Delårsrapport 9 mån januari - september 2000

Delårsrapport 9 mån januari - september 2000 FÖRVÄRV OCH RENODLING Förvärv av Internetmäklaren Aktiedirekt med ca 9 000 aktiva kunder från Nordiska Fondkommission Som ett led i renodling och koncentration av verksamheten utvärderas en försäljning av Börsinformationsportalen VCW.se, som för perioden visar god tillväxt och lönsamhet Koncernens intäkter för perioden steg med 578 % till 86,2 mkr (12,7 mkr) Koncernens resultat för perioden före goodwill, minoritetens andel och beräknad skatt uppgick till - 17,4 mkr ( -14,1 mkr) För helåret förväntas intäkter och resultat inklusive Aktie-direkt och integrationskostnader om -10 mkr uppgå till 124 mkr och -30 mkr före goodwill, minoritetens andel och skatt. Målsättning att med nuvarande verksamheter, marknads-förutsättningar och tillväxtantaganden uppnå intäkter för 2001 om lägst 215 mkr med en vinstmarginal om lägst 15% före goodwill och skatt. TeleTrade Financial Services AB, Box 14077, 167 14 Bromma Tel 08-506 33020 Fax 08-506 33065 www.teletrade.org VERKSAMHETEN TeleTrade koncernen erbjuder handel med värdepapper, finansiell information och försäkringsförmedling, främst via Internet. Verksamhet bedrivs i fyra affärsområden, Handel med Internetmäklaren TeleTrade Solutions, Information med Börsinformationsportalen VCW.se, Försäkringar med försäkringsmäklaren TeleTrade e-Insurance och Ventures. I Ventures finns bl.a ägandeandelar i företag som erhållits mot marknadsföring hos VCW. Fokus på system- och tjänsteutveckling Under det tredje kvartalet har fokus legat på systemutveckling samt utveckling och lansering av nya tjänster inom samtliga verksamhetsdrivande affärsområden. Efter förvärvet av Aktiedirekt sker en viss förskjutning av olika projekt då integrationen av Aktiedirekts kunder har högsta prioritet. Internetmäklaren TeleTrade Solutions fortsatte driftsättandet av nya system vilket påbörjades under slutet av det andra kvartalet. Stora delar av TeleTrade Solutions system är egenutvecklade. Delar av det nya systemet har utvecklats i samarbete med Orc Software. TeleTrade Solutions olika handelssystem har under det tredje kvartalet visat mycket hög prestanda och tillgänglighet. För närvarande erbjudes inte mindre en fem olika system/tjänster att utföra affärer genom. TeleTrade Solutions lanserade under perioden en helt ny sajt med en rad olika nya tjänster. Försäkringsmäklartjänsten på Internet är under utveckling och kommer att lanseras i olika faser. Fokus ligger på att skapa en mervärdestjänst för kunden. Enkla och användarvänliga analysverktyg tillsammans med objektiva rekommendationer baserade på hela marknadens utbud av försäkringar skall skapa mervärde för kunden. Fas 1 innehållandes försäkringarna hem, villahem , och fritidshus avses att lanseras i oktober/november 2000. Börsinformationsportalen VCW har i oktober lanserat en ny sajt med utökat innehåll. En ny diskussionstjänst för aktiemarknaden men en rad nya användarvänliga finesser är under utveckling. Diskussionstjänsten skall användas på ett mycket mer omfattande sätt i syfte att förädla innehållet och göra det mer lättillgängligt. Det bästa skall föras fram och göras enklare att använda. Den nya sajten har ett utökat traditionellt innehåll av aktiemarknadsinformation, bättre kurslistor med gratis realtidskurser samt nyheter och marknadskommentarer från Dagens Finans på första sidan. Internetmäklaren TeleTrade Solutions Intäkterna steg med 349 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 51 085 tkr. För helåret 1999 uppgick intäkterna till 22 385 tkr. Totalt har ca 18,5 Mkr investerats i marknadsföring under perioden. Resultatet för affärsområdet uppgick till 5 390 tkr före marknadsföringskostnader och -13 110 tkr efter marknadsföringskostnader. Antal öppnade depåer steg från 18 000 vid årsskiftet till 36 000 och antal aktiva depåer steg från 8 000 vid årsskiftet till 16 000. Antal aktiva depåer har därmed ökat med ca 42 st per börsdag. Målsättningen är att öka kundbasen med 50 st aktiva depåer per börsdag. Kundtillströmning och courtageintäkter avtog kraftigt under det andra och tredje kvartalet jämfört med det första kvartalet främst med anledning av det försämrade aktiemarknadsklimatet. Under det tredje kvartalet stabilise-rades såväl kundtillströmmning som antal affärer och intäkter för att under slutet av perioden samt i inledningen av oktober månad öka. Efter lanseringen av nya system och nya tjänster har den höga tillgängligheten och funktionaliteten medfört att TeleTrades marknadsandelar på Stockholmsbörsen stadigt ökat under det tredje kvartalet. I september uppgick andelen av antal avslut till 2,39 %. I inledningen av oktober månad har marknads-andelen fortsatt att öka. På optionsmarknaden är TeleTrade den dominerande av samtliga aktörer med en marknadsandel i september på 19,76 % av kundvolymen i indexoptioner. Under hösten genomförs en förändring av marknadsföringstrategin till att fokusera på s.k. smart marknadsföring. Detta innebär att TeleTrade koncentrerar marknadsföringsresurserna på samarbeten/partnersskaps, tjänste-utveckling, kundförmåner, CRM och events/mässor/utbildning. Den nyligen lanserade mjukvaran TeleTrade BörsAutomaten för Windows är ett exempel på TeleTrades sätt att nå ut till aktieintresserade med kostnadseffektiva smarta medel. Med hänsyn till kostnaderna anses det ej motiverat med offensiv marknads-föring i TV, Radio och dagspress framgent. Försäkringsmäklaren TeleTrade e-Insurance Intäkterna för affärsområdet steg med 88% till 28 859 tkr jämfört med samma period föregående år enligt jämförbar redovisningsprincip. För helåret 1999 uppgick intäkterna till 22 191 tkr. För räkenskapsåret 2000 har redovisningsprincipen ändrats till att bokföra intäkter mot kostnader vid upphovstillfället. Bruttoresultatet för affärsområdet uppgick till 2 307 tkr. Antal kunder i form av hushåll till vilka sak- och/eller livförsäkringar förmedlats steg till ca 38 000 från 29 000 vid årsskiftet. Nya kontor har öppnats i Göteborg, Lund och Höllviken. Från dessa kontor bedrivs främst traditionellt mäkleri av liv-, kapital- & pensionsförsäkringar. Sedan tidigare finns kontor i Stockholm och Malmö. I Stockholm har sakförsäkringar och kundtjänst Internet under augusti månad flyttat till samma lokaler som moderbolaget och TeleTrade Solutions. Försäkringsförmedling av liv-, kapital- och pensionsrelaterade försäkringslösningar expanderar på traditionellt sätt med anställning av fler försäkringsmäklare på samtliga orter. Genom Internettjänsten kommer förmedling av sakförsäkringar samt enklare livförsäkringslösningar att öka kraftigt. Internettjänsten har även som funktion att komplettera den traditionella verksamheten och fånga upp de individer med mer komplexa rådgivningsbehov. Stora synergier finns inom koncernen beträffande pensions- och kapitalförsäkringslösningar där TeleTrade erbjuder en helhetslösning med rådgivning, försäkringsförmedling och förvaltning/fonder/handel. Lanseringen av Internettjänsten är något försenad. Tjänsten avses att lanseras i flera steg där olika försäkringstjänster succesivt byggs på. I första fasen i oktober/november introduceras hem, villahem och fritidshus försäkringar. Ventures Innehåller icke strategiska ägarandelar som erhållits som betalning för marknadsföring samt innehåller samägda projekt inom den egna verksamheten. Ägarandel erhållen i Awardit AB genom byte av annonsering på VCW. Efter att Awardit AB genomfört en första finansieringsrunda uppgår ägarandelen till ca 15%. Joint Venture projektet GoMobile nu AB inom finansiella tjänster och mobilt Internet är startat tillsammans med Wireless Independent Provider AB. GoMobile skall erbjuda finansiella mobila tjänster inom både B2C- & B2B. Arbetet med utveckling av Gomobiles tjänster pågår. Diskussioner förs med nya samarbets/ägarpartners till GoMobile i syfte att stärka konkurrensfördelarna. INTÄKTER, RESULTAT OCH UTVECKLING Intäkterna uppgick under perioden jan-sep 2000 till 86 186 tkr mot 12 701 tkr för motsvarande period föregående år. För helåret 1999 uppgick intäkterna till 24 572 tkr. Proforma för helåret 1999 uppgick intäkterna till 46 763 tkr. För perioden jan-sep 2000 ingår jämförelsestörande intäkter om 28 859 tkr p.g.a förvärvet av JP Försäkring AB, namnändrat till TeleTrade e-Insurance AB, som ingår i redovisningen fr.o.m. 000101. Resultatet för perioden jan-sep 2000 före respektive efter goodwill avskrivningar, minoritetens andel och beräknad skatt uppgick till -17 396 tkr respektive -19 776 tkr mot -14 120 tkr för motsvarande period föregående år. Per aktie uppgick resultatet för perioden till -0,77 kr mot -0,90 kr för motsvarande period föregående år. För helåret 1999 uppgick resultatet till -18 264 tkr. Proforma för helåret 1999 uppgick resultatet till -19 438 tkr. Periodens resultat har belastats med flyttkostnader om 500 tkr och rekryteringskostnader om 1 400 tkr. Marknadsföringskostnaderna under perioden var 19 300 tkr. Investeringar i hårdvara och inventarier vilka egenfinansierats är 8,6 mkr. Investeringar i mjukvara vilka egenfinansierats är 6,9 mkr. Externt finansierade investeringar via hyresavtal i hårdvara respektive mjukvara är 6,9 mkr respektive 1,8 mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 201 997 tkr, varav spärrade medel 20 156 tkr. I likvida medel ingår netto mottagna medel på konto från kunder i TeleTrade Solutions om 168 596 tkr. Koncernens egna kapital uppgick till 79 834 tkr. Det egna kapitalet fördelar sig på 27 821 421 aktier á 2,87 kr per aktie. Soliditeten uppgick till 19%. Antal anställda i koncernen var vid periodens slut 108 pers. mot 27 pers. vid årsskiftet. Intressebolaget Gomobile hade 1anställd. Tillträdesdagen för förvärvet av Aktiedirekt var den 3 oktober 2000, dvs efter rapportperiodens slut. Proforma inklusive Aktiedirekt ger följande finansiella information. Koncernens likvida medel uppgår till ca 274 599 tkr. Koncernens egna kapital uppgår till ca 232 685 tkr. Total goodwill uppgår till ca 140 000 tkr vilken skrivs av på en 10-års period. Det egna kapitalet fördelar sig på 35 821 421 aktier a' 7.67 kr per aktie. Soliditeten uppgår till ca 30%. MODERBOLAGET OCH KONCERNEN I januari genomfördes en kapitalanskaffning i form av en riktad nyemission om totalt 2 miljoner aktier till ett mindre antal institutioner och kapitalförvaltare. Emissionen inbringade 47 MSEK före emissionskostnader. Denna emission genomfördes dels för att förstärka kapitalbasen och dels för att TeleTrade Solutions skulle möta de kapitalkrav som det hos Finansinspektionen sökta utökade värdepapperstillståndet -att emottaga kunders medel på konto- krävde. Detta tillstånd erhölls i mars månad. Under perioden har 456 799 antal aktier tecknats via utnyttjande av teckningsoptioner vilket ökat aktiekapitalet med 456 799 kr i form av såväl registrerade som pågående emissioner. Antal utestående aktier har efter detta stigit med 456 799 st och uppgår till 27 821 421 st. På extra bolagsstämma den 13 mars beslutades om utgivande av förlagslån med 1 500 000 avskiljbara tecknings-optioner att erbjudas till förvärv av samtlig fast anställd personal i koncernen. Lösenpriset/teckningskursen blev 44 kr och löptiden t.o.m. 2002-12-30. En överväldigande majoritet av personalen deltog i erbjudandet. Förvärv av 80 % av JP Försäkring AB via apportemission av 653 000 nyemitterade TeleTrade-aktier beslutades på extra bolagsstämma den 13 mars. Ett optionsavtal ingicks med ledningen i JP Försäkring AB om förvärv av de resterande 20 %. Vid utnyttjande av optionen utgår en köpeskilling om bl.a. 900 000 nyemitterade TeleTrade-aktier. I april genomfördes en notering av TeleTrade-aktien på OM Stockholmsbörsens O-lista. Ingen kapital-anskaffning gjordes i samband med detta. I september förvärvades den utestående minoriteten om 20% i f.d. JP Försäkring AB, namnändrat till TeleTrade e-Insurance AB. Köpeskillingen utgjordes bl.a. av 900 000 nyemitterade TeleTrade-aktier vilka emitterats med stöd av mandat till styrelsen från bolagsstämman. På extra bolagsstämma den 25 september beslutades om dels apportemission om 8 000 000 aktier såsom delbetalning till Nordiska Fondkommission för förvärv av Internetmäklaren Aktiedirekt samt dels om utgivande av förlagslån med 1 500 000 avskiljbara teckningsoptioner att erbjudas till förvärv av samtlig fast anställd personal i koncernen under oktober månad. Lösenpriset/teckningskursen blev 19 kr och löptiden t.o.m. 2002-12-30. Erbjudandet ersätter det teckningsoptionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 13 mars. Efter apportemissionen uppgår antal utestående aktier i TeleTrade till 35 821 421 aktier, efter utspädning vid nuvarande aktiekurs till 39 615 451miljoner aktier. Nordiska Fondkommissions innehav av aktier i TeleTrade kommer inte att intressebolagsredovisas eftersom aktieinnehavet är av kapitalplaceringskaraktär. I linje därmed kommer Nordiska ej heller vara aktiv ägare i TeleTrade. FÖRVÄRV Under det tredje kvartalet genomfördes förvärv av Internetmäklaren AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB och aktieanalysprogrammet WinAktie genom förvärv av Promalog Data AB. Förvärvet av Aktiedirekt genomfördes av moderbolaget medan förvärvet av Promalog genomfördes av TeleTrade Solutions. Dessutom utnyttjade moderbolaget optionen att förvärva de resterande 20% av aktierna i TeleTrade e-Insurance AB. Fler förvärv eller delägarskap i företag inom finansiella tjänster med direkt beröring till TeleTrade-koncernens verksamhetsområden avses att genomföras. AD Aktiedirekt.com Fondkommission AB (Aktiedirekt) Aktiedirekt var ett dotterbolag till Nordiska Fondkommission AB inom den börsnoterade Nordiska-koncernen. Aktiedirekt är en Internetmäklare och bedriver aktiehandel via Internet. Antal aktiva depåkunder uppgår till ca 9 000 med ett förvaltat kapital på ca 3,0 mdr kr. Marknadsandelen av antal avslut på Stockholmsbörsen uppgick i sep 2000 till 1,11 %. För perioden jan-sep 2000 uppgick intäkterna till ca 36 mkr med ett resultat om ca -7 mkr. Marknadsföringskostnaderna uppgick under perioden till ca 13 mkr kr. Det egna kapitalet uppgick per 000930 till ca 53 mkr och antal anställda uppgick till 22 st. Genom förvärvet av Aktiedirekt når TeleTrade Solutions snabbt den kritiska mängd kunder som krävs för att nå stordriftsfördelar och uppnå en mer varaktig vinstnivå. TeleTrade Solutions skapar i och med förvärvet en starkare plattform för fortsatt tillväxt och expansion under lönsamhet och blir en av de absolut största Internetmäklarna i Sverige. TeleTrade Solutions målsättning är att via organisk tillväxt och förvärv bli Nordens största Internetmäklare med en rörelsemarginal om lägst 20%. Köpeskillingen för Aktiedirekt uppgår till totalt 150 mkr, varav 100 mkr erlagts via apportemission om 8 miljoner aktier i TeleTrade, till en teckningskurs om 12,5 kr per aktie, och 50 mkr erlagts kontant. Kontantdelen erlägges initialt via en revers. Inklusive kostnader i samband med förvärvet uppgår anskaffningskostnaden till 152,9 mkr. Förvärvet ger upphov till en goodwill om ca 99 mkr vilken skrivs av under en 10-års period. Synergieffekterna mellan Aktiedirekt och TeleTrade Solutions beräknas vara väsentliga och leda till en kraftigt förbättrad lönsamhet. Baserat på affärsvolymen första halvåret 2000, kostnadsbesparingar och övriga effekter förväntas förvärvet av Aktiedirekt, efter full integration, fr.o.m januari 2001 medföra en positiv årlig resultateffekt före goodwill och skatt om 30-36 mkr per år. I målsättningar om framtiden tas däremot ej hänsyn till det extrema aktiemarknadsklimat som rådde under årets första kvartal. Aktiedirekt och TeleTrade Solutions har på ett flertal områden samma leverantörer och samarbetspartners vilket förväntas förenkla integrationsarbetet samt medföra kostnadsbesparingar. Inom backoffice och depåsystem anlitar båda parter OM VPA vilket förenklar arbetet. Omkring 20% av Aktiedirekts kostnadsmassa beräknas finnas kvar efter årsskiftet. Dynamiska effekter förväntas föreligga, t.ex. som att Aktiedirekts kunder idag ej har tillgång till OnLine handel i optioner och terminer medan TeleTrade är marknadsledande på optionsmarknaden. TeleTrade erbjuder även handel med fondandelar. Integrationsarbetet genomförs under det fjärde kvartalet 2000. Under det fjärde kvartalet beräknas Aktiedirekt visa underskott och integrations- och fusionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 mkr. Fr.o.m januari 2001 skall fulla synergieffekter erhållas. Antal aktiva depåkunder ökar med ca 9 000 till ca 25 000 Förvaltat kapital ökar med ca 3 mdr kr till ca 5,5 mdr kr. Marknadsandelen av antal avslut på Stockholmsbörsen, sep 2000, ökar med 1,11% till 3,5 % TeleTrade-koncernens intäkter jan-sep 2000, proforma inklusive Aktiedirekt, ökar med 36 mkr till 122 mkr Antal anställda beräknas endast öka med 6 personer till 114 personer Promalog AB med aktieanalysprogrammet WinAktie Som ett led i strategin att utveckla och erbjuda ledande system för handel med värdepapper förvärvades Promalog med aktieanalysprogrammet WinAktie. Promalog äger fullständiga rättigheter till WinAktie som har ca 5 000 användare. Aktieanalysprogrammet WinAktie innehåller avancerad teknisk analys, fundamental analys, portföljhantering, optimeringsfunktioner och scanning - hittar signaler automatiskt. TeleTrade kommer att vidareutveckla WinAktie. Med integrerad aktiehandel i realtid och WinAkties analysfunktioner utökad med realtidsfunktioner avser TeleTrade att erbjuda de befintliga 5 000 WinAktie kunderna, TeleTrades nuvarande depåkunder och nya kunder ett mycket kraftfullt program för värdepappers- handel på Internet. Lansering planeras till någon gång under andra halvåret 2001. RENODLING Strategival Styrelsen har beslutat att fokusera verksamheten på finansiella tjänster med enhetlig affärsmodell. Affärsmodellen för mäkleri av värdepapper och försäkringar är likartad emedan Börsinformationsportalen VCW är ett mediabolag med en helt annan affärsmodell. Trots att VCWs verksamhet visar en synnerligen god utveckling både med avseende på intäkter och resultat som på trafikutveckling och användande anser styrelsen att VCWs framtida utveckling och värde bättre åskådliggörs tillsammans med likartad mediaaktör på Internet eller annan aktör inom närliggande område. Affärsområdet Information med VCW tillhör därmed ej längre kärnverksamheten. TeleTrade har utsett Danske Securities till rådgivare. Arbetet kan komma att leda till en försäljning i sin helhet eller ett deltagande i en förväntad fortsatt strukturomvandling ibland portaler och informationstjänster på Internet. Vid en försäljning avses kapitaltillskottet att användas för att stärka balans-räkningen inför fortsatt expansion och breddning av tjänsteutbudet inom kärnverksamheten. Resultatutveckling affärsområde Information med VCW VCWs utveckling och ledande ställning har även lett till kraftigt stigande intäkter under perioden och ett bevis att affärsmodellen fungerar. VCW var under perioden en lönsam Internetportal. Bokningsläget och försäljningen under sommarmånaderna var traditionellt lågt men har under hösten ökat. Intäkterna för affärsområdet steg med 366 % jämfört med samma period föregående år och uppgick till 6 352 tkr. För helåret 1999 uppgick intäkterna till 2 368 tkr. Resultatet för affärsområdet uppgick till 2 058 tkr. Verksamhetsutveckling VCW VCWs position är fortsatt stark. Ingen annan finansiellt inriktad sajt har uppvisat liknande tillväxt i antal besök och sidvisningar från 1999. Antal besök och sidvisningar uppgick i aug 2000 enligt MMXI Nordic (tidigare SIFO) till 1 511 517 respektive 7 868 370. VCW placerar sig därmed som den största renodlade börs- och finansportalen i Sverige. VCWs diskussionstjänst om aktiemarknaden är Sveriges överlägset största. Beroende på börsklimatet har antal inlägg varierat för att som högst överstiga 8000 per dag. Under september var antal inlägg ca 5 000 per dag. Nättidningen Dagens Finans är nu till fullo integrerad på www.vcw.se och nyheter samt marknadskommentarer publiceras löpande under dagen. Antalet läsare ökar och uppgår i början av oktober till drygt 10 000 st per dag. Varje dag sänds ca 20 000 email med de senaste nyhetsrubrikerna till prenumeranterna på Dagens Finans. I oktober 2000 lanserades en ny sajt tillsammans med nya tjänster. En ny diskussionstjänst är under utveckling med planerad lansering till senhösten. Denna tjänst innehåller en rad nya funktioner och kommer att ytterligare befästa VCWs försprång. Färsk Demoskopundersökning bekräftar VCWs starka ställning Kapitalmarknadens aktörer är mycket aktiva användare av VCW.se - Sveriges största Börsinformationsportal med Sveriges största diskussionstjänst om aktier. Det visar en ny undersökning från Demoskop som har ställt frågor om VCW till cirka 200 mäklare, analytiker, vd:ar, rådgivare, institutionella placerare m.fl. som varit inne på sajten. Fler än hälften av de tillfrågade gör dagliga aktieaffärer, åt sig själva eller åt andra. 30 procent av de intervjuade är inne på sajten varje dag och hälften av dessa är inne flera gånger varje dag. Av dem som varit inne på VCW har en så stor andel som 35 procent agerat utifrån vad de läst och den information de fått. VCW erbjuder ett flertal tjänster men mest känd av de intervjuade är aktiediskussionstjänsten - där vem som helst kan skriva sina åsikter om aktier, bolag och börser, eller läsa vad andra har skrivit. Känd är också Nättidningen Dagens Finans som erbjuder de senaste nyheterna och marknads- kommentarer om börs och finans. Det visar sig att de flesta är inne på aktiediskussionstjänsten, mest för att läsa inlägg och kommentarer. De går in på VCW för att få information, hålla sig uppdaterade eller läsa vad som skrivs om olika aktier. FRAMTIDA UTVECKLING TeleTrades målsättning är att erbjuda en komplett mäklartjänst inom värdepappershandel och försäkringsförmedling på Internet. Den väl fungerande traditionella försäkringsmäklarverksamheten kompletterar med kunskap och rådgivning gentemot de kunder vars situation kräver personlig service. Värdepappershandel via Internet växer starkt och förutspås fortsätta att växa. De mer renodlade Internet-mäklarnas marknadsandel av antal avslut på Stockholmsbörsen har under året växt från ca 12,5 % till ca 16,5 %. På optionsmarknaden ökar också Internetmäklarnas andel. Beträffande handel med fondandelar så har detts just påbörjats via Internet och det finns heller inga offentliga siffror. Med stor säkerhet kommer utvecklingen beträffande handel med fondandelar också att visa en stark tillväxt. Försäkringsförmedling via Internet har knappast börjat. Denna marknad är mycket stor. Årligen tecknas sakförsäkringar för ca 21 miljarder kronor och endast en bråkdel av denna marknad är för närvarande mäklad. Norden är hemmamarknaden. Från Stockholm skall lokala tjänster drivas i största möjliga mån för att uppnå kostnadseffektivitet. Under Q1 2001 planeras Internetmäklartjänster att lanseras i Norge och Danmark. Under andra halvåret 2001 planeras försäkringsmäklartjänster på Internet att lanseras i Norge och Danmark. Tjänsterna för värdepappershandel och försäkringsmäkleri skall vidareutvecklas och nya närliggande finansiella tjänsteområden kan komma att tillkomma där Internet utgör det huvudsakliga kundkommunikationssättet. Den nya europeiska börsen JIWAY med start i november bör komma att leda till ökade volymer på sikt. Stockholmsbörsens förlängda öppettider med början i februari bör komma att leda till ökade volymer. Försäkringstjänsten på Internet Fas 1 planeras att lanseras i oktober/november 2000. Tjänsten kommer därefter succesivt att byggas ut för att i mars/april 2001 vara fullt utbyggd med samtliga försäkringstjänster. Även om koncernens verksamheter är unga och i en tidig utvecklingsfas så har nu sådana volymer uppnåtts att verksamheten går in i en ny fas. För verksamhetsåren 2001 och framgent skall verksamheten fortsätta att växa men med vinst även vid betydande satsningar på marknadsetableringar och fortsatt tjänsteutveckling. Rörelserisken är dock fortfarande hög. Koncernens finansiella situation är tillfredsställande men kan komma att behöva stärkas. Någon företrädes-emission kommer ej att genomföras under verksamhetsåret. Mindre riktad emission kan komma att genomföras inom de närmaste 6 månaderna beroende på verksamhetsutvecklingen och marknadsförutsättningarna. Kapitalanskaffningsbehov under 2001 är delvis beroende av VCWs framtida strategiska utveckling. Resultat och målsättning För innestående verksamhetsår och för nästkommande verksamhetsår redovisas nedanstående resultat och målsättningar med nuvarande verksamhetsstruktur. Målsättningarna är till stor beroende av framtida marknadsklimat på aktiemarknaden varför hänsyn ej tagits till det extrema aktiemarknadsklimat som rådde under första kvartalet 2000. Fr.o.m. fjärde kvartalet 2000 konsolideras Aktiedirekt. Målsättningarna baseras bl.a. på nuvarande aktiemarknadsklimat, en tillväxt om 50 nya aktiva depåkunder per börsdag i Sverige, lansering av nordiska tjänster i början av 2001, minskad tillväxt för traditionellt försäkringsmäkleri men ökad tillväxt för försäkringar efter lansering av Internettjänsten. FINANSIELL INFORMATION OCH KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Information finns tillgänglig på bolagets hemsida www.teletrade.org. Årsredovisningen för 1999 är integrerad med noteringsprospektet och finns tillgänglig på www.teletrade.org samt kan där även beställas i tryckt form. Bokslutsrapport för 2000 publiceras den 8 februari 2001 Stockholm den 18 oktober 2000. TeleTrade Financial Services AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar