Ingen koncernbonus i Telia - Soneras transaktionsbonus betalas ut

Ingen koncernbonus i Telia - Soneras transaktionsbonus betalas ut TeliaSonera har beslutat att Telias koncernbonus för 2002 på maximala 30 MSEK inte skall betalas ut. Utbetalning sker dock av Soneras transaktionsbonus på 73 MSEK. Mot bakgrund av det stora negativa nettoresultatet i TeliaSonera, beroende på stora nedskrivningar under föregående år, har styrelsen och verkställande direktören bedömt att en utbetalning av koncernbonus i Telia inte kan motiveras. Utbetalning av koncernbonus kommer därför inte att ske i Telia, varken till verkställande direktören eller till de övriga som omfattats av planen. Telia har sedan många år tillbaka ett lönesystem som innehåller såväl fasta som rörliga lönedelar. När det gäller de rörliga delarna utfaller dessa efter prestation och avser att stimulera till extraordinära och prioriterade insatser. Målen för dessa rörliga lönedelar beslutas i förväg och dokumenteras i individuella planer. Målen omfattar finansiella ettårsmål och individuella prestationsmål som bedöms väsentliga för en långsiktigt positiv lönsamhets-utveckling. Motsvarande system har funnits i Sonera. Bedömningen av de rörliga lönedelarna för år 2002 påverkas inte av besluten angående koncernbonusen i Telia och transaktionsbonusen i Sonera. Utöver lönesystemet med fasta och rörliga lönedelar har det i Telia sedan 2001 funnits en koncerngemensam incitamentsplan, s k koncernbonus. 2002 års mål för koncernbonusen omfattade planeringen och genomförandet av samgåendet mellan Telia och Sonera och hur väl detta arbete sköttes parallellt med att Telias affärsverksamhet utvecklades. Telias verk- ställande direktör gör bedömning av utbetalning av koncernbonus. Maximal utbetalning enligt planen är totalt 30 MSEK. I Sonera motsvaras den koncerngemensamma planen av s k warrants (optioner). Även Soneras transaktionsbonus har bedömts. Det har härvid konstaterats att Sonera under våren 2002 gjort juridiskt bindande utfästelser att betala ut bonus för det fall de som omfattades av transaktionsbonusen fortfarande var anställda under budperioden och en tid därefter samt att sammanslagningen mellan Telia och Sonera blev av. Därför betalas Soneras transaktionsbonus om totalt 73 Mkr ut. Telia har ingen motsvarighet till Soneras transaktionsbonus. "Med de stora förlustsiffror vi visade under 2002 hade det varit orimligt att göra en utbe-talning av koncernbonus i Telia", kommenterar TeliaSoneras verkställande direktör och koncernchef Anders Igel. "Utbetalningen av Soneras transaktionsbonus följer strikt de avtal som slöts när Sonera var ett eget bolag, men jag hade hellre sett att det inte skett någon utbetalning mot bakgrund av förlusterna vi gjort. Nu ser vi framåt och vi håller för närvarande på att utarbeta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram som skall ersätta de tidigare system som funnits i Telia respektive Sonera." Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar