samt Börsinformationsportalen VCW var under året lönsamma. Kostnadsutvecklingen för de fasta kostnaderna har stabiliserats och förväntas ej öka i väsentlig takt med ökat antal kunder och ökande intäkter. Kostnader som integrationskostnader för förvärvet av Aktiedirekt motsvarande 10 000 tkr och rekryteringskostnader om 1 900 tkr har belastat resultatet. Fjärde kvartalet 2000 Rörelseintäkterna för perioden ökade med 185 % till 33 843 (11 871) tkr varav 17 033 tkr utgjordes av förvärvade enheterna TeleTrade e-Insurance och Aktiedirekt. Resultatet för perioden uppgick till -18 092 (-4 144) tkr. Resultatet har belastats med integrationskostnader hänförliga till förvärvet av Aktiedirekt motsvarande -10 000 tkr. Intäkterna från Internetmäklaren TeleTrade Solutions ökade med 118 % till 23 953 (11 008) tkr och under fjärde kvartalet redovisades en ökning av antalet aktiva depåer jämfört med tredje kvartalet med 69 % till 27 000 (16 000) varav förvärvet av Aktiedirekt tillförde ca 9 000 aktiva depåer. Antalet öppnade depåer ökade under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet med 47 % till 53 000 (36 000) varav förvärvet av Aktiedirekt tillförde ca 10 000 depåer. Intäkterna från försäkringsmäklaren TeleTrade e-Insurance uppgick till 8 264 ( - ) tkr. Antalet kunder ökade jämfört med föregående kvartal med 5,3 % till 40 000 (38 000). Börsinformationsportalen VCW ökade intäkterna med 192 % till 2 936 tkr (1 004 tkr). Antal besök till sajten under dec-00 jämfört med under dec-99 minskade med 3,2 % till 1 209 054 (1 248 027) vilket dock är en starkare utveckling i jämförelse med de viktigaste konkurrenterna. Verksamhetens utveckling År 2000 visade på en fortsatt kraftig tillväxt för samtliga verksamheter. Kundtillströmningen var stark med tillväxt både via organisk tillväxt som genom förvärv. Internetmäklaren TeleTrade Solutions Antalet aktiva depåer ökade med 238 % till 27 000 (8 000) och det förvaltade depåvärdet ökade med 138 % till 3,85 (1,62) mdr. Förvärvet av Aktiedirekt innebar att TeleTrade Solutions tillfördes 9 000 nya aktiva depåer. Verksamheten visade en organisk tillväxt om 10 000 aktiva depåer motsvarande 125 %. Efter en kraftig tillväxt av nya kunddepåer och stigande courtageintäkter under första kvartalet minskade tillväxten under de påföljande kvartalen med en stabilisering under det fjärde kvartalet. Internetmäklarnas marknadsposition gentemot traditionella fondkommissionärer stärktes jämfört med föregående år. Samtidigt har TeleTrade under verksamhetsåret ökat sin marknadsandel av antal avslut på Stockholmsbörsen kraftigt. Mätt i antal avslut var TeleTrades marknadsandel vid årets slut 3,53 % (1,78 %). På optionsmarknaden var marknadsandelen av kundhandeln med indexoptioner för helåret 2000 13,42 % vilket är den högsta marknadsandelen ibland Internetmäklarna. TeleTrade är nu en av Sveriges tre största Internetmäklare på Stockholmsbörsen och den största på optionsmarknaden. Genom förvärvet av konkurrenten Aktiedirekt positionerade sig TeleTrade som en av de ledande Internetmäklarna i Sverige samtidigt som den totala kundbasen ger ekonomiska skalförutsättningarna för lönsamhet i verksamheten. Under andra halvåret återgick TeleTrade till en marknadsföringsstrategi innebärande en orientering mot riktad marknadsföring. Strategiomläggningen avses leda till lägre marknadsföringskostnader under 2001 jämfört med 2000. Kommentarer till tabellen samt för analys: Fr.o.m. Q3 00 höjdes fast pris courtagegränsen samt bonuskund konceptet infördes. Under Q4 genomfördes kampanjer med gratis courtage. Dessa händelser påverkade courtage per avräkningsnota negativt. Fr.o.m feb-01 höjs lägsta fastpris courtaget från 85 kr till 97 kr. Detta avses påverka intäkten per affär positivt till en förväntad nivå kring 100 kr per avräkningsnota. Fr.o.m. Q4 00 ingår förvärvet av Aktiedirekt. Fr.o.m. slutet av feb-01 förlängs börsens öppettider till kl. 20.00. Senare under året förväntas öppettiderna förlängas ytterligare till kl. 22.00. Detta förväntas påverka antalet affärer positivt. Enskilda parametrar i kolumnen för helåret 2000 kan i vissa fall ej härledas via en summering över kvartalen p.g.a. att genomsnittet för helåret som helhet ej är samma sak som ett genomsnitt av de fyra kvartalen. Försäkringsmäklaren TeleTrade e-Insurance Verksamheten expanderade kraftigt under året. Tre nya kontor öppnades och verksamheten finns därmed på fem platser i Sverige. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Höllviken. I Stockholm bedrivs mäkleri av såväl sak- som livförsäkringar. På övrig platser bedrivs mäkleri av livförsäkringar. Efter verksamhetsårets utgång i mars/april 2001 öppnas ytterligare ett kontor i Halmstad. Antal kunder ökade under året med 38 % till 40 000 (29 000) och totalt förmedlades ca 12 000 försäkringar. I slutet av det fjärde kvartalet introducerades en Internettjänst. Inledningsvis kan man jämföra samt teckna hem, villa, villahem och fritidshusförsäkringar. I nästkommande steg utökas tjänsten med övriga sakförsäkringar samt enklare livförsäkringar. Internettjänsten är unik av ett flertal anledningar. En övervägande majoritet av de försäkringar som finns på marknaden är samlade i TeleTrades databas med fullständiga villkor. För en stor del av försäkringarna räknar TeleTrade även ut priset och kan därmed på Internet ge kunden en objektiv rekommendation och offert som baserar sig på såväl villkorsanalys som pris direkt på skärmen. Börsinformationsportalen VCW Börsinformationsportalen VCW positionerade sig under året som den ledande renodlade börs- och finansportalen i Sverige. VCWs starka ställning inom sin verksamhetsnisch med en homogen användargrupp har uppmärksammats av annonsörer och samarbetspartners med stark intäktsutveckling som följd. VCWs mest populära tjänst aktiediskussionstjänsten växte mycket starkt i användande och innehöll som mest över 9 000 debattinlägg per börsdag. VCWs aktiediskussionstjänst är Sveriges största. Antal besök och sidvisningar varierade under perioden beroende på börsklimatets svängningar men visade totalt sett för året en stark utveckling. Trafikutvecklingen var starkast i samband med den starka börsutveckling under perioden okt-99 till mars- 00. Antal besök per månad nådde årets topp under mars med 2 710 523 besök, vilket är 117 % högre än 1999 års toppmånad december med 1 248 027 besök. I december 2000 uppgick antal besök till 1 209 054. VCW.se har genomgått vissa förändringar under året. Redaktionen för nättidningen Dagens Finans har övergått till VCW och Dagens Finans artiklar och marknadskommentarer har integrerats på VCW.se. VCW.se sajten har relanserats i nytt utseende med nytt innehåll och en ny version av diskussionstjänsten har implementerats. VCW genomförde under året två stycken affärer där betalning för marknadsföring erhölls i aktier i det annonserande företaget. VCW äger sedan i april 2000 ca 15% i det under år 2000 nystartade företaget Awardit. Awardit erbjuder tjänster och system relaterade till lojalitetssystem och kundklubb upplägg. Av totalt 5,1 mkr har 3,1 mkr reslutatredovisats under 2000. I utbyte mot marknadsföring erhöll VCW i december 2000 aktier i företaget Snapcat till ett teckningsvärde om 1,5 mkr. Snapcat är inofficiellt noterat på Göteborgslistan. Ca 10% av värdet har resultatredovisats. VCW tillhör ej längre koncernens kärnverksamhet. Ett arbete med att utvärdera förutsättningarna för en försäljning av VCW pågår. Förvärv Två strategiska förvärv genomfördes under räkenskapsåret. Förvärven syftade till att stärka samt utöka TeleTrades kärnverksamhet finansiella tjänster för privatpersoner. 80 % av TeleTrade e-Insurance AB förvärvades i feb-00 från JP Bank AB för en köpeskilling av 22 456 tkr inklusive emissionskostnader. Förvärvet skedde genom en apportemission om 653.000 aktier. Ett optionsavtal om förvärv av resterande 20 % tecknades och i september löstes optionen och de utestående aktierna förvärvades. Förvärvet finansierades genom en apportemission om 900 000 aktier tillsammans med en kontantdel om 13 652 tkr som erlades genom en revers. Totala köpeskillingen för förvärvet av TeleTrade e-Insurance uppgick därmed till 46 476 tkr med en total goodwillpost om 39 460 tkr. Förvärvet medförde att ett nytt affärsområde Försäkring bildades och att TeleTrade erbjuder ett bredare utbud av finansiella tjänster till sina kunder. AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB förvärvades i sep-00 från Nordiska Fondkommission AB. Antalet aktiva depåkunder uppgick till c:a 9 000 med ett förvaltat kapital på c:a 3,0 mdr kr. Marknadsandelen mätt i antal avslut på OM Stockholmsbörsen uppgick i september 2000 till 1,11 %. Köpeskillingen för Aktiedirekt uppgick till totalt 150 mkr varav 100 mkr erlades via en apportemission om 8 miljoner aktier i TeleTrade till en teckningskurs om 12,50 kr per aktie. 50 mkr erlades via en revers. Inklusive kostnader i samband med förvärvet uppgick anskaffningskostnaden till 152,9 mkr. Förvärvet gav upphov till en goodwill om 99,0 mkr. Synergieffekterna mellan Aktiedirekt och TeleTrade Solutions bedömdes vara betydande och leda till en kraftigt förbättrad lönsamhet. Baserat på affärsvolymen första halvåret 2000, kostnadsbesparingar och övriga effekter förväntades förvärvet av Aktiedirekt, efter full integration, från jan-01 medföra en väsentlig positiv årlig resultateffekt före goodwill och skatt. Storleken av resultateffekten beror på börsklimatet. Integrationsarbetet genomfördes mycket framgångsrikt under det fjärde kvartalet 2000 och från januari 2001 realiseras fulla synergieffekter på kostnadssidan. Tre personer från Aktiedirekts personal följde med efter förvärvet. Hela Aktiedirekt såsom verksamhet har lagts ned och kunderna är helt integrerade i TeleTrade Solutions handelssystem. Förutom de större strategiska förvärven genomfördes förvärv av Promalog AB med aktieanalysprogrammet WinAktie, med ett kundregister om ca 10 000 aktieintresserade. De utestående aktierna i Nättidningen Dagens Finans AB samt en minoritetspost i det nystartade värdepappersbolaget Mangold AB förvärvades. Aktieanalysprogrammet WinAktie används på två sätt inom koncernen. VCW säljer den befintliga programversionen av WinAktie på VCW.se och TeleTrade Solutions vidareutvecklar WinAktie till en marknadsledande realtidsapplikation även innehållandes handel. Dagens Finans har integrerats såsom det redaktionella innehållet på VCW.se. Genom samarbete med Mangold avser TeleTrade Solutions att säkerställa en möjlighet för depåkunderna att teckna sig i nyemissioner samt genom ägandet erhålles även en möjlighet till värdeskapande. Personal Antal anställda vid årets slut uppgick till 111 personer jämfört med 27 personer vid årets början. 30 personer tillkom via förvärv och 76 personer har anställts under året. Under året slutade 22 personer. De 111 anställda fördelar sig på; moderbolaget 11 anställda, Internetmäklaren TeleTrade Solutions 47 anställda, Försäkringsmäklaren 42 anställda och Börsinformationsportalen VCW 11 anställda. De anställda i moderbolaget delar en stor del av sin tid mellan dotterbolagen men ca 60% av tiden läggs till Internetmäklaren TeleTrade Solutions. Goodwill Förvärv av dotterbolagen TeleTrade e-Insurance, Aktiedirekt, Promalog och Nättidningen Dagens Finans har resulterat i koncerngoodwill om totalt 141 566 tkr. Goodwill skrivs av på 10 år och har belastat resultatet med 4 924 tkr. Koncernens totala goodwill uppgick vid årsskiftet till 136 642 tkr. Koncernen, moderbolaget, finansiering och likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 223 854 tkr, varav spärrade medel 39 880 tkr. I likvida medel ingår netto mottagna medel på konto från kunder i TeleTrade Solutions om 203 752 tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 159 983 tkr varav goodwill 136 642 kr. Det egna kapitalet fördelar sig på 35 821 421 aktier á 4,47 kr per aktie. Soliditeten för koncernen uppgick till 21 %. Koncernens kapitaltäckningsgrad var 11 % Moderbolagets likvida medel inklusive oreglerade fordringar på koncernföretag uppgick vid räkenskapsårets slut till 7 268 tkr, varav spärrade medel 0 tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick till 206 051 tkr varav goodwill 0 kr. Med anledning av under året genomförda förvärv uppgår moderbolagets räntebärande skulder till 55 700 tkr varav 50 000 tkr är hänförliga till förvärvet av Aktiedirekt. Dessa skulder förfaller under 2001. Nyemission kan komma att genomföras under året för att finansiera genomförda förvärv samt för att stärka kapitalbasen. I januari genomfördes en kapitalanskaffning i form av en riktad nyemission om totalt 2 miljoner aktier till ett mindre antal institutioner och kapitalförvaltare. Emissionen inbringade 47 mkr före emissionskostnader. Under perioden har 456 799 antal aktier tecknats via utnyttjande av teckningsoptioner vilket ökat aktiekapitalet med 456 799 kr i form av såväl registrerade som pågående emissioner. Förvärv av 80 % av TeleTrade e-Insurance AB via apportemission av 653 000 nyemitterade TeleTrade-aktier beslutades på extra bolagsstämma den 13 mars. Ett optionsavtal ingicks med ledningen i bolaget om förvärv av de resterande 20 %. Vid utnyttjande av optionen utgick en köpeskilling om 900 000 nyemitterade TeleTrade-aktier och en kontant del om 13 652 tkr. I september löstes optionen och de utestående 20% av aktierna förvärvades. På extra bolagsstämma den 13 mars beslutades om utgivande av förlagslån med 1 500 000 avskiljbara teckningsoptioner att erbjudas till förvärv av samtlig fast anställd personal i koncernen. Lösenpriset/teckningskursen blev 44 kr och löptiden t.o.m. 2002-12-30. På extra bolagsstämma den 25 september beslutades om dels apportemission om 8 000 000 aktier såsom delbetalning till Nordiska Fondkommission för förvärv av Internetmäklaren Aktiedirekt samt dels om utgivande av förlagslån med 1 500 000 avskiljbara teckningsoptioner att erbjudas till förvärv av samtlig fast anställd personal i koncernen under oktober månad. Lösenpriset/teckningskursen blev 19 kr och löptiden t.o.m. 2002-12-30. Erbjudandet ersatte det teckningsoptionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 13 mars. Investeringar under året i materiella anläggningstillgångar uppgick till 14 238 (1 965) tkr. Investeringar i immateriella tillgångar såsom programvara och utveckling som aktiverats uppgick till 11 539 (481) tkr varav 2 000 (-) tkr är internt aktiverade utvecklingskostnader. Under året har även investeringar gjorts som externfinansierats. Marknadsförings- kostnaderna uppgick till 23 378 (5 695) tkr. Utsikter för 2001 Utifrån ett makroperspektiv bedöms tillväxten för Internetmäklaren TeleTrade Solutions komma att fortsätta. De viktiga makrotrenderna tros ej förändras fundamentalt beträffande ökat privat aktieägande, ökat intresse för privatekonomi och pensionssparande, ökat antal börsnoterade företag, globalisering av aktiehandeln med börsintegration och utökade öppettider samt ökat Internetanvändande. Till detta kommer även den framtida ökningen av mobil kommunikation vilket torde gynna finansiella tjänsteleverantörer. Utifrån ett mikroperspektiv bedöms också TeleTrade Solutions ha goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. TeleTrade deltar i den strukturomvandling inom branschen som har påbörjats. TeleTrade har en uttalad målsättning att genomföra ytterligare strukturaffärer vilket också är ett prioriterat område under 2001. Stordrifts- och skalfördelarna är betydande vilket påvisats med förvärvet av Aktiedirekt där verksamhetsintegrationen genomförts framgångsrikt. Genomförandet av ytterligare strukturaffärer är kortsiktigt prioriterat framför tjänsteexpansion till den norska och danska marknaden. Dessa tjänster samt handel på JIWAY senareläggs. TeleTrade tillhör de största Internetmäklarna i Sverige och är ledande inom den tekniska utveckling som driver branschen. Intäktsmarginalerna bedöms ha stabiliserat sig samt komma att förbättras. Bl.a. genomför TeleTrade fr.o.m. 1 feb 2001 en fastpris förändring där courtageintäkten per affär ökar. Den goda tillväxten för försäkringsmäklaren TeleTrade e-Insurance har goda förutsättningar att fortskrida. Försäkringsmäkleri för privatpersoner är fortfarande outvecklat i Sverige och därmed ett tillväxtområde. Till detta kommer försäkringsmäkleri via Internet. Antalet konkurrenter är begränsat men förutsättningarna för TeleTrade är även konkurrensmässigt starka med anledning av de tjänster och kunder som koncernen redan har. En stor potential för försäkringsförmedling finns i koncernens befintliga kundstock om totalt 53 000 öppnade depåer med depåtillgångar på 3,8 mdr kr. Internettjänsten för försäkringsförmedling erbjuds på samma domän, www.teletrade.se, som Internetmäklartjänsten. Börsinformationsportalen VCW har goda möjligheter att under 2001 befästa sin ställning som en av de lönsamma portalerna. Ett mindre antal portaler bedöms erhålla en större och större andel av mediaintäkterna på Internet och ledande portaler inom sitt område med en köpstark och homogen besöksgrupp har goda förutsättningar att öka sina intäkter. VCW kommer under året att utöka såväl tjänsteutbudet på sajten som tjänsteutbudet i form av produkter och tjänster till försäljning som tjänster till annonsörer. Affärsmodellerna för koncernens verksamheter vidareutvecklas löpande. I takt med att Internetmäkleriets tjänster utökas sker en successiv förändring mot att enskilda tjänster måste bära sig ekonomiskt vilket medför införande av avgifter samt prisförändringar. Försäkringsmäkleriets affärsmodell bygger på provisioner från försäkringsbolagen. På förmedlade sakförsäkringar erhålls dels en initial fast engångsprovision samt på majoriteten av försäkringarna erhålls även en årlig betydande stockprovision vilket medför att verksamheten liknar ett fondbolag. Denna volym har nu uppnått kritisk nivå för lönsamhet. Beträffande förmedlade livförsäkringar erhålls främst fasta engångsprovisioner och TeleTrades mäklare har till stor del en provisions baserad lön. Under 2001 avses mycket arbete att genomföras för att utnyttja koncernens totala kundstockar effektivt. T.ex. har en ny depåtyp, TeleTrade Försäkringsdepå, tagits fram inom koncernen. Denna erbjuder unika villkor för en kapitalförsäkring och medför därmed intäkter både inom försäkringsmäkleriet och Internetmäkleriet. VCWs affärsmodell förskjuts mot ett tjänstebolags. Olika mediapaket och tjänster paketeras för att anpassas till kundens behov. T.ex. så kommer en stor del av VCWs intäkter från tjänster i samband med att företag genomför en nyemission eller en börsintroduktion. Programvaruförsäljning via sajten ökar i omfattning och IR relaterad tjänsteförsäljning förväntas öka under 2001. Försäkringsmäklarverksamheten och VCW visade lönsamhet under verksamhetsåret. Efter förvärvet av Aktiedirekt förväntas Internetmäkleriet ha uppnått sådan kundbas att verksamheten under normal tillväxt och under normala marknadsförhållanden skall visa positivt resultat. Det kraftigt ökande antalet kunder, den utökade servicenivån och den alltmer komplexa tjänsteutvecklingen har medfört att de fasta kostnaderna per månad för Internetmäkleriet ökat under året från ca 5 500 tkr i jan 00 till ca 9 000 tkr i dec 00. Den fasta kostnadsutvecklingen har stabiliserats och förväntas ej öka väsentligt i takt med ökat antal kunder och ökad omsättning. En genomgång av kostnaderna utförs under första kvartalet 2001 vilken förväntas leda till kostnadsbesparingar under andra halvåret 2001. Efter genomförd courtage förändring fr.o.m. feb-01 ligger Internetmäkleriets breakeven nivå vid ca 4 500 affärer/avräkningsnotor per börsdag. Detta motsvarar ca 5 500 avslut per börsdag. I slutet av 2000 samt i inledningen av 2001 befinner sig Internetmäkleriet kring denna nivå. Koncernens målsättning beträffande tillväxt och lönsamhet under 2001 står fast. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 24 april 2001 kl. 14.00 på Norra Latins Konferenscenter, Drottninggatan 71, Stockholm. Kommande rapporttillfällen Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor den 10 april 2001och samtidigt distribueras till aktieägarna. Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001. Delårsrapport för 9 månader publiceras den 18 oktober 2001. Stockholm den 8 februari 2001. TeleTrade Financial Services AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Koncernchef Klas Danielsson, tel. 08-50633021, mobil 0708-744574, email klas@teletrade.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar