Kallelse till bolagsstämma i Teligent aktiebolag (PUBL)

Kallelse till bolagsstämma i Teligent aktiebolag (PUBL) Aktieägarna i Teligent AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003 kl. 17.00 på Quality Globe Hotel, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 28 mars 2003, dels senast fredagen den 4 april 2003 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Teligent AB, Investor Relations, Box 213, 149 23 Nynäshamn; per telefax 08-520 193 36, per e-post ir@teligent.se eller per telefon 08- 520 660 00, lämpligen med angivande av fullständigt namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då sådan införing skall vara verkställd. Dagordning 1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Framläggande och godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 15. Beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier. 16. Beslut om godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av optionsrätter. 17. Övriga frågor. 18. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Arenavägen 29, Stockholm- Globen, fr.o.m. tisdagen den 25 mars 2003, och skickas i anslutning därtill ut till aktieägarna. Styrelsens respektive aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-17, kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. tisdagen den 25 mars 2003, och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som anmält sig till stämman, eller som annars begär det, och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Beslut enligt förslagen i punkterna 15 och 16 omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. och är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 8b. Disposition av Bolagets resultat Styrelsen föreslår att överkursfonden upplöses med 62.984.730 kronor för täckande av ansamlad förlust och att det inte skall utgå någon utdelning för räkenskapsåret 2002. 9-13. Val av styrelse och revisorer m.m. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 2007, föreslås vara två utan suppleanter. 11. Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå med 150.000 kronor till ordföranden och med 75.000 kronor till vardera av övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning. 12. Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: omval av ordinarie ledamöterna Olle Isberg, Bengt Jörgensen, Pekka Peltola, Per Wejke och Anders Björkman, samt nyval av Lars-Erik Nilsson och Mikael Karlsson. 13. Följande revisorer föreslås för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 2007: Bertil Johanson och Gabriella Hermansson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Aktieägare, representerande cirka 33 procent av det totala röstetalet, har anmält att de vid bolagsstämman kommer att ställa sig bakom förslagen i punkterna 9, 11 och 12. 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1.000.000 aktier på vardera nominellt 0,10 kronor, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 100.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca. 4,9 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal, i syfte att tillföra Bolaget kapital eller möjliggöra eventuella företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. 15. Emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier Styrelsen föreslår följande optionsprogram. Bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt 5.000 kronor genom emission av ett skuldebrev förenat med 400.000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget å nominellt 0,10 kronor, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt sedvanliga regler. Skuldebrevet skall emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp med tillägg för en premie motsvarande marknadsvärdet för optionsrätterna beräknad av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i enlighet med Black & Scholes värderingsformel utifrån aktiens genomsnittliga noterade senaste betalkurs vid Stockholmsbörsen under perioden fr.o.m. den 10 mars 2003 t.o.m. den 21 mars 2003 ("Genomsnittskursen"). Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av optionsrätterna komma att ökas med högst 40.000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 2,0 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal. Vid sammanräkning med befintliga utestående optionsprogram är motsvarande utspädning cirka 4,0 procent (varvid medräknats de 400.000 optionsrätter som emitterades på ordinarie bolagsstämma 2002 , men ej de 400.000 optionsrätter vars teckningstid löper ut den 15 april 2003). Nyteckning av aktier, i enlighet med villkoren för optionsrätterna, kan ske under tiden fr.o.m. den 15 april 2005 t.o.m. den 15 april 2006. Teckningskursen skall sättas till 150 procent av Genomsnittskursen, dock lägst till aktiens nominella belopp. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av det helägda dotterbolaget Teligent Fastighets AB, varefter avsikten är att detta bolag skall avskilja optionsrätterna och, enligt styrelsens anvisningar, överlåta dessa mot ett marknadsmässigt vederlag till nuvarande och framtida anställda i Bolaget och dess dotterbolag samt till andra personer som har gjort, eller kan förväntas komma att göra, Bolaget särskilda tjänster. De anställdas rätt till förvärv av optionsrätter föreslås differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen. Högsta tilldelning till en enskild person skall uppgå till 50.000 optionsrätter, vare sig personen är anställd eller ej. Den sammanlagda tilldelningen till andra än anställda skall uppgå till högst 100.000 optionsrätter. Styrelsens ledamöter skall inte äga rätt att förvärva optionsrätter enligt ovan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget och attrahera särskild kompetens till Bolaget och dess företagsledning genom att möjliggöra ett personligt långsiktigt ägarengagemang. Det bedöms även värdefullt att kunna erbjuda optionsrätter till andra personer som i kraft av sin kunskap eller sitt kontaktnät inom Bolagets verksamhetsområde eller annars är av betydelse för Bolaget, eftersom detta förväntas öka möjligheten att tillvarata dessa personers engagemang i Bolagets utveckling. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier på ovanstående villkor. 16. Godkännande av dotterbolags vidareöverlåtelse av optionsrätter Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Teligent Fastighets AB:s vidareöverlåtelse, enligt styrelsens anvisningar, av optionsrätter till nuvarande och framtida anställda i Bolaget och dess dotterbolag m.fl., allt i enlighet med punkten 15. 17. Övriga frågor Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare, föreslagit att bolagsstämman skall fatta beslut om att a. utse en nomineringskommitté; b. ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; och c. ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. Nynäshamn i mars 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030310BIT01370/wkr0002.pdf

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar