Telia Delårsrapport Januari-September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari-september 2002 Telia ab (publ), 123 86 Farsta, Org.nr 556103-4249, Säte: Stockholm Tredje kvartalet i korthet · Underliggande ebitda förbättrades 25% till 4 281 (3 420) msek. Kraftig ökning av marginalen från 24% till 30% · Starkt fritt kassaflöde om 2 059 msek · Omstrukturering av den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet med -3 072 msek · Kostnader om 12 089 msek för omstrukturering och rationalisering främst i International Carrier och den danska fastnätsverksamheten påverkade rörelseresultatet som blev -10 815 (2 745) msek · Nettoomsättningen ökade till 14 496 (14 431) msek. För jämförbar verksamhet var ökningen 5% · Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjordes den 30 september 2002 Resultatöversikt Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec msek 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 14 496 14 431 42 727 42 226 57 196 Omsättningsförändring (%) 0,5 7,0 1,2 6,8 5,8 Underliggande ebitda 4 281 3 420 11 249 9 782 12 915 Underliggande ebitda-marginal 29,5 23,7 26.3 23,2 22,6 (%) Av- och nedskrivningar -11 057 -2 775 -16 768 -7 690 -13 975 Poster som ej avspeglar -3 997 -239 -4 801 62 384 löpande verksamhet Resultat från intressebolag -42 2 339 333 2 390 6 136 Rörelseresultat -10 815 2 745 -9 987 4 544 5 460 Resultat efter finansiella -10 964 2 491 -10 507 3 902 4 808 poster Nettoresultat -10 118 1 900 -9 961 2 441 1 869 Resultat per aktie (sek) -3,37 0,63 -3,32 0,81 0,62 Fritt kassaflöde 2 059 -1 527 2 674 -5 913 -6 506 Investeringar 1 956 5 965 6 646 15 578 20 735 varav capex 1 783 5 630 5 896 12 864 17 713 Antal anställda 16 244 22 509 16 244 22 509 17 149 Telias verkställande direktör och koncernchef Anders Igel kommenterar:- De effektiviseringsprogram som genomförts under året börjar nu ge effekt. Det är glädjande att konstatera att resultatet, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, förbättrats väsentligt under kvartalet. Den kraftigt ökade underliggande ebitda-marginalen i kombination med minskade investeringar har medfört en stark ökning av det fria kassaflödet. - Under kvartalet har vi gjort en omfattande översyn av verksamheter som inte uppvisar en tillfredsställande resultatutveckling, nämligen den internationella carrierverksamheten, vilket vi tidigare kommunicerat, och fastnätsverksamheten i Danmark. Vi vidtar nu åtgärder för att komma tillrätta med de verksamheter som drar ned Telias resultat. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för omstrukturering och nedskrivning, vilket förklarar det negativa rörelseresultatet. - Den 30 september offentliggjorde vi prospektet för det planerade samgåendet mellan Telia och Sonera och arbetet med att planera för integrationen pågår för fullt. Koncernöversikt Underliggande EBITDA-marginal nådde 30 procent. Omfattande kostnader för rationalisering påverkade rörelseresultatet Teliakoncernens nettoomsättning ökade tredje kvartalet 0,5 procent till 14 496 msek. Omsättningen har påverkats av de omfattande avyttringar som gjordes 2001 för att renodla koncernen. För jämförbar verksamhet var omsättningsökningen 5 procent. Efterfrågan har varit fortsatt god inom samtliga tillväxtområden. Tredje kvartalet ökade Mobile omsättningen 12 procent, Internet Services 30 procent och International Carrier 17 procent. Inom fastnätsverksamheten Networks sjönk omsättningen 4 procent för jämförbar verksamhet beroende på införandet av lokalt förval i Sverige. Nettoomsättning och marginal per kvartal (MSEK) [REMOVED GRAPHICS] Kraftig förbättring av underliggande ebitda Den effektivisering som pågår inom koncernen börjar ge resultat. Tredje kvartalet skedde en kraftig förbättring av underliggande ebitda som ökade 25 procent till 4 281 msek och marginalen stärktes från 24 till 30 procent. Mobile ökade marginalen från 26 till 31 procent, Internet Services förbättrade resultatet 60 procent och International Carrier 58 procent. En mycket svag utveckling i Danmark gjorde att marginalen inom Networks minskade från 38 till 35 procent. I den svenska fastnätsverksamheten förbättrades underliggande ebitda och marginalen stärktes från 41 till 42 procent. Fördelning av nettoomsättning, kvartal 3 [REMOVED GRAPHICS] Omfattande omstruktureringar och rationalisering En omfattande översyn har skett av International Carrier och verksamheten i Danmark. Verksamheten inom International Carrier skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, ip och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. De åtgärder som vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader. Telias danska mobil- och fastnätsverksamhet har hittills påverkat Telias resultat negativt. Kabel-tv-verksamheten, inklusive Internet Cable, har utvecklats väl med ett positivt bidrag på ebitda-nivå. Kundtillväxten inom den danska mobilverksamheten har varit god och antalet kunder uppgår nu till 449 000. Inriktningen inom kabel-tv- och mobilverksamheterna kommer därför att kvarstå. Den danska fastnätsverksamheten och Internettjänster, inklusive bredband över ADSL, uppvisar emellertid en otillfredsställande utveckling och Telia bedömer att nuvarande inriktning inte kommer att leda till tillfredsställande lönsamhet. Därför inriktas nu verksamheten till delar som bedöms kunna bli lönsamma och produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. Målet är att nå positivt underliggande ebitda i slutet av 2003. Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. För att anpassa verksamheterna till ny inriktning och för att rationalisera övrig verksamhet inom koncernen har kostnader om totalt 12 089 msek tagits tredje kvartalet, varav 3 160 msek för omstrukturering och 8 929 msek genom nedskrivningar. Tredje kvartalet uppgick av- och nedskrivningar till 11 057 (2 775) msek. Nedskrivningar utgjorde 8 112 (149) msek och bestod i huvudsak av nedskrivning av anläggningstillgångar i International Carrier och i fastnätsverksamheten i Danmark. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -3 997 (-239) msek och avsåg i huvudsak omstruktureringskostnader inom International Carrier och fastnätsverksamheten i Danmark samt kapitalvinster inom Holding. I posten ingår också vissa pensionsrelaterade kostnader om 159 msek. Resultatet från intressebolag uppgick till -42 (2 339) msek. Jämförelsekvartalet var påverkat av kapitalvinster om 3 034 msek. Rensat från kapitalvinster skedde en förbättring av resultatet från intressebolag med 645 msek tredje kvartalet 2002. Omfattande nedskrivningar och omstruktureringskostnader gjorde att rörelseresultatet minskade till -10 815 (2 745) msek tredje kvartalet. Finansiella poster förbättrades under kvartalet till -149 (-254) msek. Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 964 (2 491) msek. Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 852 msek genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om -10 118 (1 900) msek för tredje kvartalet. Niomånadersperioden Under niomånadersperioden ökade omsättningen 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var ökningen 6 procent. Underliggande ebitda förbättrades 15 procent till 11 249 (9 782) msek. Av- och nedskrivningar uppgick till 16 768 (7 690) msek, varav nedskrivningar utgjorde 8 208 (149) msek. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -4 801 (62) msek och omfattar, förutom omstruktureringskostnader och nedskrivningar tredje kvartalet i International Carrier och danska fastnätsverksamheten, kostnader för rationalisering av övrig verksamhet (370 msek), vissa pensionsrelaterade kostnader (354 msek) samt en kapitalvinst (50 msek). Resultat från intressebolag uppgick till 333 (2 390) msek. Rensat från kapitalvinster och nedskrivningar skedde en resultatförbättring med 2 151 msek under niomånadersperioden. Rörelseresultatet minskade till -9 987 (4 544) msek. Finansiella poster uppgick till -520 (-642) msek och medförde att resultatet efter finansiella poster blev -10 507 (3 902) msek. Efter minoritetsposter och en positiv skatteeffekt om 544 msek genom underskottsavdrag redovisas ett nettoresultat om -9 961 (2 441) msek. Starkt kassaflöde, fortsatt låg skuldsättningsgrad Den kraftiga ökningen av underliggande ebitda och låg investeringsnivå skapade ett starkt fritt kassaflöde (kassaflöde från löpande verksamhet minus capex) om 2 059 msek under kvartalet. Genom det starka kassaflödet kunde den räntebärande nettoskulden minskas från 10 336 msek till 8 107 msek och den låga skuldsättningsgraden behållas trots betydande avsättningar för omstrukturering och nedskrivningar. 30 sep 31 dec 31 dec MSEK 2002 2001 2000 Räntetäckningsgra -6,4 3,0 7,3 d (ggr) Balansomslutnings -13,3 4,5 60,2 förändring (%) Kapitalomsättning 0,48 0,46 0,54 shastighet (ggr) Soliditet (%) 45,0 46,2 44,4 Sysselsatt 74 076 90 971 92 374 kapital Räntebärande 8 107 10 661 20 235 nettoskuld Skuldsättningsgra 0,16 0,18 0,37 d (ggr) Minskade investeringar Investeringarna minskade 67 procent till 1 956 (5 965) msek tredje kvartalet beroende på lägre investeringar i produktionsanläggningar (capex) i det fasta nätet i Sverige, International Carrier och i de mobila näten. Under niomånadersperioden investerades sammanlagt 6 646 (15 578) msek, en minskning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Fortsatt personalminskning Under niomånadersperioden minskade antalet anställda i koncernen med 905 personer till 16 244. Prospektet för samgåendet med Sonera offentliggjort Den 30 september 2002 offentliggjorde Telia prospektet för samgåendet med Sonera tillsammans med anvisningar och villkor för det utbyteserbjudande med vilket samgåendet skall genomföras. Anmälningstiden för byte av Sonera-aktier till Telia-aktier började den 7 oktober 2002 och löper ut den 8 november 2002. Resultatet av erbjudandet beräknas offentliggöras den 14 november 2002. Extra bolagsstämma Med anledning av det planerade samgåendet med Sonera hålls en extra bolagsstämma i Telia måndagen den 4 november 2002 kl.17.00 i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelse till stämman annonserades i dagspressen den 4 oktober. Ändringar i Telias ledning I Telias koncernledning tillträdde Jörgen Latte som tillförordnad finans- och ekonomidirektör den 1 september och den 9 september tillträdde Eva Lindqvist som chef för affärsområde International Carrier. Marie Ehrling tillträder den 1 januari 2003 som chef för Telias svenska verksamhet. Efter det planerade samgåendet med Sonera blir Ehrling ansvarig för resultatenheten TeliaSonera Sverige. Affärsområdesöversikt Mobile - Kraftigt förbättrad lönsamhet och fortsatt kundtillväxt Utvecklingen inom Mobile har varit god under kvartalet med fortsatt kundtillströmning, resultatförbättring samt stärkta marginaler. Fortsatt kundtillväxt, ökad användning av sms och ökad trafik per kund på samtliga nordiska marknader gjorde att den externa nettoomsättningen steg 12 procent till 5 367 msek tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet ökade antalet kunder i Norden med 130 000 till 5 258 000 medan antalet kunder via service providers sjönk med 6 000 till 173 000. MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 5 743 5 247 16 214 14 692 g varav extern 5 367 4 786 15 131 13 143 Underliggande 1 800 1 375 4 391 3 616 ebitda ebitda- 31,3 26,2 27,1 24,6 marginal (%) Av- och -1 036 -980 -2 875 -2 499 nedskrivningar Poster som ej avspeglar -38 -33 -386 -47 löpande verksamhet Resultat från 81 105 212 224 intressebolag Rörelseresulta 807 467 1 342 1 294 t Investeringar 633 2 100 2 012 3 307 varav capex 633 1 835 1 761 3 027 För niomånadersperioden steg omsättningen 15 procent till 15 131 msek. Volymtillväxt i kombination med effektivisering av samtliga nordiska verksamheter gjorde att underliggande ebitda förbättrades 31 procent till 1 800 msek och marginalen stärktes till 31,3 (26,2) procent under kvartalet. Avskrivningarna steg till 1 036 (980) msek. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -38 (-33) msek och avser i huvudsak avsättningar för pensioner i den svenska rörelsen. Resultatet från intressebolag, varav merparten avser verksamheten i Baltikum och Ryssland, minskade till 81 (105) msek. Den lägre resultatnivån beror på att verksamheten i Ryssland, efter bildandet av MegaFon, består av en större andel verksamheter i uppstartslägen. Rörelseresultatet ökade till 807 (467) msek. För niomånadersperioden ökade resultatet till 1 342 (1 294) msek. Investeringarna sjönk till 633 (2 100) msek och avsåg främst kapacitetsökning i näten i Norge, Danmark och Sverige. Den höga investeringsnivån under jämförelsekvartalet beror på förvärvet av 3G- licens i Danmark (1 170 msek). Fortsatt kundtillväxt och förbättrad lönsamhet i Sverige I Sverige ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 4 procent till 2 820 msek. Samtidigt sjönk prisnivån 4 procent på grund av sänkta samtrafikavgifter. Under kvartalet ökade antalet gsm-kunder med 57 000 till 3 401 000 och antalet kunder via service providers med 2 000 till 89 000. Den genomsnittliga trafikvolymen per kund och månad steg till 135 (131) minuter. sms ökade 24 procent och 134 miljoner meddelanden sändes under kvartalet. Sänkta samtrafikavgifter och ökad andel prepaid-kunder gjorde att den genomsnittliga månadsintäkten per kund (arpu) minskade till 293 (303) sek. Churn uppgick till 13 procent mot 11 procent andra kvartalet 2002. Ökad trafik per kund och kostnadsrationaliseringar gjorde att underliggande ebitda förbättrades 6 procent till 1 518 msek och marginalen ökade till 48,4 (46,3) procent. Telias och Tele 2:s gemensamt ägda nätbolag Svenska umts-nät ab tecknade under kvartalet låneavtal med en grupp banker om 11 gsek i lån och löpande kredit för 3G-utbyggnaden i Sverige. Utbyggnaden och finansieringen av umts -nätet i Sverige går planenligt. En gprs-tjänst, Telia gprs lan-access, presenterades under kvartalet. Tjänsten riktar sig till företag med medarbetare som behöver komma åt information i företagets interna system när de befinner sig utanför kontoret. Även två nya typer av abonnemang för företagen lanserades: Work för taltjänster och Executive för tal- och datatjänster. Den 1 oktober 2002 sänkte Telia samtrafikavgiften i gsm-nätet ytterligare från 0,92 sek till 0,88 sek per minut. Samtidigt sänktes även priset på bredbandstjänsten HomeRun. Fortsatt tillväxt och resultatförbättring i Norge I Norge ökade den externa nettoomsättningen inom mobil telefoni 25 procent till 1 484 msek. Under kvartalet ökade antalet kunder med 26 000 till 1 022 000 medan antalet kunder via service providers minskade med 8 000 till 84 000. SMS-ökningen var fortsatt stark. Tredje kvartalet sändes 197 miljoner meddelanden, en ökning med 47 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Enkla och attraktiva kunderbjudanden och en ökad andel postpaid-kunder bidrog till att trafikvolymen per kund och månad ökade till 169 (147) minuter och att arpu steg till 377 (341) nok. Underliggande ebitda förbättrades 48 procent till 629 msek och marginalen stärktes till 41,6 (35,4) procent. Resultatförbättringen beror på kundtillväxt, ökad trafikvolym samt kostnadseffektiviseringar. Kraftigt ökad omsättning i Danmark I Danmark ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 61 procent till 250 msek. Ökningen beror i huvudsak på kundtillväxt. Försäljningen av mobilabonnemang har varit fortsatt framgångsrik och antalet kunder ökade under kvartalet med 36 000 till 449 000. Under tredje kvartalet sändes totalt 58 miljoner sms, en ökning med närmare 300 procent. Även trafikvolymen per kund och arpu uppvisade en förbättring. Underliggande ebitda förbättrades till -119 (-128) msek. Merparten av gjorda investeringar avsåg utbyggnaden av gsm 900-nätet, som beräknas vara slutförd under året. Ökad omsättning och minskat underskott i Finland På den finska marknaden ökade den externa omsättningen inom mobil telefoni 34 procent till 235 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Antalet kunder ökade med 12 000 till 247 000. Prepaid- kunderna stod för merparten av tillväxten. sms ökade 29 procent. Underliggande ebitda förbättrades till -34 (-95) msek bland annat beroende på att en allt större del av trafiken nu går i Telias eget nät på grund av roamingavtalet med Suomen 2G. Telia har åtagit sig att avyttra mobilverksamheten i Finland som ett villkor för att eu skulle godkänna samgåendet med Sonera. Tillväxt i Baltikum och Ryssland Intressebolagen i Ryssland och Baltikum utvecklas fortsatt positivt och det totala antalet kunder ökade med 635 500 till 3 814 000 under kvartalet. Det är framför allt den ryska verksamheten som bidragit till kundökningen. Företagslösningar, telefoni För produktområdet Företagslösningar, telefoni uppgick den externa nettoomsättningen till 408 msek och underliggande ebitda förbättrades till -21(-73) msek. Minskade förluster i övrig verksamhet För övrig verksamhet, som i huvudsak omfattar mobila portaler, butiker och radioentreprenader, minskade den externa nettoomsättningen 17 procent till 170 msek. Det är i huvudsak butiksverksamheten som bidragit till minskningen. Sänkta kostnader för portalverksamheten gjorde att underliggande ebitda förbättrades till -158 (-184) msek. Internet Services - Fortsatt god efterfrågan på bredband. Ytterligare koncentration på accessaffären Inom Internet Services ökade den externa nettoomsättningen 30 procent till 1 034 msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orsaken är fortsatt god efterfrågan på bredbandsaccess, ökad efterfrågan på tv- tjänster samt prishöjningar. Den genomsnittliga prisnivån steg 7 procent under kvartalet. MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 1 046 765 3 057 2 337 g varav extern 1 034 797 3 027 2 325 Underliggande -92 -229 -406 -747 ebitda ebitda- -8,8 -29,9 -13,3 -32,0 marginal (%) Av- och -124 -108 -493 -281 nedskrivningar Poster som ej avspeglar -19 -15 -116 -24 löpande verksamhet Resultat från -33 -9 -51 -36 intressebolag Rörelseresultat -268 -361 -1 066 -1 088 Investeringar 67 129 303 672 varav capex 68 129 274 605 För niomånadersperioden var omsättningsökningen 30 procent. Internettjänster uppvisade en fortsatt svag utveckling. Tredje kvartalet minskade omsättningen till 30 (31) msek. Orsaken är svag efterfrågan på framför allt innehållstjänster (portaltjänster) och betaltjänster. Verksamheten uppvisar dessutom en svag lönsamhetsutveckling. För att skapa en tjänsteportfölj med långsiktigt god tillväxt och hållbar lönsamhet pågår omstrukturering av tjänsteutbudet. Samtidigt kommer Telia att lägga större kraft på utveckling av accesser med tillhörande mervärdestjänster såsom ip-telefoni och andra typer av kommunikationsrelaterade tjänster, ett område där Telia har sin egentliga kompetens och en stark marknadsposition med drygt 1,2 miljoner Internetaccesskunder. Den ändrade inriktningen innebär att betaltjänster och vissa innehållstjänster avvecklas i Sverige. Hostingtjänsterna Telia Instant Web och Telia Webbhotell stängdes redan under kvartalet. Vissa Internettjänster kommer att avvecklas även i Danmark. System och plattformar relaterade till Internettjänster skrevs ned med 12 msek under kvartalet. Fortsatt stark kundtillströmning inom bredbandsacccess, prisförändringar samt rationalisering gjorde att underliggande ebitda förbättrades till - 92 (-229) msek jämfört med motsvarande kvartal föregående år. För niomånadersperioden förbättrades underliggande ebitda till -406 (-747) msek. Av- och nedskrivningar steg till 124 (108) msek och inkluderar nedskrivningen av system och plattformar för Internettjänster med 12 msek. Under poster som ej avspeglar löpande verksamhet redovisas 12 msek i omstruktureringskostnader, inklusive avsättning för övertalig personal. Resultatet från intressebolag om -33 (-9) msek avser Marakanda och inkluderar en nedskrivning tredje kvartalet om 24 msek. Rörelseresultatet förbättrades till -268 (-361) msek. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet -1 066 (-1 088) msek. Investeringarna sjönk till 67 (129) msek. Orsaken är minskat investeringsbehov i kabel-tv-verksamheten, då fastighetsägarna nu tar en större del av nätinvesteringarna. Internetaccesser Omsättningen för Internetaccesser steg 45 procent till 665 msek. Under kvartalet ökade antalet adsl-kunder med 15 000 till 279 000 och antalet kunder med Internet Cable med 9 000 till 134 000. Efterfrågan på bredbandsaccess var starkast inom företagssegmentet där framför allt de mindre företagen väljer Internetbaserade lösningar framför traditionell datakommunikation. Under kvartalet stärkte Telia sin marknadsposition på breband inom företagssegmentet i Sverige, där Telia nu har 50 procent av marknaden. Samtidigt behöll Telia sin 55-procentiga marknadsandel på bredband inom privatsegmentet. Tredje kvartalet ökade efterfrågan även på uppringt Internet efter att ha uppvisat tendenser till stagnation tidigare under året. Under kvartalet ökade antalet kunder med 14 000 och ligger därmed på samma nivå som tredje kvartalet 2001. Försäljningsökningen beror till stor del på lanseringen av Telia Internet för Alla, en accesstjänst som fått ett positivt mottagande särskilt av ungdomar. Ytterligare ett antal nya produkter har lanserats med framgång under kvartalet. För små- och medelstora företag har Telia utvecklat en IP- växel som gör att företagen kan integrera IP-telefoner, analoga telefoner, telefax och modem i en och samma nätlösning. För små- och medelstora företag har även en ny typ av fast Internetaccess, ProLane Light, utvecklats. Ett antal störrer affären slöts under kvartalet. Med seb tecknades avtal om leverans av ett virtuellt privat nät. Samtidigt har fasta accesslösningar (ProLane) sålts till ett antal kommuner. Kabel-tv Ökad försäljning av kabel-tv-anslutningar, högre ersättning från fastighetsägarna på Sverigemarknaden samt prishöjning på kabel-tv i Danmark gjorde att den externa nettoomsättningen i kabel-tv-affären steg 14 procent till 336 msek. Under kvartalet ökade antalet kabel-tv-kunder med 21 000 till 1 591 000. Antalet digital-tv-kunder var i princip oförändrat och följer därmed trenden på marknaden. I Sverige uppgick det totala antalet kabel-tv-kunder till 1 403 000 vid utgången av perioden. I Danmark var 188 000 kunder direktanslutna via kabel och cirka 440 000 indirekt anslutna via parabol. Kabel-tv-verksamheten i Sverige, Com Hem, kommer att avyttras, då det var ett villkor för att eu skulle godkänna det planerade samgåendet med Sonera. International Carrier - Ny strategisk inriktning ska ge positivt kassaflöde 2003 Lägre tillväxt inom bredband, förseningar av 3G-utbyggnaden och obestånd bland ett antal carrier har medfört en dramatisk och turbulent utveckling på carriermarknaden med långsammare tillväxt, ökad risk och lägre tillgångsvärden i branschen. Mot bakgrund av utvecklingen har Telia beslutat ändra den strategiska inriktningen för International Carrier och omstrukturera verksamheten. Tredje kvartalet har 2 825 msek reserverats för omstrukturering. Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep MSEK 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 1 378 1 283 3 868 3 361 g varav extern 1 176 1 003 3 264 2 630 Underliggande -255 -614 -873 -1 181 ebitda ebitda- -18,5 -47,9 -22,6 -35,1 marginal (%) Av- och -5 457 -135 -5 868 -305 nedskrivningar Poster som ej avspeglar -3 649 1 -3 650 0 löpande verksamhet Resultat från 0 0 0 0 intressebolag Rörelseresultat -9 361 -748 -10 391 -1 486 Investeringar 222 1 620 660 3 880 varav capex 222 1 643 660 3 880 De ändrade marknadsförutsättningarna har gjort att Telia även skrivit ned det bokförda värdet av anläggningstillgångarna med 6 131 msek tredje kvartalet. De åtgärder som nu vidtas beräknas leda till att carrierverksamheten uppvisar positivt kassaflöde på månadsbasis under 2003, justerat för omstruktureringskostnader, samtidigt som Telia behåller möjligheten att ta del av en framtida marknadstillväxt inom ip och bredband. Koncentration till de lönsamma delarna av nätet Verksamheten skall i fortsättningen koncentreras till försäljning av kapacitet, ip och telefoni till stora kunder på grossistbasis på de lönsamma delarna av det helägda nätet i Europa och över Atlanten. Telia kommer även i fortsättningen att erbjuda säker transport av Internettrafik till konkurrenskraftiga priser genom att fortsätta driva sitt ip-nät och behålla peeringpunkter (anslutningspunkter till andra operatörers nät) i Europa och USA. Avveckling av icke lönsam verksamhet Den nya inriktningen leder till en omstrukturering av verksamheten. Omstruktureringen kommer att vara genomförd i slutet av 2003 och innebär bland annat: · Avveckling av verksamheten i Asien · Avveckling av försäljning av nationell telefoni via återförsäljare i Storbritannien · Avveckling av samlokaliseringsaffären · Stopp för offerering av nationella nättjänster i USA · Centralisering av försäljning, administration och kundtjänstfunktioner till Sverige. Omstruktureringen kommer att väsentligt minska antalet kontor och teknikfastigheter men även leda till minskade kostnader för drift- och underhåll samt hyrda förbindelser. Avsikten är att minska nuvarande personalstyrka om 800 anställda med mer än hälften. De totala kostnaderna för omstruktureringen beräknas till cirka 3,5 gsek, varav 2 825 msek reserverats i tredje kvartalet. Ökad försäljning inom samtliga produktområden Tredje kvartalet ökade den externa nettoomsättningen 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Försäljningen har varit god inom samtliga tre huvudproduktområden. Inom kapacitet och ip ökade nettoomsättningen 11 procent och inom telefoni 27 procent. Omsättningsökningen beror på god orderingång under främst andra kvartalet som en följd av att ett antal konkurrerande carrier tvingats lämna marknaden. Mot slutet av kvartalet mattades orderingången något. För niomånadersperioden var omsättningsökningen 24 procent jämfört med motsvarande period året innan. Förbättring av underliggande ebitda Ökad nettoomsättning gjorde att underliggande ebitda förbättrades ytterligare till -255 msek jämfört med -614 msek motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med andra kvartalet 2002 var resultatförbättringen 32 msek. Av- och nedskrivningar steg till 5 457 (135) msek. Nedskrivningen av anläggningstillgångar uppgick tredje kvartalet till totalt 6 131 msek, varav 5 307 belastat posten av- och nedskrivningar och avser outnyttjade nätdelar och teknikfastigheter. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -3 649 (1) msek och omfattar reservering om 2 825 msek för avveckling eller delavveckling av teknikfastigheter, kontorslokaler och förstärkarstationer samt övertalig personal men även nedskrivning om 824 msek av infrastruktur och nätkapacitet som förvärvats från andra operatörer. Nedskrivning av anläggningstillgångar och avsättning för omstrukturering gjorde att rörelseresultatet sjönk till -9 361 (-748 ) msek. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet -10 391 (-1 486) msek. Kunddrivna investeringar Investeringarna minskade under kvartalet till 222 (1 620) msek och avsåg främst utrustning för kapacitetsökning i det helägda nätet på grund av ökad kundefterfrågan. Networks - Fortsatt resultatförbättring i Sverige. Ändrad inriktning i Danmark I Networks sjönk den externa nettoomsättningen 8 procent till 6 615 msek tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. För jämförbar verksamhet var minskningen 4 procent. Nedgången beror i huvudsak på minskade intäkter på den svenska slutkundsmarknaden För niomånadersperioden var omsättningsminskningen 5 procent. Prisnivån var i huvudsak oförändrad under perioden. Underliggande ebitda minskade till 2 832 (3 129) msek under kvartalet. Resultatförsämringen beror på förluster i den danska rörelsen. Under kvartalet har en översyn skett av den danska fastnätsverksamheten i syfte att värdera tillgångarna samt utarbeta en ny inriktning. Verksamheten kommer fortsättningsvis att koncentreras till erbjudandet av transportkapacitet samt rösttelefoni till såväl privat- som företagskunder. Detta innebär att produktutbudet liksom rörelsekostnaderna kommer att mer än halveras. I samband med översynen och anpassningen till den nya inriktningen har nedskrivning skett av omsättningstillgångar med 353 msek, värdet av anläggningstillgångarna skrivits ned med 2 786 msek och en avsättning om 286 msek gjorts för omstruktureringskostnader. Åtgärdsprogrammet beräknas dessutom innebära ytterligare kostnader för omstrukturering i storleksordningen 185-250 msek under fjärde kvartalet 2002. Målet är att nå positivt underliggande ebitda i slutet av 2003. Förutsättningarna för att lyckas är bland annat starkt beroende av den regulatoriska utvecklingen i Danmark. MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 8 093 8 229 24 732 24 742 g varav extern 6 615 7 183 20 403 21 472 Underliggande 2 832 3 129 8 440 8 759 ebitda ebitda- 35,0 38,0 34,1 35,4 marginal (%) Av- och -4 307 -1 345 -7 128 -3 877 nedskrivningar Poster som ej avspeglar -378 -99 -641 -58 löpande verksamhet Resultat från -32 -624 74 -3 530 intressebolag Rörelseresultat -1 885 1 061 745 1 294 Investeringar 649 1 869 2 709 5 155 varav capex 649 1 830 2 706 4 692 I Sverige skedde en förbättring av underliggande ebitda till 3 245 (3 137) msek trots minskad nettoomsättning. Resultatförbättringen beror på minskade kostnader för försäljning och produktutveckling i slutkundsverksamheten och lägre kostnader för underhåll och installation i grossiströrelsen. Inom Networks ökade av- och nedskrivningar till 4 307 (1 345) msek tredje kvartalet. Ökningen beror i huvudsak på nedskrivningen av anläggningstillgångarna i Danmark med 2 786 msek. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till -378 (-99) msek. Kostnader för pågående rationaliseringen av den svenska verksamheten, inklusive avsättning för övertalig personal, uppgick till 21 msek och kostnader för omstrukturering av den danska verksamheten till 286 msek. Resultatet från intressebolag förbättrades till -32 (-624) msek beroende på att Netia och Eircom/Comsource inte längre belastar resultatet. Förlusterna i Danmark gjorde att rörelseresultatet försämrades till -1 885 (1 061) msek tredje kvartalet. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet 745 (1 294) msek då förlusterna i Danmark till stor del kompenserades av att Eircom/Comsource inte belastade resultatet från intressebolag. Under kvartalet sjönk investeringarna till 649 (1 869) msek, vilket lett till en markant ökning av affärsområdets kassaflöde. Slutkundsmarknaden På slutkundsmarknaden sjönk omsättningen 8 procent till 5 543 msek på grund av minskade marknadsandelar inom fast telefoni i Sverige. Minskningen har varit kraftigast inom lokala samtal till följd av förvalsreformens införande i februari 2002. Minskade marknadsandelar gjorde att samtalsintäkterna för fast telefoni i Sverige sjönk 12 procent till 1 989 msek under kvartalet. Även inom nätkapacitet, datakommunikation och IT-tjänster har viss minskning skett av omsättningen jämfört med motsvarande kvartal 2001. Inom mervärdestjänster ökade däremot försäljningen av bland annat nummerpresentation och Telesvar till privatkunder och Advance-tjänster till företagskunder. I Sverige minskade antalet telefonabonnemang med 11 000 till 5 594 000. Även antalet isdn-kanaler minskade eftersom allt fler kunder ersätter isdn med adsl/lan. Även på slutkundsmarknaden i Danmark minskade omsättningen något. Grossistmarknaden I grossiströrelsen steg omsättningen för jämförbar verksamhet 23 procent. Ökningen beror främst på ökad försäljning av samtrafik och nätkapacitet i Sverige. Efterfrågan på bredbandsanslutningar var fortsatt god. Under kvartalet levererade Telia 28 000 adsl/lan-anslutningar, varav 13 000 till service providers utanför koncernen. Vid utgången av perioden var 379 000 kunder anslutna till Telias bredbandsnät via adsl/lan. I Danmark minskade omsättningen 28 procent på grund av lägre efterfrågan på nätkapacitet från andra operatörer och service providers. Den redovisade omsättningen för grossiströrelsen sjönk 9 procent till 1 072 msek beroende på att den installationsmateriel som underleverantören Swedia Networks köper inte längre redovisas som omsättning i Skanova. Holding Affärsenheten Telia Holding ansvarar för koncernens investeringar utanför kärnverksamheten. Holding består av ett antal konsoliderade verksamheter, bland annat Finans/ Credit, Sergel Kredittjänster, Division Satellit, Division Offentlig Telecom, Promotor, Overseas, inklusive Suntel samt ett antal intressebolag, däribland Slottsbacken, ingroup, Drutt Corp, Telefos, aucs, Infonet Services och coop Bank. Föregående års omfattande avyttring av verksamheter, avvecklingen andra kvartalet 2002 av Vimera (kundutbildning) och Time (redovisningstjänster) samt pågående avveckling av verksamheterna inom Division Satellit har lett till minskad nettoomsättning samtidigt som underliggande ebitda och marginalen förbättrats. MSEK Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättnin 458 1 649 1 378 8 889 g varav extern 243 624 704 2 525 Underliggande 142 20 345 150 ebitda ebitda- 31,0 1,2 25,0 1,7 marginal (%) Av- och -115 -185 -355 -661 nedskrivningar Poster som ej avspeglar 137 -902 36 -861 löpande verksamhet Resultat från -53 2 872 123 5 758 intressebolag Rörelseresultat 111 1 805 149 4 386 Investeringar 239 240 710 2 610 varav capex 67 186 244 706 För kvarvarande verksamhet minskade den externa nettoomsättningen tredje kvartalet till 243 (277 msek) medan underliggande ebitda ökade till 142 (130 msek). Omsättningsminskningen är hänförlig till konsultföretaget Promotor och Suntel medan förbättringen i underliggande ebitda är hänförlig till främst Promotor och Sergel Kredittjänster. Avskrivningarna sjönk till 115 (185) msek på grund av avyttring/avveckling av verksamhet. Poster som ej avspeglar löpande verksamhet uppgick till 137 (-902) msek och bestod i huvudsak av kapitalvinst om 145 msek för avyttring av Telias resterande 9-procentiga innehav i Orbiantgruppen till Flextronics. Vidare har under tredje kvartalet beslutad avveckling av verksamhet medfört ytterligare övertalighet, varvid avsättning för omstruktureringskostnader gjorts med 12 msek. Resultatet från intressebolagen uppgick till -53 (2 872) msek. Kapitalvinster påverkade resultatet med 9 msek mot 3 047 msek under jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet blev 111 (1 805) msek. Investeringarna uppgick till 239 (240) msek. 129 msek avsåg konvertering av lån till aktieägartillskott i aucs, 55 msek Finans/Credits leasingverksamhet, 22 msek nätinvesteringar inom Suntel och 33 msek aktieägartillskott i coop Bank. Utsikter 2002 Arbetet med att utveckla och effektivisera Telias kärnaffärer började ge resultat tredje kvartalet. Under det kommande kvartalet räknar vi med att kostnader för planerade marknadsaktiviteter kommer att ha en dämpande inverkan på resultatet. Inriktningen att minska investeringarna har varit framgångsrik, dock planeras viss höjning av investeringsnivån fjärde kvartalet. Stockholm 2002-10-25 Anders Igel VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021024BIT01720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021024BIT01720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar