Framtidstro och lägre skatt för att storföretag ska satsa

Framtidstro och lägre skatt för att storföretag ska satsa Ökad efterfrågan, ökad framstidstro och lägre inkomstskatt behövs för att sju av tio storföretag ska investera i Sverige de närmaste tio åren. Högt på önske-listan står också EMU, fler kvalificerade medarbetare, lägre lönekostna-der och lägre kapitalskatt. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) har intervjuat storföretagsledare om hur de ser på näringsklimatet. Den nya studien gäller ungefär 200 av de 400 storföretag som har störst omsätt-ning. Liknande undersökningar har gjorts sedan 1990. Den senaste gjordes för tre år sedan. Den nya rapporten presenteras - på fredagen - i Almedalen. - Sådana här studier är ett viktigt komplement till traditionella ekonomiska ana-lyser. Intervjuerna ger en bild av företagsledarnas förtroende för regeringens po-litik, deras syn på omvärlden och förväntningar på framtiden, förklarar Anne-Christine Strandell, analytiker, ITPS. Drygt varannan storföretagsledare ser inga förändringar av näringsklimatet sedan år 2000. Var tredje anser däremot att det har försämrats. Denna uppfatt-ning är mest markant bland skogsbolagen. I denna bransch anser vartannat företag att näringsklimatet blivit sämre. Byggindustri har däremot positiva erfarenheter av de senaste tre-fyra åren. Det försämrade näringsklimatet beror mer på lågkonjunktur och minskad efter-frågan än på politiska beslut. Två av tre företag räknar med att öka produktionen i Sverige. Vart tredje plane- rar att satsar mer på forskning och utveckling i Sverige. Det kommer också att bli fler jobb, men de kommer inte att öka i samma takt som produktionen. De stora bolagen är viktiga för små och medelstora företag, som levererar varor och tjän-ster. Var tredje storföretagsledare tror att inköpen i Sverige kommer att minska. - Det beror på den ökade internationaliseringen. Den underlättar inköp från andra länder. Det ställs också högre krav på leverantörerna. Det gäller kvalitet, men också förmågan att utveckla nya produkter, säger Sten Axelsson, analyti-ker, NUTEK. För ytterligare information: Sten Axelsson, analytiker, NUTEK, telefon 070-416 47 74eller Anne-Christine Strandell, analytiker, ITPS, telefon 073-037 07 27 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Dokument & länkar