Justering av pro formasiffror i TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-december 2002

Justering av pro formasiffror i TeliaSoneras bokslutskommuniké januari- december 2002 I TeliaSoneras bokslutskommuniké, publicerad den 19 februari 2003, har konstaterats räknefel, avseende pro formasiffrorna för 2002. Korrigeringarna avser elimineringar av bland annat Com hem och Telia Finland i kolumnen "Justeringar". Korrigering har även gjorts av skatter pro forma. Varken den legala redovisningen eller Telias och Soneras separata redovisningar påverkas. TeliaSoneras utsikter, som angavs i bokslutskommunikén, påverkas inte av de förändrade pro formasiffrorna. De korrekta pro formasiffrorna anges nedan i motsvarande tabellform som i bokslutskommunikén. Som angivits i bokslutkommunikén har TeliaSonera vidtagit åtgärder i avsikt att förvärva resterande utestående Soneraaktier och Soneraoptioner, vilket innebär slutliga justeringar till verkligt värde respektive slutlig goodwill. Detta kan senare leda till ytterligare justering av pro formasifforna. TeliaSonera pro forma* resultatöversikt Januari-december 2002 2001 2002 2001 msek msek meur** meur** Nettoomsättning 80 979 80 925 8 809 8 803 Omsättningsförändring (%) 0,1 9,3 0,1 9,3 Underlggande ebitda 25 457 21 768 2 769 2 368 Underliggande ebitda- 31,4 26,9 31,4 26,9 marginal (%) Rörelseresultat -45 958 9 586 -5 000 1 043 Underliggande 7 320 -1 514 796 -165 rörelseresultat Fritt kassaflöde 9 534 -7 008 973 -762 capex 11 459 21 189 1 246 2 305 * Beräknat utifrån 100% ägande i Sonera och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet ** Endast för jämförelseändamål, växelkurs: 1 SEK = 0,10878 EUR. Telia Sonera Baltic Juste- Pro forma MSEK entities ringar 2002 Nettoomsättning 57 138 20 505 6 199 -2 863 80 979 Underliggande EBITDA 14 909 7 280 3 036 232 25 457 Rörelseresultat -10 900 -35 001 1 396 -1 453 -45 958 Underliggande 3 582 3 795 1 396 -1 453 7 320 rörelseresultat Pro forma* Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Jan-dec MSEK 2000 Resultaträkningar i sammandrag Nettoomsättning 80 979 80 925 74 070 Underliggande ebitda 25 457 21 768 20 681 Rörelseresultat -45 958 9 586 20 852 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -46 791 5 253 20 382 NETTORESULTAT -32 890 2 143 15 239 Pro forma* 31 dec MSEK 2002 Balansräkning i sammandrag ANLäGGNINGSTILLGåNGAR 171 656 Omsättningstillgångar 33 714 Summa tillgångar 205 370 EGET KAPITAL 108 829 MINORITETSANDELAR 5 120 AVSäTTNINGAR 18 324 LåNGFRISTIGA LåN 31 336 Kortfristiga lån 12 608 Ej räntebärande skulder 29 153 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 205 370 Pro forma* Jan-dec Jan-dec Jan-dec MSEK 2002 2001 2000 Kassaflöden i sammandrag Kassaflöde från löpande verksamhet 20 717 14 181 14 405 Förvärv av immateriella & materiella -11 183 -21 189 -20 515 anl.tillg. Fritt kassaflöde 9 534 -7 008 -6 110 Övrig investeringsverksamhet 7 685 35 200 -23 491 Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 498 14 011 -44 006 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -21 889 -20 511 63 971 Årets kassaflöde - 4 670 7 681 34 370 *Beräknat utifrån 100% ägande i Sonera och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet. _____________________________________________________________ Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01230/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar