Niomånadersrapport

Niomånadersrapport Januari-september 2001 Telia ab (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet · Koncernens nettoomsättning ökade 7% till 14 431 (13 487) msek · Fortsatt hög tillväxt i kärnverksamheten: Telia Mobile +21%, Telia International Carrier +37%, Telia Internet Services +33%, Telia Networks +1% · Underliggande ebitda ökade 8% till 3 420 (3 180) msek · Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 491 (267) msek · Avtal i oktober om avyttring av 91% av Orbiantgruppen till Flextronics Resultatöversikt, koncernen Jul- Jul- Jan- Jan- Helår msek sep sep sep sep 2000 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 14 431 13 487 42 226 39 524 54 064 Omsättningsförändring (%) 7,0 14,6 6,8 6,2 3,7 Underliggande ebitda 3 420 3 180 9 782 9 297 13 087 Underliggande ebitda- 23,7 23,6 23,2 23,5 24,2 marginal (%) Rörelseresultat 2 745 206 4 544 4 076 12 006 Resultat efter finansiella 2 491 267 3 902 4 059 11 717 poster Nettoresultat 1 900 172 2 441 2 870 10 278 Resultat per aktie (sek) 0,63 0,06 0,81 0,99 3,50 Räntabilitet på eget kapital - - - - 23,9 (%) Investeringar 5 965 16 745 15 578 37 431 47 742 varav capex 5 630 3 369 12 864 9 395 16 580 varav goodwill, aktier och 335 13 376 2 714 28 036 31 162 andelar Kommentar från Marianne Nivert, VD och Koncernchef - Telia är inne i en positiv fas. Vår kärnverksamhet uppvisar en allt starkare utveckling med en tillväxt om 13 procent tredje kvartalet. Särskilt glädjande är den kraftiga resultatökningen och den starka marginalförbättringen inom Telia Mobile och Telia Networks. Positivt är också den fortsatt goda efterfrågan på bredband. Vi har lyckats korta leveranstiderna och kan nu aktivt börja marknadsföra våra bredbandstjänster på marknaden. - En besvikelse är att vi inte lyckades vända resultatutvecklingen i Telia International Carrier. Turbulensen och osäkerheten har tyvärr fortsatt på marknaden. För att snabbt förbättra resultatet har ett antal åtgärder vidtagits. - I och med försäljningen av Orbiantgruppen är renodlingen i huvudsak slutförd, vilket betyder att vi med full kraft kan koncentrera oss på att utveckla våra kärnaffärer vidare. Koncernöversikt Försäljningsutveckling Telias kärnverksamhet har under året uppvisat en allt starkare försäljningsutveckling. I Telia Mobile, Telia Internet Services och Telia International Carrier har tillväxttakten ökat successivt samtidigt som intäktstappet i fastnätsverksamheten Telia Networks vänts i en försiktig tillväxt. I kärnverksamheten ökade omsättningen 13 procent tredje kvartalet. Den goda utvecklingen i kärnverksamheten gjorde att koncernens nettoomsättning steg 7 procent till 14 431 msek tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För jämförbara enheter var tillväxten 10 procent. För niomånadersperioden ökade koncernens nettoomsättning 8 procent till 42 226 msek för jämförbara enheter. Tredje kvartalet steg omsättningen i Telia Mobile 21 procent till 4 439 msek. Marknaderna i Sverige och Norge uppvisar en mycket positiv utveckling med fortsatt stark kundtillväxt. Under kvartalet ökade antalet mobilkunder i Norden med 109 000 till 4 837 000 medan antalet kunder via service providers steg med 23 000 till 204 000. Nettoomsättning per affärsområde 1) Jul-sep För-ändr. Jul- Jan- För- Jan-sep 2001 % sep sep ändr. 2000 MSEK 2000 2001 % MSEK MSEK MSEK Mobile 4 439 21,2 3 664 12 057 39,1 8 670 Internet 797 32,6 601 2 325 29,5 1 796 Services Internatio 976 37,5 710 2 548 25,3 2 034 nal Carrier Networks 7 601 5,6 7 199 22 773 1,8 22 371 Slutkundsm 6 407 -0,2 6 421 19 752 -2,2 20 203 arknaden Grossistma 1 194 53,5 778 3 021 39,3 2 168 rknaden Equity 580 -54,0 1 260 2 392 -46,7 4 487 Group-wide 38 -28,3 53 131 -21,1 166 Totalt 14 431 7,0 13 487 42 226 6,8 39 524 varav 13 851 13,3 12 227 39 834 13,7 35 037 kärnverksa mhet 1) För ytterligare information: www.telia.se, Investor Relations, Finansiell information, Extern nettoomsättning per affärsområde och produktområde (specifikation). Den fortsatt stora efterfrågan på bredband gjorde att omsättningen i Telia Internet Services ökade 33 procent till 797 msek. Under kvartalet steg koncernens totala antal bredbandsanslutningar med 60 000 till 263 000. Antalet ADSL-anslutningar ökade med 50 000 till 172 000. Den internationella carriermarknaden kännetecknas av hård prispress med utslagning av aktörer och ökade kreditrisker som följd. Trots detta steg omsättningen i Telia International Carrier 37 procent till 976 msek. Det är framför allt efterfrågan på kapacitet som driver intäkterna. Även den mera mogna fastnätsverksamheten har bidragit till koncernens omsättningsökning. Ökad grossistförsäljning och ökad försäljning av mervärdestjänster på slutkundsmarknaden gjorde att omsättningen i Telia Networks steg 1 procent till 7 601 msek för jämförbara enheter. Renodlingen gjorde att omsättningen i affärsområde Telia Equity sjönk med 680 msek till 580 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatutveckling Underliggande ebitda För koncernen som helhet ökade underliggande ebitda 8 procent till 3 420 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Marginalen uppgick till 23,7 procent, vilket är i nivå med föregående år. Resultatet i kärnverksamheten ökade 15 procent. Förbättringen beror främst på stark resultatutveckling i den mobila rörelsen och i fastnätsverksamheten. I den mobila verksamheten ökade resultatet 53 procent till 1 448 msek och marginalen stärktes från 22,9 till 29,8 procent. I Telia Networks steg underliggande ebitda 15 procent till 3 052 msek samtidigt som marginalen förbättrades. Underliggande ebitda och rörelseresultat Jul-sep 2001 Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2000 2001 2000 Mobile 1 448 944 3 708 2 260 Internet -229 -303 -747 -921 Services International -614 -87 -1 181 -178 Carrier Networks 3 052 2 655 8 629 8 101 Equity 24 226 188 1 046 Group-wide -261 -255 -815 -1 011 Totalt 3 420 3 180 9 782 9 297 underliggande ebitda varav 3 396 2 954 9 594 8 251 kärnverksamhet Av- och -2 775 -2 099 -7 690 -5 795 nedskrivningar Engångsposter -239 -116 62 1 401 och pensioner Resultatandela 2 339 -759 2 390 -827 r intressebolag Rörelseresulta 2 745 206 4 544 4 076 t Telia Internet Services bidrog till resultatförbättringen genom minskat underskott med 74 msek. Telia International Carrier belastade koncernens resultat. Tredje kvartalet ökade underskottet till -614 msek. Kundförluster belastade resultatet med 233 msek, varav 191 msek är utökad reserv för osäkra fordringar. För niomånadersperioden som helhet ökade underliggande ebitda 5 procent till 9 782 msek. Resultat från intressebolag Resultatet från intressebolag ökade till 2 339 msek jämfört med -759 msek motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror i huvudsak på kapitalvinst om 2 991 msek från försäljningen av aktier i Eniro och på att mobiloperatören Tess och Eircoms mobila verksamhet Eircell, vilka tidigare belastat koncernens resultat, avyttades andra kvartalet. Avyttring av Telias innehav i Eircom sker fjärde kvartalet, med en uppskattad kapitalvinst om 0,9 gsek. Den nordiske portaloperatören Scandinavia Online har belastat resultatet genom att goodwill nedskrivits i företaget. Telia och övriga huvudägare, Schibsted och Telenor, har kommit överens om att avyttra bolaget. Resultat från intressebolag Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Baltikum 45 76 125 148 (Mobile/Networ ks) Comsource/Eirc -87 -280 -1 053 -800 om (Networks) Unisource/aucs 4 183 -106 1 246 (Equity) Telia Overseas 54 -444 2 655 -1 087 (Equity) Eniro (Equity) 3 043 - 3 423 - Övriga -720 -294 -2 654 -334 intressebolag (inkl. Netia) Totalt 2 339 -759 2 390 -827 För niomånadersperioden uppgick resultatet från intressebolag till 2 390 msek mot -827 msek samma period föregående år. Förutom redovisade poster under tredje kvartalet gjordes andra kvartalet en nedskrivning av goodwill avseende Netia om -1 820 msek samtidigt som Tess avyttrades med en kapitalvinst om 2 623 msek. Engångsposter Tredje kvartalet uppgick engångsposter till -239 msek mot -116 msek motsvarande kvartal föregående år. Inom ramen för tidigare kommunicerat reserveringsbehov om cirka 800 msek har resultatet påverkats med -270 msek från försäljningen av Telia Internet, Inc. samt -500 msek för avveckling av Telias satellitverksamhet. I engångsposter ingår även kapitalvinst från försäljning av fastigheter och omvärdering av pensionsåtaganden som påverkade resultatet positivt med 510 msek respektive 156 msek. Kapitalförlust från försäljningen av Telia Iberia belastade resultatet med -105 msek. Under niomånadersperioden uppgick engångsposter till 62 msek jämfört med 1 401 msek motsvarande period föregående år. Det högre beloppet föregående år avsåg avyttringen av den norska fastnätsverksamheten. Rörelseresultat/Nettoresultat Förbättring av underliggande ebitda och ökat resultat från intressebolag kompenserade mer än väl ökade avskrivningar och negativa effekter från engångsposter, vilket medförde att rörelseresultatet steg tredje kvartalet från 206 msek till 2 745 msek. Under niomånadersperioden ökade rörelseresultatet från 4 076 msek till 4 544 msek jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet blev 1 900 msek tredje kvartalet och 2 441 msek under niomånadersperioden. Finansiell ställning och kassaflöde Koncernens finansiella ställning är fortsatt god. Balansomslutningen ökade under niomånadersperioden i takt med omsättningstillväxten. Räntetäckningsgraden försämrades jämfört med föregående år, en effekt av räntor på de lån som togs under andra halvåret 2000 för att finansiera förvärvet av NetCom. Från andra kvartalet skedde en förbättring och skuldsättningsgraden, som redan är låg i jämförelse med andra operatörer med likartad verksamhet, har under senaste halvåret minskat från 0,42 till 0,26. 30 sep 31 dec 31 dec MSEK 2001 2000 1999 Räntetäckningsgrad (ggr) 3,3 7,3 8,5 Balansomslutningstillväxt (%) 6,9 60,2 13,9 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,46 0,54 0,72 Soliditet (%) 46,3 44,4 41,0 Sysselsatt kapital 96 596 92 374 50 936 Operativt kapital 78 026 75 042 39 160 Räntebärande nettoskuld 15 769 20 235 7 527 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,26 0,37 0,24 Renodlingen av koncernens verksamhet genom avyttringar gav under tredje kvartalet ett kassainflöde om 4 331 msek. I kombination med ett ökat kassaflöde från löpande verksamhet medförde detta att operativt kassaflöde förbättrades ytterligare jämfört med föregående kvartal. Utdelning för 2000 om 0,50 sek per aktie eller totalt 1 501 msek utbetalades den 18 maj. Investeringar Investeringarna ökade 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år, justerat för förvärvet av NetCom. Investeringar per tillgångsslag Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Goodwill 82 11 457 535 22 852 Övriga 1 265 -154 1 379 183 immateriella tillgångar Fastigheter 96 33 193 386 Maskiner och 4 269 3 490 11 292 8 826 inventarier Fasttelefonian 1 801 958 3 436 1 724 läggningar Mobiltelefonia 422 355 1 113 786 nläggningar Övriga 2 046 2 177 6 743 6 316 maskiner och inventarier Aktier och 253 1 919 2 179 5 184 andelar Totalt 5 965 16 745 15 578 37 431 Investeringarna i produktionsanläggningar (capex) ökade tredje kvartalet nära 70 procent till 5 630 msek. Merparten avsåg utbyggnad av det internationella carriernätet, bredbandsutbyggnad i Sverige och kapacitetsförstärkningar i de nordiska mobilnäten. Därutöver uppgick avgiften för den under kvartalet erhållna umts-licensen i Danmark till 1 170 msek, varav 246 msek erlades kontant. Av kvartalets investeringar i aktier och andelar avsåg merparten intressebolaget Svenska umts-nät. Fortsatt renodling Renodlingen drivs med full kraft och under tredje kvartalet har ytterligare verksamheter avyttrats. Avyttringarna redovisas under affärsområde Telia Equity. I oktober slöts avtal om försäljning av 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics. Anställda Renodlingen av koncernen, framför allt ägarbreddningen av Eniro och Telefos, medförde att medelantalet anställda minskade 15 procent till 25 664 under niomånadersperioden jämfört med 30 307 för helåret 2000. Ekonomisk information Frågor om innehållet Tryckta rapporter Bokslutskommuniké 8 feb kan ställas till: beställs på: Bolagsstämma 23 Telia ab, Investor tel. 08-713 71 43 april Relations fax 08-604 54 72 Tremånadersrapport jan-mar 123 86 Farsta www.telia.se, 6 maj tel. 08-713 10 00 Investor Relations Halvårsrapport jan-jun 6 fax 08-713 69 47 aug www.telia.se, Investor Relations Affärsområdesöversikt Telia Mobile Fortsatt stark kundtillväxt, ökad sms-användning samt ökad trafik per kund i främst Sverige och Norge gjorde att den externa nettoomsättningen steg 21 procent till 4 439 msek tredje kvartalet. Under niomånadersperioden var omsättningsökningen 20 procent för jämförbara enheter. Antalet kunder i Norden ökade med 109 000 till 4 837 000 medan antalet kunder via service providers steg med 23 000 till 204 000. Underliggande ebitda ökade 53 procent till 1 448 msek och marginalen stärktes från 23 till 30 procent. Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 4 861 4 130 13 349 10 215 varav extern 4 439 3 664 12 057 8 670 Underliggande ebitda 1 448 944 3 708 2 260 ebitda-marginal (%) 29,8 22,9 27,8 22,1 Rörelseresultat 545 317 1 362 1 098 Investeringar 2 092 11 887 3 294 24 623 Mobiltelefoni Sverige Nettoomsättning 3 084 2 763 8 564 7 947 varav extern 2 715 2 323 7 418 6 538 Underliggande ebitda 1 429 1 123 3 833 2 934 ebitda-marginal (%) 46,3 40,6 44,8 36,9 Investeringar 448 254 952 656 Mobiltelefoni Norge Nettoomsättning 1 198 803 3 157 803 varav extern 1 190 796 3 135 796 Underliggande ebitda 424 223 1 034 223 ebitda-marginal (%) 35,4 27,8 32,8 27,8 Investeringar 214 11 498 501 22 860 Mobiltelefoni Danmark Nettoomsättning 187 143 554 368 varav extern 155 137 482 311 Underliggande ebitda -128 -185 -347 -350 ebitda-marginal (%) neg neg neg neg Investeringar 1 296 59 1 456 67 Mobiltelefoni Finland Nettoomsättning 175 109 470 248 varav extern 175 109 456 246 Underliggande ebitda -95 -108 -265 -387 ebitda-marginal (%) neg neg neg neg Investeringar 94 18 217 127 Resultatet från intressebolag steg från 1 msek till 107 msek. Bolagen i Baltikum och Ryssland ökade sin sammanlagda kundstock med 189 000 till 1 617 000. Rörelseresultatet förbättrades 72 procent till 545 msek. Resultatet är belastat med goodwillavskrivningar om 325 msek från förvärvet av NetCom samt nedskrivning av befintliga tekniska plattformar för mobila portaler om 147 msek. För att effektivisera verksamheten och utvinna synergier sker en koncentration av de mobila portalerna till den nordiska marknaden. Samtidigt genomförs en teknisk samordning av befintliga plattformar. Under kvartalet lanserades gprs i Sverige och Finland. gprs är sedan början av året lanserat i Norge. I Danmark tilldelades Telia en umts- licens. Det betyder att Telia kan fullfölja sin strategi och erbjuda umts-tjänster i hela Norden. Arbetet med att realisera synergivinster i Norden pågår. Ett antal pan-nordiska tjänster är under utveckling och arbetet med att skapa en gemensam billingplattform fortskrider planenligt. För att stärka närvaron på den snabbt växande ryska marknaden deltar Telia i den konsolidering som nu pågår och där syftet är att skapa en mobiloperatör som kan verka över stora delar av den ryska marknaden. Telia beräknas äga 18 procent av bolaget. Tredje kvartalet investerades 2 092 msek. 1 170 msek avsåg umts-licensen i Danmark medan resterande investeringar i huvudsak avsåg utökning av gsm-kapaciteten i Sverige och Norge samt utbyggnad av gsm-näten i Danmark och Finland. En mindre del avsåg gprs samt umts i Norge. Mobiltelefoni Sverige Den externa nettoomsättningen steg 17 procent till 2 715 msek trots 5 procents lägre prisnivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet gsm-kunder ökade med 74 000 till 3 249 000 och antalet kunder via service providers steg med 12 000 till 83 000. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad ökade från 123 till 129 minuter. Under kvartalet sändes närmare 108 miljoner sms, en ökning med 93 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den genomsnittliga månadsintäkten per kund (arpu) steg från 280 sek till 303 sek jämfört med andra kvartalet. Jämfört med tredje kvartalet 2000 var arpu något lägre på grund av lägre prisnivå på inkommande trafik och förändrad produktmix. Införandet av nummerportabilitet den 1 september har hittills haft endast marginell effekt. Churn låg på samma nivå som andra kvartalet. Resultatet förbättrades. Underliggande ebitda ökade 27 procent till 1 429 msek och marginalen stärktes från 41 till 46 procent. Resultatförbättringen beror på volymtillväxt, kostnadseffektivisering samt sänkta terminalsubventioner. I början av september lanserades gprs på Sverigemarknaden. gprs erbjuds som en tilläggstjänst till gsm, Telia Mobile OnLine, som kunderna lätt kan aktivera. Tjänsten ger tillgång till Internettjänster, bland annat e- post. Nya sms-tjänster introducerades på marknaden; MobileQuiz (en tjänst för frågesport), InfoBrain (en tjänst för grupputskick, tävlingar och omröstningar) samt QuickDeal (en tjänst för marknadsföring). Med Wayne's Coffee slöts avtal om installation av HomeRun på företagets kaféer runt om i landet. Mobiltelefoni Norge Den externa nettoomsättningen ökade tredje kvartalet 49 procent till 1 190 msek jämfört med motsvarande kvartal året innan. Antalet gsm-kunder steg med 21 000 till 905 000 och antalet kunder via service providers ökade med 11 000 till 121 000. Under kvartalet sändes 134 miljoner sms, en ökning med 63 procent jämfört med samma kvartal året innan. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad ökade från 145 till 147 minuter och arpu steg från 327 till 341 nok. Ökad rörlighet inom privatsegmentet gjorde att churn steg något jämfört med andra kvartalet. Resultatet förbättrades. Underliggande ebitda ökade 90 procent till 424 msek och marginalen stärktes från 28 till 35 procent. Resultatförbättringen är en följd av volymtillväxt och kostnadseffektivisering. Under kvartalet inleddes tester av nya avancerade sms-tjänster (mms - Multimedia Messaging Services), som bland annat gör det möjligt att sända och ta emot bilder över mobiltelefon. Utbyggnaden av umts påbörjades under kvartalet. Mobiltelefoni Övriga Norden Danmark Utvecklingen i den danska verksamheten var svag under kvartalet. Omsättningen steg 13 procent mot 55 procent för niomånadersperioden som helhet. Under det gångna kvartalet har konkurrerande operatörer bedrivit en aggressiv marknadsföring kombinerad med höga terminalsubventioner. Telias strategi att vara restriktiv med användandet av subventioner gjorde att kundstocken minskade med 3 000 till 351 000. Svag volymtillväxt och ökade kostnader för det nya billingsystemet gjorde att även resultatförbättringen blev svag under kvartalet. För att öka möjligheten att konkurrera på den danska marknaden pågår utbyggnad av ett gsm 900-nät. Nätet, som beräknas tas i drift nästa år, gör att Telia kan erbjuda attraktivare priser och landstäckande tjänster. Finland På den finska marknaden ökade omsättningen 61 procent till 175 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det kontantkort som lanserades andra kvartalet har mottagits positivt av marknaden. Tredje kvartalet ökade antalet kunder med 19 000 till 186 000. Kontantkortskunderna stod för den starkaste tillväxten. Resultatet förbättrades, men verksamheten uppvisar fortfarande underskott. I början av oktober lanserades gprs-tjänsten Telia Mobile OnLine. Rationalisering av butiksrörelsen pågår genom sammanslagning av butikskedjorna Telia Viestituote och Telia Vaihtoehtoliike till en ny riksomfattande butikskedja under Telias varumärke. Telia Internet Services Fortsatt stark efterfrågan på Internetaccess gjorde att den externa omsättningen ökade 33 procent till 797 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bredbandsaccess stod för den kraftigaste tillväxten och antalet betalande bredbandskunder ökade med 52 000 till 228 000. För niomånadersperioden var omsättningsökningen 29 procent, och Telia stärkte sin position ytterligare på bredbandsmarknaden i Sverige. Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättnin 765 639 2 337 1 928 g varav extern 797 601 2 325 1 796 Underliggande -229 -303 -747 -921 ebitda ebitda- neg neg neg neg marginal (%) Rörelseresulta -361 -348 -1 088 -1 044 t Investeringar 129 247 672 479 Sverige Nettoomsättnin 644 536 1 996 1 671 g varav extern 676 498 1 985 1 540 Underliggande -208 -290 -697 -890 ebitda ebitda- neg neg neg neg marginal (%) Investeringar 84 180 562 381 Leveranstiderna har kortats väsentligt och under september månad kunde Telia aktivt börja marknadsföra sina Internettjänster. Samtidigt integreras com hem i verksamheten för att utvinna synergier och öka slagkraften på bredbandsmarknaden. Resultatet förbättrades. Underliggande ebitda uppgick tredje kvartalet till -229 msek mot -303 msek samma kvartal föregående år. Underskottet beror på att de satsningar som nu görs på att bygga upp en bredbandsmarknad för Internetbaserade tjänster medför kostnader för bland annat kundsystem och utveckling av tjänster. Sverige har en låg prisnivå på bredbandsaccesser jämfört med övriga Europa. De prishöjningar som Telia beslutat genomföra har endast till mindre del hunnit påverka resultatet. Prishöjningen på adsl/lan-började gälla fr o m den 1 september för nytillkomna kunder och för befintliga direktanslutna kunder. När det gäller gruppanslutna kunder, som utgör 45 procent av adsl-kunderna, pågår förhandlingar med fastighetsägarna. Prishöjningen på Internet Cable trädde i kraft den 1 juli. Jämfört med andra kvartalet skedde viss försämring av underliggande ebitda. Försämringen beror på säsongsvariationer - efterfrågan är lägre under semestermånaderna juli och augusti - och på ökade sälj- och marknadsföringskostnader. Rörelseresultatet minskade från -348 msek till -361 msek till följd av ökade avskrivningar. Investeringarna uppgick till 129 msek tredje kvartalet. Merparten avsåg konverteringen av kabel-tv-nätet till bredbandsinternet och utveckling av innehållstjänster. Accesser Omsättningen för Internetaccesser steg 51 procent till 494 msek. I Sverige ökade antalet betalande bredbandskunder med 46 000. Ökningen var kraftigast inom adsl, där antalet kunder steg med 42 000. Bredbandsinternet via kabel (Internet Cable) ökade med 4 000 till 42 000. Fasta bredbandsaccesser för företag (ProLane) steg med 117 till 2 647. Efterfrågan på uppringd access var fortsatt god. Antalet accesser ökade med 12 000 till 736 000. Under kvartalet lanserades en accesstjänst baserad på adsl för företag, Telia Bredband Företag Bas. Efterfrågan på tjänsten är mycket god. På den danska marknaden, där Telia erbjuder bredbandsaccess via kabel-tv- bolaget Stofa, ökade antalet betalande bredbandskunder med 6 000 till 49 000. Telia försvarade därmed positionen som näst störste bredbandsleverantör i Danmark. Tjänster Intäkterna från Internetbaserade tjänster ökade från 12 msek till 31 msek. Efterfrågan var starkast på portal-, e-handels- och säkerhetstjänster. Under kvartalet lanserades Telia E-mail Marketing Tool, ett verktyg för marknadsföring, samt Telia Internet Web Light, ett webbhotell där företag kan lagra sina webbsidor. Tjänster avsedda för privatkunder görs tillgängliga på bredbandsportalen, www.startsidan.telia.se, Antalet unika besökare ökar stadigt och uppgick vid senaste mätningen i augusti till 523 000. Tv Intäkterna i tv-verksamheten ökade 3 procent till 258 msek mot 17 procent för niomånadersperioden. Den svagare tillväxten under kvartalet beror på säsongsmässiga variationer i försäljningen av installations- och anläggningsarbeten i den danska verksamheten. Merparten av det svenska kabel-tv-nätet är digitaliserat och antalet digital-tv-abonnemang ökade med 8 000 till 116 000. Ett nytt avtal ger Telia rättigheter att direktsända allsvenska fotbollsmatcher. Intresset för sändningarna är mycket stort och försäljningsutvecklingen god. I Danmark hade Stofa vid slutet av perioden 180 000 direktanslutna kabel- tv-kunder och 430 000 indirekt anslutna parabolkunder. Telia International Carrier Tillväxten i den internationella carrierverksamheten var fortsatt stark. Den externa nettoomsättningen ökade 37 procent till 976 msek jämfört med motsvarande kvartal året innan. För niomånadersperioden var ökningen 25 procent. Turbulensen på marknaden har fortsatt under kvartalet med utslagning av aktörer och ökade kreditrisker som följd. Telia räknade med att den negativa resultatutvecklingen i carrierverksamheten skulle brytas under tredje kvartalet. Detta skedde inte. Åtgärder har nu vidtagits för att förbättra resultatet. (Redovisas nedan under resultatutveckling). Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättnin 1 283 1 000 3 361 2 852 g varav extern 976 710 2 548 2 034 Underliggande -614 -87 -1 181 -178 ebitda ebitda- neg neg neg neg marginal (%) Rörelseresulta -749 -127 -1 489 -324 t Investeringar 1 643 1 333 3 903 3 793 Stora delar av Vikingnätet är nu etablerat och de olika nätsträckorna tas successivt i drift. I usa togs under kvartalet ytterligare 5 000 kilometer av nätet i bruk. Därmed är 16 000 av det 18 000 kilometer långa fibernätet i drift. I Europa koncentrerades investeringarna till anläggning av fiber och kanalisation i Österrike, Tjeckien och Polen och till utbyggnad av det baltiska sjökabelsystemet. Vid utgången av perioden var 90 procent av det i dagsläget 15 000 kilometer långa fibernätet i Europa i drift. I takt med att nätet färdigställs kan Telia leverera såld infrastruktur och kapacitet och koppla in kunder på nätet. Verksamheten går därmed in i en ny fas där fokus ligger på marknadsföring och försäljning. Tredje kvartalet skedde en kraftig tillväxt på kapacitet, där omsättningen ökade 185 procent till 251 msek och på ip-trafik, där intäkterna steg från 18 msek till 59 msek jämfört med motsvarande kvartal året innan. Efterfrågan på den nyligen lanserade tjänsten för samlokalisering (co- location) är god och under kvartalet omsattes 35 msek. Tjänsten är under uppbyggnad, men redan idag kan Telia erbjuda operatörer och service providers att ansluta sina utrustningar på ett 50-tal platser i Europa och usa. För telefoni, som står för merparten av intäkterna i carrieraffären, var omsättningen i princip oförändrad. För infrastruktur ökade omsättningen från 17 msek till 63 msek. Efterfrågan på infrastruktur har mattats och inga nya avtal tecknades tredje kvartalet. Under kvartalet investerades 1 643 msek. Merparten avsåg installation av dwdm- och ip-utrustning i den amerikanska delen av Vikingnätet samt anläggning av infrastruktur i centrala och östra Europa. Resultatutveckling Tredje kvartalet uppgick underliggande ebitda till -614 msek mot -302 msek andra kvartalet. Orsaken är ökade kundförluster och ökade kostnader för förhyrd kapacitet samt drift och underhåll. Kundförlusterna belastade resultatet med 233 msek tredje kvartalet, varav 191 msek är utökad reserv för osäkra fordringar. Samtidigt har kostnaderna för hyrd kapacitet varit fortsatt höga. För att tillgodose kundefterfrågan och säkra framtida trafikvolymer har ytterligare kapacitet hyrts i perifera delar av nätet där egen infrastruktur ännu inte färdigställts. För att sänka kostnadsnivån och öka försäljningen vidtas ett antal åtgärder: § Kreditpolicyn stramas åt ytterligare. § Avtalen för drift och underhåll omförhandlas och antalet leverantörer begränsas till ett fåtal strategiska partners. § Resurserna för försäljning och marknadsföring förstärks. § Nätutbyggnaden fullföljs och trafiken på förhyrda förbindelser förs över till Vikingnätet. Telia Networks Fortsatt tillväxt i grossiströrelsen, ökad försäljning av mervärdestjänster på slutkundsmarknaden och en något högre prisnivå (2 procent) kompenserade minskad försäljning av telefoni på slutkundmarknaden i Sverige. Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 8 707 8 947 26 356 29 093 varav extern 7 601 7 199 22 773 22 371 Underliggande 3 052 2 655 8 629 8 101 ebitda ebitda-marginal (%) 35,1 29,7 32,7 27,8 Rörelseresultat 977 901 1 149 4 824 Investeringar 1 877 2 436 5 168 4 951 Sverige Nettoomsättning 8 225 8 603 24 917 27 941 varav extern 7 254 6 860 21 699 21 423 Underliggande 3 060 2 597 8 623 8 135 ebitda ebitda-marginal (%) 37,2 30,2 34,6 29,1 Investeringar 1 402 257 3 901 2 498 Tredje kvartalet steg den externa nettoomsättningen för jämförbara enheter 1 procent till 7 601 msek jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet förbättrades och marginalen stärktes under kvartalet. För niomånadersperioden låg omsättningen för jämförbara enheter på samma nivå som året innan. Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden uppgick omsättningen till 6 407 msek, vilket är i nivå med samma kvartal föregående år. På den svenska marknaden ökade omsättningen för datakommunikation, IT- service och andra mervärdestjänster 11 procent till 651 msek. Omsättningen för nätkapacitet ökade 5 procent till 508 msek medan kundutrustning låg på ungefär samma nivå, 325 msek. Omsättningen för fast telefoni minskade 2 procent till 4 806 msek. Prisnivån var 3 procent högre och den minskade omsättningen beror på att Telia tappat ytterligare marknadsandelar på lokala samtal. På den danska slutkundsmarknaden ökade omsättningen 27 procent till 144 msek. Under kvartalet lanserades Telia City Connect, ett koncept avsett för nätägare, kommuner bland annat. Konceptet innebär att Telia åtar sig drift och underhåll av andras nät och att distribuera tjänster till slutkunderna via näten. Grossistmarknaden I grossiströrelsen ökade omsättningen 53 procent till 1 194 msek. Försäljningen av hyrd kapacitet steg 25 procent. Förvärvet av Powercom andra kvartalet har påverkat omsättningen med cirka 100 msek. Vidare har omsättningen i grossiströrelsen påverkats positivt av att tidigare intern försäljning blivit extern genom avyttringen av Swedia Networks. För jämförbara enheter var tillväxten 17 procent under kvartalet. Resultatutveckling Resultatet i fastnätsverksamheten förbättrades. Underliggande ebitda ökade med 397 msek till 3 052 msek och marginalen stärktes från 29,7 till 35,1 procent. Marginalökningen beror på kostnadseffektivisering och högre prisnivå. Avskrivningarna ökade med 183 msek till 1 350 msek. Resultatet från intressebolag minskade från -414 msek till -624 msek, främst hänförligt till Netia. Resultatet från Comsource/Eircom förbättrades från -280 msek till -87 msek. Förbättringen beror i huvudsak på minskade finansiella kostnader i Comsource efter avyttringen av mobiloperatörsbolaget Eircell. Engångsposter uppgick till -98 msek jämfört med -172 msek motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade från 901 msek till 977 msek. Den höjning av abonnemangsavgiften för fast telefoni som Telia aviserade i slutet av augusti baserades på en ny kalkylmodell. Kalkylmodellen är i linje med EU-kommissionens rekommendationer men har tidigare inte tillämpats i Sverige. PTS vill diskutera kalkylmodellen med branschens aktörer innan den används av en enskild operatör. Telia accepterar detta och har beslutat att inte genomföra prishöjningen. Investeringar 1 877 msek investerades tredje kvartalet. En betydande del avsåg adsl- utbyggnaden i Sverige. Under kvartalet ökade antalet adsl/lan- anslutningar med 50 000 till 172 000. 42 000 avsåg leveranser till affärsområde Telia Internet Services medan resterande 8 000 avsåg externa service providers. Vid utgången av perioden kunde Telia erbjuda adsl till 70 procent av den svenska befolkningen fördelad på 150 orter. För att möta den växande efterfrågan på kapacitet i transportnätet har det landstäckande fiberoptiska nätet byggts ut ytterligare samtidigt som fibernäten i Stockholm, Göteborg och Malmö utökats. Telia Equity Affärsområdet har i uppgift att ägarbredda eller helt avyttra verksamheter som inte ingår i Telias kärnaffärer samt förvalta och utveckla koncernens finansiella investeringar. Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 1 537 4 477 8 526 13 649 varav extern 580 1 260 2 392 4 487 Underliggande 24 226 188 1 046 ebitda ebitda-marginal (%) 1,6 5,0 2,2 7,7 Rörelseresultat 1 812 -281 4 466 852 Investeringar 217 882 2 587 3 671 Under kvartalet överfördes bland annat intressebolagen Unisource/aucs och Infonet Services samt dotterbolaget Telia Iberia till Telia Equity från affärsområde Telia Networks. Dessutom överfördes Telia Internet, Inc. från affärsområde Telia International Carrier. I början av tredje kvartalet avyttrades hälften av innehavet i Eniro. Telias innehav uppgår efter försäljningen till 25,5 procent. I slutet av kvartalet avyttrades Internetoperatören Telia Iberia och i början av oktober den amerikanske Internetoperatören Telia Internet. Som en konsekvens av det senaste årets avyttringar sjönk affärsområdets omsättning från 1 260 msek till 580 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt minskade underliggande ebitda från 226 msek till 24 msek. För de bolag som vid utgången av kvartalet låg kvar inom Telia Equity uppgick omsättningen till 533 msek och underliggande ebitda till 156 msek. Resultatet från intressebolag ökade från -343 msek till 2 871 msek. Ökningen beror i huvudsak på kapitalvinst om 2 991 msek från försäljningen av aktier i Eniro. Scandinavia Online belastade resultatet på grund av bland annat nedskrivning av goodwill. Telia och övriga huvudägare, Schibsted och Telenor, har kommit överens om att avyttra bolaget. Engångsposter uppgick till -900 msek mot 67 msek samma kvartal föregående år. Kapitalförlust från försäljning av Telia Iberia har påverkat resultatet med -105 msek. Inom ramen för tidigare kommunicerat reserveringsbehov om cirka 800 msek ingår vidare i engångsposter -270 msek avseende försäljningen av Telia Internet samt -500 msek för avveckling av Telias satellitverksamhet. Rörelseresultatet ökade från -281 msek till 1 812 msek. Investeringarna uppgick till 217 msek. 77 msek investerades i leasingverksamheten och 42 msek av fastnätsoperatören Suntel i Sri Lanka. I slutet av oktober 2001 tecknades avtal om avyttring av 91 procent av Orbiantgruppen till Flextronics. Gruppen består av sex bolag verksamma inom design, installation, drift och underhåll av nät och annan telekomutrustning. Bolagen har sammanlagt 5 400 anställda och omsatte tredje kvartalet 1 154 msek, varav 270 msek avsåg försäljning utanför Teliakoncernen. Underliggande ebitda uppgick till 23 msek. Kapitalvinsten vid försäljningen beräknas uppgå till cirka 500 msek. Till detta kan komma en tilläggsköpeskilling om högst 2 300 msek beroende på hur bolagen utvecklas under 2002-2004. Moderbolaget Moderbolaget Telia ab, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar koncernens svenska verksamhet inom utveckling och drift av fasta nät samt grundläggande nättjänstproduktion. I moderbolaget finns vidare, förutom koncernledningsfunktioner, vissa supportenheter och koncernens internbank. Nettoomsättningen för niomånadersperioden var 16 752 (17 205) msek, varav 13 899 (14 979) msek avsåg fakturering till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt sjönk till -3 046 (5 794) msek, bland annat genom nedskrivning av ett antal aktieinnehav och minskade koncernbidrag från dotterbolag. Redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt var -1 061 (4 307) msek. Eget kapital uppgick till 33 897 (vid årsskiftet 36 459) msek och de disponibla vinstmedlen till 10 399 (12 961) msek. Balansomslutningen minskade till 84 296 (vid årsskiftet 91 494) msek. Kassaflödet från löpande verksamhet var 1 277 (3 407) msek och det operativa kassaflödet 612 (-20 657) msek. Nettolåneskulden ökade något till 6 188 (vid årsskiftet 6 079) msek. Likvida medel uppgick till 439 (538) msek. Soliditeten (inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver) förbättrades till 52,3 (50,4) procent. Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 7 885 (13 931) msek, varav 3 529 (2 303) msek i materiella anläggningstillgångar, främst för fast telefoni. Övriga investeringar om 4 356 (11 628) msek avsåg i huvudsak förvärv av och kapitaltillskott till dotter- och intressebolag. Antalet anställda den 30 september var 3 176 (vid årsskiftet 1 056) personer. Ökningen är en följd av att personal i nätgrossistverksamheten återförts till moderbolaget. Utsikter Den omfattande renodling som genomförts ökar koncernens effektivitet och fokus på kärnaffärerna. Tillsammans med starka finanser skapas goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och en positiv resultatutveckling. Det allmänt osäkra läget i världsekonomin kan ha viss dämpande inverkan i ett kortare perspektiv. Stockholm, 2001-11-07 Marianne Nivert VD och Koncernchef Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna niomånadersrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att niomånadersrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och International Accounting Standards (ias). Stockholm, 2001-11-07 Ernst & Young ab Gunnar Widhagen Filip Cassel Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Torsten Lyth Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00020/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00020/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar