Koncernens niomånaders-rapport år 2003: Allt bättre resultat för Teracom

Koncernens niomånaders-rapport år 2003: Allt bättre resultat för Teracom * Koncernens tillväxtområden - digital-tv samt data-/tele- kommunikation - hade en fortsatt positiv utveckling under tredje kvartalet. Totalt sett steg omsättningen under perioden januari - september med 2 procent till 1345 MSEK (1323). * Koncernens effektiviseringar bidrog också till att rörelse- resultatet förbättrades ytterligare till 91 MSEK (-59). Även resultat före skatt var positivt och uppgick till 70 MSEK, vilket är en klar förbättring jämfört med samma period år 2002 då det uppgick till -72 MSEK. * Tillväxten förväntas att fortsätta inom digital-tv samt data- och telekommunikation även under fjärde kvartalet. Under perioden januari - september år 2003 ökade koncernens omsättning med 2 procent till 1345 MSEK, jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen beror främst på en stabil tillväxt för digital-tv- tjänster samt för data- och telekommunikation. Utsändning av radio och tv för public service- och kommersiella bolag svarade för 51 procent av omsättningen och uppgick till 683 MSEK (620). Det var främst utsändning av digital-tv som svarade för intäktsökningen inom detta område. Utredningen om operatörsbolag i det digitala marknätet är en viktig fråga som har betydelse för utvecklingen av marksänd digital-tv. Den beräknas vara klar i början av nästa år. För närvarande har Teracom distributionsavtal med SVT, TV4, vissa regionala kanaler samt Boxer. Sedan år 2002 ansvarar dotterbolaget Boxer för distribution och programpaket för övriga kommersiella programbolag som har tillstånd att sända. Program- och dataförbindelser till medieföretagen uppgick till 208 MSEK (203), vilket motsvarade 15 procent av omsättningen. Tele- och datakommunikationstjänster ökade med 32 procent till 170 MSEK (129), vilket motsvarade 13 procent av omsättningen. Det har varit en stark tillväxt på olika inplaceringstjänster och transmissionstjänster inom 3G-området. Tillväxten har också ökat något på företagsmarknaden. När det gäller bredbandsnät till kommuner och landsting är efterfrågan stor och Teracom har hittills slutit avtal med drygt 30 kommuner. Bredbandsnäten kommer att ge såväl privat- personer som företag och kommuner tillgång till olika bredbandstjänster. Ett potentiellt tillväxtområde är det nya mobila kommunikationsnät som planeras för polisen, akutsjukvården, räddningstjänsten, kustbevakningen, tullverket och försvars- makten. Teracom avser att lämna ett anbud på ett Tetra-system under november månad. Försäljning av digital-tv-tjänster till konsument fortsatte att öka. Under perioden uppgick intäkterna till 265 MSEK (254), vilket motsvarade 20 procent av omsättningen. Boxer har haft en stabil tillväxt sedan halvårsskiftet år 2002. Exklusive uthyrningsverksamheten, som avyttrades under fjärde kvartalet år 2002, ökade försäljningen med 85 procent. I slutet av juni månad år 2003 uppgick antalet abonnemang till cirka 170 000 och tillväxten har fortsatt under hösten. Enligt Mediavisions undersökning för tredje kvartalet år 2003 uppgav 24 procent i åldersgruppen 15-74 år att de har ett abonnemang från Boxer, vilket innebar att företaget var näst största digital-tv-operatör under tredje kvartalet. Radio- och TV-verkets utlysning av nya tillstånd kan påverka tillväxten ytterligare. Efter rapportperiodens utgång har över 50 ansökningar inkommit till myndigheten, som förväntas lämna en rekommendation till regeringen under november månad. Koncernens övriga intäkter uppgick till 19 MSEK (117). Förändringen var främst beroende på försäljning av dotterbolag under föregående år, men även av en försämrad marknadsutveckling för Teracom Components. Resultat Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 91MSEK (-59) under första halvåret. Intäktsökningen i kombination med koncernens effektiviseringar innebar att resultatet förbättrades ytterligare. Ett lägre finansnetto på -42 MSEK (-60) på grund av lägre skuldsättning innebar att resultatet efter finansiella poster förbättrades till 49 MSEK (-119). Resultat före skatt uppgick till 70 MSEK (-72), vilket är en klar förbättring jämfört med samma period föregående år. I resultatet ingår minoritetsandelar som uppgick till 21 MSEK. Av koncernens bolag var det fortsatt moderbolaget och dotterbolaget Teracom Mobile Links som uppvisade positiva resultat. Kassaflöde och disponibel likviditet Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde om 88 MSEK (15), främst beroende på en positiv resultatutveckling och en lägre skuldsättning. Dessutom har investeringsnivån varit lägre, jämfört med samma period föregående år. Inklusive outnyttjade krediter uppgick koncernens disponibla likviditet till 934 MSEK per den 30 september år 2003, vilket är en ökning jämfört med nivån per den 30 juni då likviditeten uppgick till 810 MSEK. Finansiell ställning Det under juni månad erhållna villkorade kapitaltillskottet om 500 MSEK samt en positiv resultatutveckling har inneburit att soliditeten ökat till den nivå som krävs för att Teracom ska kunna uppfylla sin roll som en landsomfattande nätoperatör och ha möjlighet att utveckla verksamheten. Per den 30 september var koncernens soliditet 42 procent, vilket är en ökning sedan halvårsskiftet då soliditeten var 39 procent. Soliditetsmålet för koncernen är 35 procent och för moderbolaget är det 40 procent. Investeringarna var på en fortsatt låg nivå under perioden. Under perioden uppgick anläggningsinvesteringarna till 64 MSEK (111). Det var främst investeringar i master och stationsanläggningar samt i förbindelsenäten för att öka kapaciteten. På grund av att avskrivningarna under perioden varit högre än investeringarna har de materiella anläggningstillgångarna minskat med 282 MSEK till 2412 MSEK, jämfört med samma period föregående år. Däremot har omsättnings- tillgångarna ökat till 476 MSEK (404), vilket bland annat beror på en högre likviditet. Jämfört med föregående år har koncernens långfristiga skulder minskat med 586 MSEK till 799 MSEK. De kortfristiga skulderna har minskat till 439 MSEK (545). Moderbolaget Under första halvåret uppgick rörelsens intäkter till 1063 MSEK (1010). Resultatet före skatt uppgick till 92 MSEK (89 MSEK). Till följd av den svaga marknadsutvecklingen för Teracom Components och den omfattande omstrukturering som företaget gör har moderbolaget lämnat ett aktieägartillskott på 10 mkr och samtidigt skrivit ned aktierna i dotterbolaget med 40 MSEK. I resultatet ingår också en upplösning om 38 MSEK av reserven för den omstrukturering som genomförts av verksamheten i moderbolaget. Moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden uppgått till 58 MSEK (107). Bolagets anläggnings- tillgångar uppgick till 2896 (3068). Omsättningstillgångarna uppgick till 267 (336) Bolagets långfristiga skulder uppgick till 751 MSEK (1387). De kortfristiga skulderna uppgick till 295 MSEK (385). Moderbolagets disponibla likviditet, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 811 MSEK, jämfört med 682 MSEK vid halvårsskiftet år 2003. Utsikter för 2003 Inom digital-tv-området förväntas tillväxten att öka under fjärde kvartalet. En fortsatt positiv marknadsutveckling förväntas även inom data- och tele- kommunikation. Efterfrågan på kommunikationsnät för kommuner samt inplacerings- och transmissionstjänster för 3G-operatörer kommer att vara fortsatt stark. Teracoms effektiviseringar i kombination med en bra tillväxt för digital- tv samt data- och telekommunikation innebär en kraftig resultatförbättring år 2003. Full effekt beräknas effektiviseringarna att ge år 2004. En komplett version av niomånaders-rapporten finns på teracom.se. För ytterligare information, kontakta: Jan Danielsson, VD Teracom, tel 070-654 38 75 Christer L Lundin, informationschef Teracom, tel: 070-891 20 27. Teracom är en ledande nätoperatör för utsändning och överföring av radio och tv samt för data-, telekom- och informationstjänster. Vidare erbjuder företaget inplaceringstjänster i master och anläggningar samt konsulttjänster och service. I koncernen finns också ett antal dotterbolag som erbjuder kompletterande produkter och tjänster. Teracom- koncernen omsätter drygt 1,8 miljarder kronor och har cirka 750 anställda. Mer information om Teracom finns på www.teracom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00490/wkr0002.pdf

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Dokument & länkar