Extra bolagsstämma i Telia AB

Report this content

Extra bolagsstämma i Telia AB Bifogat återfinns kallelsen till Telias extra bolagsstämma måndag den 4 november 2002 i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen avses annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet fredag den 4 oktober 2002. _______________________________________________ Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias Presstjänst, 020-77 58 30 Bilaga: Extra bolagsstämma i Telia AB (publ) Aktieägarna i TELIA AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm måndagen den 4 november 2002, kl. 17.00. Dörrarna öppnas kl. 16.00. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall - vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per fredagen den 25 oktober 2002 samt - ha anmält sin avsikt att delta i stämman till Telia senast tisdagen den 29 oktober 2002 kl. 16.00. Anmälan m m Anmälan om deltagande kan ske skriftligen under adress Telia AB, Box 27334, 102 54 Stockholm, per telefon 08-670 71 15, eller, för privatpersoner, via Internet www.telia.se/bolagsstamma. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 09.00 och kl 17.00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt antalet biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 30 oktober 2002. Observera att eventuell fullmakt måste insändas i original och således ej kan sändas via Internet. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, senast fredagen den 25 oktober 2002 vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 25 oktober 2002, då sådan införing ska vara verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet. Ärenden Öppnande av stämman 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission 7. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget 8. Val av särskild revisor att företa granskning av styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen i samband med nyemission med bestämmelse om apport 9. Beslut om antal revisorssuppleanter 10. Val av en revisorssuppleant 11. Beslut i följande övriga frågor, vilka beslut skall gälla under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, Telias tillträde till aktier i Sonera Corporation ("Sonera") förvärvade i anledning av det offentliga erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Sonera; a) Beslut om ändring av bolagets firma b) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman skall välja c) Val av styrelseledamöter. Valet föregås av ordförandens uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra företag d) Förslag om ändrad sammansättning av Telias nomineringskommitté 12. Förslag om nedsättning av överkursfonden Stämmans avslutande Punkt 6 - Bemyndigande att besluta om nyemission Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill ordinarie bolagsstämma 2003, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 5.460.175.724,80 kronor, genom nyemission av sammanlagt högst 1.706.304.914 aktier, envar aktie om nominellt tre (3) kronor tjugo (20) öre. Emission skall ske med bestämmelse om apport i anledning av det offentliga erbjudande som Telia lämnat till aktieägarna i Sonera, varvid rätt att teckna de nya aktierna endast skall tillkomma ägare av aktier i Sonera med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Telia av sina aktier i Sonera i enlighet med villkoren för erbjudandet. Punkt 7 - Bemyndigande att besluta om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill ordinarie bolagsstämma 2003, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av ett eller flera skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Skuldebrevens nominella belopp skall vara totalt högst 14.000 kronor. Optionsrätterna skall vid tidpunkten för emissionen av dessa berättiga till teckning av totalt högst 46.830.508 aktier, envar aktie om nominellt tre (3) kronor tjugo (20) öre. Villkoren för optionsrätterna skall innehålla sedvanliga omräkningsbestämmelser i händelse av nyemission och fondemission m m, vilkas tillämpning kan komma att medföra utgivande av ett annat högsta antal aktier vid fullt utnyttjande av optionsrätterna. Skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Telia Förlagslån AB, ett helägt dotterbolag till Telia, med skyldighet att avskilja optionsrätterna och överlåta dessa som vederlag för optionsrätter utgivna av Sonera enligt villkoren för Telias offentliga erbjudande till innehavarna av optionsrätter utgivna av Sonera. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Telia lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter utgivna av Sonera att överlåta sina aktier respektive optionsrätter till Telia. Vederlaget till optionsrättsinnehavarna skall bestå av optionsrätter utgivna av Telia. Av tekniska skäl riktas emissionen till Telia Förlagslån AB som därefter överlåter optionsrätter i Telia som vederlag till de optionsrättsinnehavare i Sonera som accepterar erbjudandet. Emissionskursen skall motsvara skuldebrevens nominella belopp. Punkt 8 - Val av särskild revisor Styrelsen föreslår att Lindebergs Grant Thornton AB väljs till särskild revisor att företa granskning av styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen i samband med nyemission med bestämmelse om apport. Punkt 9 och 10 - Utseende av revisorssuppleant Styrelsen föreslår att antalet revisorssuppleanter skall vara två. Till revisorssuppleant för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av revisorssuppleant föreslår styrelsen auktoriserade revisorn Lars Träff. Punkt 11 - Ändring av bolagets firma, val av styrelseledamöter samt ändrad sammansättning av nomineringskommittén mm. Styrelsen föreslår under förutsättning av, och med verkan från tidpunkten för, Telias tillträde till aktier i Sonera förvärvade i anledning av det offentliga erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Sonera: - att bolagets firma ändras till TeliaSonera genom ändring av bolagsordningens § 1 (punkt 11 a). - att antalet styrelseledamöter, mot bakgrund av aktieägaravtalet avseende Telia mellan finska staten och svenska staten, skall vara nio ordinarie utan suppleanter (punkt 11 b). - att till styrelseledamöter väljs, mot bakgrund av aktieägaravtalet avseende Telia mellan finska staten och svenska staten, Lars-Eric Petersson (omval) och Tapio Hintikka (nyval) samt ytterligare sju ledamöter som senare kommer att föreslås (punkt 11 c). - att nomineringskommittén, mot bakgrund av aktieägaravtalet avseende Telia mellan finska staten och svenska staten, skall bestå av styrelsens ordförande och vice ordförande. Kommitténs uppgifter skall vara oförändrade (punkt 11 d). Punkt 12 - Nedsättning av överkursfonden Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att nedsätta Telias överkursfond med ett belopp motsvarande det belopp som tillförs Telias aktiekapital och överkursfond genom nyemission med bestämmelse om apport i anledning av det offentliga erbjudande som Telia lämnat till aktieägarna i Sonera ("Apportemissionen"), dock med högst 11.957.172.257 kronor. Det belopp varmed överkursfonden skall nedsättas skall överföras till Telias balanserade vinstmedel. Bolagsstämmans beslut om nedsättning av överkursfonden skall vara villkorat dels av att Telias styrelse fattar beslut om Apportemissionen, dels av att styrelsens beslut om Apportemissionen registreras vid Patent- och registreringsverket. Handlingar En informationsbroschyr som beskriver det tilltänkta samgåendet mellan Telia och Sonera, samt styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Telia AB, Investor Relations, Mårbackagatan 11 i Farsta från och med måndagen den 28 oktober 2002 och kan rekvireras av den som så önskar från följande adress: Telia AB, Box 27334, 102 54 Stockholm, per telefon 08-670 71 15. Informationsbroschyren kommer att sändas ut till samtliga de aktieägare som anmält att de vill ha finansiell information från Telia. Stockholm i oktober 2002 Styrelsen ENGLISH-SPEAKING SHAREHOLDERS This summons to attend the extraordinary general meeting of Telia AB (publ), to be held on Monday, November 4, 2002 at 5.00 p.m at Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact Telia AB, telephone Int +46 8 670 71 15, Internet: www.telia.com/agm. For the convenience of non-Swedish-speaking shareholders the proceedings of the extraordinary general meeting will be simultaneously interpreted into English, if so requested in connection with notice of attendance at the extraordinary general meeting. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT01070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar