Teligent föreslår inlösen av aktier om högst 79,5 miljoner kronor

Teligent föreslår inlösen av aktier om högst 79,5 miljoner kronor Styrelsen för Teligent beslutade idag att föreslå en extra bolagsstämma den 8 april 2003 att besluta om inlösen av aktier. Förslaget innebär att aktieägarna i Teligent erbjuds lösa in var femte aktie mot kontant återbetalning om 20 kronor per aktie. Sammanlagt kan härigenom högst 3.972.147 aktier 1) i bolaget komma att inlösas mot ett totalt belopp om högst cirka 79,5 miljoner kronor 2) . Bakgrund och motiv för inlösen Teligent har i dag en god finansiell ställning samt en kostnadsstruktur som anpassats till rådande marknadsläge. Bolagets likvida medel bedöms överstiga vad som kan komma att erfordras under överskådlig tid samtidigt som möjligheterna att ta marknadsandelar och expandera igen vid en konjunkturförbättring bedöms som fortsatt goda. Med aktieägarvärde som utgångspunkt föreslår därför styrelsen att bolagets aktieägare bereds direkt tillgång till bolagets överskottsmedel genom att omkring en tredjedel av bolagets likvida medel överförs till aktieägarna genom inlösen. Teligents betalkurs på Stockholmsbörsen har under den senaste sexmånadersperioden varierat mellan 4,50 och 12,50 kronor, motsvarande ett börsvärde på mellan 88 och 244 miljoner kronor. Teligents likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2002 till 231,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av Teligents goda finansiella ställning samt att bolagets börsvärde under en längre tid varit i paritet med, eller till och med understigit, dess nettokassa föreslår styrelsen att omkring en tredjedel av nuvarande likvida medel överförs till aktieägarna genom inlösen av aktier mot kontant återbetalning. Det skall härvid beaktas att bolaget även efter detta inlösenförfarande kommer att ha en god finansiell ställning. Teligents nettokassa kommer efter inlösen av aktier till ett belopp om högsta inlösenbeloppet om cirka 79,5 miljoner kronor att, proforma per 31 december 2002, uppgå till cirka 152 miljoner kronor och soliditeten kommer att vara cirka 80 procent. Styrelsen föreslår att inlösen sker till en kurs om 20 kronor per aktie, vilket motsvarar en inlösenpremie om cirka 21 procent i förhållande till bolagets egna kapital om 16,52 kronor per aktie den 31 december 2002. I förhållande till senaste betalkurs den 18 mars 2003 vid Stockholmsbörsen, 9,10 kronor, uppgår inlösenpremien till cirka 120 procent. Villkor i sammandrag För varje aktie i Teligent erhålls en (1) inlösenrätt. Fem (5) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Teligent mot kontant återbetalning om 20 kronor. Under förutsättning av att extra bolagsstämma den 8 april 2003 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om inlösen beräknas avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter till den 11 april 2003. Första dag för handel med aktier i Teligent exklusive inlösenrätt blir därmed den 9 april 2003. Handel i inlösenrätter beräknas äga rum vid Stockholmsbörsen mellan den 17 april och den 13 maj 2003. Anmälningsperioden beräknas löpa mellan den 17 april 2003 och den 16 maj 2003. Inlösenaktien beräknas komma att handlas på Stockholmsbörsen från och med den 2 juni 2003 fram till cirka en vecka före utbetalning av inlösenbeloppet (se nedan). Ytterligare information om inlösenförfarandet kommer att distribueras till Teligents aktieägare i samband med anmälningsperiodens början. För att kunna genomföra inlösen i enlighet med styrelsens förslag fordras att extra bolagsstämman beslutar om nedsättning av bolagets aktiekapital och överkursfond med för ändamålet erforderligt belopp. Styrelsen föreslår vidare att, i samband med denna nedsättning med anledning av inlösen, resterande bundna medel i överkursfonden 3) överförs till fri fond som står till bolagsstämmans framtida disposition, i syfte att uppnå ökad flexibilitet och utdelningskapacitet. Nedsättningen av bolagets aktiekapital och överkursfond är, förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens beslut, beroende av att registrering sker hos Patent- och registreringsverket samt att nedsättningen godkänns av Handens tingsrätt efter ett kallelseförfarande. Tidpunkten för utbetalning av inlösenbeloppet är därför avhängig av bland annat rättens handläggningstid. Teligent bedömer dock att utbetalning av inlösenbeloppet bör kunna äga rum i slutet av augusti 2003. Carnegie är finansiell rådgivare till Teligent. Nynäshamn den 19 mars 2003 Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av nedanstående personer: Per Wejke (styrelsens ordförande) Olle Isberg (styrelseledamot) Ulf Lindstén (koncernchef och verkställande direktör) Kontakt förmedlas genom Therese Tietjens på telefon 08-520 66050 Varvid beaktas högst 306.600 aktier som kan tecknas under relevanta utestående teckningsoptionsprogram. Varav cirka 1,2 miljoner kronor är att hänföra till aktier som kan komma att tecknas under relevanta utestående teckningsprogram och därefter inlämnas för inlösen. Med undantag för ett belopp om 391.083 kronor som kvarstår av aktiebolagsrättsliga skäl. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar