Kallelse till extra bolagsstämma i Touchtech AB (publ)

Aktieägarna i Touchtech AB (publ), org. nr 556749-5006, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 22 januari 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Pressmeddelande från Touchtech AB
Göteborg den 3 januari 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Touchtech AB (publ)

Aktieägarna i Touchtech AB (publ), org. nr 556749-5006, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 22 januari 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Västra Hamngatan 1 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 januari 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 15 januari 2018.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma kan ske:

  • per post till Touchtech AB, att. Deniz Chaban, Box 2239, 403 14 Göteborg, eller
  • per e-post till deniz@touchtech.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 januari 2018 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 15 januari 2018.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år.  För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 15 januari 2018

Förslag till dagordningen

  1.      Val av ordförande och protokollförare på stämman.
  2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3.      Godkännande av dagordningen.
  4.      Val av justeringsman.
  5.      Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
  6.      Val av revisionsfirma och revisorer
  7.      Stämmans avslutning.

Beslutsförslag

Punkt 6: Styrelsen föreslår att Grant Thornton väljs som ny revisionsfirma och Zlatan Mitrovic som huvudrevisor. Byte till ny revisor förslås göras då det kan komma att ställas högre krav på bolaget som ett noterat bolag. 

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Om oss

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo, så båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolaget produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar