The Lexington Company AB (publ) - Delårsrapport Januari - Juni 2018

08/24/18

LEXINGTON ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN I KVARTALET

APRIL – JUNI 2018

 • Totala rörelseintäkter för perioden uppgick till 54,5 (53,9) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 69,2 (69,3) procent
 • EBITDA uppgick till -4,8 (-3,0) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -8,8 (-5,6) procent
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 (-5,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 103 (-9 497) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,14 (-1,11) SEK

JANUARI – JUNI 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 120,9 (121,4) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 65,2 (65,7) procent
 • EBITDA uppgick till -7,5 (-4,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till -6,2 (-4,0) procent
 • Periodens resultat uppgick till -10,8 (-9,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 664 (-13 967) KSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,80 (-1,83) SEK

VD HAR ORDET

Det är tillfredsställande att vi nu visar tillväxt igen i perioden. Efter några kvartal med minskande försäljning slutar Q2 på ett plus. Det känns väldigt roligt att vårt långsiktiga förändringsarbete börjat ge effekt. Det är främst en stark utveckling för vår egen webbshop, som ökat med drygt 30%, och försäljningen till externa E-tailers (Online återförsäljare) som ger en positiv effekt i kvartalet. Vi har också flera nya internationella E-tailers som vi kommer att börja samarbeta med under tredje kvartalet.

Vi ser en ökad försäljning i våra egna butiker i perioden. Det är våra norska och finska butiker som ökar försäljningen, delvis med hjälp av två nya enheter i Oslo. I Sverige och USA ser vi en minskning i de egna butikerna, främst beroende på att vi stängt en butik i Göteborg och en i USA. Totalt samma antal butiker som i juni föregående år. Vi ser fortsatt en stor potential i det egna butiksnätet, både försäljnings- och imagemässigt, även om det blir allt viktigare framöver att hitta rätt butikslägen med rätt trafik och att använda butikerna mer i kombination med Onlinehandeln.

Affärsområdet Clothing visar en god tillväxt i kvartalet, framförallt driven av Onlinehandeln, medan vi ser en minskning inom affärsområdet Home, främst beroende på att flera stora, traditionella återförsäljare både i Norden och internationellt har det kämpigt på marknaden och drar ned på sina inköp. Det är också bland de traditionella återförsäljarna som vi tappar omsättning, både inom Home och Clothing.

Bruttomarginalen ligger kvar på en hög och tillfredsställande nivå i perioden trots en försvagad krona, och då handeln generellt varit mer aktivitets- och rabattinriktad än vanligt. Genom en ökad försäljning genom egna kanaler och flytt av viss produktion klarar vi att hålla bruttomarginalen uppe. Vi har också en lägre lagernivå än föregående år, vilket är mycket tillfredsställande.

Satsningen på att utveckla vår webbshop, och på nya tekniska lösningar för att effektivisera den externa Onlinehandeln, har kostat mer i perioden än under tidigare kvartal. I kombination med kostnaden för ny personal, utökat varumärkesskydd och en del andra administrativa kostnader av engångskaraktär, bl.a. rekryteringskostnader, ökar våra totala kostnader i kvartalet mer än intäkterna och påverkar EBITDA marginalen negativt.

Vi har under våren fortsatt bygga upp vårt andra varumärke – Urban Collective®– ett internationellt designkollektiv vi startat med full fokus på hållbara produkter inom både Home och Clothing. Målgruppen är yngre, medvetna, cityboende kunder som är intresserade av kombinationen design, mångfald och hållbarhet. Distributionen kommer huvudsakligen att ske Online, och den egna webbshopen – www.urbancollective.com – öppnade i augusti.

Under tredje kvartalet levereras höstens nyheter ut för både Home och Clothing. Framförallt ser vi fram emot att lansera vår nya bäddkvalité i Cashmere Flannel, en helt unik produktserie.

Vi gör också ett “International Influencer Event” under New York Fashion Week i början av september då vi öppnar ett ”Lexington Pop Up Hotel” i SoHo under några dagar för våra internationella influencers och kunder. Det blir också en kick-off för den ökade Online satsning vi gör i USA i höst.

Welcome to our world. Welcome to our dream.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08.00 CET. Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser.

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.