Bokslutskommuniké 2000

Positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet * Positivt rörelseresultat fjärde kvartalet, 0,4 (-7,9) miljoner kronor. * Orderingången ökade med 51% till 265 (176) miljoner kronor. * Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 110 (97) miljoner kronor varav löpande support- och ASP-avtal utgjorde 53 (41) miljoner kronor. * Nettoomsättningen ökade med 37% till 252 miljoner kronor (184) miljoner kronor. * Resultat efter finansnetto uppgick till -27 (-29) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 50% (44). Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, till exempel tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänheten via publika nät. Ett nytt marknadssegment utgörs av kundanpassade lösningar för större företag och organisationer. Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt Mannesmann o.tel.o i Tyskland. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Verksamheten Både bruttomarginalen och rörelseresultatet har gradvis förbättrats under året främst tack vare ett omfattande arbete med att strukturera produktportföljen samt betydande förbättringar inom projektstyrning, utvecklings- och leveransprocesser. Med tillfredställelse kan vi konstatera att under fjärde kvartalet var bruttomarginalen 56% och rörelseresultatet positivt. Den tidigare bedömningen om en nettoomsättningstillväxt på 40-50% för helåret har inte helt infriats, även om orderingången ökade med 51%. Marknadssegment Operatörer Orderingången var fortsatt god även under sista kvartalet. Det tyska dotterbolaget har haft den starkaste tillväxten under året och svarar för nästan en tredjedel av orderingången. Ytterligare en prestigekund kan också läggas till referenslistan genom en order i december från Mannesmann o.tel.o. Av produktområdena är det Unified Messaging som har haft den starkaste tillväxten under året och svarar för nästan 40% av orderingången. Ett lovande tillskott till produktportföljen lanserades i början av december genom Teligents Mobile Office solution. Genom denna nätbaserade lösning kan teleoperatörer och tjänsteleverantörer erbjuda sina kunder att helt slippa investeringar i kontorsväxlar och liknande infrastruktur. Då både existerande, och nya potentiella, kunder redan visat stort intresse för denna produkt är vår bedömning att den kommer att svara för en icke obetydlig del av nästa års försäljning Efterfrågan på mervärdestjänster fortsätter att vara hög och bedöms för närvarande att växa med ca 30% årligen. Inom vissa specifika områden, till exempel Unified Messaging lösningar, bedöms tillväxten bli betydligt högre. Teligents målsättning är att utöka sin marknadsandel på den växande marknaden för mervärdestjänster. Förutom utveckling av nya, och förbättringar av existerande, applikationer för mervärdestjänster har betydande resurser lagts på vidareutveckling av plattformen Teligent P90/E och dess komponenter. Även under 2001 kommer tillväxt och marknadsetableringar, liksom kontinuerlig förbättring av brutto- och rörelsemarginal, att prioriteras. Genom tekniska innovationer, organisations- och processförbättringar, samt en fortsatt expansion under 2000 har Teligent stärkt sin position på den växande marknaden för avancerade mervärdestjänster. Företaget kommer i första hand att fortsätta expansionen i Europa men utesluter inte etablering utanför denna region. Sökandet efter lämpliga externa försäljningskanaler, licensieringspartners och förvärv kommer att fortsätta. Marknadssegment Enterprise Dotterbolaget Teligent Enterprise Systems AB har utvecklats väl under året och svarar för cirka 13% av den totala orderingången. Teligent har gradvis utvecklat en affärsmodell för s.k. Telecom Application Service Provisioning (Telecom ASP) vilken tillämpas med framgång av Teligent Enterprise. Telecom ASP innebär att företag och organisationer kan erbjudas kundspecifika och avancerade telekommunikationstjänster genom att de hyr tjänsterna istället för att själva behöva investera i dyr utrustning eller ansvara för drift och underhåll av system. Sedan mitten av det gångna året har Teligent Enterprise arbetat med ett större projekt rörande en unik ASP-lösning för den virtuella operatören Optimal Telecom inom Netcom-koncernen. Tjänsten lanserades i mitten av januari i år och genom denna lösning erbjuder Optimal Telecom förbetalda tjänster (Pre-paid) för fast telefoni och Internet. ASP-avtalet löper på fyra år. Fjärde kvartalet Koncernens orderingång för kvartalet uppgick till 71,7 (68,2) miljoner kronor. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 87,7 (68,3) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 55,7 procent (51,8). Rörelseresultatet var positivt och uppgick till 0,4 (-7,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 (-7,3) miljoner kronor. Orderingång Orderingången för hela året ökade med 51 procent till 265,4 (176,2) miljoner kronor. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 110,2 (97,1) miljoner kronor, varav löpande support och ASP-avtal svarade för 52,9 (41,4) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast de support- och ASP-avtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna. Nettoomsättning Nettoomsättningen för hela året uppgick till 252,3 (184,4) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 37 procent. Av nettoomsättningen avser 51,3 (27,0) miljoner kronor intäkter för support- och ASP-avtal. Resultat och bruttomarginal Rörelseresultatet för hela året uppgick till -34,5 (-29,6) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -26,7 (-28,6) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 49,5 (44,3) procent. Finansiell ställning och likviditet Nettokassan uppgick per 31 december 2000 till 286,2 (57,6) miljoner kronor och soliditeten var 86 (59) procent. Koncernens egna kapital per 31 december 2000 uppgick till 428,6 (142,1) miljoner kronor. Disponibla likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 31 december 2000 till 286,2 (57,9) miljoner kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -85,6 (-66,5) miljoner kronor, varav Open Voice förvärvet står för 45 miljoner kronor. Periodens investeringar i inventarier samt kundspecifika system för ASP-lösningar uppgick till 31,4 (15,8) miljoner kronor. Personal Nyrekrytering av personal i Sverige och utomlands har pågått under hela året. Antalet anställda i koncernen har ökat med 48 personer under året till 258 (210), varav 178 (147) i Sverige. Utsikter för 2001 Företagets mål är en nettoomsättningstillväxt på 40-50% för år 2001. Målsättning är också att, på årsbasis, förbättra rörelsemarginalen. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman att ingen aktieutdelning ges för verksamhetsåret 2000. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma avses att hållas i Stockholm den 3 april, 2001, klockan 17.00, Enskede Konferenscenter, Johanneshov. De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta någon av nomineringskommitténs medlemmar: Per Wejke, styrelsens ordförande, tel. 0708-42 33 73 Olle Isberg, styrelseledamot, tel. 070-5906799 I dessa frågor kan även Therese Tietjens kontaktas, tel. 08-520 660 50 Nynäshamn den 30 januari 2001 Krister Skålberg Verkställande direktör och koncernchef Frågor angående denna bokslutskommuniké besvaras av: Krister Skålberg, verkställande direktör, tel. 08-520 660 05 Lars Alm, ekonomidirektör, tel. 08-520 660 16 Kommande rapporttillfällen Fullständig årsredovisning för 2000 kommer att finnas tillgänglig i mitten av mars på Teligents kontor på Konsul Johnsons Väg 17, Nynäshamn. Den kommer samtidigt att distribueras till samtliga aktieägare. Bolagsstämma 2001 3 april 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 20 april 2001 Delårsrapport januari-juni 2001 19 juli 2001 Delårsrapport januari-september 2001 22 oktober 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00700/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00700/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar