Tietoenator abp börskommuniké

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella sektorn Styrelsen för TietoEnator Corporation (TietoEnator) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande (Erbjudandet) till aktieägarna i Entra Data AB (publ) (Entra) avseende samtliga utestående aktier i Entra. * Entra är idag ett dotterbolag till TietoEnator, som innehar 55,7 procent av kapitalet och 50,0 procent av rösterna i bolaget. * Erbjudandet innebär att för varje 7-tal aktier av serie A i Entra erbjuds 6 nyemitterade aktier i TietoEnator och för varje 22-tal preferensaktier i Entra erbjuds 15 nyemitterade aktier i TietoEnator. * Erbjudandet innebär en premie om cirka 23 procent baserat på senaste betalkurser för Entras A-aktie 1 och TietoEnators aktie1 den 12 maj 2000, respektive en premie om cirka 40 procent baserat på genomsnittliga sista betalkurser för Entras A-aktie och TietoEnators aktie under de senaste 30 handelsdagarna. 1 Samtliga hänvisningar till aktiekurser i detta pressmeddelande avser bolagens aktiekurser på OM Stockholmsbörsen. * Styrelsen för Entra anser att ett förvärv av utestående aktier i Entra är en naturlig konsekvens av nuvarande ägarstruktur och en industriellt bra lösning ur ett strategiskt perspektiv. Med anledning av att Entra är ett dotterbolag till TietoEnator samt att de av TietoEnator utsedda styrelseledamöterna, Matti Lehti, Seppo Haapalainen och Veli Pohjolainen, deltar i Erbjudandet på köparsidan, kommer styrelsen att inhämta en extern utvärdering av Erbjudandet en s.k. fairness opinion, innan styrelsen ger sin rekommendation till aktieägarna i Entra. * Med Entra som ett fullt integrerat bolag i TietoEnator-koncernen skapas förutsättningar för en ökad fokusering på både finansiella system och internetbaserade lösningar. Samtidigt möjliggörs en snabbare internationell tillväxt inom dessa områden. Entras internet och new media- baserade verksamhet kommer också att förstärka TietoEnators utbud av konkurrenskraftiga tjänster och produkter inom denna snabbväxande sektor. * Entra e-finance Solutions kommer att bli en strategiskt viktig del av TietoEnator Finance Sector och kommer att ha en ledande roll i den internationella expansionen av TietoEnator Finance Sectors produktbaserade verksamhet. e-finance Partner kommer att fokusera på att leverera finansiella tjänster för större kunder i Nordeuropa och förväntas ha en fortsatt kraftig tillväxt. e-finance Partner kommer att verka som ett självständigt affärsområde inom TietoEnator Finance Sector. Bakgrund och motiv TietoEnator är sedan den 3 februari 1999 huvudägare i Entra, då delar av Tietos (numera TietoEnator) verksamhet inom den finansiella sektorn slogs samman med Entra. Samgåendet genomfördes genom att Entra mot vederlag i form av nytecknade aktier i Entra, motsvarande 55,7 procent av aktiekapitalet och 50,0 procent av rösterna efter samgåendet, förvärvade delar av Tietos verksamhet inom bank, finans och försäkring. Entra är efter samgåendet Nordens ledande IT-bolag inom bank och finans. Erbjudandet är en naturlig konsekvens av TietoEnators nuvarande strategi med fokus på tillväxt inom utvalda områden. Förvärvet av Entra passar också in i TietoEnators strategi att förvärva företag med verksamhet i Europa och företag som kan förstärka TietoEnators kunskaper och produktutbud inom internet och new media-området. Vid sidan av den verksamhet, riktad mot den finansiella sektorn, som TietoEnator bedriver genom dotterbolaget Entra, är bolaget också direkt leverantör av IT-tjänster till banker och andra finansiella aktörer. Denna verksamhet bedrivs inom affärsområdet Finance Sector ("TEFS"), där Entra också ingår som dotterbolag. Både Entra och TEFS övriga verksamhet har som strategi att stärka sin närvaro på hemmamarknaden i Norden samt att expandera i Europa inom vissa utvalda segment. Risken för intressekonflikter mellan bolagens verksamheter har därmed ökat. Denna risk för intressekonflikt har förstärkts som ett resultat av att Entra har expanderat sin verksamhet till andra branscher utanför den finansiella sektorn. En trend inom den finansiella sektorn är att aktörerna önskar etablera samarbeten med ett mindre antal starka IT-partners som kan leverera helhetslösningar samt stödja deras expansion i Norden och övriga Europa. Som en helt integrerad del av TEFS kommer Entra att ha den finansiella styrka som behövs för att kunna motsvara kundernas krav och genomföra en internationell expansion. För att bli en erkänd leverantör av IT-tjänster till den finansiella sektorn krävs betydande resurser för utveckling av produkter och tjänster som till exempel elektroniska betalnings- och informationslösningar för internet samt outsourcingkapacitet. Genom att fullt ut integrera Entra i TEFS, skapas ökade resurser för att utveckla nya produkter och tjänster till den finansiella sektorn, något som ökar hela TEFS och Entras konkurrenskraft. Genom TietoEnators förvärv av samtliga utestående aktier i Entra samlas bolagens verksamheter under en ledning, vilket kommer att leda till en ökad fokusering samt skapa bättre förutsättningar för fortsatt internationell tillväxt. Samtidigt erbjuds Entras aktieägare en mer likvid aktie i ett bolag med större finansiell styrka. Entra är i dag organiserat i två affärsområden, Entra e-finance Solutions och Entra e-finance Partner. Entra e-finance Solutions och Entras koncernfunktion kommer att organiseras som ett separat affärsområde inom TEFS och utgöra spjutspetsen för TEFS internationella expansion. Entra e- finance Partner består främst av de verksamheter inom Finance Sector som Entra förvärvade av Tieto (februari 1999) och Enator (december 1999). Entra e-finance Partner kommer fortsatt att verka som ett självständigt affärsområde inom TEFS. Ledningen och övriga anställda i Entra har på ett framgångsrikt sätt utvecklat bolaget till den ledande leverantören av internetbaserade lösningar inom den finansiella sektorn i Norden. Ett motiv för förvärvet av utestående aktier i Entra är att bättre kunna utnyttja Entras djupa kunnande inom den finansiella sektorn som bas för en internationell expansion. TietoEnator avser att ge ledning och anställda i Entra de resurser som krävs för att de skall kunna fortsätta att utveckla verksamheten till att bli Europas ledande leverantör av finansiella system och internetbaserade lösningar till banker, andra finansiella institutioner samt försäkringsbolag. TietoEnator avser också att efter förvärvet av Entra erbjuda ledningen och övriga anställda optioner och andra incitamentsprogram i TietoEnator. -"Sedan vi i februari 1999 fusionerade delar av vår verksamhet med Entra, har bolaget ingått som en strategiskt viktig del i utvecklingen av TietoEnator Finance Sector. Genom det förestående erbjudandet, att förvärva samtliga utestående aktier i Entra, är vår målsättning att skapa förutsättningar för att Entra, som en del av TietoEnator, skall utvecklas till att bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella sektorn", säger Matti Lehti, VD i TietoEnator. -"Genom samgåendet kommer respektive division inom Entra få bättre möjligheter till en fokusering av sitt erbjudande. Vår internationella expansion kommer också kunna genomföras snabbare genom förbättrade möjligheter till större förvärv. Vi skapar också en tydlighet ut mot vår marknad som allt snabbare agerar på internationell basis", säger Bo Nordlander, VD i Entra. Erbjudandet Styrelsen för TietoEnator har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Entra avseende samtliga utestående aktier i Entra. Erbjudandet innebär följande: * För varje 7-tal A-aktier i Entra erbjuds 6 nyemitterade aktier i TietoEnator. * För varje 22-tal preferensaktier1 i Entra erbjuds 15 nyemitterade aktier i TietoEnator. 1 Samtliga 128.100 preferensaktier i Entra ägs av Stiftelsen Entra Data. TietoEnator-aktien är noterad på den officiella listan vid HEX Helsingforsbörsen och på A-listan vid OM Stockholmsbörsen. Entra-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Courtage utgår ej. De nyemitterade aktierna i TietoEnator medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret 2000. Villkor för erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av * att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TietoEnator blir ägare till aktier representerade mer än 90 procent av det totala antalet aktier och mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Entra. TietoEnator förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning. * att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljs, inte enligt TietoEnators bedömning helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, eller motsvarande i Sverige eller i annat land, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför TietoEnators kontroll. Premie och budvärde Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka SEK 2,4 miljarder baserat på senaste betalkurs för TietoEnator. Baserat på de genomsnittliga sista betalkurserna för Entras A-aktie och TietoEnators aktie under perioden 29 mars - 12 maj 2000 (de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet), om SEK 276 respektive 452, uppgår budpremien till cirka 40 procent. Baserat på senaste betalkurserna för Entras A-aktie och TietoEnators aktie den 12 maj 2000, sista handelsdagen före offentliggörande av Erbjudandet, om SEK 304 respektive 435, uppgår budpremien till cirka 23 procent. Marknadsvärdet för preferensaktierna har fastställts utifrån villkoren för preferensaktierna, varvid som aktiekurs under den relevanta mätperioden har tillämpats sista betalkurs för Entras A-aktie, SEK 304, den 12 maj 2000. Baserat på detta beräknade marknadsvärde uppgår budpremien till cirka 25 procent. Uttalande från styrelsen för Entra Styrelsen för Entra anser att ett förvärv av utestående aktier i Entra är en naturlig konsekvens av nuvarande ägarstruktur och en industriellt bra lösning ur ett strategiskt perspektiv. Med anledning av att Entra är ett dotterbolag till TietoEnator samt att de av TietoEnator utsedda styrelseledamöterna, Matti Lehti, Seppo Haapalainen och Veli Pohjolainen, deltar i Erbjudandet på köparsidan, kommer styrelsen att inhämta en extern utvärdering av Erbjudandet en s.k. fairness opinion, innan styrelsen ger sin rekommendation till aktieägarna i Entra. Effekter av förvärvet samt proforma finansiella data TietoEnator äger för närvarande 55,7 procent av kapitalet och 50,0 procent av rösterna i Entra. Entra konsolideras i TietoEnators räkenskaper. Den omedelbara finansiella effekten för TietoEnator efter förvärvets fullföljande är att Entra ej längre redovisas som ett minoritetsintresse. Entras intäkter för räkenskapsåret 1999 uppgick till SEK 693,9 miljoner och årets resultat till SEK 53,2 miljoner. Entras minoritetsintresse i TietoEnators balansräkning per 31 mars 2000 var bokfört till EUR 10,4 miljoner (SEK 86,1 miljoner1). TietoEnator Finance Sectors intäkter, inkluderande joint venture-bolagen och Entra, uppgick till EUR 178 miljoner (SEK 1.563 miljoner2) för verksamhetsåret 1999 och vinsten före skatt och goodwillavskrvningar uppgick till EUR 18 miljoner (SEK 158 miljoner). Antalet anställda inom TEFS var 1.490 vid utgången av 1999. Med anledning av att Entra redan konsolideras i TietoEnators räkenskaper kommer förvärvet av utestående aktier i Entra inte att ha någon påverkan på ovanstående siffror gällande TEFS. Enligt nuvarande finsk redovisningspraxis kommer förvärvet av aktierna i Entra, i form av aktiebyte genom Erbjudandet, inte ge upphov till någon goodwill i TietoEnators räkenskaper. TietoEnator redovisade en vinst per aktie för 1999 om EUR 0,90 (SEK 7,90 .2 ) före utnyttjande av optioner. Förvärvet av Entra hade, baserat på full anslutning till Erbjudandet, minskat TietoEnators vinst per aktie för 1999 proforma till EUR 0,87 (SEK 7,63 .2) före utnyttjande av optioner. Eget kapital i TietoEnator uppgick den 31 mars 2000 till EUR 381 miljoner (SEK 3.156 miljoner ). Förvärvet av Entra, under antagande om full anslutning till Erbjudandet, ökar TietoEnators eget kapital den 31 mars 1 2000 till EUR 391 miljoner (SEK 3.238 miljoner ). 1 Omräkningskurs SEK/Euro 8,2825 per 31 mars 2000. 2 Genomsnittlig omräkningskurs SEK/Euro 8,77988 under 1999. Antal aktier Stamaktier i Entra kan utges i två serier, dels A-aktier med en röst vardera, dels B-aktier med 1/10 röst vardera. TietoEnator innehar 6.384.970 A-aktier och 1.899.408 B-aktier i Entra och är den ende innehavaren av B-aktier. Entras bolagsordning innehåller en bestämmelse som gör det möjligt för innehavare av B-aktier att vid offentligt erbjudande avseende samtliga eller vissa av Entras aktier, begära konvertering av B-aktier till A-aktier. I anslutning till Erbjudandet avser TietoEnator att, under förutsättning av tillräcklig anslutning till Erbjudandet, begära konvertering av sina B-aktier. Förvärvet kommer att finansieras med nyemitterade aktier i TietoEnator. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för det bemyndigande TietoEnators styrelse erhöll av ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2000. Antalet registrerade aktier i TietoEnator uppgår före nu aktuellt förvärv till cirka 77,1 miljoner. Till följd av förvärvet av Entra tillkommer cirka 5,6 miljoner aktier, givet full anslutning i Erbjudandet. Efter genomfört förvärv kommer antalet registrerade aktier i TietoEnator att uppgå till cirka 82,7 miljoner. Antalet registrerade aktier i TietoEnator efter full utspädning med hänsyn tagen till existerande optionsprogram, och givet full anslutning i Erbjudandet, kommer att uppgå till cirka 92,6 miljoner. Preliminär tidsplan Prospekt förväntas kunna tillsändas aktieägarna i Entra omkring den 29 maj 2000. Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 30 maj till och med den 22 juni 2000. Under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, beräknas redovisning av vederlag komma att påbörjas omkring den 3 juli 2000. TietoEnator förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Kort beskrivning av Entra Entra utvecklar och tillhandahåller mjukvarulösningar samt tillhörande konsulttjänster till de finansiella marknaderna i framför allt Norden. Entra har cirka 750 anställda och verksamheten är indelad i två divisioner; e-finance Partner och e-finance Solutions. Entras främsta kundkategorier utgörs av banker, försäkringsbolag och andra organisationer inom den finansiella sektorn samt finansiella funktioner inom företag. För räkenskapsåret 1999 uppgick Entras omsättning till SEK 693,9 miljoner och årets resultat till SEK 53,2 miljoner. För perioden 1 januari - 31 mars 2000 uppgick Entras omsättning och resultat för perioden till SEK 185,8 miljoner respektive SEK 9,0 miljoner. Entras eget kapital per den 31 mars 2000 uppgick till SEK 196,0 miljoner. Marknadsvärdet på Entra vid OM Stockholmsbörsen uppgick den 12 maj 2000 till cirka SEK 4,5 miljarder. Entra publicerade kvartalsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2000 den 27 april 2000. Kort beskrivning av TietoEnator TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. Koncernen specialiserar sig på utveckling och hantering av kundernas affärsverksamheter i det framväxande nätverks- och informationssamhället. TietoEnator strävar efter att vara en strategisk IT-partner till sina kunder. Detta kräver fokusering på verksamheter där TietoEnator kan uppnå överlägsen expertis och på så sätt erbjuda kunderna betydande mervärden. TietoEnators tjänster består av konsultverksamhet, utveckling och integration av IT-system, drift och nätverkshantering samt programvaruprodukter. Tjänsterna omfattar allt från leverans av enskilda informationssystem till ansvarstagande för en kunds totala IT-system. Koncernen har cirka 9.800 anställda. För 1999 uppgick TietoEnators omsättning till EUR 1.229,1 miljoner (SEK 10.791,4 miljoner 1) och resultatet för perioden till EUR 69,1 miljoner (SEK 606,7 miljoner 1). TietoEnator publicerade kvartalsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2000 den 27 april 2000. 1 Genomsnittlig omräkningskurs SEK/Euro 8,77988 under 1999. Esbo, den 15 maj 2000 TietoEnator Corporation Styrelsen För ytterligare information kontakta: Eric Österberg, Informationsdirektör i TietoEnator, tel. +46 8 632 1426, mobil +46 70 590 0599 Veli Pohjolainen, Vice verkställande direktör, Finance Sector, TietoEnator, tel. +358 9 8626 2233 Bo Nordlander, VD i Entra, mobil +46 709 790 759 Rådgivare Alfred Berg är rådgivare till TietoEnator i samband med Erbjudandet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av finsk eller svensk rätt. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar