Datum för TeliaSoneras finansiella rapportering 2005

TeliaSonera kommer under 2005 att distribuera sina finansiella rapporter och hålla ordinarie bolagsstämma enligt följande:

Bokslutskommuniké januari-december 2004 11 februari Delårsrapport januari-mars 2005 26 april Bolagsstämma, Stockholm 26 april Aktieägarmöte, Helsingfors 27 april Delårsrapport januari-juni 2005 3 augusti Delårsrapport januari-september 2005 25 oktober Som ett led i TeliaSoneras strävan att fortsatt sänka kostnaderna kommer bolagsstämman endast att hållas i Stockholm. Dagen efter bolagsstämman kommer dessutom ett särskilt aktieägarmöte att anordnas i Helsingfors. Där ges de finska aktieägarna möjlighet att möta representanter från ledning och styrelse personligen istället för via TV-monitorn, vilket varit fallet under tidigare års bolagsstämmor. _______________________________________________ Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar