TietoEnator Q2 2002

TietoEnator Q2 2002 · Nettoomsättningen ökade med 11% till EUR 627,8 ( 563,2) miljoner för första halvåret och med 13% till EUR 317,7 (282,0) miljoner för kvartalet isolerat · Rörelseresultat (EBITA) ackumulerat: EUR 63,1 (68,3) miljoner, marginal (EBITA) 10,0% (12,1) · Tillväxten i nettoomsättning förväntas bli 11-15%, EBITA i linje med föregående år Marknadsöversikt För TietoEnator, som fokuserar på högre värdeadderande tjänster, fortsatte utvecklingen på samma stabila sätt som under det första kvartalet. TietoEnator följde sin strategi och utnyttjade sin starka finansiella position för att upprätthålla en hög förvärvsaktivitet med målet att ta marknadspositioner och bygga en bas för framtida tillväxt. Detta skedde genom ett antal mindre förvärv i norden och i Europa. Efter förvärvet av det USA-baserade företaget Majiq i mitten av juli är TietoEnator nu den globala ledaren inom IT-system för pappers- och massaindustrin. Efterfrågan på partnerskap, outsourcing, lösningar och tjänster med syfte att snabbt förbättra intern effektivitet och lönsamhet, fortsatte att växa på alla områden. De resurskonsultorienterade marknadssegmenten utvecklades emellertid svagare och nedgången fortsatte på telekommarknaden. Huvuddelen av företagets verksamhet visade dock, med beaktande av marknadssituationen, en positiv utveckling. · Nettoomsättning Nettoomsättningen under andra kvartalet isolerat uppgick till EUR 317,7 miljoner (282.0), en ökning med 13 %. I lokala valutor uppgick tillväxten till 12 %. Nettoomsättningen för halvåret ökade med 11 % till totalt EUR 627.8 miljoner (563,2). Den organiska tillväxten uppgick till 5% för kvartalet isolerat och till 6% för hela perioden. Geografiskt uppgick tillväxten, uttryckt i lokala valutor, för de första sex månaderna till 19 % i Finland, -2 % i Sverige, 10 % i Norge, 10 % i Danmark och 12 % i Tyskland. Bank och finanssegmentet svarade för 26 % (23 %) av den totala försäljningen, telekom för 13 % (14) och den offentliga sektorn för 24 % (24). Skogsindustrin bidrog med 6 % (7) och energisegmentet med 5 % (4) till försäljningen. Orderstocken, innehållande endast tjänster beställda med bindande kontrakt, uppgick till EUR 904 (661) miljoner per den 30 juni 2002, en ökning med 37 %. Uppskattningsvis 40 % kommer att faktureras under året. Resultat Den neråtgående trenden inom Telecom och nedgången inom resource management påverkade marginalerna negativt under första halvåret 2002. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster uppgick till EUR 28,7 miljoner (30,4) under andra kvartalet isolerat, vilket motsvarar en marginal på 9,0 % (10,8). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) och före jämförelsestörande poster uppgick till 21,6 miljoner (26,8), motsvarande en marginal på 6,8% (9,5). För halvåret ackumulerat uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster till EUR 63,1 miljoner (68,3), motsvarande en marginal på 10,0 % (12,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar (EBIT) och före jämförelsestörande poster för samma period uppgick till EUR 51,0 miljoner (61,5), motsvarande en marginal på 8,1 (10,9). Rörelseresultat (EBIT) efter jämförelsestörande poster var EUR 21,6 miljoner (26,3) för kvartalet och EUR 51,0 för halvåret. Kassaflödet från rörelsen uppgick till EUR 47,6 miljoner (91,3) och medel utnyttjade för investeringar och förvärv uppgick till EUR 124,9 miljoner (38,5). Vinsten per aktie, exklusive goodwillavskrivningar, för halvåret uppgick till EUR 0, 55 (0,75) och efter goodwillavskrivningar till EUR 0,41 (0,66). Den rullande 12-månaders avkastningen på rörelsekapital (ROCE) uppgick till 58 % och på eget kapital (ROE) till 45 %. · Personal Nettorekryteringen fortsatte på en låg nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt anställdes 217 (421) nya medarbetare under andra kvartalet. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till 370 (478). Under första halvåret 2002 anställdes totalt 428 (928) nya medarbetare i koncernen och nettoökningen uppgick till 865 (806). Koncernen hade ett medeltal av 11 322 (9 668) anställda under perioden och 11 567 (10 150) per den 30 juni. Personalomsättningen fortsatte att minska under perioden, men i en långsammare takt. Personalomsättningen på rullande 12-månadersbasis uppgick till 6 %. · Utveckling per affärsområde · Banking & Finance Osäkerheten i den allmänna ekonomiska utvecklingen höll kundernas IT- investeringar på en låg nivå, en trend som förstärktes av kundernas pågående strukturförändringar. Deras fokus ligger nu på snabba kostnadsbesparingar, istället för på utveckling av nya system, då deras mål är att snabbt förbättra lönsamhet och effektivitet inom sina verksamheter. Den nordiska partnerskapsverksamheten fortsatte att växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt, medan den lösningsorienterade verksamheten fortfarande mötte en svag europeisk marknad. Det finns emellertid ett uppdämt behov av nya investeringar i de utvecklingsprojekt som har skjutits upp. Integrationen av Ementor Financial Systems, förvärvat i februari 2002 och konsoliderat från april har varit framgångsrik. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 50,3 miljoner (37,6), en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 4 % till EUR 6,2 miljoner (6,0). · Telecom & Media Marknaden för telekom och media är fortfarande svår och marknadsförutsättningarna ändrades inte under kvartalet. Telekomoperatörerna var fortsatt försiktiga med investeringar. Telekomtillverkarna fortsatte, eller intensifierade sina kostnadsminskningar, inklusive neddragningar inom FoU-verksamheten. Lanseringen av 3G-systemen har försenats ytterligare och kommer förmodligen inte att nå full styrka förrän senare under nästa år. Kunderna minskade sina uppköp av resurskonsulttjänster, men efterfrågan på större åtaganden, inklusive outsourcing, var stark och marknaden aktiv. FoU-samarbetet med Nokia Networks utvecklades positivt och rekrytering inleddes för att möta den utökning som Nokia beställde under våren. Ett samriskbolag startades i Litauen med den lokala telekomoperatören Lietuvas Telekomas. 51 % av aktierna förvärvades i tysklandsbaserade Sykora Group och innehavet i det holländska företaget TE Consulting BV (Tidigare Teledynamics) ökades till 80 % i juni. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 45,8 miljoner (42,7), en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 11 % till EUR 3,3 miljoner (3,7). · Public & Healthcare Den offentliga sektorn påverkas inte direkt av en svag marknad i sig, utan indirekt genom ökad konkurrens och prispress. Som en följd av detta har antalet konkurrenter ökat. TietoEnator har dock varit i stånd att utveckla både specifika segment, till exempel inom hälsovård och nära kundrelationer som har bidragit till den starka positionen. Som en följd av detta tecknades under kvartalet flera större avtal rörande IT- lösningar inom socialtjänst, hälso- och tandvård med olika kunder i de nordiska länderna. I ett längre perspektiv finns ett antal faktorer som kan komma att påverka den offentliga marknaden under de kommande åren. En sådan är den personalbrist som följer av ökande pensionsavgångar, något som istället ökar behovet av investeringar i lösningar för olika typer av så kallad "Self-services. En annan är ökande IT-kostnader, något som kan påverka finansieringen av nya projekt negativt, men som då ökar kundernas behov av sant värdeadderande lösningar. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 45,9 miljoner (41,2), en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 64 % till EUR 5,1 miljoner (3,1). · Production & Logistics Den försiktiga ökning i efterfrågan som syntes under årets början verkar ha avstannat. Kunderna har utvecklat en "vänta och se-attityd" vad gäller nya projekt, medan deras fokus helt ligger på kostnadsminskningar, i många fall också inkluderande personalneddragningar. Den nordiska marknaden var fortsatt svag. Kunderna utvärderar noga alla investeringar, något som lett till längre försäljningscykler. Verksamheten inom skogsindustrin fick ett ökande antal förfrågningar från kunder utanför det normala marknadsområdet, en tydlig indikation på att TietoEnator har positionerat sig som ledande varumärke på den globala marknaden. Detta kommer att förstärkas ytterligare av det nyligen genomförda förvärvet av det USA-baserade företaget Majiq. Utvecklingen inom energisegmentet var fortsatt positiv och affärsområdet fokuserar nu på att intensifiera samarbetet med stora internationella kunder. Under kvartalet förvärvade TietoEnator samtliga utestående aktier i tyska MAS GmbH, specialiserat på IT-lösningar för skogsindustrin, samt tillgångarna i ABB Energy i Sverige. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 59,2 miljoner (54,6), en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 12 % till EUR 5,5 miljoner (6,2). · Processing & Network Trots de ekonomiska förutsättningarna, växte intresset för outsourcing allmänt på alla områden, men hindrades samtidigt av kundernas tveksamhet rörande nya investeringar. Den svenska marknaden är fragmenterad. Detta, kombinerat med det övergripande marknadsläget har resulterat i en stadig prispress. Avsevärda tillväxtmöjligheter inom samtliga prioriterade områden har dock identifierats på den svenska marknaden. Koncernens huvudredskap på denna marknad kommer att vara kombinationen av den kompetens som TietoEnator har byggt inom sina fokuserade industrisegment och tillförlitliga traditionella outsourcingtjänster. Det samriskbolag som nu startats i Litauen öppnar också en möjlighet att expandera verksamheten på den baltiska marknaden. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 93,9 miljoner (82,1), en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 21 % till EUR 10,4 miljoner (8,6). · Resource Management Investeringarna i olika typer av företagssystem var låga under första halvåret och licensförsäljningen minskade. Huvudorsakerna bakom denna tröga marknad var de kvardröjande effekterna av millennieskiftet och slutförandet av den första vågen av eurokonverteringsprojekt under 2001. Kunderna har förnyat sina system för personaladministration och redovisning under de senaste två åren och inriktar sig nu på olika värdeadderande lösningar och outsourcing, det senare främst inom mindre företag. Verksamheten ökade sina intäkter från underhåll, konsultverksamhet och outsourcing, något som delvis kompenserat minskad licensförsäljning. Efterfrågan på traditionella lönesystem var låg, medan både den privata och den offentliga sektorn visade ett större intresse för mera omfattande understödstjänster, med fokus på så kallade Employee Self- Service (ESS), webtjänster och tid/bemanningslösningar. Dotterbolaget Seal Document Services GmbH har ökat försäljningen av så kallade Invoice Hotels, också i de nordiska länderna. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till EUR 41,9 miljoner (46,4), en minskning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar minskade med 53 % till EUR 3,2 miljoner (6,7). · Utsikter på kort sikt De permanenta och fundamentala drivkrafterna bakom efterfrågan på IT- tjänster utgörs av digital produktion och produktivitet. Den ekonomiska avmattningen och osäkerheten på marknaden dämpar emellertid IT- investeringarna under 2002. Tjänster som är starkt bidragande till adderat värde och till förbättrad produktivitet fortsatte att växa snabbare än lägre värdeadderande tjänster. Den organiska tillväxten låg i flertalet av TietoEnators industrisegment och inom Telecom kommer investeringarna kortsiktigt att fortsätta att minska. Outsourcingtjänster är dock föremål för stort intresse inom alla kundsegment. TietoEnators nettoomsättning för helåret 2002 förutses växa i spannet 11- 15 %, medan EBITA för helåret förväntas bli i linje med föregående år. · Delårsrapport 3/2002 Delårsrapporten för perioden januari-september 2002 kommer att offentliggöras den 25 oktober 2002. Stockholm 24 juli, 2002 TietoEnator Corporation Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar