Timespace Radio kvartalsrapport för januari-mars 2000

TimeSpace Radios kvartalsrapport för perioden januari- mars 2000 Start av kommersialiseringsfas - strategisk order Lundaföretaget TimeSpace Radio som noterades på OM Stockholmsbörsens O- lista den 27 april, redovisar i sin kvartalsrapport (jan - mars 2000) en försäljning på 704 KSEK jämfört med 0 KSEK för motsvarande period 1999. I april erhölls order på det största projektet hittills, en anläggning till Tidaholms kommun. En nyemission om 115 MSEK genomfördes i februari. Den riktades i huvudsak till institutionella placerare. Under våren har företaget också genomfört en rekryteringskampanj som förstärkt försäljningsavdelningen. Marknad och omsättning TimeSpace Radio AB (publ) (TimeSpace Radio) redovisar en försäljning för rapportperioden på 704 KSEK (0). Försäljningen avser ett antal stationer som levererats till distributör, preliminärt för installation hos svenska kommuner. Under april meddelades att TimeSpace Radio genom distributören UpGrade Communications AB och systemintegratören Carlberg & Son Informationsteknik AB kommer att leverera ett trådlöst bredbandssystem till Tidaholms kommun. TimeSpace Radios system knyter samman fyra skolor i kommunens ytterområden med Stadshuset och det befintliga fiberoptiska nätverk som idag används av skolorna i centrum. Systemet ger alla elever i kommunen tillgång till Internet och används samtidigt för administration. Leveransen till Tidaholms kommun omfattar tolv TimeSpace Radio stationer. Leveransen bedöms ha stort strategiskt värde eftersom behovet är likartat i många svenska kommuner. Diskussioner pågår för närvarande med ett antal svenska kommuner. Under första halvåret 2000 förstärks bolagets försäljningsavdelning kraftigt och därmed kan marknaden bearbetas effektivare än vad som hittills varit möjligt. I första hand intensifieras marknadsföringen i Norden, för att successivt omfatta även Baltikum och övriga Europa, samt senare i år även USA. Notering på O-listan och nyemission TimeSpace Radios aktie noterades den 27 april 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Avsikten är att förenkla handeln i aktien och därmed skapa underlag för en bättre likviditet och prissättning. Börsnoteringen bedöms också ge ett allmänt ökat intresse kring TimeSpace Radio, vilket har betydelse vid rekrytering av nya medarbetare samt förstärker företagets profil gentemot kunder, samarbetspartners och aktiemarknad. Dessutom underlättar börsnoteringen eventuell framtida kapitalanskaffning. TimeSpace Radio har per den 31 mars 2000 cirka 5.400 aktieägare. TimeSpace Radio genomförde under februari, med stöd av den ordinarie bolagsstämmans bemyndigande, en nyemission riktad till främst institutionella placerare. Nyemissionen, som bland andra tecknades av Handelsbanken S.A. och SPP, omfattade 1.000.000 aktier till emissionskursen 115 SEK och tillförde bolaget 115 MSEK före emissionskostnader. Efter denna emission har TimeSpace Radio stark soliditet och god likviditet. Kostnaderna för nyemissionen samt under rapportperioden uppkomna noteringskostnader, totalt 10.866 KSEK, har redovisats direkt mot eget kapital. Det totala antalet aktier i TimeSpace Radio uppgår efter nyemissionen till 6.955.963 st, vilket innebär att nyemissionen gav en utspädning om cirka 14 %. Resultat och finansiell ställning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -13.208 KSEK (- 12.805). Samtliga utvecklingskostnader för rapportperioden, -5.757 KSEK (- 5.137), har kostnadsförts i resultaträkningen. Avskrivningar har gjorts med -2.853 KSEK (-2.671), varav avskrivningar på balanserade forsknings- och utvecklingskostnader utgjorde -2.401 KSEK (-2.401). Koncernens likvida medel uppgick till 109.393 KSEK (2.108). De räntebärande skulderna var vid rapportperiodens utgång 15.752 KSEK (18.305). Soliditeten beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen var 76 % (48 %). Under perioden investerades 242 KSEK (0) i inventarier. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 704 KSEK (0) och resultatet efter finansiella poster till -13.379 KSEK (-12.962). Personal och rekrytering TimeSpace Radio hade vid rapportperiodens utgång 38 (40) anställda, omräknat till heltidsanställda. Rekryteringsprocessen har intensifierats och ledningen bedömer att TimeSpace Radio kommer att sysselsätta omkring 60 personer mot slutet av året. Flertalet av de tillkommande tjänsterna är marknads- och utvecklingsrelaterade. Den pågående rekryteringsprocessen har mötts av stort intresse och ett antal personer har kontrakterats främst inom marknadsföring och försäljning. Optionsprogram Under januari/februari 2000 genomfördes första tilldelningsomgången av ett optionsprogram för samtliga anställda i TimeSpace Radio. Detta program omfattar 200.000 teckningsrätter på lika många aktier. Likvid för betalning av teckningsoptioner från personal (526 KSEK) har redovisats direkt mot eget kapital. Totalt kan utestående teckningsrätter i ovanstående nämnda optionsprogram och tidigare genomfört program medföra en utspädning om cirka 1 procent beräknat i förhållande till 6.955.963 aktier. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00950/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00950/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar