Fortsatt stark orderingång

Fortsatt stark orderingång Stark orderingång även under tredje kvartalet. Orderingången ökade under niomånadersperioden med 79% till 194 (108) miljoner kronor. Teligent har genom lansering av två nya produkter förstärkt sin position som leverantör av lösningar inom tredje generationens mobila system och bredbandtjänster. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 126 (97) miljoner kronor varav löpande support- och driftsavtal utgjorde 51 (35) miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med 42% till 165 (116) miljoner kronor. Resultat efter finansnetto uppgick till -29 (-21) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 46% (40). Teligent utvecklar och marknadsför nätbaserade telekommunikationslösningar för alla typer av nät, till exempel tele- och datanät. Främst levereras lösningarna i form av mervärdestjänster som operatörer och tjänsteleverantörer tillhandahåller företag och allmänheten via publika nät. Ett nytt marknadssegment utgörs av kundanpassade lösningar för större företag och organisationer. Bland kunderna finns flera av Europas större operatörer, bland andra BT i Storbritannien, Telefónica i Spanien, Telia i Sverige samt GTS/Esprit i Tyskland. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista och har dotterbolag i Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Verksamheten Marknadssegment Operatörer Orderingången har varit stark även under tredje kvartalet. Tyskland, England och den nordiska marknaden fortsätter att växa snabbt. Bruttomarginalerna för nya systemleveranser har förbättrats betydligt. Genom lansering av två nya produkter har Teligent förstärkt sin position som leverantör av tjänster till tredje generationens mobila system och bredbandsnät. I september lanserades ny programvara för Teligents Unified Messaging tjänster (UM) som gör dessa tjänster tillgängliga även för de IP- och bredbandsoperatörer som saknar traditionella telenät. Den nya mjukvaran gör även tjänsterna kompatibla med UMTS, nästa generations mobiltelefoni som även kallas 3G. I samband med delårsrapporten lanseras också nya programvaror som bland annat gör mobila 3G-tjänster tillgängliga redan idag. Programvarorna, som kallas TAC (Thin Adaptive Client) och UIM (User Interface Manager), är patentsökta. TAC/UIM kommer dels att förstärka Teligents konkurrenskraft i framtida systemleveranser, dels säljas på andra marknadssegment genom ett nystartat bolag. Det nya bolaget, som ägs till 76% av Teligent och till 24% av Tankebolaget Innovation AB, skall vidareutveckla TAC/UIM samt marknadsföra och sälja programvarorna till kunder som är utvecklare och/eller leverantörer av distribuerade mobila tjänster (mobilt Internet). Med UIM kan utvecklingskostnaderna reduceras med upp till 50% för dessa kunder. Tjänstebrowsern TAC reducerar nedladdningstiden med upp till 80% för slutanvändarna. Bland potentiella kunder finns till exempel bolag som levererar system eller tjänster för mobil handel (m-Commerce), utvecklare av mobila spel- och underhållnings-produkter samt banker som önskar erbjuda sina finansiella tjänster mobilt. Marknaden för den här typen av programvara bedöms vara under mycket stark tillväxt. Teligent har under tredje kvartalet fått ett antal viktiga order från helt nya typer av kunder bestående av återförsäljare för tele- och datatjänster samt kunder som själva utvecklar applikationer. Dessutom erhölls en UM- order från en internetportal i Frankrike, vilken är den första kunden av detta slag för Teligent. Ett exempel på en kund som är återförsäljare av tele- och datatjänster är My.Net i England från vilken Teligent fick en order på 8 MSEK i juli rörande en avancerade UM-lösning. My.Net har bland annat som affärsidé att sälja UM-brevlådor till andra tele- och internetoperatörer och har Storbritanniens största internetoperatör Freeserve som kund. My.Net kommer att sälja UM-tjänster till Freeserve genom Teligents lösning. Fördelen, för Teligent, med denna typ av kund är möjligheten att systemet behöver expanderas snabbt, vilket genererar uppgraderingsbeställningar. Efterfrågan på mervärdestjänster fortsätter att vara mycket hög. Förutom vidareutveckling av applikationer för Virtuella Call Center, Unified Messaging, samt IN-lösningar har betydande resurser lagts på utveckling av programvaran UIM/TAC. Fortsatt tillväxt och marknadsetablering har högsta prioritet. Den organiska tillväxten fortgår enligt plan, samtidigt som möjligheterna till lämpliga förvärv bevakas. Marknadssegment Enterprise Dotterbolaget Teligent Enterprise Systems AB utvecklas alltjämt mycket positivt och lönsamheten är god. Teligent Enterprises affärsmodell innebär att en affärsinriktad förstudie utföres kring hur telekommunikation med hjälp av Teligent P90/E plattformen, kan tillföra mervärde och integreras i större organisationers existerande IT-infrastruktur. Dessa förstudier leder i ett andra steg ofta till implementering, systemförsäljning och driftåtagande. Inom bank- och försäkringsbranschen samt den offentliga sektorn genomför Teligent Enterprise ett antal projekt för att implementera telekommunikationslösningar. Ett av dessa är ett projekt för Skandia, som ska etablera en europeisk internetbank. Teligent Enterprise ansvarar för implementationen av ett virtuellt Contact Centre, Phone Bank samt kvittering och notifiering via SMS. Den första leveransen sker under första halvåret nästa år och ordervärdet uppgår till minst 10 miljoner kronor. Tredje kvartalet Koncernens orderingång för kvartalet ökade med 37 procent till 60,3 (44,1) miljoner kronor. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 45 procent och uppgick till 59,6 (41,0) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 48,6 procent (36,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,4 (-4,7) miljoner kronor, jämfört med -11,0 miljoner kronor det andra kvartalet 2000. I tredje kvartalets resultat är återbäring från SPP om 1,1 miljoner kronor inkluderad. Orderingång Orderingången för perioden ökade med 79 procent till 193,7 (108,0) miljoner kronor. Vid periodens utgång uppgick orderstocken till 126,3 (97,1) miljoner kronor, varav löpande support- och driftsavtal svarade för 50,5 (35,2) miljoner kronor. Som orderstock redovisas endast de support- och driftsavtal som kommer att levereras de kommande 12 månaderna. Nettoomsättning Nettoomsättningen för perioden uppgick till 164,6 (116,1) miljoner kronor, motsvarande en ökning med 42 procent. Av nettoomsättningen avser 37,9 (17,2) miljoner kronor intäkter för support- och driftsavtal. Resultat och bruttomarginal Resultat efter finansiella poster uppgick till -28,6 (-21,4) miljoner kronor. Bruttomarginalen uppgick till 46,2 (39,9) procent. Finansiell ställning och likviditet Nettokassan uppgick per 30 september 2000 till 282,8 (67,0) miljoner kronor och soliditeten var 89 (78) procent. Koncernens egna kapital per 30 september 2000 uppgick till 424,8 (145,8) miljoner kronor. Disponibla likvida medel exklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 30 september 2000 till 283,0 (67,3) miljoner kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -86,2 (-54,9) miljoner kronor, varav Open Voice förvärvet står för 45 miljoner kronor. Periodens investeringar i inventarier uppgick till 11,3 (11,7) miljoner kronor. Personal Nyrekrytering av personal i Sverige och utomlands har pågått under hela perioden. Antalet anställda i koncernen har ökat med 46 personer under perioden till 256 (169), varav 175 (113) i Sverige. Utsikter för helåret Avräkningstakten i inneliggande orderstock har under hösten utvecklats i något långsammare takt än förväntat. Styrelsen gör därför bedömningen att helårets nettoomsättningstillväxt kommer att ligga inom ramen för det långsiktiga tillväxtmålet om 40-50%, snarare än som tidigare prognostiserats överstiga detsamma. Nynäshamn den 23 oktober 2000 Krister Skålberg Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Krister Skålberg, verkställande direktör, tel. 08-520 660 05 Lars Alm, ekonomidirektör, tel. 08-520 660 16 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2000 30 januari 2001 Bolagsstämma 2001 3 april 2001 Koncernens resultaträkning (9 (9 (12 mån) mån) mån) jan- jan- jan- sept sept dec Belopp i miljoner 2000 1999 1999 kronor Nettoomsättning 164,6 116,1 184,4 Kostnad för sålda -88,5 -69,8 -102,7 varor Bruttoresultat 76,1 46,3 81,7 Försäljningskostnader -25,5 -20,8 -30,5 Administrationskostnad -30,3 -21,5 -32,4 er Utvecklingskostnader -56,5 -25,5 -47,7 Övriga 1,3 -0,3 -0,7 rörelseintäkter/kostna der Rörelseresultat -34,9 -21,8 -29,6 Finansnetto 6,3 0,4 1,0 Resultat efter -28,6 -21,4 -28,6 finansiella poster Skatt 0,0 -0,4 0,6 Minoritetsintresse -0,0 -0,1 0,0 Periodens resultat -28,6 -21,9 -28,0 Koncernens balansräkning Belopp i miljoner kronor 30 sept 30 sept 31 dec 2000 1999 1999 Immateriella 37,0 0,0 40,0 anläggningstillgångar Övriga 26,9 19,3 25,8 anläggningstillgångar Varulager 3,2 4,4 3,4 Kortfristiga fordringar 128,6 96,9 115,5 Kassa, bank och 283,0 67,3 57,9 placeringar Summa tillgångar 478,7 187,9 242,6 Eget kapital 424,8 145,8 142,1 Icke räntebärande 0,3 1,3 0,0 långfristiga skulder Räntebärande 0,2 0,3 0,4 långfristiga skulder Icke räntebärande 53,4 40,5 100,1 kortfristiga skulder Summa eget kapital och 478,7 187,9 242,6 skulder Koncernens kassaflöde . (9 (9 (12 mån) mån) mån) . jan- jan- jan- sept sept dec Belopp i miljoner kronor 2000 1999 1999 Kassaflöde från den löpande -15,3 -16,2 -22,3 verksamheten Förändringar av -14,6 -27,0 -28,8 rörelsekapital Investeringar -56,3 -11,7 -15,4 Kassaflöde efter -86,2 -54,9 -66,5 investeringar Finansiering 311,3 109,5 111,6 Förändring av likvida medel 225,1 54,6 45,2 Nyckeltal (9 mån) (9 mån) (12 mån) Belopp i miljoner 30 sept 30 sept 31 dec kronor 2000 1999 1999 Bruttomarginal, % 46,2 39,9 44,3 Rörelsemarginal, % -21,2 -18,7 -16,1 Nettokassa, miljoner 282,8 67,0 57,6 kronor Soliditet, % 89 78 59 Antal anställda vid 256 169 210 periodens utgång Data per aktie (9 mån) (9 mån) (12 mån) Belopp i kronor 30 sept 30 sept 31 dec 2000 1999 1999 Antal aktier vid periodens 18.885.36 17.057.65 17.083.40 slut 2 2 2 Genomsnittligt antal aktier 18.416.66 15.229.44 15.274.85 0 8 2 Resultat per aktie -1,55 -1,44 -1,83 Resultat per aktie efter -1,49 -1,36 -1,70 1) full utspädning Eget kapital per aktie 22,49 8,55 8,32 Eget kapital per aktie 21,65 8,11 7,78 1) efter full utspädning 1) Utspädning hänförlig till utestående optionsrätter har beaktats på så sätt att utspädningseffekten beräknats som optionsrätternas samlade värde dividerat med aktiernas samlade värde. Aktiernas samlade värde har härvid beräknats som senaste betalkurs på Stockholms Fondbörs den 30 sept 2000 multiplicerat med antalet aktier i bolaget, varvid ett värde på aktierna om cirka 2.606 miljoner kronor erhålls. För beräkning av optionsrätternas värde har Black & Scholes formel använts med antagande om en aktiekurs motsvarande senaste betalkurs på Stockholms Fondbörs den 30 september 2000, en volatilitet om 40 procent för Teligents aktie och en riskfri ränta om 5,00 procent. Med dessa antaganden erhålls ett samlat värde för utestående optionsrätter om cirka 101,5 miljoner kronor. Utspädningseffekten blir således cirka 3,9 procent. För beräkning av vinst per aktie efter full utspädning för perioden 1 januari - 30 september 2000 respektive eget kapital per aktie efter full utspädning per 30 september 2000 har därför antal aktier ökats med 736.000 Mervärdestjänster Den hårda konkurrensen sedan avregleringen av Europas telemarknad medför ett ökat behov av mervärdestjänster. Dels ger de operatörerna möjlighet till differentiering och positionering, dels genererar tjänsterna intäkter via både abonnemangsavgifter och ett ökat användandet av operatörernas nät. Teligents tjänster är nätbaserade vilket innebär att slutanvändarna inte behöver köpa in och underhålla systemen. Operatörerna kan därmed erbjuda tjänster som kan tas i drift på mycket kort tid samtidigt som deras kunder inte behöver hantera stora investeringar i hård- och mjukvara. De flesta av Teligents tjänster kan levereras som IN tjänster, se förklaring om IN nedan. Exempel på Teligents mervärdestjänster Röstbrevlåda Meddelanden kan tas emot och avlyssnas från valfri telefon eller PC. Faxbrevlåda Faxmeddelanden kan tas emot och hämtas/läsas med valfri fax, PC eller handdator. Unified Messaging (Enhetlig meddelandehantering) Tjänsten tillhandahåller en samlad hantering av användarens olika meddelande, oavsett om de är i röst-, fax- eller e-postform. Teligents system för Unified Messaging kan styras på traditionellt vis via röstmenyer och knapptryckningar på en telefon men är även utrustat med gränssnitt för fast och/eller mobil internetaccess. Meddelanden kan konverteras mellan de olika formaten, till exempel kan ett fax vidarebefordras via e-post. Personal Assistant Teligent erbjuder en avancerad form av Unified Messaging där användaren kan nås på alla sina telefoner genom ett enda nummer. Denna funktion ställs in av användaren som anger sökordning mellan sina telefonnummer, beroende på tidpunkt och veckodag. I Personal Assistant ingår även en stör-ej funktion som kan ställas in för att släppa fram samtal från utvalda telefonnummer. Virtuella Privata Nät, (VPN) Med VPN kan samtal och annan teletrafik hanteras som om den överfördes via privata nät och abonnentväxlar trots att trafiken sker i ett publikt nät. Operatörer erbjuder denna tjänst till företag som genom till exempel differentierade samtalstaxor, kortnummer och tilldelning av olika behörigheter kan styra och effektivisera företagets teletrafik. Med denna lösning kan GSM-telefoner integreras med den företagsinterna telestrukturen och därmed, helt eller delvis, ersätta traditionella telefoner. Network Access En avancerad tjänst som ger operatörer stora möjligheter att styra åtkomsten till sina nät och tjänster. Tjänsten kan bland annat användas för att låta eventuella återförsäljare själva registrera nya eller förändrade abonnemang. Operatören kan vidare differentiera sina taxor för att bl.a. erbjuda billigare trafik för vissa kunder under särskilda tider. Pre-paid solutions (förbetalda lösningar) Teligent erbjuder flera sätt för operatören att ge sina kunder förbetalda abonnemang. Vanligast är de förbetalda telefonkort som erbjuds av de flesta mobiloperatörer men Teligent tillhandhåller även system som bygger på gratisnummer (t.ex. 020-nummer) eller förbetalda abonnemang. Virtuella call center Call center är ett samlingsnamn för olika former av telefonibaserad kundsupport, ett kraftigt expanderade område. Teligents nätbaserade lösning ger operatörerna möjlighet att snabbt och till låg kostnad erbjuda de funktioner som traditionellt har varit förbundna med stora investeringar i kundspecifik utrustning. Tjänsten kan kombineras med Virtual Automatic Call Distribution (VACD) och Special Routing för att ge avancerade möjligheter att styra inkommande samtal till rätt mottagare. IN Ett intelligent nät (IN) är ett tjänste-oberoende telekommunikationsnät. Detta innebär att intelligens flyttas från växlarna och placeras i datanoder i nätet. På så sätt erhålls möjligheter att utveckla och styra tjänsterna mer effektivt. Nya funktioner kan introduceras i nätet på kortare tid och det är lätt att anpassa dem till varje enskild kunds behov. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00940/bit0002.pdf

Dokument & länkar