Bokslutskommuniké 2000

Telia Bokslutskommuniké 2000 Telia Januari-december 2000 · Stark försäljning inom prioriterade områden: Mobil telefoni +42 procent, Nätgrossist Sverige +62 procent, International Carrier +32 procent · Koncernens totala nettoomsättning uppgick till 54 064 msek, en ökning med 4,5 procent för jämförbara enheter · Den positiva ebitda-trenden från tredje kvartalet håller i sig. Underliggande ebitda ökade +13 procent fjärde kvartalet och uppgick för helåret till 13 087 msek · Rörelseresultatet ökade till 12 006 (5 946) msek · Principöverenskommelse med Tele 2 om samverkan i utbyggnaden av umts- nät i Sverige · Principöverenskommelse i februari 2001 om försäljning av mobiloperatören Tess Resultatöversikt, koncernen Okt- Okt- Helår Helår msek dec dec 2000 1999 2000 1999 Nettoomsättning 14 540 14 887 54 064 52 121 Omsättningsförändring (%) -2,3 7,4 3,7 5,1 Underliggande ebitda 3 790 3 343 13 087 14 059 Underliggande ebitda-marginal (%) 26,1 22,5 24,2 27,0 Rörelseresultat 7 930 2 505 12 006 5 946 Resultat efter finansiella poster 7 658 2 445 11 717 5 980 Nettoresultat 7 408 1 755 10 278 4 222 Resultat per aktie (sek) 2,47 0,62 3,50 1,48 Räntabilitet på eget kapital (%) - - 23,9 14,2 Investeringar 10 311 4 912 47 742 12 145 varav aktier och andelar 3 085 1 996 8 269 4 109 Sammanfattning Teliakoncernen visar fortsatt stark tillväxt inom sina prioriterade områden. En mycket kraftig ökning av antalet mobilkunder (1 712 000) i Sverige, Danmark, Norge och Finland resulterade i betydande omsättningsökning inom mobil telefoni (42 procent). Under året förvärvades mobiloperatören NetCom asa i Norge. Telia stärkte därmed sin ställning ytterligare på den nordiska mobilmarknaden. I den etablerade verksamheten - fasta tjänster i Sverige - har, trots kraftiga prissänkningar och ökad konkurrens, marginalerna förstärkts under året. Fjärde kvartalet skedde en avsevärd marginalförbättring. Prisbilden förväntas nu stabiliseras. Efter de prisförändringar som genomförts har Telia mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. Prissänkningarna under året har haft en dämpande inverkan på koncernens totala nettoomsättningstillväxt som blev 4,5 procent för jämförbara enheter. Det internationella carriernätet, Vikingnätet, har byggts ut kraftigt och de olika nätsträckorna sätts nu i drift successivt. Konkurrenskraftiga priser och nätets höga kvalitet har i kombination med framgångsrik bearbetning av marknaden resulterat i kraftigt ökade trafikvolymer. Omsättningen ökade 32 procent under året. Även i den svenska nätgrossistaffären skedde stark tillväxt (62 procent). Telia har under året gjort omfattande framtidssatsningar inom mobil kommunikation, bredband, internationell carrierverksamhet och portaler. Underliggande ebitda uppgick till 13 087 msek, en minskning ned 6,9 procent. Fjärde kvartalet ökade underliggande ebitda med 13 procent, vilket innebär att den positiva trenden från tredje kvartalet fortsätter. För att kunna kraftsamla kring kärnaffärerna och framtida tillväxtområden pågår renodling av verksamheten. Förutom en framgångsrik börsnotering av Eniro har ytterligare ett 15-tal verksamheter avyttrats under året. I februari 2001 träffades en principöverenskommelse om försäljning av den brasilianske mobiloperatören Tess till Telecom Americas. Avyttringen kommer att påverka resultatet positivt. Koncernens rörelseresultat ökade från 5 946 msek till 12 006 msek, varav 8 338 msek utgörs av realisationsvinster och andra engångsposter. Investeringsnivån ökade under året till 47 742 msek, främst till följd av det strategiska förvärvet av mobiloperatören NetCom asa i Norge och utbyggnaden av det internationella carriernätet. Beslut har tagits om att införa en ny koncernstruktur fr o m 1 april 2001. Försäljning Koncernens nettoomsättning ökade med 3,7 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter var ökningen 4,5 procent. Fjärde kvartalet ökade omsättningen 3,5 procent. Tillväxten drivs främst av kraftigt ökad försäljning inom mobil telefoni och stark efterfrågan i den internationella carrierverksamheten och den svenska nätgrossistaffären. Prisnivån sänktes med i genomsnitt 6,7 procent under året, vilket betyder att koncernens försäljningsvolym steg 12 procent för jämförbara enheter. Antalet mobilkunder i Norden ökade under året med hela 60 procent (1 712 000 nya kunder) från 2 841 000 till 4 553 000. Av ökningen härrör 773 000 från förvärvet av NetCom asa i Norge. Fjärde kvartalet ökade antalet mobilkunder i Norden med 190 000. Som en följd av den mycket kraftiga kundtillväxten steg nettoomsättningen för mobil telefoni med 42 procent under året. Fjärde kvartalet var ökningen 48 procent. Exklusive NetCom asa var omsättningsökningen 21 respektive 14 procent. Avregleringen av den europeiska marknaden och ökad Internetanvändning skapar efterfrågan på transport av telefoni och IP-baserade tjänster på den globala carriermarknaden. Nettoomsättningen i den internationella carrierverksamheten steg under året med 32 procent till 2 823 msek. Fjärde kvartalet ökade omsättningen 46 procent till 888 msek. Kraftiga prissänkningar (8,4 procent) och ökad konkurrens resulterade i att omsättningen för fast telefoni minskade under året med 9,4 procent på slutkundsmarknaden i Sverige. Kraftfulla åtgärder för att vinna tillbaka kunder och det förhållande att effekterna av förvalsreformen nu slår igenom även i jämförelsesiffrorna gjorde att omsättningsminskningen stannade vid 7,1 procent fjärde kvartalet. Intäktsminskningen på slutkundsmarknaden har till viss del kompenserats genom ökad grossistförsäljning. Försäljningen av nätkapacitet och nättjänster till externa operatörer och service providers ökade med 62 procent under året. Fjärde kvartalet var ökningen något lägre, 30 procent, då effekterna av förvalsreformen nu slår igenom även i jämförelsesiffrorna. Efterfrågan på Internetaccess är fortsatt stark. Antalet Internetkunder i det fasta nätet ökade under året från 599 000 till 714 000 på Sverigemarknaden och omsättningen steg 27,1 procent till 1 390 msek. Fjärde kvartalet var omsättningsökningen 34,5 procent. Nettoomsättning per affärsområde och produktområde 1) Okt-dec Helår För-ändr. Helår 2000 2000 % 1999 MSEK MSEK MSEK Mobil Mobil telefoni 3 437 11 318 42,0 7 971 Övrigt 182 766 11,8 685 3 619 12 084 39,6 8 656 Carrier & Nät International Carrier 888 2 823 32,1 2 137 Nätgrossist Norden 861 3 143 43,5 2 191 1 749 5 966 37,8 4 328 Företag/Privat Fast telefoni 5 213 20 777 -10,1 23 115 Hyrda förbindelser 394 1 582 1,4 1 560 Datakommunikation 466 1 815 -10,1 2 020 Internet 403 1 460 16,3 1 255 Övrigt 787 2 459 3,1 2 384 7 263 28 093 -7,4 30 334 Enterprises 1 892 7 811 -11,0 8 778 Koncerngemensamt 17 110 n/a 25 Totalt 14 540 54 064 3,7 52 121 1) För ytterligare information: www.telia.se, Investor Relations, Nettoomsättning per affärsområde och produktområde (specifikation). Efterfrågan på bredband är stor. De ramavtal som tecknats med hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare omfattade vid årets slut en potential om anslutning av 822 000 hushåll i det fasta nätet. Vid slutet av året fanns 40 000 betalande kunder anslutna till Telias adsl- och lan- lösningar. com hem hade vid årets slut avtal om försäljning av 346 000 bredbandsanslutningar i kabel-tv-nätet. Vid slutet av året var 193 000 kunder inkopplade, varav 22 000 med Internetabonnemang. Inom affärsområde Enterprises, där ett stort antal verksamheter avyttrats under året, ökade nettoomsättningen med 11 procent för jämförbara enheter. Resultat Underliggande ebitda För att få en bild av resultatutvecklingen i koncernens majoritetsägda operativa verksamhet används måttet underliggande ebitda, som beskriver rörelseresultatet före avskrivningar, exklusive engångsposter och resultat från intressebolag. Underliggande ebitda uppgick under året till 13 087 msek, en minskning med 6,9 procent. Fjärde kvartalet skedde en kraftig ökning av underliggande ebitda (13 procent). Det betyder att den förbättring av lönsamheten som skedde tredje kvartalet fortsätter. Underliggande ebitda och rörelseresultat Okt-dec Helår Helår MSEK 2000 2000 1999 Mobil 1 191 3 353 3 507 Carrier & Nät 1 978 7 679 7 872 Företag 382 1 171 1 192 Privat 244 855 1 694 Enterprises 636 1 760 2 501 Koncerngemensamt -641 -1 731 -2 707 Totalt underliggande ebitda 3 790 13 087 14 059 Av- och nedskrivningar -2 427 -8 222 -7 652 Engångsposter och pensioner 6 937 8 338 -1 184 Resultatandelar intressebolag -370 -1 197 723 Rörelseresultat 7 930 12 006 5 946 Den kraftiga kundtillväxten inom mobil telefoni i Norden har medfört ökade kundförvärvskostnader. Utvecklingen av nya tjänster i Sverige, främst satsningen på bredbandsaccess och bredbandstjänster för konsumentmarknaden, har även belastat resultatet liksom expansionen på den globala carriermarknaden, där Telia nu bygger egna nät i Europa och usa. Kraftig effektivisering och ökad grossistförsäljning gjorde att marginalen i den etablerade verksamheten, fasta tjänster i Sverige, kunde förbättras under året trots avsevärda prissänkningar och ökad konkurrens på slutkundmarknaden inom affärsområdena Företag och Privat. Detta innebar i sin tur att underliggande ebitda kunde hållas på samma nivå som 1999. Fjärde kvartalet stärktes marginalen ytterligare och underliggande ebitda ökade. Minskningen av underliggande ebitda inom affärsområde Enterprises beror på att verksamhet avyttrats, i huvudsak genom börsnoteringen av Eniro. För jämförbara enheter stannade minskningen av underliggande ebitda vid cirka 6 procent. Den kraftiga minskningen av posten koncerngemensamma kostnader beror på att projekt avslutats under året, neddragning av konsultinsatser samt att kostnadsansvaret för koncernprojekt i ökande utsträckning förs ut till affärsområdena. Resultat från intressebolag Resultatet från intressebolag uppgick under året till -1 197 msek, jämfört med 723 msek året innan. Det negativa resultatet beror i huvudsak på Tess, Brasilien och Eircom, Irland. Andel av intressebolagens resultat Okt- Helår Helår MSEK dec 2000 1999 2000 Netia Holdings (Företag) -47 -411 -327 Baltikum (Mobil/Företag) 42 190 139 Unisource/aucs (Företag) 199 1 445 1 534 Comsource/Eircom -133 -933 409 (Företag) Telia Overseas -632 -1 -1 (Enterprises) 719 347 Eniro (Enterprises) 185 185 - Övriga intressebolag 16 46 315 Totalt -370 -1 723 197 Netia. Företaget befinner sig i uppbyggnadsfas. Antalet kunder fortsatte att öka kraftigt under året. Resultatförsämringen beror i huvudsak på att Telia utökat sin ägarandel i bolaget och på valutaeffekter. För att förbättra lönsamheten fokuserar företaget allt hårdare på företagsmarknaden. Baltikum. Mobiloperatörerna i Baltikum och nordvästra Ryssland uppvisar både stark kund- och resultattillväxt. Den sammanlagda kundbasen ökade med 383 000 till 1 159 000 under året. Fastnätsoperatörerna i Baltikum förbereder sig för kommande konkurrens genom ombalansering av taxor, utveckling av ip-baserade tjänster och rationaliseringar. Unisource/AUCS. De senaste två årens resultat beror i huvudsak på realisationsvinster i samband med avvecklingen av bolagen inom Unisource. Eircom. I resultatet från bolaget ingår kostnader för omstrukturering av bolaget (-475 msek). Telia avser avyttra innehavet och stödjer Vodafones bud på förvärv av Eircoms mobilbolag Eircell. Telia Overseas. Resultatförsämringen hänförs i huvudsak till mobiloperatören Tess, som befinner sig i en uppbyggnadsfas. Under året har Telia direkt och indirekt via Telia Overseas ökat sin kapitalandel i bolaget från 44,9 till 60,8 procent. Telia ensamt har dock inte röstmajoritet, varför ingen konsolidering av bolaget sker. Eniro. Efter börsintroduktionen i oktober 2000 har Eniro, inom ramen för sin tillväxtstrategi, gjort ett antal förvärv i bl a Tyskland och Ryssland. Engångseffekter Engångsposter har påverkat koncernens rörelseresultat med 8 338 msek (-1 184 msek). Av engångsposterna utgörs 7 856 msek av realisationsvinster, varav 6 020 msek från börsnoteringen av Eniro. Centrala pensioner utgör 854 msek, varav 518 msek är återbäring från SPP och resten effekterna av en omvärdering av vissa pensionsåtaganden. Rörelseresultat/Nettoresultat Koncernens rörelseresultat ökade under året från 5 946 till 12 006 msek. Efter finansnetto, skatt och minoritetsandelar ökade koncernens nettoresultat till 10 278 msek jämfört med 4 222 msek föregående år. Resultatet per aktie ökade från 1,48 sek till 3,50 sek. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens finansiella ställning är god. Under året genomfördes en nyemission och NetCom asa förvärvades. Balansomslutningen ökade därigenom kraftigt och kapitalomsättningshastighet liksom räntetäckningsgrad försämrades jämfört med föregående år. 31 31 31 MSEK dec dec dec 2000 1999 1998 Räntetäckningsgrad (ggr) 7,3 8,5 10,4 Balansräkningstillväxt (%) 60,2 13,9 2,1 Kapitalomsättningshastighet 0,54 0,72 0,74 (ggr) Soliditet (%) 44,4 41,0 41,5 Sysselsatt kapital 92 50 43 374 936 440 Operativt kapital 75 39 34 042 160 921 Räntebärande nettoskuld 20 7 527 6 767 235 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,37 0,24 0,24 Kassaflöde från löpande verksamhet låg i linje med föregående år. Genom kraftigt ökade nettoinvesteringar försämrades operativt kassaflöde. Investeringarna finansierades genom extern upplåning till goda villkor och genom årets nyemission. Investeringar Investeringar per tillgångsslag Okt- Helår Helår MSEK dec 2000 1999 2000 Goodwill 41 22 335 893 Övriga immateriella 326 509 373 tillgångar Fastigheter 166 552 53 Maskiner och inventarier 6 693 15 7 275 519 Fasttelefonianläggningar 2 391 4 115 3 364 Mobiltelefonianläggningar 625 1 411 1 166 Övriga maskiner och inventarier 3 677 9 993 2 745 Aktier och andelar 3 085 8 269 4 109 Totalt 10 311 47 12 145 742 Investeringarna ökade kraftigt jämfört med föregående år, främst till följd av goodwill vid NetCom-förvärvet om 22 758 msek. Större satsningar gjordes också inom de prioriterade områdena mobila tjänster, internationell carrierverksamhet och bredbandsutbyggnad i Sverige. Större investeringar i aktier och andelar gjordes i mobilverksamhet i Brasilien med 4 131 msek och i Ryssland med 700 msek, i fastnätsverksamhet i Polen med 2 021 msek samt i portalbolaget Scandinavia Online med 402 msek. Förvärv och avyttringar Telia förvärvade i slutet av juni cirka 51 procent av den norska mobiloperatören NetCom asa. Efter ett offentligt bud till övriga aktieägare och en i december avslutad tvångsinlösen äger Telia samtliga aktier i NetCom. I februari förvärvades 29,5 procent av aktierna i det Luxemburg-baserade First National Holding s.a. som äger andelar i ett antal mobil- och fastnätsoperatörer i nordvästra Ryssland. Verksamheten i Finland utökades i mars genom förvärv av verksamheten i Tietopuhelin, omfattande en rikstäckande återförsäljarkedja med ett 70-tal telebutiker. Tillsammans med Volvo och Ericsson etablerades under året det till lika delar ägda intressebolaget WirelessCar Sweden ab, som utvecklar trådlösa tillämpningar för bilindustrin. I maj förvärvade det amerikanska dotterbolaget Telia Internet, Inc. verksamheten i Internetoperatören Apex Global Information Services, Inc. (agis). I början av april gick Telia in som ägare av 11 procent av aktierna i Netia 1 Sp. z o.o. Bolaget, i vilket Telias intressebolag Netia Holdings s.a. äger ytterligare 38 procent, har erhållit en licens för långdistanstelefoni i Polen. Under perioden ökade Telia sitt innehav i Netia Holdings till 48,1 procent. I november bildade Telia och FöreningsSparbanken det till lika delar ägda bolaget Marakanda Marknadsplats ab för utveckling av e-handelstjänster. Kabel-tv-rörelsen i Danmark utökades i juli genom förvärv av samtliga aktier i Jydsk Central Antenne a/s. Under året förvärvades ytterligare aktier i brasilianska Eriline Celular s/a, varefter Telia äger 76,7 procent av kapitalet i bolaget. Eriline äger en mindre andel i mobiloperatören Tess s/a, med verksamhet i delstaten São Paulo. Telia Business Innovation förvärvade under perioden andelar i ytterligare ett antal mindre utvecklingsbolag. I maj avyttrades innehavet i Altitun ab till amerikanska adc Telecommunications, Inc. Telia, Skandia/If och WM-data samordnade den 1 november respektive parts verksamhet inom administrativ internservice i det nybildade in Ackuratess ab. Telia tillsköt dotterbolaget in good company ab och äger en tredjedel av in Ackuratess. Per den 1 januari 2000 avyttrades merparten av koncernens verksamhet inom fast telefoni i Norge till Enitel asa. Avtalet inrymde vissa tjänsteleveranser från Telia till Enitel under hela 2000. I juni noterades intressebolaget Scandinavia Online ab (sol) på om Stockholmsbörsen. Telia äger, efter kompletterande förvärv i början av juli, 24,6 procent av aktierna. I början av oktober börsnoterades dotterbolaget Eniro ab. Telia äger därefter 49,1 procent av aktierna i bolaget. Under andra kvartalet avyttrades Telias intressebolagsinnehav i katalogproduktionsbolaget Any Media Solutions ab och i danska Egmont Online a/s. I slutet av juni avyttrades samtliga aktier i dotterbolaget svefo Sverige ab och i slutet av september resterande innehav i det estniska dotterbolaget Starman Kaabeltelevisiooni as. I oktober såldes samtliga aktier i dotterbolaget Telia Contracting ab, som bedriver konsultverksamhet inom området mobila telefonisystem, och i november innehavet i det delägda dotterbolaget Smålandsbörsen ab, verksamt på andrahandsmarknaden för persondatorer. Verksamheten i dotterbolaget Combinator it ab, som bedriver projektledning och teknisk integration inom distribuerade IT-miljöer, avyttrades i januari 2001. I februari avyttrades dotterbolaget Telia Trading ab, verksamt med försäljning och korttidsuthyrning av rekonditionerade tele- och datakomprodukter. I februari 2001 träffades en principöverenskommelse om försäljning av den brasilianska mobiloperatören Tess till Telecom Americas. Anställda Medelantalet anställda ökade något under året och var den 31 december 30 307 (29 546) personer. Ökningen skedde i huvudsak i utlandsverksamheten. Förändringar i Telias ledning Den 12 oktober tillförordnades Marianne Nivert, förste vice VD i Telia och ansvarig för affärsområde Carrier & Nät, som VD och koncernchef i Telia. Hon efterträdde Jan-Åke Kark, som lämnade befattningen av hälsoskäl. Bo Jacobsson, ekonomidirektör i Telia och tidigare CFO i Trelleborg ab och VD för Scancem ab, tillträdde den 13 oktober befattningen som CFO i Telia. Teliaaktien Den 13 juni introducerades Telia på OM Stockholmsbörsens A-lista. Samtidigt gjordes en nyemission av 150 miljoner aktier. Nyemissionen tillförde Telia 12 429 msek efter avdrag för emissionsutgifter. Introduktionskursen var 85 sek per aktie. Statens ägande i Telia uppgår efter börsintroduktionen till 70,6 procent. Av resterande aktier ägde den 31 december 847 000 svenska privatpersoner 21 procent, svenska institutioner 63 procent och utländska ägare 16 procent. Aktiens betalkurs var fram till den 31 december som högst 94,00 sek och som lägst 46,90 sek. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 10 maj 2001 kl 16.00 i Globen, Stockholm. Kallelse kommer att införas på Telias hemsida, www.telia.se, och annonseras i dagspressen i början av april. Avstämningsdag för rätt att delta i bolagsstämman är den 30 april 2001. Aktieägare kan anmäla sig från den 9 april. Sista anmälningsdag är den 4 maj 2001 (Telia tillhanda senast kl. 16.00). Utdelning Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,20 sek per aktie. Dessutom föreslås en extra utdelning om 0,30 sek per aktie, till följd av det positiva utfallet från avyttringar inom affärsområde Enterprises. Till den totala utdelningen om 0,50 sek per aktie åtgår 1 501 msek. Styrelsen föreslår att sista dag för handel i aktien inklusive rätt till utdelning är den 10 maj 2001 och att aktien noteras exklusive rätt till utdelning den 11 maj. Avstämningsdag hos vpc för rätt att erhålla utdelning föreslås bli den 15 maj. Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av utdelning från vpc ske den 18 maj 2001. Ekonomisk information Frågor om innehållet Tryckta rapporter Bolagsstämma 10 maj kan ställas till: beställs på: Delårsrapport jan-mar 10 Telia ab, Investor Tel. 08-713 71 43 maj Relations fax. 08-604 54 72 Delårsrapport jan-jun 16 123 86 Farsta eller via aug tel. 08-713 10 00 www.telia.se, Delårsrapport jan-sep 7 fax. 08-713 69 47 Investor Relations, nov eller via www.telia.se, Nyhetsservice. Investor Relations. Affärsområdesöversikt Affärsområde Mobil Antalet mobilkunder ökade mycket kraftigt i Norden från 2 841 000 till 4 553 000, varav 773 000 från förvärvet av NetCom asa. Telia stärkte därmed sin ställning ytterligare på marknaden. Under året har förberedelser gjorts för att kunna erbjuda gprs-tjänster på hela Nordenmarknaden med början i Sverige och Norge första kvartalet 2001. Affärsområdet avser erbjuda även umts-tjänster över hela Norden med början i Norge 2001. För att snabbt få tillgång till en umts-licens i Sverige och reducera investeringskostnaderna har principöverenskommelse träffats med Tele 2 om samverkan i utbyggnaden av umts -nätet i Sverige. Okt-dec Helår Helår 1999 MSEK 2000 2000 Nettoomsättning 4 215 14 276 10 714 varav extern 3 619 12 084 8 656 Underliggande ebitda 1 191 3 353 3 507 Rörelseresultat 549 1 571 2 458 Investeringar 1 223 25 814 1 318 Sverige Nettoomsättning 2 962 11 354 10 009 varav extern 2 399 9 242 7 971 Underliggande ebitda 1 196 3 801 4 040 Investeringar 490 1 229 909 varav Mobil telefoni Nettoomsättning 2 907 10 904 9 645 varav extern 2 333 8 871 7 556 Underliggande ebitda 1 234 4 011 3 970 Investeringar 452 1 108 845 Norge Nettoomsättning 866 1 669 - varav extern 859 1 655 - Underliggande ebitda 251 472 -9 Investeringar 407 23 267 - Finland Nettoomsättning 236 763 348 varav extern 236 760 340 Underliggande ebitda -100 -458 -262 Investeringar 93 274 104 Danmark Nettoomsättning 151 490 357 varav extern 126 428 345 Underliggande ebitda -145 -451 -262 Investeringar 179 246 263 Den mycket kraftiga kundtillväxten gjorde att affärsområdets externa nettoomsättning ökade med 40 procent under året. Exklusive NetCom asa var ökningen 20 procent. Fjärde kvartalet var ökningen, exklusive NetCom, 12 procent. Stora utvecklingssatsningar tillsammans med kostnader för kundförvärv gjorde att underliggande ebitda minskade något under året. Resultatandelar från intressebolag uppgick till 111 msek under året (108 msek). Intressebolagen i Baltikum och nordvästra Ryssland ökade den sammantagna kundbasen från 776 000 till 1 159 000 under året. Affärsområdets rörelseresultat uppgick till 1 571 msek jämfört med 2 458 msek året innan. Resultatet har påverkats av 450 msek i goodwillavskrivningar genom förvärvet av NetCom asa. Investeringarna uppgick till 25 814, varav 22 758 msek avsåg förvärvet av NetCom asa. Övriga investeringar hänförs i huvudsak till kapacitetsökning i befintliga nät och förberedelser inför gprs och umts. Affärsområdets starka ställning i Norden och Östersjöområdet och den stora kundbasen skapar möjlighet till synergier och skalfördelar avseende såväl nätbyggnad som nätdrift och tjänsteutveckling. Under året påbörjades arbetet med att samordna billingsystemen. Sverige-mobiltelefoni I den svenska mobiltelefonirörelsen ökade den externa omsättningen 17 procent till 8 871 msek. Ökningen beror på kraftig kundtillväxt, ökad trafikvolym per kund samt fortsatt låg churn. Antalet gsm-kunder ökade med 728 000 till 3 076 000. Användningen av sms, som är inkörsporten till mer avancerade mobila datatjänster, ökade med drygt 300 procent till 185 miljoner meddelanden. Även efterfrågan på dof-tjänsten ökade och antalet abonnemang steg under året från 23 000 till 56 000. Prisnivån sänktes med 6 procent under året. Lägre priser och en ökning av kundstocken med större andel kontantkortskunder gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten (arpu) sjönk från 332 sek till 308 sek under året. Mot slutet av året drog affärsområdet ned på marknadsföringsaktiviteterna och sänkte terminalsubventionerna. Kundtillväxten minskade därmed något och omsättningsökningen stannade vid 11 procent fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Även trafikvolymen per kund minskade något under perioden. Fjärde kvartalet var arpu 303 sek mot 304 sek tredje kvartalet. Underliggande ebitda låg i Sverige på ungefär samma nivå som 1999. Fjärde kvartalet uppgick underliggande ebitda till 1 234 msek jämfört med 1 284 msek året innan. Fjärde kvartalet förbättrades marginalen, jämfört med tredje kvartalet, från 37 procent till 42, främst som en följd av minskade kundförvärvskostnader. Under året lanserades ett subventionsfritt abonnemang, Mobitel Fri. Effektiviseringsåtgärder har igångsatts för att stärka resultatet i den svenska verksamheten. gsm-nätet i Sverige uppgraderades under året med High Speed Circuit Switched Data (hscsd) som ett steg på vägen i utvecklingen av framtidens avancerade mobila tjänster. Som tidigare aviserats stängdes det analoga mobila nmt 900-nätet för trafik vid slutet av 2000. Affärsområdet fortsätter dock att driva nmt 450, som har fördelar i sin mycket goda täckning i glest befolkade områden och kustnära områden. Sverige, övrigt I Sverigeverksamheten ingår, förutom mobil telefoni, entreprenadtjänster inom kustradio och sjöfartsradio samt tjänster som t ex personsökning. Sverigeverksamheten belastas av kostnader för projekt och joint ventures, som drivs av enheten New Business med syftet att utveckla nya typer av affärskoncept för mobil kommunikation. Övriga Norden Mobiloperatören NetCom asa i Norge utvecklas fortsatt positivt. Den externa nettoomsättningen steg fjärde kvartalet med 7,9 procent och antalet gsm-kunder ökade från 810 000 till 850 000. arpu minskade fjärde kvartalet från 351 sek till 330 sek jämfört med tredje kvartalet. NetCom asa har utöver egna kunder även 50 000 indirekta kunder via service providers, som nyttjar NetComs nät. Antalet sms-meddelanden ökade med drygt 90 procent till 311 miljoner under året. I Danmark ökade antalet kunder under året med 127 000 till 297 000 och extern nettoomsättning steg 24 procent jämfört med föregående år. I Finland ökade kundantalet med 116 000 till 149 000, vilket resulterade i att nettoomsättningen för mobil telefoni ökade från 70 msek till 364 msek. Butiksrörelsen i Finland ökade från 270 msek till 396 msek till följd av butiksförvärv. Höga kundförvärvskostnader drog ned resultatet i båda länderna. För att säkerställa full landstäckning i Danmark har affärsområdet sökt och erhållit en licens för gsm 900. I Finland har roamingavtal med Radiolinja gjort att affärsområdet kan erbjuda nationell täckning för sina gsm-tjänster. Nya tjänster Affärsområdet har lanserat ett flertal nya tjänster under året, bl a två världsunika positioneringstjänster: Gula Sidorna Nära Dig och YachtPosition Nära Dig. Positioneringsfunktionen blir allt viktigare i tjänsteutvecklingen. Tjänsten HomeRun, som medger trådlös bredbandsaccess med hastigheter upp till 11 Mbit/s, har under året installerats på ett 80-tal hotell runt om i landet. Vid slutet av året tecknades avtal med sas om installation av bredbandstjänsten på sas samtliga internationella lounger. Affärsområdet har under året intagit en ny roll som wasp (Wireless Application Service Provider) med inriktning att utveckla branschspecifika lösningar för personal ute på fältet. Den första wasp -tjänsten, Permitto Care, har utvecklats i samarbete med Hemtjänsten och är avsedd för personal inom vård- och omsorg. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är m-commerce, dvs möjligheten att använda mobiltelefonen för handel och betalningstransaktioner. Under året inleddes samarbete med FöreningsSparbanken på området. Under året lanserades den mobila portalen Halebop, som utvecklas tillsammans med Oracle. Portalen hade vid årsskiftet 362 000 registrerade kunder. Den operatörsoberoende mobila portalen Speedy Tomato testlanserades under året på ett antal marknader utanför Sverige. I februari 2001 tecknades samarbetsavtal med italienska Olivetti Tecnost om etablering av Speedy Tomato på den italienska marknaden. Affärsområde Carrier & Nät Okt-dec Helår Helår MSEK 2000 2000 1999 Nettoomsättning 6 926 25 861 25 889 varav extern 1 749 5 966 4 328 Underliggande ebitda 1 978 7 679 7 872 Rörelseresultat 812 3 414 3 083 Investeringar 4 455 10 916 4 970 International Carrier Nettoomsättning 1 204 4 033 3 466 varav extern 888 2 823 2 137 Underliggande ebitda -266 -471 679 Investeringar 2 602 6 576 1 009 Nätgrossist Norden Nettoomsättning 5 722 21 828 22 423 varav extern 861 3 143 2 191 Underliggande ebitda 2 244 8 150 7 193 Investeringar 1 853 4 340 3 961 International Carrier Vikingnätet - Telias internationella fiberoptiska carriernät - har byggts ut ytterligare under året. I Europa utökades fibernätets räckvidd från 4 070 kilometer till 13 000 kilometer medan kanalisationen utökades från 1 900 kilometer till 5 300 kilometer. Ett flertal nätsträckor har nu tagits i drift. Genom bytesaffärer med två amerikanska operatörer fick Telia under året tillgång till ett 18 000 kilometer långt fibernät i usa. Nätet bestyckas nu med ip-routrar och våglängdsutrustning. Den första nätsträckan New York- Miami togs i drift i början av 2001. Antalet punkter för anslutning av kunder till nätet (pop) har utökats från 27 till 52. Telias strategi är att snabbt etablera ett högkvalitativt och kostnadseffektivt internationellt carriernät. Den snabba utbyggnadstakten har gjort att International Carrier är en av få operatörer som kan erbjuda telefoni, ip-trafik och nätkapacitet på egen paneuropeisk infrastruktur. International Carrier är också en av de största transportörerna av ip- trafik över Atlanten och en av de första europeiska operatörer att etablera sig på usa-marknaden med eget nät. Den externa nettoomsättningen ökade 32 procent under året. Transport av telefoni ökade 50 procent medan transport av ip-trafik som tillsammans med uthyrning av ip-kapacitet på sikt förväntas bli de stora produkterna, ökade 270 procent. Fjärde kvartalet ökade omsättningen i den internationella carrierverksamheten 46 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under året har avtal slutits om försäljning av infrastruktur till ett värde motsvarande 3 600 msek. Utöver detta har avtal om försäljning av kapacitet tecknats till ett sammanlagt värde av 800 msek. Likvidmässigt erhålls betalning när anläggningen tas i bruk. Under året har 900 msek erhållits i betalning. Intäkterna periodiseras över avtalens löptid, som regel 20 år. De bytesaffärer som gjorts med andra operatörer motsvarar 2 600 msek. I anslutning till byte och försäljning av infrastruktur och kapacitet har även avtal slutits om samlokalisering och service till ett värde av 3 400 msek. Den internationella carrierverksamheten befinner sig i uppbyggnadsfas med kostnader för etablering av lokala teknik- och säljbolag på de nationella marknaderna, inrättandet av Point of Presence (pop) för anslutning av kunder samt avgifter för licenser, vilket belastar resultatet. Underliggande ebitda uppgick till -471 msek under året. Investeringarna uppgick till 6 576 msek. Merparten hänförs till anläggning av rör (kanalisation), fiberkablar samt våglängdsutrustning. Ett stort antal nätsträckor sattes i drift under året. Fjärde kvartalet togs den skandinaviska delen av Vikingnätet, Stockholm-Helsingfors- Köpenhamn-Oslo, i drift liksom sträckorna London-Bryssel-Amsterdam, Amsterdam -Dusseldorf, Amsterdam-Hamburg, Helsingfors - Haraldsholm samt den tyska nationella delen av Vikingnätet. Den fortsatta nätutbyggnaden sker i Tjeckien, Österrike och Ungern. Fjärde kvartalet fick affärsområdet tillsammans med den ryske operatören Rostelecom licens för projektering av en fiberoptisk kabel sträckan St Petersburg -Moskva och en sjökabel som förbinder Finland, Baltikum, Polen och Ryssland. Den amerikanska delen av nätet, som integreras med Europanätet via Atlantkabeln tat 14, kommer när hela nätet är idrift hösten 2001 att täcka 11 av usa:s större städer, där 75 procent av den amerikanska långdistanstrafiken går. Våren 2000 förvärvades verksamheten i den amerikanske Internetoperatören agis. Förvärvet gav International Carrier Tier 1-status i usa samt tillgång till ett ip-nät som nu successivt integreras med Vikingnätet. International Carrier etablerade sig under året i ytterligare ett 10-tal länder och hade vid årsskiftet lokal närvaro i flertalet europeiska länder samt i usa. I december tecknades ett treårigt ramavtal med Ericsson om leverans av ett globalt IP-baserat nät för Ericssons interna bruk. I början av 2001 lanserade International Carrier globala ip - vpn- tjänster. Tjänsten riktar sig i första hand till Internet Service Providers (isp) som säljer den vidare till slutkunder. I februari 2001 träffade International Carrier avtal med den amerikanske operatören Sprint som innebär att Sprint kommer att använda Vikingnätet för distribution av ip-baserade tjänster i Europa. Nätgrossist Norden Det rikstäckande fiberoptiska transportnätet i Sverige har byggts ut ytterligare under året med en takt av 40 000 kilometer fiberpar i månaden. Samtidigt har andelen fiber utökats kraftigt närmast kund. 121 svenska städer har nu kompletta fiberbaserade infrastrukturer. Det nationella IP-nät, som nu etableras i snabb takt, var vid slutet av året åtkomligt i 41 kommuner. För att möta den kraftiga efterfrågan på bredband har ett automatiskt leveranssystem för adsl byggts upp. Försäljningen till externa kunder utanför Telia uppvisade fortsatt stark ökning. Underliggande ebitda förbättrades kraftigt som ett resultat av effektiviseringar och ökad externförsäljning. Nätgrossistaffären i Sverige bedrivs under varumärket Skanova. I övriga Norden sker försäljning under Telias varumärke. Försäljningen till externa operatörer och service providers av telefoni, ip-trafik, datakommunikation och nätkapacitet uppvisade fortsatt kraftig ökning. Den externa nettoomsättningen på Sverigemarknaden, Skanovas huvudmarknad, uppgick till 2 874 msek, en ökning med 62 procent jämfört med föregående år. I volym räknat var tillväxten 80 procent. Fjärde kvartalet var nettoomsättningsökningen från externa kunder något lägre, 30 procent. Den lägre tillväxttakten beror på att förvalsreformen, som genomfördes hösten 1999, nu slår igenom även på jämförelseperioden. Försäljningen till Telias egna affärsområden sjönk med 7 procent. Den kraftigt ökade externa försäljningen kompenserade i huvudsak minskad internförsäljning. Skanovas totala nettoomsättning uppgick under året till 21 828 msek, vilket är i nivå med föregående år. Kraftig effektivisering och ökad externförsäljning gjorde att underliggande ebitda förbättrades med 13 procent till 8 150 msek. Fjärde kvartalet ökade resultatet med 40,0 procent till 2 244 msek. Rörelseresultatet ökade från 2 524 msek till 4 150 msek. Investeringarna uppgick under året till 4 340 msek. Stora satsningar har gjorts på utveckling av näten i Sverige med huvudinriktning att utveckla infrastrukturen från kretskopplade nät till paketorienterade nät, vilka är kostnadseffektivare och bättre tillgodoser marknadens efterfrågan på bredbandstjänster. atm-nätet, ett kretskopplat landstäckande nät för avancerad datakommunikation, har under året uppgraderats för högre hastigheter och förtätats ytterligare. För att möta den kraftiga efterfrågan på bredband från de svenska hushållen har ett automatiskt leveranssystem för adsl byggts upp. Skanova ökar nu leveransförmågan i takt med efterfrågan. Närmare 40 000 kunder var vid slutet av året bredbandsanslutna via adsl eller lan. Merparten av bredbandsanslutningarna till hushållen är baserad på adsl, men Skanova levererar även andra lösningar, t ex kombinationen fiber-lan. Under året har lan-lösningar levererats till ett 40-tal bostadsrättsföreningar. I februari 2001 träffade Skanova avtal med Telenordia om leverans av bredbandsanslutningar baserade på adsl. Under året lanserades tjänsten TeleHost, med vilken företag i Sverige kan erbjuda fast telefoni som komplement och mervärde till sitt ordinarie produktutbud. Skanova producerar tjänsten, ansvarar för drift och underhåll samt ger underlag för fakturering. Tjänsten utnyttjas av bl a abonnera.com, HemEl och Norrköpings Miljö&Energi. I mars 2000 öppnade Telia på eget initiativ acccessnäten i Sverige för konkurrerande operatörer och service providers. Med anledning av det eu- direktiv, som träder i kraft den 2 januari 2001, ser Skanova över prissättningen och planerar att lansera ytterligare accessprodukter, bl a delad ledning, som gör att en operatör kan hyra delar av kopparledningen för sina specifika tjänster. Som förste svenske operatör erbjuder Skanova fr o m mars 2001 ip-telefoni till bredbandsleverantörer som ansluter sina kunder via lan. Affärsområde Företag Affärsområdet har under året inriktat sig på att förädla och kundanpassa produktutbudet ytterligare och effektivisera marknadsbearbetningen. Stor kraft har ägnats åt att integrera tjänster för fast och mobil telefoni, ljud och data på ip-baserade plattformar. Nya typer av bredbandslösningar lanserades under året, bland annat virtuella privata ip-baserade nät, ip - vpn. Affärsområdet är den dominerande bredbandsaktören på Sverigemarknaden, bredbandstjänsterna omsatte cirka 2 000 msek under året. Omfattande rationaliseringar medförde att resultatnivån kunde upprätthållas och t o m öka under fjärde kvartalet, trots kraftiga prissänkningar. Okt-dec Helår Helår MSEK 2000 2000 1999 Nettoomsättning 3 994 15 531 17 433 varav extern 2 884 11 241 12 403 Underliggande ebitda 382 1 171 1 192 Rörelseresultat 296 1 602 2 218 Investeringar 456 3 063 3 066 Sverige Nettoomsättning 3 784 14 660 16 121 varav extern 2 700 10 434 11 022 Underliggande ebitda 426 1 434 1 562 Investeringar 266 658 330 Affärsområdets externa nettoomsättning sjönk under året med 7,1 procent för jämförbara enheter. Fjärde kvartalet låg minskningen på samma nivå. Orsaken till intäktsminskningen är de kraftiga prissänkningar som gjorts i Sverige på fast telefoni. Prisnivån i Sverige sänktes med 12 procent under året. Prissänkningarna har resultatmässigt kunnat kompenseras med rationaliseringar och kraftigt ökad försäljning av värdeadderande tjänster, såsom TeleMöte, Centrex och vcc (Virtuella Call Centers), där försäljningen ökade med 40 procent under året. Underliggande ebitda låg under året på samma nivå som 1999 och förbättrades från 337 msek till 382 msek fjärde kvartalet. Förbättrad lönsamhet i den danska rörelsen samt avyttring av den förlustbringade verksamheten i Norge har bidragit till den positiva ebitda-utvecklingen. Resultatet från intressebolag; fastnätsoperatörerna i Östersjöområdet samt Infonet, Unisource och Eircom minskade under perioden från 1 607 till 117 msek. Minskningen är i huvudsak hänförlig till Eircom. Efter resultat från intressebolag och engångsposter redovisar affärsområdet ett rörelseresultat på 1 602 msek. Engångsposter, i huvudsak realisationsvinster från försäljning av verksamheten i Norge, uppgick till 750 msek. Föregående år uppgick engångsposter till -218 msek. En ny Centrexplattform, anpassad för ip med möjlighet till full integration av fast och mobil telefoni, datakom och Internet, lanserades under året. Produkten har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden och ett antal större avtal har tecknats med Stockholms Stad, Stockholms läns landsting och Göteborgs Stad. Affärsområdet var bland de första i världen att leverera lösningar som kopplar samman lokala nätverk med gsm över ip. Ett antal kunder testar nu tjänsten. Vid slutet av året har framgångsrika aktiviteter gjorts för att vinna tillbaka kunder, främst inom segmentet små och medelstora företag, som bl a i samband med förvalsreformen valde annan operatör för sin bastelefoni. Telia Reflex, som lanserades under året ger kunderna möjlighet att kontrollera sin förbrukning av telefoni genom att läsa fakturor, analysera trafiken och administrera sina abonnemang på webben, har fått ett mycket positivt mottagande och bidragit till att öka affärsområdets attraktivitet som leverantör av fast bastelefoni. Affärsområdet har under året lagt en plattform och inlett utvecklingsarbetet på asp-området (Application Service Provider). Avsikten är utveckla applikationer som kan hyras över nätet och där man betalar för den tid applikationen används. Efterfrågan på den typen av tjänster förväntas bli stor när företagen på allvar börjar arbeta i nätverk, business to business. Som ett led i kompetensuppbyggnaden på outsorcingområdet har Telia it- Service, som specialiserat sig på drift av it- och kommunikationssystem, inklusive dataarbetsplatser, förts över till affärsområde Företag från Enterprises. Streaming Media (Internet tv) uppvisar en stark utveckling och tjänsten används av de flesta större produktionsbolagen, inklusive Sveriges Radio och svt. Tillsammans med FöreningSparbanken bildades under året ett gemensamt bolag, Marakanda, för utveckling av e-handelslösningar. Från januari 2001 har affärsområdet infört en ny marknadsorganisation. Telia Partner fokuserar på integrerade lösningar inom ljud, nätverk, mobil kommunikation och it och är avsedd för kunder med behov av mera avancerade, skräddarsydda lösningar. Telia Online är en kanal där kunderna enkelt och snabbt kan beställa tjänster och produkter ur standardsortimentet. Affärsområde Privat En migrering pågår nu av kunderna från smalband till bredband. Ett antal bredbandstjänster lanserades under året i huvudsak inom nöje och underhållning som ett första steg i utvecklingen av en multiportal för den svenska konsumentmarknaden. Stora prissänkningar och den förenkling som gjorts av prisstrukturen har resulterat i att affärsområdet har mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. Okt-dec Helår Helår MSEK 2000 2000 1999 Nettoomsättning 4 823 18 337 19 150 varav extern 4 379 16 852 17 931 Underliggande ebitda 244 855 1 694 Rörelseresultat 183 1 288 1 170 Investeringar 398 1 052 251 Sverige Nettoomsättning 4 535 17 469 18 439 varav extern 4 123 16 102 17 246 Underliggande ebitda 301 1 046 1 997 Investeringar 293 807 86 Prissänkningarna och effekten av förvalsreformen innebar att affärsområdets externa nettoomsättning sjönk med 5,6 procent för jämförbara enheter. Fjärde kvartalet var minskningen 0,8 procent. För fast telefoni i Sverige, som svarar för cirka 85 procent av affärsområdets externa nettoomsättning, minskade omsättningen under året med 8,4 procent, i huvudsak på grund av prissänkningarna. Fjärde kvartalet var minskningen väsentligt mindre, 4,7 procent. Åtgärder för att lojalisera och vinna tillbaka kunder har givit resultat samtidigt som effekten av förvalsreformen slår igenom även i jämförelsesiffrorna. Prisbilden förväntas nu stabiliseras. Efterfrågan på Internetaccess var fortsatt stark på Sverigemarknaden. Den externa nettoomsättningen steg med 27 procent. I mitten av året lanserades en tjänst som gör att Duocomkunder kan komplettera sitt abonnemang med ytterligare en kanal för 64 kbit/s. I Danmark ökade den externa omsättningen med 37 procent till 677 msek som en följd av ökad försäljning inom fast telefoni och kabel-tv och genom att affärsområdet övertagit ansvaret för de små företagskunderna från affärsområde Företag. I Finland minskade nettoomsättningen på grund av svagare tillväxt och stora prissänkningar. Underliggande ebitda sjönk under året från 1 694 till 855 msek. Fjärde kvartalet uppgick underliggande ebitda till 244 msek mot 333 msek samma kvartal året innan. Kostnadsreduktion och ökad försäljning av mervärdestjänster och Internet har inte fullt ut kompenserat prissänkningarna inom fast telefoni och effekterna av förvalsreformen. De omfattande satsningarna på utveckling av bredbandstjänster har tagits över resultaträkningen och därmed påverkat resultatet. I Danmark medförde uppgraderingen av kabel-tv-nätet för höghastighetsinternet samt ökade kostnader för kundtjänst och fakturering i telefonirörelsen att underliggande ebitda försämrades något. I den finska verksamheten förbättrades resultatet under året. Resultatet från intressebolagen Scandinavia Online ab (sol) och Chili a/s, som båda bedriver portalverksamhet, ökade under året från -26 msek till 86 msek. Affärsområdets rörelseresultat förbättrades under året från 1 170 msek till 1 288 msek i huvudsak beroende på realisationsvinster om 527 msek från försäljningen av verksamheten i Norge och kabel-tv-verksamheten i Estland. Under året har stora ansträngningar gjorts för att effektivisera kundtjänsterna i syfte att sänka kostnaderna och samtidigt förbättra servicen till kunderna genom ökad möjlighet till självbetjäning via telia.se, Mina Sidor och den automatiska telefonkundtjänsten. De ramavtal om bredband som tecknats med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar omfattade vid slutet av året en potential om anslutning av 822 000 hushåll. För utveckling av bredbandstjänster har samarbetsavtal tecknats med strategiska partners, som Exent, Vision Park, Electronic Arts och Microsoft. Den 1 mars 2001 höjs priset i Sverige på telefonabonnemang för privatpersoner med 20 sek per månad. Affärsområde Enterprises I affärsområde Enterprises har bolag samlats som inte tillhör koncernens kärnverksamhet. Under året avyttrades följande verksamheter: Telia Contracting, Telia Kompetens, Telia Konferens, in good company, Svefo, Telia Academy, Smålandsbörsen Data, Starman Kaabeltelevisiooni, System & Service a/s samt delar av Telias återstående fastighetsinnehav. Vidare har andelar i Egmont Online och ADC Telecommunications sålts. I början av 2001 avyttrades Telia Trading. Under oktober noterades Eniro ab på om Stockholmsbörsens O-lista. Erbjudandet omfattade 75 150 000 aktier, motsvarande 50,1 procent av kapitalet i Eniro. Priset fastställdes till 84 sek. Telia erhöll 6 114 msek från försäljningen, och realisationsvinsten blev 6 020 msek. Efter utnyttjande av en övertilldelningsoption är Telias ägarandel nu 49,1 procent. Som en följd av avyttringarna sjönk affärsområdets nettoomsättning under året. För jämförbara enheter ökade den externa nettoomsättningen med 11 procent. Fjärde kvartalet var ökningen 7 procent. Den största tillväxten står enheterna Swedia Networks (nätbyggnad), com hem (kabel- tv- verksamheten i Sverige), DRS (call center-verksamhet) samt Telia Finans för. Okt-dec Helår Helår MSEK 2000 2000 1999 Nettoomsättning 5 941 22 565 21 767 varav extern 1 892 7 811 8 778 Underliggande ebitda 636 1 760 2 501 Rörelseresultat 5 855 5 373 335 Investeringar 3 847 7 048 2 540 Underliggande ebitda sjönk till 1 760 msek, främst som ett resultat av börsintroduktionen av Eniro. För jämförbara enheter stannade minskningen av underliggande ebitda vid cirka 6 procent. Minskningen är i stor utsträckning hänförbar till de utvecklingssatsningar som görs i com hem för uppgradering av kabel-tv-nätet till bredband. Vid årets slut var 193 000 bredbandskunder inkopplade. Underliggande ebitda förbättrades i Swedia Networks samt ProSoft (it- konsulttjänster). Resultatet från intressebolag uppgick till -1 497 msek jämfört med -959 msek föregående år. Mobiloperatören Tess påverkade resultat med -1 630 msek (-1 278 msek) medan Eniro bidrog med +185 msek under 2000. I början av 2001 träffades en principöverenskommelse om försäljning av Tess till Telecom Americas. Tess ökade under 2000 antalet kunder med 594 000 till 939 000. Affärsområdets rörelseresultat, som ökade kraftigt under året, har påverkats av engångsposter om 6 174 msek i huvudsak realisationsvinster från börsintroduktionen av Eniro. 1999 uppgick engångsposterna till -7 msek. Affärsområdets investeringar ökade till 7 048 msek främst beroende på utökad ägarandel i Tess (4 131 msek). I com hem investerades 678 msek under året. Moderbolaget Moderbolaget Telia ab, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling, anläggning och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. Service- och anläggningspersonalen respektive den internationella carrierverksamheten överfördes till dotterbolag per den 1 januari 2000 och personalen inom nätgrossistverksamheten per den 1 oktober. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, ett antal supportenheter och koncernens internbanksverksamhet. Nettoomsättningen var 23 341 (25 983) msek, varav 20 274 (22 508) msek avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt försämrades till 6 335 (8 362) msek, främst genom minskade koncernbidrag från dotterbolag. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var 5 006 (5 182) msek. Eget kapital uppgick till 36 459 (20 393) msek och de disponibla vinstmedlen till 12 961 (9 748) msek. Balansomslutningen ökade till 91 494 (74 456) msek. Kassaflödet från löpande verksamhet var 4 117 (3 502) msek och det operativa kassaflödet - 20 949 (-5 540) msek. Nettolåneskulden minskade till 6 463 (11 909) msek. Likvida medel uppick till 538 (1 368) msek. Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) förbättrades till 51,9 (43,8) procent. Investeringarna uppick till 20 017 (8 595) msek, varav 4 163 (3 500) msek i materiella anläggningstillgångar, främst fasttelefonianläggningar. Övriga investeringar om 15 854 (5 095) msek avsåg i huvudsak kapitaltillskott till dotter- och intressebolag. Medelantalet anställda under året var 3 148 (6 637), varav 37 (24) procent kvinnor och 63 (76) procent män. Minskningen är en följd av att verksamhet överförts till dotterbolag. Utsikter Den starka tillväxten inom mobil kommunikation, etableringen av Telia på den internationella carriermarknaden och nya bredbandstjänster för konsumentmarknaden i Sverige skapar goda förutsättningar för fortsatt intäktstillväxt. För den etablerade fasta verksamheten förväntas prisbilden stabiliseras jämfört med föregående år. Tillsammans med pågående effektivisering förväntas detta resultera i en fortsatt god lönsamhet. Den renodling och omstrukturering som pågår kommer att frigöra resurser för utveckling av koncernens kärnaffärer. Stockholm, 2001-02-19 Marianne Nivert VD och Koncernchef Koncernens resultaträkning Okt-dec Okt-dec Helår Helår Helår msek 2000 1999 2000 1999 1998 Nettoomsättning 14 540 14 887 54 064 52 121 49 569 Produktionskostnader -8 413 -9 105 -33 028 -31 206 -30 988 Bruttoresultat 6 127 5 782 21 036 20 915 18 581 Försäljnings- -4 079 -3 437 -16 326 -14 887 -15 045 /administrations-/FoU- kostnader Övriga 6 252 -1 053 8 493 -805 4 388 rörelseintäkter/rörelse kostnader, netto Resultatandelar i -370 1 213 -1 197 723 -704 intressebolag Rörelseresultat 7 930 2 505 12 006 5 946 7 220 Finansiellt netto -272 -60 -289 34 -77 Resultat efter 7 658 2 445 11 717 5 980 7 143 finansiella poster Skatter -247 -676 -1 447 -1 754 -2 092 Minoritetsandelar -3 -14 8 -4 -40 Nettoresultat 7 408 1 755 10 278 4 222 5 011 Resultat per aktie 2,47 0,62 3,50 1,48 1,76 (sek) Kvartalsuppgifter 2000 1999 1998 msek Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Nettoomsä 14 540 13 13 180 12 857 14 887 11 13 066 12 13 ttning 487 771 397 864 Underligg 3 790 3 180 2 857 3 260 3 343 3 466 3 616 3 634 3 327 ande ebitda Engångspo 6 937 -116 201 1 316 -7 -273 -362 -542 -485 ster och pensioner Resultata -370 -759 -710 642 1 213 -153 227 -564 -4 ndelar i intresseb olag ebitda 10 357 2 305 2 348 5 218 4 549 3 040 3 481 2 528 2 838 Rörelsere 7 930 206 488 3 382 2 505 1 150 1 609 682 1 115 sultat Resultat 7 658 267 356 3 436 2 445 1 244 1 609 682 1 094 efter finansiel la poster Nettoresu 7 408 172 308 2 390 1 755 869 1 118 480 810 ltat Koncernens balansräkning 31 dec 31 dec 31 dec msek 2000 1999 1998 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 25 198 2 146 1 844 Materiella anläggningstillgångar 43 807 33 318 34 801 Finansiella anläggningstillgångar 22 335 18 023 12 553 Varulager m.m. 773 971 946 Fordringar 29 072 20 369 16 451 Kortfristiga placeringar 178 1 264 202 Kassa och bank 1 352 513 481 Summa tillgångar 122 715 76 604 67 278 Eget kapital och skulder Eget kapital 55 988 32 893 29 344 Minoritetsandelar 320 210 210 Avsatt till pensioner 3 525 3 246 1 733 Övriga avsättningar 7 826 7 242 6 002 Långfristiga lån 20 876 9 123 6 491 Kortfristiga lån 13 166 6 934 7 062 Ej räntebärande skulder 21 014 16 956 16 436 Summa eget kapital och skulder 122 715 76 604 67 278 Koncernens kassaflödesanalys Okt-dec Okt-dec Helår Helår Helår msek 2000 1999 2000 1999 1998 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 767 2 546 10 152 10 398 10 397 Kassaflöde från 719 -1 603 -37 121 -10 930 -8 925 investeringsverksamhet Operativt kassaflöde 3 486 943 -26 969 -532 1 472 Kassaflöde från -3 315 -162 26 818 1 551 -2 439 finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde 171 781 -151 1 019 -967 Räntebärande nettoskuld, IB 22 340 8 545 7 527 6 767 14 609 Förändring av nettolåneskuld -2 401 -1 035 12 429 -753 -2 642 Förändring av pensionsskuld 296 17 279 1 513 -5 200 Räntebärande nettoskuld, UB 20 325 7 527 20 235 7 527 6 767 Koncernens affärsområden Okt-dec 2000 Carrie Enterp Koncerng Koncerne msek Mobil r Företa Priva rises emensamt n totalt & Nät g t Nettoomsättning 4 215 6 926 3 994 4 823 5 941 -11 359 14 540 Extern nettoomsättning 3 619 1 749 2 884 4 379 1 892 17 14 540 Underliggande ebitda 1 191 1 978 382 244 636 -641 3 790 Av- och nedskrivningar 707 1 183 151 65 289 32 2 427 Engångsposter och 9 19 81 -17 5 937 908 6 937 pensioner Resultatandelar i 56 -2 -16 21 -429 - -370 intressebolag Rörelseresultat 549 812 296 183 5 855 235 7 930 Investeringar 1 223 4 455 456 398 3 847 -68 10 311 Operativt kapital 32 28 557 10 024 1 767 7 962 -5 819 75 042 551 Antal anställda 2 952 3 486 4 586 4 562 13 755 527 29 868 Okt-dec 1999 (pro forma) Carrie Enterp Koncernge Koncernen msek Mobil r Företa Priva rises mensamt totalt & Nät g t Nettoomsättning 2 929 6 706 4 591 4 792 6 872 -11 003 14 887 Extern nettoomsättning 2 455 1 425 3 187 4 424 3 399 -3 14 887 Underliggande ebitda 1 173 1 676 337 333 816 -992 3 343 Av- och nedskrivningar 322 1 282 104 38 275 23 2 044 Engångsposter och 8 -28 -27 -151 -139 330 -7 pensioner Resultatandelar i 9 0 1 333 -11 -118 - 1 213 intressebolag Rörelseresultat 868 366 1 539 133 284 -685 2 505 Investeringar 363 1 922 1 988 63 623 -47 4 912 Operativt kapital 5 333 24 410 10 382 1 579 4 425 -6 969 39 160 Antal anställda 1 882 3 232 4 760 4 407 15 750 612 30 643 Jan-dec 2000 Carrie Enterp Koncerng Koncerne msek Mobil r Företa Priva rises emensamt n totalt & Nät g t Nettoomsättning 14 276 25 861 15 531 18 22 565 -42 506 54 064 337 Extern 12 084 5 966 11 241 16 7 811 110 54 064 nettoomsättning 852 Underliggande 3 353 7 679 1 171 855 1 760 -1 731 13 087 ebitda Av- och 1 913 4 529 436 180 1 064 100 8 222 nedskrivningar Engångsposter 20 278 750 527 6 174 589 8 338 och pensioner Resultatandelar 111 -14 117 86 -1 497 - -1 197 i intressebolag Rörelseresultat 1 571 3 414 1 602 1 288 5 373 -1 242 12 006 Investeringar 25 814 10 916 3 063 1 052 7 048 -151 47 742 Operativt 32 551 28 557 10 024 1 767 7 962 -5 819 75 042 kapital Antal anställda 2 952 3 486 4 586 4 562 13 755 527 29 868 Jan-dec 1999 (pro forma) Carrie Enterp Koncerng Koncerne msek Mobil r Företa Priva rises emensamt n totalt & Nät g t Nettoomsättning 10 25 889 17 433 19 21 767 -42 832 52 121 714 150 Extern nettoomsättning 8 656 4 328 12 403 17 8 778 25 52 121 931 Underliggande ebitda 3 507 7 872 1 192 1 694 2 501 -2 707 14 059 Av- och nedskrivningar 1 167 4 686 363 140 1 200 96 7 652 Engångsposter och 10 -103 -218 -351 -7 -515 -1 184 pensioner Resultatandelar i 108 0 1 607 -33 -959 - 723 intressebolag Rörelseresultat 2 458 3 083 2 218 1 170 335 -3 318 5 946 Investeringar 1 318 4 970 3 066 251 2 540 0 12 145 Operativt kapital 5 333 24 410 10 382 1 579 4 425 -6 969 39 160 Antal anställda 1 882 3 232 4 760 4 407 15 750 612 30 643 Affärsområde Enterprises Okt-dec 2000 Financi System Interna IT & Suppor Affärsom msek Infomed al & tional Innovat ttj. & rådet ia Service Service ion Handel totalt s Nettoomsättning 599 296 3 371 175 872 628 5 941 Extern 416 157 1 070 161 36 52 1 892 nettoomsättning Underliggande ebitda 51 65 314 159 62 -15 636 Av- och 39 86 85 28 15 36 289 nedskrivningar Engångsposter och 5 999 0 -11 - -3 -48 5 937 pensioner Resultatandelar i 209 - - -632 -9 3 -429 intressebolag Rörelseresultat 6220 -21 218 -501 35 -96 5 855 Investeringar 432 279 392 2 660 16 68 3 847 Operativt kapital 755 67 2 044 3 393 286 1 417 7 962 Antal anställda 2 799 481 7 203 492 1 996 784 13 755 Okt-dec 1999 (pro forma) Financi System Interna IT & Suppor Affärsom msek Infomed al & tional Innovat ttj. & rådet ia Service Service ion Handel totalt s Nettoomsättning 1 923 263 2 971 152 625 938 6 872 Extern 1 908 121 1 096 152 12 110 3 399 nettoomsättning Underliggande ebitda 586 43 172 -23 71 -33 816 Av- och 78 98 17 18 50 14 275 nedskrivningar Engångsposter och -81 - -47 - -75 64 -139 pensioner Resultatandelar i 13 - - -226 1 94 -118 intressebolag Rörelseresultat 440 -55 108 -267 -53 111 284 Investeringar 60 113 20 296 123 11 623 Operativt kapital 646 -1 934 959 187 1 700 4 425 Antal anställda 4 158 462 6 804 781 1 987 1 558 15 750 Jan-dec 2000 Financi System Interna IT & Suppor Affärsom msek Infomed al & tional Innovat ttj. & rådet ia Service Service ion Handel totalt s Nettoomsättning 3 550 1 077 10 657 739 3 186 3 356 22 565 Extern 3 077 492 3 199 655 157 231 7 811 nettoomsättning Underliggande ebitda 137 382 553 290 247 151 1 760 Av- och 167 408 167 111 54 157 1 064 nedskrivningar Engångsposter och 6 030 10 71 23 13 27 6 174 pensioner Resultatandelar i 201 - - -1 719 19 2 -1 497 intressebolag Rörelseresultat 6 201 -16 457 -1 517 225 23 5 373 Investeringar 849 574 429 4 490 283 423 7 048 Operativt kapital 755 67 2 044 3 393 286 1 417 7 962 Antal anställda 2 799 481 7 203 492 1 996 784 13 755 Jan-dec 1999 (pro forma) Financi System Interna IT & Suppor Affärsom msek Infomed al & tional Innovat ttj. & rådet ia Service Service ion Handel totalt s Nettoomsättning 4 472 1 042 10 192 653 1 908 3 500 21 767 Extern 4 058 361 3 375 541 67 376 8 778 nettoomsättning Underliggande ebitda 1 174 465 464 -12 94 316 2 501 Av- och 272 490 67 86 67 218 1 200 nedskrivningar Engångsposter och 16 0 -94 - 1 70 -7 pensioner Resultatandelar i -11 - - -1 347 1 398 -959 intressebolag Rörelseresultat 907 -25 303 -1 445 29 566 335 Investeringar 185 558 36 1 536 144 81 2 540 Operativt kapital 646 -1 934 959 187 1 700 4 425 Antal anställda 4 158 462 6 804 781 1 987 1 558 15 750 Koncernens geografiska marknader Jan-dec 2000 Övriga Östersjö- Övriga Koncerne msek Sverige Norden området länder n totalt Extern nettoomsättning 46 469 5 094 137 2 364 54 064 Av- och nedskrivningar 6 581 1 312 19 310 8 222 Resultatandelar i 219 -9 -206 -1 201 -1 197 intressebolag Rörelseresultat 14 274 -256 -160 -1 852 12 006 Investeringar 10 578 25 527 2 865 8 772 47 742 Operativt kapital 26 287 30 739 7 103 10 913 75 042 Antal anställda 24 905 3 754 173 1 036 29 868 Jan-dec 1999 Övriga Östersjö- Övriga Koncerne msek Sverige Norden området länder n totalt Extern nettoomsättning 46 760 3 665 164 1 532 52 121 Av- och nedskrivningar 6 864 609 14 165 7 652 Resultatandelar i 365 -17 -180 555 723 intressebolag Rörelseresultat 6 957 -1 560 -73 622 5 946 Investeringar 6 266 1 133 783 3 963 12 145 Operativt kapital 23 569 3 727 4 089 7 775 39 160 Antal anställda 25 837 2 755 677 1 374 30 643 Noter Engångsposter och pensioner Okt- Okt- Helår Helår Helår msek dec dec 2000 1999 1998 2000 1999 Personalomstrukturering - -327 - -722 -2 473 Centrala pensioner m.m 740 761 854 189 -147 Börsnotering / 89 -226 -144 -226 - Integrationskostnader År 2000-anpassning - -221 - -604 -548 Realisationsresultat 6 168 2 7 856 582 4 929 Totalt 6 997 -11 8 566 -781 1 761 Exkl. realisationsresultat i 6 937 -7 8 338 -1 184 1 761 intressebolag Anläggningstillgångar Immateriella Materiella anläggningstillgång anläggningstillgång ar ar 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec msek 2000 1999 1998 2000 1999 1998 Ingående balans 2 146 1 844 1 566 33 318 34 801 39 239 Inköp 23 402 708 471 16 084 7 342 7 292 Förvärvad verksamhet 1 608 15 - 2 116 12 138 Försäljningar/utrangeringar -54 -31 -17 -579 -1 322 -5 253 Avyttrad verksamhet -1 804 - - -72 - - Omklassificeringar -86 -18 22 54 44 159 Periodens avskrivningar -867 -286 -244 -7 352 -7 261 -6 983 Periodens nedskrivningar/återförda -1 -46 - -36 -115 9 nedskrivningar Anläggningsbidrag från - - - 21 45 64 kabel-tv-kunder Kursdifferenser 854 -40 46 253 -228 136 Utgående balans 25 198 2 146 1 844 43 807 33 318 34 801 Eget kapital 31 dec 31 dec 31 dec msek 2000 1999 1998 Ingående balans 32 893 29 344 25 487 Utdelning -1 470 -1 400 -1 210 Nyemission 12 750 - - Emissionskostnader efter skatt -231 - - redovisade direkt mot eget kapital Transaktioner med utomstående -82 613 - Resultatandel i tidigare utomstående 29 - - bolag Kursdifferens vid omräkning av 2 127 19 105 utländsk verksamhet Kursdifferens efter skatt på -306 95 -49 terminskontrakt för equity hedge Periodens resultat 10 278 4 222 5 011 Utgående balans 55 988 32 893 29 344 Förändring av aktiekapital Nominellt Aktiekapi Genomsnit Antal värde, tal, tligt aktier sek/aktie ksek antal aktier Aktiekapital, 31 dec 1998 8 800 000 1 000,00 8 800 000 2 851 200 och 31 dec 1999 000 Fondemission, 20 maj 2000 - 1 036,80 323 840 - Split 324:1, 20 maj 2000 2 842 400 3,20 - - 000 Nyemission, likviddag 16 150 000 3,20 480 000 - jun 2000 000 Aktiekapital, 31 dec 2000 3 001 200 3,20 9 603 840 2 932 757 000 377 Finansiella låneinstrument Ansvarsförbindelser, eventualtillgångar Bokfört Marknadsvä 31 31 värde rde dec dec 31 dec 31 31 31 msek 2000 1999 dec dec dec msek 2000 1999 2000 1999 Ställda säkerheter I balansräkningen Spärrade 12 41 bankmedel Långfristiga lån 21 433 9 134 22 9 419 Fastighetsinteckn - 2 (exkl. derivat) 107 ingar Kortfristiga lån 13 234 6 953 13 7 084 Företagsintecknin - 7 (exkl. derivat) 483 gar Erhållna -2 033 -843 -2 -870 Aktier i - 26 ränteswappar 085 intressebolag Betalda 2 232 1 043 2 342 1 080 Totalt 12 76 ränteswappar Erhållna -12 -5 -12 -4 Ansvarsförbindels valutaränteswappa 458 572 855 896 er r Betalda 11 583 5 188 12 4 414 Kredit- och valutaränteswappa 220 fullgörande- r Totalt 33 991 15 35 16 garantier m.m. 995 1 903 212 231 182 Utanför FPG/PRI 165 161 balansräkningen Köpta 9 937 3 382 10 3 422 Övriga 164 273 valutaderivat 114 ansvarsförbindels er Sålda 6 662 8 837 6 832 8 874 Totalt 1 1 valutaderivat 324 616 Eventualtillgånga r Kontraktsbundna investeringsåtaganden Företagsanknutna medel 31 31 hos SPP - 541 dec dec msek 2000 1999 Totalt - 541 Materiella 4 1 396 anläggningstillgångar 235 Redovisningsprinciper Koncernredovisning. Teliakoncernens räkenskaper har för fjärde kvartalet och i likhet med senaste årsredovisning upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och med tillämpning av International Accounting Standards (ias). Räkenskaperna för moderbolaget Telia ab har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning och svensk god redovisningssed. Denna rapport har upprättats i enlighet med ias 34 "Interim Financial Reporting". ias 39 "Financial Instruments" träder i kraft den 1 januari 2001. Tillämpning av normen bedöms inte medföra någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Leasing. Vid koncernens försäljning av fiber och dukter inom ramen för den internationella carrierverksamheten har lagfaren äganderätt ("transfer of title") inte överförts till leasetagaren. ias 17 ger i detta fall inte entydiga regler för klassificering av ingångna avtal som finansiell eller operationell lease. u.s. gaap (fas 13) föreskriver att äganderättsövergång måste ske för att uthyrning av fast egendom skall kunna redovisas som finansiell leasing. I tolkningen av fas 66 (fin 43) fastställs att "integral equipment" skall hänföras till fast egendom. Rådande praxis är att kablar och liknande utrustning ingår i "in-tegral equipment". I koncernredovisningen har Telia valt att redovisa transaktionerna som operationella leaseavtal. Direkta utgifter i samband med att avtal ingås aktiveras och skrivs av över avtalsperioden. Värdepapperisering. Under året värdepapperiserades en del av koncernens leasingfordringar. ias-praxis (tillämpning av sic-12) är under utveckling. u.s. gaap (fas 125) föreskriver, med de villkor som gäller för ingångna värdepapperiseringsavtal, att leasingfordringarna skall tas med i koncernredovisningen. Telia har valt att i koncernredovisningen ta med de värdepapperiserade leasingfordringarna. Företagsanknutna medel hos spp. Koncernens andel av företagsanknutna medel hos spp uppgår till nominellt 535 msek, varav 121 msek avräknats kontant under 2000. Då medlen kan komma att utnyttjas under en period av cirka tre år har diskontering gjorts med en räntefaktor om 5,5 procent. Det diskonterade beloppet, 518 msek har redovisats som övrig intäkt och ingår ej i underliggande ebitda. 387 msek redovisas som tillgång i balansräkningen fördelad på kort- och långfristig fordran. Goodwill NetCom. Uppkommen goodwill vid förvärvet av NetCom asa skrivs av linjärt under 20 år och klassificeras i resultaträkningen som produktionskostnad. Pro forma-redovisning. Under 2000 har en ny affärsorganisation för koncernen införts i flera steg. Jämförelsevärden för affärsområden i denna rapport har omräknats pro forma. Amerikanska redovisningsprinciper. ias avviker i vissa avseenden från amerikanska redovisningsprinciper (u.s. gaap). En fullständig avstämning mot u.s. gaap återfinns i koncernens årsredovisning. Verksamheten under 2000 har, med undantag för redovisningen av spp-medel och vissa bytestransaktioner, inte tillfört nya avstämningsposter. fasb Statement No. 133 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities" skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas efter den 15 juni 2000 och kan ej tillämpas med retroaktiv verkan. Tillämpning av normen bedöms inte medföra någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. Transaktioner med närstående Svenska staten. Teliakoncernens utbud av tjänster och produkter erbjuds svenska staten, dess myndigheter och statliga bolag i konkurrens med andra operatörer och på normala kommersiella villkor. Vissa statliga bolag bedriver med Telia konkurrerande verksamhet. På motsvarande sätt köper Telia tjänster från statliga bolag till marknadsmässiga priser och i övrigt normala kommersiella villkor. Enskilt svarar varken staten, dess myndigheter eller statliga bolag för en väsentlig andel av Telias nettoomsättning eller resultat. Telia betalar, i likhet med övriga tillståndspliktiga operatörer, årlig avgift till Post- och telestyrelsen för myndighetens verksamhet. Avgiften utgår med 1,5 promille på omsättningen i operatörens tillståndspliktiga verksamhet. Eniro. Telia äger en intressebolagsandel i Eniro ab. Inför bolagets notering på om Stockholmsbörsen den 10 oktober träffades ett antal överenskommelser mellan Telia och Eniro. Telia avyttrade till Eniro samtliga utestående aktier i de dotterbolag som bedriver katalogverksamhet, förutom Telia InfoMedia Varumärke ab, vilket äger vissa varumärken använda i Eniros verksamhet. Eniro kommer att tillträda aktierna i Telia InfoMedia Varumärke under första kvartalet 2001 och har fram till dess exklusiv nyttjanderätt till varumärkena. Dessutom utsåg Telia, som har lagstadgad skyldighet att tillhandahålla kataloger med grundläggande abonnentinformation till alla abonnenter av fast telefoni i Sverige, Eniro till officiell utgivare av sådan information (d v s katalogerna Vita Sidorna och Rosa Sidorna). Eniro erhåller härför en årlig ersättning om 20 msek fr o m den 1 juli 2000. Vidare kommer Telia, om resterande aktier i det för närvarande till 49 procent ägda polska katalogföretaget Panorama Polska förvärvas, att ge Eniro en oåterkallelig option att till marknadsvärde förvärva samtliga aktier i nämnda bolag. Slutligen har Telia meddelat Eniro att man under viss tid inte har för avsikt att starta med Eniro konkurrerande verksamhet. Comsource/Eircom. Telia äger tillsammans med holländska kpn det irländska bolaget Comsource UnLtd i relationen 40/60. Comsource äger i sin tur 35 procent av aktierna i Eircom plc. Vid periodens utgång hade Telia räntebärande lån till Comsource om 6 271 msek, givna främst för finansiering av bolagets innehav i Eircom. Unisource/aucs. Telia ägde tidigare Unisource n.v. till lika delar tillsammans med Swisscom och holländska KPN. All verksamhet i Unisource, förutom aucs Communications Services (aucs), försåldes eller avvecklades under 1999. Unisource fick därmed likvida medel som i avvaktan på en slutlig avveckling utlånades till respektive delägare pro rata. Telias skuld till Unisource per 30 juni uppgick till 3 280 msek. Per den 1 juli upplöstes Unisource och samtliga tillgångar fördelades pro rata till ett av respektive part helägt dotterbolag, i Telias fall Telia Telecommunications International b.v. (tti). Telias skuld avser därmed tti och elimineras i koncernredovisningen. Resultatandelar i intressebolag innefattar fr.o.m sistnämnda datum andelen i aucs. Tess. Telia äger en intressebolagsandel i den brasilianska mobiloperatören Tess s/a. Telia ab och Telia Overseas ab hade vid årets utgång räntebärande fordringar på Tess om 109 msek respektive 52 msek. Övrigt. Telia köper och säljer därutöver i begränsad omfattning tjänster och produkter från dessa och andra intressebolag, i samtliga fall på marknadsmässiga villkor. Icke kontanta transaktioner Scandinavia Online. I intressebolaget Scandinavia Online ab (sol) har utan kontant betalning investerats 153 msek i samband med börsintroduktionen av bolaget. Nya aktier i sol erhölls dels genom konvertering av en fordran om 50 msek, dels genom att tillskjuta samtliga aktier i det finska dotterbolaget Telia InfoMedia Interactive Oy, marknadsvärderade till 103 msek. Då även övriga delägare i sol tillsköt verksamhet utspäddes Telias ägande i bolaget, vilket tillsammans med ytterligare utspädning under slutet av året då sol genomförde företagsförvärv mot likvid i egna aktier, gav en icke kontant realisationsvinst om 214 msek. Altitun. Hela aktieinnehavet i Altitun ab har avyttrats mot likvid i form av aktier i det börsnoterade amerikanska bolaget ads Telecommunications, Inc. Härvid uppstod ett icke kontant förvärv om 182 msek, vilket realiserades senare under året. Tel Investimentos/Eriline/Tess. Telias brasilianska intressebolag Tel Investimentos Ltda. och Eriline Celular s.a. äger andelar i operatörsbolaget Tess s/a., vilket också är intressebolag till Telia. Fordringar uppgående till 187 msek på Tel Investimentos, 235 msek på Eriline och 1 586 msek på Tess har konverterats till aktier i respektive bolag. Telia Overseas ab konverterade på motsvarande sätt 114 msek och 1 067 msek till aktier i Tel Investimentos respektive Tess. Bharti Mobile. Av ingående fordringar om totalt 211 msek konverterades under året 102 msek till aktier i det indiska intressebolaget Bharti Mobile Ltd. Bankkreditfaciliteter Under året höjdes rambeloppen för två marknadsfinansieringsprogram. Ramen för Euro Medium Term Notes (emtn) höjdes med 1 gusd till 2 gusd och för Flexible Term Notes (ftn) med 4 gsek till 12 gsek. Under året upptogs två publika lån om totalt 800 meur inom ramen för emtn- programmet. Lånen är långfristiga och har 3 års löptid (500 meur) respektive 5 års löptid (300 meur). Dessutom gjordes ytterligare långfristig upplåning i form av ftn-obligationer på löptider mellan 3 och 7 år. Även kortfristig upplåning, bland annat via koncernens Euro Commercial Paper Program, genomfördes under året. Den ökade upplåningen föranleddes huvudsakligen av betalningar för förvärvet av NetCom asa. Under senare delen av året ökade koncernens upplåningskostnad relativt sett (räntespread), som en konsekvens av de betydande finansieringsbehov som uppstått i telekomsektorn främst till följd av betalningar för förvärv av umts-licenser i Europa och som påverkat hela branschen negativt. Abonnemangsutveckling 1) Helår Helår Helår Helår Helår 1000-tal 2000 1999 1998 1997 1996 Fast telefoni, pstn, Sverige 5 783 5 889 5 965 6 010 6 032 Danmark och Finland 362 339 275 181 12 Mobil telefoni, Sverige 3 257 2 638 2 206 1 935 1 745 Norge 850 - - - - Övriga Norden 446 203 120 - - isdn-kanaler, Sverige 2) 838 630 424 244 129 Danmark 3) 108 78 63 11 - Internet, Sverige 774 613 457 230 105 Kabel-tv, Sverige 1 358 1 348 1 330 1 308 1 291 Övriga Norden 175 170 164 145 137 Övriga länder 83 31 19 7 - 1) För ytterligare information: www.telia.se, Investor Relations, Operativ information (komplettering). 2) Fasta nätet, kabel-tv och mobilt 3) Fasta nätet och kabel-tv 4) Definitioner ebitda. Rörelseresultat med av- och nedskrivningar återlagda. Underliggande ebitda. ebitda justerat för resultatandelar i intressebolag, realisationsresultat (exklusive realisationsresultat i venture capital- verksamheten och från telekominvesteringar utanför Norden) och kostnader för personalomstrukturering (inklusive avtalspensioner), gemensamma pensionsåtaganden, år 2000-anpassning samt börsintroduktion respektive förberedelser för integration med Telenor. Justerat eget kapital. Redovisat eget kapital minskat med föreslagen utdelning. Sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med redovisade ej räntebärande skulder och avsättningar samt med föreslagen utdelning. Operativt kapital. Sysselsatt kapital minskat med finansiella tillgångar med andelar i intressebolag och ej räntebärande fordringar återlagda. Räntebärande nettoskuld. Räntebärande skulder och avsättningar minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag återlagda. Nettolåneskuld. Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar med andelar i intressebolag återlagda. Underliggande ebitda -marginal (underliggande bruttomarginal). Underliggande ebitda uttryckt i procent av nettoomsättning. Kapitalomsättningshastighet. Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på eget kapital. Nettoresultat uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. För del av år beräknas räntabiliteten på rullande tolvmånadersbasis. Soliditet. Justerat eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad. Räntebärande nettoskuld dividerad med justerat eget kapital. Räntetäckningsgrad. Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. Nettokassaflöde. Ökning (-) eller minskning (+) av räntebärande nettoskuld. Resultat per aktie. Nettoresultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. arpu. Genomsnittlig månadsintäkt per abonnemang. Churn. Antal kunder som lämnat företaget uttryckt i procent av genomsnittligt antal kunder. Beloppsuppgifter. I enlighet med svensk och internationell standard används följande beteckningar: Valutor svenska sek : kronor US-dollar usd euro eur Prefix: miljoner m miljarder g ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar