TeliaSonera tillbakavisar Konkurrensverkets påstående om prisklämning

Konkurrensverket har idag meddelat att man stämmer TeliaSonera Sverige för ha agerat i strid med konkurrensreglerna på marknaden för bredband. TeliaSonera Sverige tillbakavisar KKV:s påståenden om så kallad prisklämning och att TeliaSonera Sverige i övrigt skulle ha agerat i strid med konkurrensreglerna på bredbandsmarknaden. TeliaSonera Sverige anser att den prissättning som ärendet avser i såväl detaljistled som i grossistled var affärsmässigt motiverad och i linje med gällande konkurrensregler. Enligt KKV har det påstådda missbruket upphört i januari 2003.

Prisklämning är en konkurrensrättsligt komplicerad fråga vilket KKV:s agerande i frågan visar. Verket har i detta ärende tidigare framfört olika uppfattningar sedan verket började behandla frågan för tre år sedan. I Sverige har dett rått en hård konkurrens med stark marknadsutveckling på bredbandsmarknaden med många nya aktörer ända sedan 2000. Ärendet rör en tid när ADSL som teknik för snabb Internetanslutning lanserades av TeliaSonera Sverige och då TeliaSonera Sverige på eget initiativ erbjöd andra aktörer grossisttjänster för att vara med och utveckla bredbandsmarknaden . TeliaSonera Sverige kommer att bemöta KKV:s stämning i domstolen och där närmare utveckla sin uppfattning att agerandet inte har varit i strid med konkurrensreglerna.

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar