Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) Bifogat återfinns kallelsen till TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma torsdag den 8 maj 2003, kl. 17.00 svensk tid i Globens Annex, Stockholm. Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling kl. 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors. Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Dagens Industri i Sverige och Kauppalehti, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet i Finland torsdag den 3 april 2003, då också telefonslussen för stämmoanmälan öppnas kl 09.00 svensk tid. Stockholm den 2 april 2003 TeliaSonera AB (publ) Mer information till journalister lämnas av: TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-775830 Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj 2003 Bolagsstämman hålls klockan 17.00 svensk tid i Globens Annex, Stockholm. Aktieägarna äger även rätt att delta i bolagsstämman via teleuppkoppling kl 18.00 finsk tid på Mässcentrum, Helsingfors. Lokalerna öppnas klockan 15.30 lokal tid i Stockholm och klockan 16.30 lokal tid i Helsingfors. Kaffe och bulle serveras före stämman. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall · vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per måndagen den 28 april 2003 samt · ha anmält sin avsikt att delta i stämman till TeliaSonera AB senast fredagen den 2 maj 2003 kl 16.00 svensk tid. Anmälan m m Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd, Sverige, per telefon 08-713 64 13 (Sverige) eller 0800-133 220 (Finland), per fax +46 (0)8 713 13 14 eller, för privatpersoner, via Internet www.teliasonera.se/ir. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 09.00 och kl 17.00 svensk tid. Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Vid anmälan bör också anges på vilken ort deltagande kommer att ske. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 5 maj 2003. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas via Internet eller fax. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast måndagen den 28 april 2003 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 28 april 2003, då sådan införing ska vara verkställd. Förfarandet gäller också aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet. Aktieägare måste kontakta sin förvaltare i god tid för mer information. Eftersom de finska aktieägarna registrerade i det finska värdeandelssystemet hos APK är förvaltarregistrerade kommer APK att omregistrera dessa aktieägare med avstämningsdag fredagen den 25 april 2003. Sådana finska aktieägare måste dock själva anmäla till bolaget sin avsikt att delta i enlighet med instruktionen ovan. Som en service till dem som inte kan närvara vid stämman kommer VD:s tal jämte vid stämman tillgängligt presentationsmaterial att finnas tillgängligt på hemsidan www.teliasonera.se/ir, från dagen efter stämman. Ärenden Öppnande av stämman 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2002. I anslutning härtill anförande av VD Anders Igel 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2002 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2002 års förvaltning 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja 11. Beslut om styrelsens arvodering 12. Val av styrelse. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag 13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter 14. Beslut om revisorernas arvodering 15. Val av revisorer 16. Förslag från aktieägaren Einar Hellbom att bolaget bör utträda ur organisationen Svenskt Näringsliv 17. Förslag från aktieägaren Bertil Leufvenmark att sänka teckningskursen för teckningsoptioner 2001/2005 (TeliaSonera TO 1) 18. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att utse en nomineringskommitté 19. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté 20. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté Stämmans avslutande Punkt 8 - Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,40 kr per aktie och att den 13 maj 2003 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning från VPC ske den 16 maj 2003. Punkt 13, 14 och 15 - Revisorer Föreslås att bolagsstämman beslutar att för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007 antalet ordinarie revisorer skall vara två och att inga revisorssuppleanter skall utses. Bolagsstämman föreslås besluta att ersättning skall utgå till revisorerna på grundval av räkning och att bolagsstämman beslutar att till revisorer utse Ernst & Young AB och KPMG Bohlins AB. Aktieägare representerande ca 65% av aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de stödjer förslagen. Punkt 16 - Utträde ur organisationen Svenskt Näringsliv Aktieägaren Einar Hellbom föreslår att TeliaSonera AB skall lämna organisationen Svenskt Näringsliv då kostnaden för medlemskapet inte motsvaras av nyttan av medlemskapet. Punkt 17 - Sänka teckningskursen för teckningsoptioner 2001/2005 (TeliaSonera TO 1) Aktieägaren Bertil Leufvenmark föreslår att bolagsstämman skall besluta att teckningskursen för av bolaget utgivna teckningsoptioner 2001/2005 (beslutade av ordinarie stämma 2001) i anledning av utestående personaloptionsprogram skall sänkas från nuvarande 69,00 kronor per aktie till 21,00 kronor per aktie, alternativt till 32,00 kronor per aktie och att styrelsen i övrigt skall vidta de åtgärder i personaloptionsprogrammet som föranleds av en sådan sänkning. Punkt 18, 19 och 20 - Kommittéer Aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att bolagsstämman skall fatta beslut om att utse en nomineringskommitté samt ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Nomineringskommittén skall bestå av från bolaget fristående ledamöter vilka representerar bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna bör ingå i kommittén. Årsredovisning m.m. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002 samt inkomna handlingar från de aktieägare som väckt frågor kommer att hållas tillgängliga hos TeliaSonera AB, Investor Relations, Mårbackagatan 11 i Farsta från och med torsdagen den 24 april 2003 och kan rekvireras av den som så önskar från följande adress: TeliaSonera AB, Box 10, 182 11 Danderyd eller per telefon 08-713 64 13 (Sverige) eller 0800-133 220 (Finland). Stockholm i mars 2003 Styrelsen ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the Annual General Meeting of TeliaSonera AB (publ), to be held on Thursday, May 8, 2003 at 5.00 p.m. Swedish time at Annexet, Globe Arenas, Stockholm and 6.00 p.m. Finnish time at Helsinki Fair Centre, Helsinki, can also be obtained in English. Please contact TeliaSonera AB, telephone Int +46-8-713 6413, Internet www.teliasonera.com/ir. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar