Delårsrapport, januari - juni 2002

Erhållen stororder samt positivt kassaflöde * I slutet av perioden erhölls en strategisk order inom messaging från en icke-europeisk mobiloperatör. Ordern är en av Teligents största någonsin. * Positivt kassaflöde om 13 (-34) miljoner kronor. * Nya order har erhållits till ett värde om 153 miljoner kronor. Orderingång netto 122 (150) miljoner kronor. * Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 162 (147) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 84 (65) miljoner kronor. * Nettoomsättningen uppgick till 96 (114) miljoner kronor. * Resultat efter finansnetto uppgick till -98 (-47) miljoner kronor. Det andra kvartalets resultat har belastas med kostnader om totalt 49 miljoner kronor avseende befarade kundförluster, nedskrivning av immateriella tillgångar samt kostnader för personalreduktion. * Effektivitetsprogram initierat under andra kvartalet. Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, till exempel tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänheten via publika nät. Ett nytt marknadssegment utgörs av kundanpassade lösningar för större företag och organisationer. Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt Mannesmann o.tel.o i Tyskland. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. VD kommentar "Trots den allmänt mycket svaga telekommarknaden under årets första sex månader har vi lyckats ta hem en av bolagets större ordrar någonsin. Ordern är en viktig strategisk framgång då kunden är en större mobiloperatör utanför Europa, nämligen Maroc Telecom. Ordern är också viktig mot bakgrund av vår tillväxtstrategi. Vår bedömning är att Teligent förbättrat sin marknadsposition gentemot sina konkurrenter. Vi kan dock konstatera att det är mycket svårt att förutsäga när den nuvarande negativa marknadstrenden skall vända. Dåliga nyheter, både för operatörer och leverantörer har avlöst varandra, vilket självklart påverkar vårt segment negativt på kort sikt. Under dessa förhållanden kan vi trots allt konstatera att många av våra kunder analyserar sina möjligheter att stärka sina positioner genom introduktion av den typ av mervärdestjänster Teligent erbjuder. Mot denna relativt dystra allmänna bakgrund ser vi därför framtiden an med en försiktig optimism. Under andra kvartalet har också en stärkt marknadsstrategi samt ett effektivitetsprogram har påbörjats för att bättre anpassa organisationen och aktiviteter till det rådande marknadsläget." Ulf Lindstén, verkställande direktör och koncernchef Verksamheten Osäkerheten och den svaga utvecklingen på telekommarknaden har präglat inledningen av året. Erhållna order för perioden uppgår till 153,3 miljoner kronor, men samtidigt har tidigare redovisad orderingång om 31,5 miljoner kronor annullerats, varför orderingången netto för perioden uppgår till 121,8 miljoner kronor. Andra kvartalets resultat har belastas med kostnader för befarade kreditförluster, nedskrivningar av immateriella tillgångar avseende förvärvad goodwill, balanserade kostnader för produktutveckling samt reservering av kostnader i samband personalreduktion, totalt 49 miljoner kronor. Det initierade effektivitetsprogrammet har hittills bland annat inneburit en personalreduktion om drygt 20 personer. Under det andra kvartalet har Teligent förvärvat de utestående minoriteterna, 22 % i Adaptiware AB och 5 % i Teligent Enterprise Systems AB. I början av maj lämnade Krister Skålberg befattningen som koncernchef och VD för Teligent AB. Han efterträddes av Ulf Lindstén, en av företagets grundare som dessutom var koncernchef och VD för Teligent AB 1997-2000. Marknad och Försäljning Telekommarknaden har inte visat några tydliga tecken på återhämtning och våra kunder fokuserar mer på konsolidering och positionering än aggressiv affärsutveckling. Marknadsläget är fortsatt svårbedömt och förseningar av investeringar och längre säljprocesser är att förvänta även under de närmaste kvartalen. Dock kan vi se en svag positiv trend inom det segment vi befinner oss i, mervärdestjänster i näten, i förhållande till infrastrukturinvesteringar. Den allmänna efterfrågan i vårt segment har också skiftat från nya spektakulära "image / positioneringstjänster" tjänster till mer traditionella och direkt affärsrelaterade tjänster som meddelandehantering, IN tjänster, betalningstjänster (t.ex. mobil pre-paid) och liknande, vilket vi bedömer vara till bolagets fördel. Andra kvartalet Erhållna order för andra kvartalet uppgår till 93,9 miljoner kronor, men samtidigt har tidigare redovisad orderingång om 31,5 miljoner kronor annullerats, varför orderingången netto för andra kvartalet uppgår till 62,4 (107,0) miljoner kronor. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 46,7 (57,6) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -78,1 (-29,8 ) miljoner kronor. Resultatet för andra kvartalet har belastats med kostnader för befarade kundförluster om 20,3 (4,3) miljoner kronor netto, nedskrivning av immateriella tillgångar avseende förvärvad goodwill 10,0 (0) miljoner kronor, balanserade kostnader för produktutveckling 7,6 (0) miljoner kronor samt kostnader i samband med personalreduktion 10,9 (0) miljoner kronor. Första halvåret Orderingång Erhållna order för perioden uppgår till 153,3 miljoner kronor, men samtidigt har tidigare redovisad orderingång om 31,5 miljoner kronor annullerats, varför orderingången netto för perioden uppgår till 121,8 (150,4) miljoner kronor. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 162,3 (147,1) miljoner kronor, varav löpande ASP- och supportavtal svarade för 84,0 (65,2) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast den del av ASP- och supportavtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna. Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden uppgick till 95,8 (113,5) miljoner kronor. Av nettoomsättningen avser 44,2 (29,6) miljoner kronor intäkter för ASP- och supportavtal. Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader redovisas nedan. jan-jun jan-jun jan-dec Belopp i miljoner kronor 2002 2001 2001 (6 mån) (6 mån) (12 mån) Norden 50,2 45,5 94,0 Storbritannien 13,8 18,1 35,3 Spanien 4,3 5,2 15,3 Tyskland 11,1 30,1 49,0 Frankrike 0,9 4,3 6,2 USA 10,4 9,3 105,3 Övriga 5,1 1,0 1,6 Summa, 95,8 113,5 306,7 nettoomsättning Resultat och bruttomarginal Rörelseresultatet för perioden uppgick till -103,1 (-54,7) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -98,2 (- 47,5) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 42,6 (46,5) procent. Skatt Moderbolaget har taxerade skattemässiga underskott om cirka 118 miljoner kronor, av detta underskott har 4,6 miljoner kronor avräknats mot uppskjutna skatteskulder. Finansiering, kassaflöde och investeringar Koncernens egna kapital per 30 juni 2002 uppgick till 317,9 (397,0) miljoner kronor och soliditeten är 80 (87) procent. Disponibla likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 30 juni 2002 till 213,0 (252,8) miljoner kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,2 (-33,9) miljoner kronor. Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,4 (13,7) miljoner kronor. Personal Antalet anställda i koncernen är 247 (304) personer, varav 167 (212) i Sverige. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 11,7 (33,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -62,4 (-41,4) miljoner kronor. De disponibla likvida medlen exklusive kreditlöften uppgick till 187,9 (226,0) miljoner kronor. Investeringarna uppgick till 2,0 (22,2) miljoner kronor. Utsikter för helåret 2002 Den fortsatt rådande allmänna osäkerheten bland telekommarknadens aktörer gör att marknadsutvecklingen är synnerligen svårbedömd. Bolaget avstår därför från att lämna en prognos för helåret 2002. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2002 tillämpar Teligent Redovisningsrådets nya rekommendation RR15, Immateriella tillgångar i koncernredovisningen. Enligt RR15 skall utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som immateriella tillgångar om sådana utgifter med hög sannolikhet kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för företaget. Anskaffningsvärdet för sådan immateriell tillgång skall avskrivas över dess bedömda nyttjandeperiod. Teligent har valt en konservativ tillämpning av de nya reglerna där mycket höga krav ställs för att utgifter för utveckling skall redovisas som tillgång. I första kvartalet 2002 har utgifter för utveckling av nya produkter om sammanlagt 7,6 miljoner kronor redovisats som tillgång. Vid en förnyad bedömning av den tillgångsförda produktutvecklingen har Teligent beslutat att skriva ned samtliga immateriella tillgångar avseende produktutveckling. Enligt Teligents tidigare redovisningsprinciper kostnadsfördes samtliga utgifter för utveckling av nya produkter löpande. Övriga nya rekommendationer från Redovisningsrådet har inte haft någon påverkan på bolagets resultat och ställning. För övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nynäshamn den 18 juli 2002 Ulf Lindstén Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer. Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Ulf Lindstén, verkställande direktör, tel. 08-520 660 97 Lars Alm, ekonomidirektör, tel. 08-520 660 16 Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 2002 28 oktober 2002 Bokslutskommuniké januari-december 2002 30 januari 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar