Telia förvärvar Netcom ASA

Telia förvärvar Netcom ASA * Telia har idag förvärvat drygt 51 procent av den norska mobiloperatören Netcom ASA. Säljare är bland andra SEC, Orkla och KLP Forsikring. Telia avser att lägga ett kontantbud motsvarande 470 NOK per aktie på de återstående aktierna i Netcom ASA. * Affären uppgår i sin helhet till 22 852 miljoner SEK. * Förvärvet av Netcom ASA förstärker Telias konkurrenskraft i Norden och ger en sammanlagd andel på cirka 28 procent av kunderna på mobilmarknaden i regionen. - Genom köpet av Netcom ASA förstärker Telia sin position som den ledande aktören på världens mest utvecklade mobiltelefonmarknad, den nordiska, säger Telias koncernchef Jan-Åke Kark i en kommentar. Genom Netcomaffären tar Telia ett viktig steg i det fortsatta arbetet med att förverkliga sin strategi på mobilområdet. Förvärvet som är en del av den snabba konsolideringen i regionen gör Telia till den klart största operatören på den nordiska mobilmarknaden med totalt närmare 4 miljoner av regionens cirka 14 miljoner mobilkunder och den enda mobiloperatören med en aktiv närvaro i alla de nordiska länderna. Netcom ASA är Norges näst största mobiloperatör med cirka 750 000 kunder och en marknadsandel på 28,6 procent efter första kvartalet år 2000. - Netcom är en idealisk partner för Telia med en bra marknadsposition, ett starkt varumärke och en hög teknisk nivå. Affären förstärker Telias nordiska konkurrenskraft. Den ger samverkansfördelar när det gäller produktion, tjänsteutveckling och investeringar och den befäster också Telias ställning som den mest attraktiva samarbetspartnern för exempelvis leverantörer av innehållstjänster på mobilområdet i Norden, säger Jan-Åke Kark. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda myndigheter. Telias rådgivare i affären är Carnegie. Telia inbjuder till telefonkonferens måndag den 26 juni kl 16 på telefon 0044 208 240 82 44. Kod: "Telia" Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst: 020-77 58 30 Motiv till förvärvet Telias strategi är att vara den ledande mobiloperatören i Norden vilket innebär närvaro i egenskap av nätoperatör på samtliga marknader i Norden samt att vara den största operatören i termer av antal abonnenter och omsättning. Motivet för denna strategi är en ökad konkurrenskraft på samtliga marknader, minskade produktions- och utvecklingskostnader till följd av skalfördelar och andra samordningsfördelar samt en ökad attraktivitet som samarbetspartner för andra operatörer och företag inklusive innehållsleverantörer. Konsolideringen av den nordiska mobilmarknaden har just tagit fart. Till följd av detta uppstod tillfället för Telia att förvärva drygt 51 procent i Netcom ASA. Netcom ASA, som idag är noterat på Oslo Börs och SEAQ, är den andra norska mobiloperatören vid sidan av Telenor, med en marknadsandel om 28,6 procent. Den norska marknaden är idag den enda marknaden i Norden där Telia inte har någon mobilverksamhet. Genom förvärvet erhålles omedelbart en position som andreoperatör och en kundbas om cirka 750 000 abonnenter adderas till Telias cirka 3 miljoner mobilkunder i övriga Norden. Netcom ASA har ett starkt varumärke i Norge och befinner sig i framkanten av den tekniska och affärsmässiga utvecklingen på mobilmarknaden. Bolaget har en stark position inom bland annat mobilt Internet. Ledningarna i de båda bolagen delar synen på utvecklingen av marknaden för mobil kommunikation. Sammanfattande punkter * Telia blir den enda mobiloperatören i Norden med verksamhet i samtliga nordiska länder. * Telia blir den största mobiloperatören med en marknadsandel om cirka 28 procent av de nordiska mobilkunderna. * Telias attraktivitet som stark nordisk partner till innehållsleverantörer och andra aktörer ökar. * Synergier i form av skalfördelar i produktion, billing och andra stödsystem, marknadsföring, tjänsteutveckling samt inköp av infrastruktur förväntas både i Netcom och i Telias övriga mobilverksamhet i Norden. * Netcom ASA har en betydande potential för fortsatt tillväxt och passar väl in i Telias nordiska strategi. * Förvärvet stärker Telias nordiska konkurrenskraft och säkerställer en långsiktig tillväxt. Finansiella effekter Baserat på uppgifter för helåret 1999, kommer Telias omsättning att öka med 5 procent på koncernnivå till följd av förvärvet av Netcom ASA. Motsvarande ökning i nettoomsättningen (intern och extern försäljning) för Telia Mobile i Norden är 25 procent baserat på uppgifter för helåret 1999 och 24 procent baserat på uppgifter för första kvartalet 2000. Detta innebär en sammanlagd nettoomsättning på 13 080 MSEK baserad på helåret 1999 och 3 490 MSEK för första kvartalet 2000. Rörelsemarginalen före avskrivningar i affärsområdet förbättras från 28,2 procent första kvartalet 2000 till 29,3 procent. Nettoskulden i Telia ökar från 7 623 MSEK till 32 719 MSEK baserat på uppgifter från den 31 mars 2000. Detta innebär en ökning i koncernens skuldsättningsgrad från 0,22 till 0,97. Effekterna på balansräkningen är beräknade exklusive den nyemission som tillförde Telia 12 750 MSEK (85 SEK per aktie, 150 miljoner aktier) före transaktionskostnader i börsintroduktionen. Antaganden bakom beräkningar * Beräkningarna baseras på antagandet att 100 procent av aktierna i Netcom ASA förvärvas. * Hela köpeskillingen lånefinansieras. * Köpeskillingen har beräknats på fullt utspätt antal aktier. * För beräkning av effekterna på balansräkningen har växelkursen SEK/NOK per den 31 mars 2000 använts (SEK/NOK 1,0275). * Nettoskuld och skuldsättningsgrad har beräknats enligt definitioner i respektive bolags kvartalsrapport. * Effekterna på Telias balansräkning efter förvärvet har beräknats på köpeskillingen 22 626 MNOK (23 248 MSEK baserat på växelkurs per den 31 mars 2000) vilket beräknas ge en goodwillpost på 22 820 MSEK före transaktionskostnader. Goodwillavskrivningen beräknas uppgå till 1 141 MSEK per år. Telia Mobile (Norden) 1999 års siffror i miljoner SEK Telia Mobile Netcom ASA Telia Mobile (Norden) (Norden) +Netcom ASA Omsättning 10 436 2 644 13 080 Förändring + 25 procent Rörelseresultat före 3 475 870 4 345 avskrivningar Förändring +25 procent Marginal rörelseresultat 33,3 procent 32,9 procent 33,2 procent före avskrivningar Telia Mobile (Norden) Siffror för första kvartalet 2000, miljoner SEK Telia Mobile Netcom ASA Telia Mobile (Norden) (Norden) +Netcom ASA Omsättning 2 824 666 3 490 Förändring + 24 procent Rörelseresultat före 797 224 1 021 avskrivningar Förändring +28 procent Marginal rörelseresultat 28,2 procent 33,6 procent 29,3 procent före avskrivningar Teliakoncernen, effekter på balansräkningen Första kvartalet, 2000 Telia Netcom ASA Telia+Netcom ASA Balansomslutning 83 305 3 267 109 392 Nettoskuld 7 623 1 848 32 719 Skuldsättningsgrad 0,22 0,97 Antal mobilkunder 1000-tal, första kvartalet, 2000 Telia Mobile Netcom ASA Totalt SE DK FI Totalt GSM, abonnemang 1 478 59 78 1615 373 1988 GSM, förbetalt 1 039 120 1 159 381 1 540 NMT 900 105 105 105 NMT 450 156 156 156 Totalt antal kunder 3 789 Bakgrundsfakta Om Telia Telia är det ledande internet- och kommunikationsbolaget i Norden och Östersjöområdet. Verksamheten i Telia bedrivs i fem affärsområden: Mobil, Privat, Företag, Carrier & Nät samt Enterprises. Sverige är idag en av världens mest sofistikerade IT/telekommarknader och till följd av den tidiga liberaliseringen en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i Europa. Telia anpassade sig tidigt till konkurrensen och har genom ett konkurrenskraftigt utbud bibehållit sin ställning som marknadsledare inom samtliga segment av telekommarknaden. Telias långa tradition av att leda den tekniska utvecklingen och introducera innovativa tjänster och produkter har bidragit till att bolaget idag har en ledande position inom ett antal tillväxtområden som mobil kommunikation, bredbands- och internettjänster samt IP-baserade nättjänster. Telia avser att utnyttja sin starka position i Sverige för att utveckla avancerade tjänster för kunder i Sverige och övriga Norden samt söka affärsmöjligheter internationellt inom viktiga tillväxtområden som mobil kommunikation, Internet samt IP-baserade nät och tjänster. Jan-Åke Kark är koncernchef på Telia. Om Telia Mobile Telia Mobile erbjuder ett komplett utbud av mobila teletjänster till privat- och företagskunder i Sverige, övriga Norden och Baltikum. Utöver vanlig mobiltelefoni erbjuder Telia Mobile bland annat mobilt Internet, satellittelefoni, trådlösa lokala nätverk samt ett antal tjänster relaterade till mobiltelefoni, som Unified Messaging, röstbrevlådor och SMS-meddelanden. Under 1999 lanserade Telia en av världens första WAP-portaler, MyDOF, vilken möjliggör mobil uppkoppling till Internet. Telia är en av tre licensierade GSM-operatörer i Sverige och vid utgången av 1999 täckte bolagets nät större delen av Sveriges yta och nådde mer än 99 procent av landets befolkning. Telia gör bedömningen att mobil data är det snabbast växande segmentet på telekommarknaden de närmaste åren. För att möta denna tillväxt utvecklar Telia, tillsammans med ledande mediaföretag, innehåll och tjänster till sin nyligen lanserade WAP-portal, som planeras bli tillgängligt för bolagets samtliga abonnenter i Norden. Telia avser att utnyttja sina styrkor inom mobil kommunikation för att i Norden och Baltikum aktivt medverka i utvecklingen av nya generationer mobila system och tjänster, däribland UMTS. Kenneth Karlberg är chef för Affärområde Mobil Om Netcom ASA NetCom ASA är den näst största mobiloperatören i Norge med cirka 750 000 kunder. Bolaget har drygt 470 medarbetare. Netcom ASA erbjuder ett antal telekom- och Internetrelaterade produkter med fokus på mobila lösningar. Netcoms strategi är att vara ledande inom mobiltelefoni och mobilt Internet i Norge. Bland annat har Netcoms mobilportal MotHer 70 000 användare. Netcom ASA bildades 1989 av Orkla och Kinnevik som den första privata operatören i Norge. Bolaget lanserade kommersiella tjänster 1993 och är sedan maj 1996 noterat på Oslobörsen och SEAQ. Verkställande direktör i Netcom ASA är Terje Christoffersen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/23/20000623BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar