TimeSpace Radios delårsrapport för perioden januari - september 2000

TimeSpace Radios delårsrapport för perioden januari - september 2000 * Marknadsbearbetningen inleds mot operatörer med 26 GHz-licens * Mikael Jannert tf VD under VD-rekryteringsprocessen TimeSpace Radio är leverantör av fasta trådlösa bredbandssystem för regional och lokal data- och telekommunikation. Företaget skapar kompletta bredbandslösningar genom att flexibelt och kostnadseffektivt komplettera befintlig infrastruktur baserad på kabel (fiber/koppar). TimeSpace Radios produkter är naturliga komponenter i de framtida trådlösa strukturerna för fasta och mobila användningsområden. Marknadsöversikt Utrustningsmarknaden för trådlöst bredband uppskattas av det oberoende undersökningsinstitutet Ovum, vara värd drygt 1 miljard USD år 2001. Den förväntas ha en årlig tillväxt om 30 - 40%. År 2005 värderas marknaden till ca 7 miljarder USD. Marknad och omsättning TimeSpace Radio redovisar en försäljning för rapportperioden på 1.093 KSEK (392). Försäljningen omfattar två system. Dessa har levererats och installerats hos Tidaholms kommun och Skärgårdsalliansen i Karlskrona. Referensförsäljningen på den svenska marknaden för TimeSpace Radios produkter har bl.a. försvårats av en begränsad licensgivning inom 10 GHz- bandet. Tester för att erhålla ETSI-typgodkännade (European Telecommunications Standard Institute) av TSR 34-10 kommer att genomföras under fjärde kvartalet i år. TimeSpace Radios försäljningsinsatser inriktas nu på operatörsmarknaden i Europa. Marknadsbearbetning inleds mot de franska operatörer som erhållit licenser för frekvensområdet 26 GHz. Marknadspenetrationen genomförs tillsammans med den kontrakterade distributören Études Informatiques et Électroniques (i2e). Motsvarande utveckling avseende licensgivning för 26 GHz-bandet, som nu skett i Frankrike, förväntas inom de närmaste åren ske i övriga Europa. Produktutveckling TimeSpace Radio har under perioden vidareutvecklat sin första kommersiella produkt TSR 34-10 Basic. Ett E1-interface har lanserats vilket innebär att TimeSpace Radios system nu kan användas för såväl datakommunikation som telefoni. Bolaget har också lanserat en mjukvaruapplikation för SNMP-stöd (Simple Network Management Protocol) som är en de facto standard för övervakning av kommunikationsutrustning. Under perioden har ytterligare en produktversion för frekvensen 3,5 GHz lanserats. Under perioden har en egenutvecklad antennswitch färdigställts. Den förbättrar systemets stabilitet ytterligare. TSR 34-26, dvs en produkt för frekvensband 26 GHz, det s k LMDS-bandet, är under utveckling och beräknas kunna lanseras på marknaden under det första kvartalet 2001. Även ett Ethernet-interface kommer att lanseras under samma period. Dessa båda i kombination med E1-interfacet kommer att få ett betydande kommersiellt värde för TimeSpace Radio genom att produktens användningsområde breddas och dess konkurrenskraft stärks. Patent TimeSpace Radios koncept skyddas idag av fyra grundläggande patent. Dessa avser metoder/principer och är ej kopplade till specifika konstruktionslösningar. Siemens AG har gjort en invändning mot Europatent nr 0432198 (Patent 1). En muntlig förhandling hölls i maj. Patentkraven omarbetades något utan nämnvärd inskränkning av patentets skyddsomfång. Europapatentverkets beslöt att upprätthålla patentet med den ändrade lydelsen. Beslutet har överklagats av Siemens AG men besvärsmotivering har ännu inte lämnats. Resultat och finansiell ställning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -41.426 KSEK (- 34.770). Samtliga utvecklingskostnader för rapportperioden, -16.639 KSEK (-14.330), har kostnadsförts i resultaträkningen. Totala avskrivningar har gjorts med -8.592 KSEK (-8.015), varav -8.458 KSEK (-7.893) har redovisats som utvecklingskostnader. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 75.054 KSEK (782). De räntebärande skulderna var vid rapportperiodens utgång 15.397 KSEK (18.837). Soliditeten beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen var 78 % (26 %). Under perioden investerades 751 KSEK (73) i inventarier. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1.093 KSEK (392) och resultatet efter finansiella poster till -41.949 KSEK (-35.253). Personal och rekrytering Den 11 augusti avgick bolagets VD Anders Johansson av personliga skäl. Han är alltjämt operativt verksam i bolaget. Mikael Jannert, bolagets ekonomichef, utsågs till tf VD under den rekryteringsprocess som inleddes omgående. Under perioden har TimeSpace Radios lednings- försäljnings- och utvecklingsresurser utökats genom nyrekryteringar. Bolaget hade vid rapportperiodens utgång 44 (37) anställda, omräknat till heltidsanställda. För att ytterligare öka tillväxttakten i bolaget genomförs nu ytterligare rekryteringar med huvudsaklig inriktning på personal med internationell marknadserfarenhet. Resultaträkningar i sammandrag - 2000 1999 1999 koncernen Jan- sept Jan- sept Jan- dec (KSEK) Nettoomsättning 1.093 392 782 Kostnad för sålda produkter -733 -250 -461 Bruttoresultat 360 142 321 Forsknings- och -25.097 -22.223 -30.151 utvecklingskostnader Försäljnings- och -17.792 -11.805 -17.055 administrationskostnader Rörelseresultat -42.529 -33.886 -46.885 Finansnetto 1.103 -884 -1.695 Resultat efter finansiella poster -41.426 -34.770 -48.580 Balansräkningar i sammandrag - 2000 1999 1999 koncernen (KSEK) 30 sept 30 sept 31 dec Tillgångar Balanserade forsknings- och 21.641 31.247 28.845 utvecklingskostnader Patent 6.939 3.485 7.656 Inventarier 2.746 2.866 2.665 Övriga omsättningstillgångar 8.225 4.777 5.031 Kortfristiga placeringar 67.776 - - Kassa och bank 7.278 782 5.864 Summa tillgångar 114.605 43.157 50.061 Eget kapital och skulder Eget kapital 88.894 11.094 24.104 Långfristiga räntebärande skulder 13.324 17.170 13.864 Kortfristiga räntebärande skulder 2.073 1.667 3.713 Övriga kortfristiga skulder 10.314 13.226 8.380 Summa eget kapital och skulder 114.605 43.157 50.061 I rörelseresultatet ingår avskrivningar med -8.592 (-8.015) KSEK. Redovisningsrådets rekommendation om leasingavtal har tillämpats. Nyckeltal 2000 1999 1999 Jan- sept Jan- sept Jan- dec Soliditet (%) 78 26 48 Investeringar i inventarier (KSEK) 751 73 73 Antal anställda vid periodens 44 37 36 utgång Antal aktier vid periodens utgång 6.955.963 4.055.963 4.055.963 Eget kapital per aktie (SEK) 12,78 2,74 5,94 Resultat per aktie neg neg neg Kassaflödesanalyser i sammandrag - 2000 1999 1999 koncernen Jan- sept Jan- sept Jan- dec (KSEK) Kassaflöde från den löpande -32.834 -26.755 -37.634 verksamheten Förändringar av rörelsekapital -1.260 7.836 2.736 Kassaflöde från -751 -73 -4.573 investeringsverksamheten Kassaflöde från 104.035 9.668 35.229 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 69.190 -9.324 -4.242 Likvida medel vid periodens början 5.864 10.106 10.106 Likvida medel vid periodens slut 75.054 782 5.864 Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2000 25 januari 2001 Lund den 19 oktober 2000 TimeSpace Radio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Mikael Jannert , tf Christer Sjölin, VD styrelseordförande Tel: 046-286 23 57 Mobiltel: 070-576 00 91 Mobiltel:0708-70 62 95 christer@sjolinosjolin.se mikael.jannert@timespace.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar