Helårsrapport 2000

Helårsrapport 2000 Stark förbättring under fjärde kvartalet Robust tillväxt i prioriterade vertikaler Förbättrade affärsmöjligheter 2001 Den sammanlagda nettoomsättningen för de sex affärsområdena växte 6% till EUR 1 005,6 miljoner (1999: 950,5). Koncernens nettoomsättning uppgick till EUR 1 119,9 miljoner (1 229,1) Rörelseresultat, före jämförelsestörande poster nådde EUR 82,4 miljoner (103,8), motsvarande en marginal på 7,4% (8,5%). Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till EUR 103,3 miljoner (107,7). Vinsten per aktie uppgick till EUR 0,88 (0,90). Utdelningsförslaget till bolagsstämman är EUR 0.49 (0.49). Den positiva utveckling som inleddes under årets tredje kvartal fortsatte under det fjärde kvartalet. Snabb tillväxt inom telekom och skog Tillväxten i TietoEnators fokuserade segment var starkast inom telekom med 28% tillväxt, följt av skog med 20%, bank & finans med 12%, medan offentliga sektorn minskade med 3%. Försäljningen i bank & finanssegmentet motsvarade 22 procent av TietoEnators totalförsäljning, telekom svarade för 13%, offentliga sektorn för 25% och skog för 6%. TietoEnator ökar nu sin fokusering ytterligare genom att skapa ett nytt affärsområde, Telecom & Media, som innefattar alla TietoeEnators aktiviteter på dessa områden. All verksamhet inom informationssystem för logistik och produktion koncentreras till affärsområdet Production & Logistics, tidigare Process & Manufacturing. Det är också företagets avsikt att de verksamheter som affärsområdet Public Sector har inom Personal- och Finanssystem, ska överföras till affärsområdet Application Services, som byter namn till Resource Management. Marknadsutveckling 2000 - fokusering på högre värdeadderande tjänster TietoEnator har fortsatt att fokusera på högre värdeadderande IT-tjänster i sina utvalda sektorer och har kontinuerligt minskat både sin närvaro i och sitt beroende av de lägre värdeadderande segmenten av marknaderna. Fortsatta åtgärder för att förstärka vertikaliseringen och öka nyckelkundsfokuseringen ytterligare, kommer att fortsätta att driva denna utveckling. Efter avyttringen av dotterbolaget Dotcom konsoliderar TietoEnator inte längre någon verksamhet relaterad till återförsäljning eller installation av hårdvara. Efterbörden från Y2K-processen påverkade hela IT-sektorn mer både mer djupare och längre än förväntat. Efter positiva tecken i slutet av det första kvartalet, fortsatte trenden mot en än mer trögrörlig och tveksam marknad. Detta var främst märkbart inom lägre värdeadderande tjänster som resurskonsulting och hårdvaruförsäljning, men också på applikationsmarknaden. Efterfrågan på högre värdeadderande tjänster fortsatte att växa, men långsammare än förväntat. Det var dock möjligt att bibehålla de goda marginalerna på de marknader för högre värdeadderande tjänster, där TietoEnator fokuserar sina aktiviteter. Under tredje kvartalet kunde blygsamma positiva tecken på förbättring skönjas och under årets fjärde kvartal blev dessa tecken mer och mer tydliga. Efterfrågan på outsourcing och e-handelslösningar ökade och applikationsmarknaden började återhämta sig. Marknadsaktiviteten var hög under hela året, medan försäljningscyklerna blev märkbart längre. Det växande intresset från kundernas företagsledningar att noggrant överväga både samarbetspartners och lösningar för sina behov, gagnar TietoEnator som som kan erbjuda hög kompetens i sina valda segment i kombination med stora resurser och ett nyckelkundsfokus inbyggt i strategin. TietoEnator har i allt väsentligt passerat genomgångsperioden efter sammanslagningen och fokuserar nu på att konsolidera sin närvaro i Norden och i Kontinentaleuropa. Fjärde kvartalet - marknadsåterhämtning, andelen stora projekt ökar Det sista kvartalet 2000 var bättre än årets början och också jämfört med det sista kvartalet 1999. Den sammanlagda nettoomsättningen för de sex affärsområdena under det fjärde kvartalet 2000 uppgick till EUR 281.0 miljoner (262.5), motsvarande en tillväxt på 7%. Koncernens nettoomsättning minskade 9% till EUR 312,3 miljoner (344,1). Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till EUR 25,9 miljoner (24,7). Affärsområdet Finance Sector rapporterade ett starkt fjärde kvartal med en ökning I nettoförsäljningen på 15%. Efterfrågan på tjänster var stark och antalet stora internationella projekt ökar. Affärsområdet Services växte med 13 %, medan Process & Manufacturing rapporterade en tillväxt på 17%. Affärsområdet Public Sectors nettoomsättning ökade med 2%, medan marginalerna förbättrades något. Processing and Network Support rapporterade en minskning i nettomsättningen med 1 %. För affärsområdet Application Services minskade nettoomsättningen minskade med 3 %. Ökad nettoomsättning för affärsområdena Den sammanlagda nettoomsättningen för affärsområdena ökade med 6 % till EUR 1 005,6 miljoner. Undantaget för påverkan från skillnader i valutakurser var ökningen 4 %. Koncernens sammanlagda nettoomsättning minskade 9% till EUR 1 119,1 miljoner, som en följd av dels överföringen av den svenska försvarsverksamheten till ett intressebolag i början av året, dels utvecklingen inom Network Infrastructure-verksamheten. Uppdelat geografiskt ökade nettoomsättningen 6% i Finland, men minskade i Sverige som en följd av omstruktureringen. Tillväxten utanför Norden var starkast i Tyskland, 38%. Orderstocken, enbart omfattande beställda tjänster med bindande kontrakt uppgick till EUR 552,1 miljoner (478.8). Resultat - rörelseresultat före jämförelsestörande poster EUR 82,4 miljoner Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till till EUR 82,4 miljoner (103,8), med en marginal på 7,4 % (8,5 %). Koncernen hade jämförelsestörande intäkter på totalt EUR 30,3 miljoner (19,9) under året, främst relaterade till återbetalade överskottsmedel från SPP. Jämförelsestörande kostnader, EUR 9,2 miljoner (16), bestod av EUR 2,9 miljoner relaterade till sociala kostnader för personaloptioner, EUR 4,7 miljoner från omstruktureringen av Network Infrastructure-verksamheten och EUR 1,6 miljoner relaterade till samgåendet mellan Tieto och Enator. Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster (EBIT) uppgick till EUR 103,5 miljoner (107,7) eller 9,2 % (8,8 %) av den sammanlagda nettoomsättningen, inkluderat en avsättning på EUR 10,7 miljoner (13,2) för årsbonus. Affärsområdena Services och Public Sector rapporterade förbättrade marginaler, medan marginalerna minskade för de fyra återstående affärsområdena. Anledningen till detta var millennieskiftets påverkan på efterfrågan på tjänster, samt de åtgärder som TietoEnator vidtagit för att implementera sin strategi. Rörelsemarginalen var fortsatt stark i de verksamheter som omfattar koncernens strategiskt viktiga högre värdeadderande tjänster. Vinsten per aktie uppgick till EUR 0,88 (0,90) och, före goodwillavskrivningar EUR 1,04 (1,04). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 27,7 (29,5 %) och avkastningen på eget kapital 19,6 % (21,2 %). Investeringar Direktinvesteringar i fasta tillgångar och andra långsiktiga tillgångar uppgick till EUR 44,2 miljoner (56,9). Investeringar i maskiner och utrustningar uppgick till EUR 31,4 miljoner (38,4) och i aktier i dotterbolag till EUR 37,7 miljoner (40,7) Inlösen av minoritetsandelarna i Entra Data AB till 96,6 % och förvärvet av kvarvarande utestående aktier i Oy Visual Systems Ltd genomfördes genom aktieväxling. Finansiering Kassaflödet från rörelsen uppgick till EUR 73,5 (121,4) miljoner. EUR 42,0 miljoner (56,9) miljoner investerades i fasta tillgångar och EUR 9,8 miljoner (22,5) användes för förvärv. EUR 38,5 miljoner (33,5) användes för utdelningar. Koncernen återköpte egna aktier för EUR 36,2 miljoner, motsvarande 1 329 273 aktier (1,6 % av det totala aktiekapitalet) I januari 2001 återköptes ytterligare 214 282 aktier. Totalt äger nu TietoEnator 1 543 555 egna aktier, motsvarande 1,84 % av det totala aktiekapitalet. Balansomslutningen var EUR 632 miljoner (702,6). Soliditeten uppgick till 57,5 % (52,8 %) och gearingen till -9,4 % (-13,2 %). Koncernens kassa- och banktillgångar uppgick till EUR 68,8 miljoner (113,8). TietoEnator har outnyttjade kreditlimiter på totalt EUR 25 miljoner och outnyttjade certifikatprogram till ett belopp av EUR 200 miljoner. Förändringar i koncernstrukturen - ytterligare fokusering Det nya affärsområdet Telecom & Media kommer att innefatta alla TietoEnators verksamheter med inriktning på teleoperatörer, producenter av telekomutrustningar och media. Det nya affärsområdet Production & Logistics fortsätta att bygga informationssamhället åt kunder med logstikbehov och produktionsintensiva industrier. Det innefattar de enheter som idag arbetar med skog, process- och tillverkningsindustri, energisektorn, försäljning, logistik samt resor och transporter. De två nya affärsområdena baseras på existerande affärsenheter i de nuvarande affärsområdena Services och Process & Manufacturing. Den horisontella applikationsverksamhet som idag återfinns inom affärsområdet Public Sector, främst finanssystem och personalsystem, planeras på samma sätt att överföras till affärsområdet Application Services, som får det nya namnet Resource Management. Förändringen skapar en än större kritisk kompetensmassa inom detta affärsområde och skapar samtidigt utrymme för en ökad fokusering på utvecklandet av så kallade dGovernmentlösningar inom affärsområdet Public Sector. Förhandlingarna rörande denna sista förändring är dock ännu ej slutförda. Personal: 4% tillväxt Det genomsnittliga antalet anställda inom affärsområdena ökade med 4 % till 9 081 (8 721). Totalt anställdes 1 436 (1 321) nya personer under året. Personalomsättningen i affärsområdena ökade från 1999 års nivå på 10 % till 13 % under 2000. Koncernen hade i medeltal 9 934 (11 058) medarbetare anställda under året och 10 032 (11 098) anställda per den 31 december 2000. Förändringen i antal anställda beror främst på de ägarförändringar som genomfördes inom försvarsverksamheten under året. Utvecklingsarbete med fokus på den digitala ekonomin De viktigaste investeringarna i utvecklingsarbete koncentrerades på utvecklandet av nya digitala affärsmodeller och på kunskapsöverförande från äldre teknik till ny digital teknik. Samtliga affärsområden utvecklade affärsportaler och servicelösningar som stöttar kunderna i deras övergång till digital teknik. TE Academy startades för att förstärka utvecklingen av kunskap och öka överföringen av denna inom företaget, men också för att skapa ett forum för så kallad e-learning. Det underliggande syftet med TE Academy är att förstärka möjligheterna till personlig tillväxt och stärka medarbetarnas förmåga att effektivt svara upp till de förändringskrav som genereras av den framväxande digitala ekonomin. Åtgärder vidtogs för att på lång sikt stärka och förtydliga koncernens image bland viktiga målgrupper som kunder, finansvärld, media, medarbetare och potentiella medarbetare. Utsikter i närtid Efter en trög period I början av år 2000, återhämtade sig efterfrågan på högre värdeadderande IT-tjänster i slutet av året, driven av den pågående digitaliseringen inom produktion och distribution av varor och tjänster. Trenden är mest uttalad i samhällets mest dataintensiva sektorer. En avmattning i den ekonomiska tillväxten kommer att öka osäkerheten i efterfrågan, men förväntas ha liten påverkan på de högre värdeadderande tjänsterna under 2001. Ur TietoEnators perspektiv har affärsförutsättningarna förbättrats sedan början på förra året. Volymerna för stora nätverkssystem och outsourcingprojekt är ökande, samtidigt som det finns bättre tillgång till kompetent arbetskraft jämfört med för ett år sedan. TietoEnators urdragning från den långsamt växande försvarsindustrin och från hårdvaruförsäljning förbättrar koncernens tillväxtpotential. TietoEnators långsiktiga fokusering på de starkaste nordiska sektorerna har återspeglats i en rad viktiga nya avtal när nu stora företag söker strategiska IT-partners för sin verksamhet. TietoEnators fortsatta utveckling kommer också att ha en positiv inverkan på resultatet, då fokus skiftas från den genomförda stora fusionen till normala företagsförvärv. Koncernen fokuserar nu sina investeringar på tillväxt och stärkta partnerskapsavtal med stora kunder i de nordiska länderna, och vidare på att öka sin portfölj av lösningar för sektorerna finans, telekommunikation och skog. Nettoomsättningen, exklusive avyttringar, kommer att öka snabbare än under föregående år och koncernen kommer att kvarstå vid sitt långsiktiga årliga tillväxtmål på 20 %, förvärv inkluderade. Utvecklingen av företagets resultat, vilket återigen blev klart positivt under det sista kvartalet 2000, bedöms fortsätta på samma sätt. TietoEnator har dragit sig ur icke strategiska enheter i Sverige och omfokuserar sina kvarvarande verksamheter på högre värdeadderande tjänster med hög marginal. Redan fattade beslut kommer att frigöra resurser som genererar betydande jämförelsestörande intäkter. Koncernen förväntar sig att resultatet för 2001, både före och efter jämförelsestörande poster, kommer att vara bättre än föregående års. Bolagsstämma och utdelningsförslag TietoEnators bolagsstämma kommer att hållas den 22 mars 2001. Styrelsen kommer att föreslå att bolagsstämman beslutar om en utdelning på EUR 0,49 (0,49) per aktie betalas ut för räkenskapsåret 2000. Bokföringsdatum för utbetalning av aktieutdelning är 27 mars 2001 och utbetalning genomförs 10 april 2001. TietoEnator kommer att publicera rapporten för första kvartalet 2001 den 26 april. Nyckeltal 2000, 1999 2000 1999 Ändring % Nettoomsättning, MEUR 1,119. 1,229. -9 9 1 Rörelseresultat, MEUR 103,5 107,7 -4 Rörelsemarginal, % 9,2 8,8 Resultat före skatt, MEUR 106,9 109,3 -2 Vinst per aktie, EUR 0,88 0,90 -2 Vinst per aktie före goodwillavskrivningar, EUR 1,04 1,04 Vinst per aktie 0,87 (inkl. utspädning av aktievärde), EUR Eget kapital per aktie 4,33 4,59 -6 Utdelning per aktie 0,49 0,49 Investeringar, MEUR 82,0 102,8 20 Avkastning på eget kapital, % 19,6 21,2 Avkastning på sysselsatt kapital, % 27,7*) 29,5 Gearing, % -9,4 -13,2 Soliditet, % 57,5 52,8 Antal anställda i genomsnitt 9,934 11,058 -10 Antal anställda per den 31 december 10,032 11,098 -10 *) Justerat för avyttringen av försvarsverksamheten 28,8. Resultat per kvartal, EUR miljoner 2000 2000 2000 2000 2000 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12 Nettoomsättning 249,9 249,7 225,0 281,0 1005,6 Omorganisation och 33,4 27,9 21,7 31,3 114,3 övrigt Total 283,3 277,6 246,7 312,3 1119,9 nettoomsättning Rörelseresultat 33,9 30,2 17,9 21,5 103,5 (EBIT)*) Finansnetto 0,5 1,3 0,7 0,9 3,4 Resultat före 34,4 31,5 18,6 22,4 106,9 skatt *) 9,4 15,1 1,0 -4,4 21,1 Jämförelsestörande poster Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde Netto Röre Marginal omsät lser tning esul tat 2000 1999 Tillväx 2000 1999 Ändrin 2000 1999 t g EUR miljoner 1-12 1-12 % 1-12 1-12 % 1-12 1-12 Finance Sector - Under TietoEnators 197 178 11 ledning - I proportion till 157 140 12 17,8 18,4 -3 11,4 13,1 TietoEnators innehav Services 203 193 5 13,9 8,5 63 6,8 4,4 Public Sector - Under TietoEnators 193 192 1 ledning -I proportion till 189 188 0 25,4 24,8 2 13,4 13,2 TietoEnators innehav Process & 144 131 10 14,3 15,4 -7 9,9 11,7 Manufacturing Processing & Network 262 250 5 31,1 33,8 -8 11,9 13,5 Support Application Services 116 120 -3 13,7 18,2 -25 11,8 15,1 Koncernelimineringar -65 -72 - I TietoEnators 1006 950 6 116, 119,0 -2 11,6 12,5 affärsområden 2 Omorganisation Network 115 145 -21 -4,0 -1,7 - -3,5 -1,2 Infrastructure Defence - 122 - 7,0 9,8 - - 8,1 Övriga*) 26 21 - -0,1 -8,6 - - - Sociala kostnader för -2,9 personaloptioner Koncernelimineringar -27 -9 - II Total 1120 1229 -9 116, 118,5 -2 10,4 9,6 nettoomsättning/ 2 Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Avskrivning av - -10,8 goodwill 12,7 RÖRELSERESULTAT 103, 107,7 -4 9,2 8,8 (EBIT) 5 * Inkluderar kostnader för koncernfunktioner på EUR 22,0 miljoner (17,5) under perioden. Nettoomsättning per bransch, 1.1. - 31.12.2000 MEUR 2000 Tillväx Ande 1999 Andel t l 1-12 % % 1-12 % Public 258 -3 25 266 27 Banking & Finance 230 12 22 206 21 Services 164 5 16 157 16 Telecom 139 28 13 109 11 Manufacturing 78 -5 7 82 8 Forest 64 20 6 53 5 Övrigt 106 -8 10 115 12 Minoritetens andel -33 -12 -38 TietoEnators 1006 6 100 950 100 affärsområden Omorganisation 114 279 1120 -9 1229 Nettoomsättningen per land, 1.1. - 31.12.2000 MEUR 2000 Tillväx Ande 1999 Andel t l 1-12 % % 1-12 % Finland 504 6 50 476 50 Sverige 361 1 36 356 37 Norge 69 12 7 61 6 Danmark 25 -4 2 26 3 Tysklan 22 38 2 16 2 d Övriga 25 68 2 15 2 länder TietoEn 1006 6 100 950 100 ators affärso mråden Sverige 114 242 Övriga 0 37 länder 1120 -9 1229 14 Personal i genomsnitt per affärsområde 2000 Tillväx Ande 1999 Andel t l 1-12 % % 1-12 % Financ 1551 7 17 1447 17 e Sector Services 1827 2 20 1793 21 Public 1743 -1 19 1767 20 Sector Proces 1282 10 14 1164 13 s & Manufa cturin g Proces 1708 8 19 1575 18 sing & Networ k Suppor t Applic 970 -1 11 975 11 ation Servic es TietoE 9081 4 100 8721 100 nators affärs område n Networ 694 -9 760 k Infras tructu re Defenc - - 1241 e Sweden Övrigt 159 - 336 9934 -10 11058 Personal in genomsnitt per land 2000 Tillväx Ande 1999 Andel t l 1-12 % % 1-12 % Finland 4981 8 55 4600 53 Sverige 2943 -5 32 3096 35 Norge 600 3 7 581 7 Danmark 224 11 2 202 2 Tyskland 164 54 2 106 1 Lettland 100 19 1 84 1 Övrigt 69 33 1 52 1 TietoEnators 9081 4 100 8721 100 affärsområden Sverige 799 2125 Övrigt 54 213 9934 -10 11058 Personalsiffran innefattar alla anställda i intressebolag under TietoEnators ledning. Totalt antal anställda beräknat i proportion till TietoEnators innehav i dessa bolag ger 9623 (10756) anställda. Resultaträkning, EUR miljoner 2000 1999 % 12 mån 12 mån ändring Nettoomsättning 1119,9 1229,1 -9 Rörelseresultat (EBIT) 103,5 107,7 -4 Resultat före 106,9 109,3 -2 extraordinära poster och skatter Extraordinära poster - - Resultat före 106,9 109,3 -2 bokslutsdispositioner om skatter Resultat för perioden 70,5 69,1 2 Balansräkning, EUR miljoner 2000 1999 ändring 31 Dec 31 Dec % Tillgångar Anläggningstillgångar 263,8 260,3 -1 Omsättningstillgångar 368,2 442,3 -17 632,0 702,6 -10 Eget kapital och skulder Aktiekapital 70,3 64,7 9 Andra aktieägares 285,8 288,5 -1 kapital Minoritetens andel 2,8 12,2 -77 Avskrivningsdifferense - - r Avsättningar 4,4 28,1 -84 Långfristiga skulder 33,2 33,0 1 Kortfristiga skulder 235,5 276,1 -15 632,0 702,6 -10 Koncernen har outnyttjade kreditlimiter till ett värde av EUR 25 miljoner och certifikatprogram som ej utnyttjats per den 31 december 2000, uppgående till EUR 200 miljoner. Kassaflöde, EUR miljoner 31.12.20 31.12.19 00 99 Nettokassa från rörelsen 73,4 121,4 Nettokassa som använts i -45,6 -65,0 investeringsaktiviteter Nettokassa som använts i -70,8 -33,7 finansiella aktiviteter Förändringar i -43,0 22,7 kassaflöde Ansvarsförbindelser, EUR miljoner 31 dec 31 dec1999 2000 För TietoEnator- förpliktelser Panter - 2,6 Inteckningar 2,6 2,3 För koncernbolagen Garantier 28,0 1,3 ÖvrigaTietoEnator- förpliktelser Hyresavtal för 2001 (2000) 32,4 29,5 Hyresavtal med senare 63,6 74,3 förfallodatum Leasingavtal för 2001 21,9 19,1 (2000) Leasingavtal med senare 3,7 18,0 förfallodatum Övriga åtaganden 9,0 19,6 Leasingåtagandena består huvudsakligen av treåriga leasingavtal som inte har några friskrivningsklausuler. Moderbolagets leasingavtal inkluderar avtal om finansiell leasing som på koncernnivå har kapitaliserats till fasta tillgångar. EUR miljoner 31.12.20 31.12.19 00 99 Derivatkontrakt Valutaderivat Terminskontrakt 2,3 16,9 Värdet av underliggande instrument Marknadsvärde för valutans 0 -0,3 terminskontrakt Derivat används endast för sk. hedging. Telefonkonferens för analytiker och investerare TietoEnator arrangerar en telefonkonferens för analytiker och investerare den 15 februari klockan 17.00 finsk tid (16.00 svensk tid). För deltagande, vänligen ring +44 20 82408241, senast fem minuter innan konferensen börjar. Namnet på konferenssamtalet är "TietoEnator". För vidare information, kontakta: Matti Lehti, Verkställande Direktör och Koncernchef +358 9 8626 2200, 0400- 816405 Åke Plyhm, Vice Koncernchef +46 0 632 1410 Tuija Soanjärvi Finanschef, + 358 9 8626 2203, 040-5455476 Eric Österberg, Informationsdirektör +46 8 632 1426, +47 70 590 0599 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00180/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar