TietoEnator kvartalsrapport 1 Januari - 30 September 2002

Report this content

TietoEnator kvartalsrapport 1 Januari - 30 September 2002 · Nettoomsättningen ökade med 11% till EUR 912,9 miljoner (820,3) för årets första nio månader, och med 11% till EUR 285,1 miljoner (257,1) för tredje kvartalet isolerat · Rörelseresultat (EBITA) ackumulerat: EUR 90, 6 miljoner (99,6), rörelsemarginal (EBITA) 9,9 % (12,2) · Telekom & Media under återhämtning, licensförsäljningen svag inom Banking & Finance och Resource Management · Viktiga strategiska positioner erövrade inom bank-, skogs- och telekomsektorerna Marknadsöversikt Marknaden fortsatte under det tredje kvartalet att utvecklas på samma svaga sätt som under årets första sex månader. Intresset för partnerskap, outsourcing och tjänster som ger snabb förbättring i den interna effektiviteten och lönsamheten fortsatte att växa inom alla områden, medan efterfrågan på nya lösningar och resurskonsult-baserade tjänster var låg. Som en följd av det finansiella läget startades relativt få större projekt av kunderna. Trots den svaga marknadsutvecklingen förbättrade och förstärkte TietoEnator sin relativa marknadsposition på ett antal områden. TietoEnator följde också sin strategi och fortsatte sina förvärvsaktiviteter för att kontinuerligt öka sina marknadspositioner och bygga en bas för framtida tillväxt. Det partnerskapsavtal som tecknades med Ericsson i september, enligt vilket man tar över 860 anställda inom Ericssons kundrelaterade utvecklings- och underhållsverksamhet inom fasta och mobila nät, gör TietoEnator till ledande leverantör av forsknings och utvecklingstjänster till telekomindustrin i Norden. Avtalet innebär också att den svenska verksamheten växer med cirka 30 %. Nettoomsättning Nettoomsättningen under det tredje kvartalet isolerat uppgick till EUR 258,1 miljoner, en ökning med 11 %. Nettoomsättningen för de första nio månaderna sammantaget växte med 11 % till EUR 912,9 miljoner (820,3). Den organiska tillväxten uppgick till 7 % för kvartalet isolerat och till 6 % för de första tre kvartalen sammantaget. Geografiskt uppgick tillväxten, uttryckt i lokala valutor, för de första nio månaderna till 17 % i Finland, -6 % i Sverige, 9 % i Norge, 7 % i Danmark och 9 % i Tyskland. Bank- och finanssegmentet svarade för 26 % (23) av den totala försäljningen, telekom för 13 % (13) och den offentliga sektorn för 24 % (25). Skogsindustrin bidrog med 6 % (7) och energisegmentet med 5 % (4) till försäljningen. Orderstocken, definierad som tjänster beställda med bindande kontrakt, uppgick till EUR 845 (713) miljoner per den 30 september 2002, en ökning med 18 %. Uppskattningsvis 25 procent av denna orderstock kommer att faktureras under 2002 och cirka 40 % under 2003. Resultat Den svaga telekommarknaden och nedgången inom licensförsäljning för system för personaladministration samt finans- och redovisningssystem, påverkade marginalerna negativt under de första nio månaderna 2002. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till EUR 27,5 miljoner (31,5) för tredje kvartalet isolerat, motsvarande en marginal på 9,7 % (12,2). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) uppgick till EUR 19,9 miljoner (27,3), motsvarande en marginal på 7,0 % (10,6). Goodwillavskrivningarna uppgick till 2,7 % (1,6) av nettoomsättningen. För de tre första kvartalen ackumulerat uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster till EUR 90,6 miljoner (99,6), motsvarande en marginal på 9,9 % (12,2). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar (EBIT) och före jämförelsestörande poster för samma period uppgick till EUR 70,9 miljoner (88,7), motsvarande en marginal på 7,8 % (10,8). Goodwillavskrivningarna uppgick till 2,2 % (1,3) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet (EBIT) efter jämförelsestörande poster var EUR 70,9 miljoner (108,8) för årets första nio månader. Kassaflödet från rörelsen uppgick till EUR 49,1 miljoner (102,1) och medel utnyttjade för investeringar och förvärv uppgick till totalt EUR 180,8 miljoner (44,9). Under kvartalet användes företagets s k roterande kreditmöjlighet, (revolving credit facility) för finansiering av förvärv. Räntebärande nettoskuld uppgick till EUR 14,0 miljoner (-69,8) och gearing till 8,9% % (-11,7). Vinsten par aktie, före goodwillavskrivningar, för de tre första kvartalen uppgick till EUR 0,78 (1,02) och efter goodwillavskrivningar till EUR 0,54 (0,88). Den rullande 12-månadersavkastningen på rörelsekapital (ROCE) var 51,2 % och på eget kapital (ROE) 41,3%. Personal Nettorekryteringen var fortsatt låg. Totalt anställdes 188 (356) nya medarbetare under det tredje kvartalet. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar, uppgick nettoökningen till 228 (196). Under de första nio månaderna 2002 anställdes totalt 616 (1 284) nya medarbetare i koncernen och nettoökningen uppgick till 1 093 (1 048). Koncernen hade ett medeltal av 11 392 (9 859) anställda under perioden och 11 587 (10 314) per den 30 september. Personalomsättningen har planat ut på en jämförelsevis låg nivå och omsättningen på rullande 12-månadersbasis uppgick till 6 %. TietoEnator fortsatte sin övergång mot ökad vertikalisering och högre effektivitet. Detta gjordes genom en kontinuerlig anpassning av storlek och omfattning på företagets verksamheter till marknadsutveckling och kundbehov. Som en konsekvens av detta sker personalminskningar fortlöpande inom olika affärsenheter, medan andra växer i storlek och verksamheter. Totalt cirka 400 personer har redan påverkats, eller kommer att påverkas, av dessa förändringar under året. Den lönerelaterade pensionsavgiften i Finland har varit 3 procentenheter högre än föregående år, främst beroende på den negativa värdeutvecklingen i TietoEnators egna pensionsfonder. Utveckling per affärsområde Banking & Finance De övergripande IT-investeringarna låg kvar på en låg nivå, en trend som förstärktes av pågående strukturförändringar. Affärsläget varierar dock kraftigt mellan olika länder, tjänstetyper och enskilda kunder. Kundernas fokus har varit och ligger kvar på snabba kostnadsbesparingar, istället för utveckling av nya system eller introduktion av licensbaserade lösningar, då de försöker att snabbt öka lönsamhet och effektivitet inom sina verksamheter. Efterfrågan på konsulttjänster minskade avsevärt, tydligast på den svenska marknaden. Som en följd av detta fortsatte TietoEnator sin övergång från detta segment av marknaden för att istället inrikta sig än mer på mer värdeadderande tjänster. De nordiska partnerskapsaffärerna fortsatte att utvecklas jämförelsevis hälsosamt på den stabila finska marknaden, medan den mer lösningsorienterade verksamheten mötte en svag efterfrågan på den övergripande Europeiska marknaden. Det finns ett växande uppdämt behov av nya investeringar i olika utvecklingsprojekt, projekt som just nu är senarelagda. Integrationen av norska Ementor fortsatte framgångsrikt. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 44,1 miljoner (38,5), en ökning med 15 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 42 % till EUR 2,6 miljoner (4,5). Telecom & Media Då grundförutsättningarna inte förändrades under kvartalet, var marknaden för telekom och media fortsatt svår. Investeringarna från kunder inom området teleoperatörer låg på en mycket låg nivå och telekomtillverkarna intensifierade sina kostnadsminskningar och konsoliderade sina FoU-aktiviteter genom att antingen stänga anläggningar, eller genom outsourcingåtgärder. Ett exempel på det senare var det partnerskapsavtal som tecknades med Ericsson i september och enligt vilket TietoEnator tar över delar av Ericssons verksamhet inom produktutveckling för fasta och mobila nätverk och system. Totalt kommer 860 anställda att överföras till TietoEnator. Avtalet innebär också att Ericsson blir en av TietoEnators största partnerskapskunder och att TietoEnator nu blir nordens ledande leverantör av denna typ av tjänster. Övertagandet planeras träda i kraft i början av november. Ett avtal om ett samriskbolag tecknades med finska YLE beträffande leveranser av IT-tjänster. Detta övertagande är planerat att träda i kraft i början av 2003. Den rekrytering som inletts för att täcka det utökade ansvaret gentemot Nokia Networks fortsatte och kommer att vara slutförd inom kort. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 36,3 miljoner (29,0), en ökning med 25 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 2 % till EUR 3,0 miljoner (3,1). Public & Healthcare Antalet medtävlare har ökat jämfört med för några år sedan. TietoEnator har emellertid varit aktivt både med att utveckla specifika segment, till exempel hälsovård och med att bygga kundrelationer, vilket gör att företaget fortfarande ligger före i konkurrensen. Flera större avtal rörande IT-lösningar för socialtjänst, hälso- och tandvård tecknades med olika kunder i de nordiska länderna under kvartalet, likaså tecknades avtal med lokala och centrala myndigheter i Sverige, Finland och Norge. Hälsovårdssektorn visade fortsatt god tillväxt. Olika faktorer förväntas påverka den offentliga marknaden under en nära framtid. En är de stigande IT-kostnaderna, som kan komma att påverka finansieringen av nya projekt negativt, men som samtidigt ökar efterfrågan på mer värdeadderande tjänster från trovärdiga leverantörer. En annan faktor är den kommande bristen på personal, förorsakad av höga pensionsavgångar, något som i sin tur leder till ett ökat behov av investeringar i så kallade "Self-services"-lösningar. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 42,8 miljoner (36,5), en ökning med 17 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 4 % till EUR 3,3 miljoner (3,2). Production & Logistics Affärsområdets nordiska marknad utvecklades trögt. Kunderna utvärderar noggrant alla investeringar, något som resulterat i långa försäljningscykler. Kunderna uttrycker också ett betydande behov av harmonisering av processer och applikationer, samtidigt som den svaga marknaden och ekonomin gör att de inte kan agera på dessa områden. Flera kunder överväger för närvarande IT-partnerskap som en väg att fylla dessa behov. Förvärvet av det USA-baserade skogsindustriföretaget Majiq slutfördes under tredje kvartalet och företaget nu i verksamheten. Majiq förstärker TietoEnators marknadsposition och trovärdighet på denna viktiga marknad, där TietoEnator nu är världens största oberoende leverantör av IT- tjänster. Koncernens skogsindustriverksamhet noterade ett ökat antal förfrågningar rörande skogsbruks-, virkesförsörjning och sågverkslösningar från kunder utanför det normala marknadsföringsområdet. Detta är en indikation på att TietoEnator nu har positionerat sig som ett ledande varumärke på den globala marknaden. Verksamheterna inriktade på energimarknaderna noterade en god tillväxt och nya avtal tecknades med existerande kunder, främst inom olje- och gasområdet. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 50,9 miljoner (47,4), en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 12 % till EUR 4,4 miljoner (3,9). Processing & Network Intresset för outsourcing både växte och växer generellt bland kunder på alla områden, men samtidigt bidrar kundernas tveksamhet till nya investeringar till att utvecklingen går långsamt. Prispressen fortsatte på alla marknader. Den finska marknaden hade en relativt stabil utveckling, medan den svenska marknaden var mer utmanande. Det finns dock både goda möjligheter till tillväxt och identifierade kunder inom alla prioriterade områden på den svenska marknaden. TietoEnators strategi av kombinerad expertis inom fokuserade industrisegment och traditionella outsourcingtjänster, utnyttjas i detta arbete. Under senare delen av 2002 inleds ett effektiviseringsprogram i de svenska verksamheterna, med mer koncentrerad verksamhet och förbättrat marknadsarbete gentemot större potentiella kunder. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 89,8 miljoner (79,4), en ökning med 13 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 2 % till EUR 12,8 miljoner (12,5). Resource Management Investeringarna i olika typer av affärssystem fortsatte att utvecklas svagt också under årets tredje kvartal och licensförsäljningen minskade. Kunderna fokuserade på olika värdeadderande tjänster och outsourcing, medan förnyelse av system relaterade till personal- och finansiell administration senarelagts. Efterfrågan på standardiserade lönehanteringssystem var låg. Det finns ett intresse för outsourcing av lönehantering, men försäljningscyklerna är långa på detta område. Både den offentliga och den privata marknaden visade ett högre intresse för understödstjänster som s k "Employee Self- Services (ESS), webbaserade tjänster tid/bemanningslösningar. Intresset för system för dokument- och innehållshantering ökade inom den offentliga sektorn. Generellt uttrycker kunderna ett behov av investeringar för mer effektiv administration, men senarelägger, som en följd av det allmänna marknadsläget, även sådana investeringar. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till EUR 36,9 miljoner (40,3), en minskning med 8 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 25 % till EUR 4,1 miljoner (5,5). Utsikter för resten av året och 2003 De permanenta och fundamentala drivkrafterna bakom efterfrågan på IT- tjänster utgörs av digital produktion och produktivitet. Den ekonomiska avmattningen och osäkerheten på marknaden dämpar emellertid IT- investeringarna under 2002 och detta förutses fortsätta även under inledningen av 2003. Tillväxten i efterfrågan är låg i flertalet av TietoEnators affärssegment. Tjänster som är starkt bidragande till adderat värde och produktivitet växer snabbare än lägre värdeadderande tjänster och kommer att fortsätta att göra så. Efterfrågan på outsourcingtjänster är solid inom alla kundsegment. TietoEnators nettoomsättning för 2002 förväntas växa i spannet 11-15 %. Det är med anledning av marknadsläget svårare än normalt att förutsäga resultatet för det fjärde kvartalet. TietoEnator tror dock fortfarande att det är möjligt att nå ett EBITA-resultat i linje med föregående år. TietoEnator förväntar försäljningstillväxten att fortsätta under 2003. Helårsrapport 2002 Helårsrapporten för 2002 kommer att publiceras fredagen den 14 februari 2003 Bolagsstämma TietoEnators bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 20 mars 2003 Delårsrapporter 2003 TietoEnator kommer att publicera tre delårsrapporter under 2003. Publiceringsdatum: Delårsrapport 1: Tisdagen den 29 april Delårsrapport 2: Fredagen den 18 juli Delårsrapport 3: Torsdagen den 23 oktober Stockholm 24 oktober 2002 TietoEnator Corporation Styrelsen Denna rapport är inte granskad av koncernens revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar