TeliaSonera skriver ner ca 3,4 miljarder kronor i International Carrier - kassaflödet påverkas inte

Den årliga prövningen av nedskrivningsbehov, enligt International Financial Reporting Standards krav, ger ett återvinningsvärde nära noll på TeliaSonera International Carriers nettoanläggningstillgångar. Som en konsekvens av detta kommer en nedskrivning på ca 3,4 miljarder kronor att påverka resultatet men inte kassaflödet under fjärde kvartalet 2004. Det kvarvarande bokförda värdet för TeliaSonera International Carrier kommer att vara noll.

Redan i andra och tredje kvartalets delårsrapporter under 2004 indikerades att en noggrann utvärdering av framtida årliga kassaflöden, som en grund för värderingen av TeliaSonera International Carriers tillgångar, skulle slutföras före årets slut. För två år sedan var International Carrier en avsevärt förlustbringande verksamhet. Ett omfattande omstruktureringsprogram initierades. Omstruktureringen har genomförts som planerat. Omfattningen av verksamheten och strategin har begränsats och fokuserats. Idag är verksamheten EBITDA-positiv och det negativa kassaflödet är nästan eliminerat. International Carrier utgör inte längre en belastning för TeliaSonera. De marknadsmässiga förutsättningarna har dock fortsatt att försämras på grund av överkapacitet och fallande priser. Så länge som dessa förutsättningar består kan det inte förväntas att den finansiella utvecklingen av International Carriers affärer kommer att förbättras. Med hänsyn till detta kommer det bokförda värdet för verksamheten att skrivas ner till noll. TeliaSonera har dock fortsatt som mål att ytterligare utveckla den internationella carrieraffären utan att ändra dess omfattning och strategi. ”De tuffa förutsättningarna med snabbt fallande priser gör det svårt att förbättra lönsamheten till en nivå som försvarar det bokförda värdet och vi har därför inget annat val än att göra en icke kassaflödespåverkande nedskrivning”, kommenterar Anders Igel, koncernchef och VD TeliaSonera AB. _______________________________________________ Ytterligare information till journalister kan lämnas av: TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30 Uttalanden av framtidskaraktär Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar