AcadeMedia: Bokslut jan - dec 2000

AcadeMedia: Bokslut jan - dec 2000 KOMMUNIKE 2001-02-06 - MacMeckarna har omstrukturerats - Gravity växte snabbt - Ny nätbaserad produktportfölj utvecklad - AcadeMedia World är nu lanserat - All goodwill nedskriven - Stark balansräkning och kassa - Ny ledning och nya styrelseledamöter - Årets omsättning sjönk till 83,8 Mkr och efter stora engångsposter blev resultatet - 60,5 Mkr Koncernen AcadeMedias verksamhet bedrivs i två operativa enheter: Gravity, som är ett konsultföretag och producerar e-learning för lärande och kunskapsöverföring samt New Media Learning, som utbildar i e-learning och ny medieteknik och består av Masters of Media, MacMeckarna och AcadeMedia World. Ekonomi Omsättningen i koncernen sjönk till 83,8 Mkr (132,3). Det statliga SwIT-projektet förlängdes inte. Det stod 1999 för 28 Mkr av omsättningen. Försäljningen av uppdragsutbildning inom webb och mediakunskap sjönk med 10 Mkr. Förlagsverksamheten i Ahead Multimedia AB såldes i mars och nettobortfallet i omsättning jämfört med 1999 var 23 Mkr. Dotterbolaget Gravity har under år 2000 ökat sin omsättning med 22 Mkr d.v.s. 88 % varav 8 Mkr var försäljning inom koncernen. Resultatet för år 2000 är -60,5 Mkr. Resultatet 1999 var -17,4 exkluderat den reavinst som bokfördes i samband med utskiftningen av Thalamus Networks AB. Omstruktureringskostnader om -11,2 Mkr, engångskostnader i form av nedskrivning av goodwill om -17 Mkr, nettokostnaden för avyttring av förlaget Ahead Multimedia -8,6 Mkr och hela utvecklingsarbetet i AcadeMedia World -14,3 Mkr har tagits direkt i resultatet för år 2000. Resultatet inkluderar också den reavinst om drygt 36,6 Mkr som uppkom vid försäljningen av innehavet i Epic Group. Finansiellt har bolaget stärkt sin ställning väsentligt under året, dels genom reavinsten vid försäljningen av bolaget Epic, dels genom två riktade nyemissioner. Den första emissionen avsåg förvärvet av BIG, Business Intelligence Group in Europe AB, och ökade det egna kapitalet med 20,7 Mkr. Den andra tillförde 100 Mkr genom en private placement. Det egna kapitalet uppgår till 112,9 Mkr (53,4) och kassan uppgår vid årets slut till drygt 111 Mkr. På grund av den under år 2000 ingivna ansökan om listbyte från SBI till Stockholmsbörsens O-lista har jämförelsesiffrorna för 1999 justerats för utskiftningen av dotterbolaget Thalamus Networks AB (tidigare AdvanTech). Förändringen beskrivs närmare i not. Gravity Gravity har fram till mitten på året expanderat fortare än försäljningen medgav och därför blivit olönsamt. Nye VDn Gregorius Tsakiris har dock tagit ett fast grepp om verksamheten och förutsättningarna för ett positivt 2001 är goda. New Media Learning Denna verksamhet har på ett omfattande sätt förändrats under år 2000. Omstruktureringen har gjorts utifrån de historiska rötterna och med bevarad framtidstro. MacMeckarna har haft en svag utveckling under år 2000. Främst beror det på att försäljning till SwIT och Kunskapslyftet föll bort och kostnaderna skenade iväg. Betydande kostnader för anpassning av MacMeckarnas organisation har belastat årets resultat. De inom AcadeMedia World utvecklade produkterna innebär att MacMeckarna nu kan bedriva sin utbildningsverksamhet med betydligt lägre kostnader. Utbildningsportalen AcadeMedia World är leveransklar sedan slutet av december. AcadeMedia World gör det möjligt för reklambyråer, webbyråer och tryckindustrin att kompetensförsäkra sina medarbetare. Under året har MacMeckarnas kunskap lagts på nätet för att säljas som modulutbildningar i AcadeMedia Worlds regi. Marknaden för mediautbildningar i Europa är värd totalt 20 miljarder kronor och AcadeMedia World har som ambition att vara den ledande leverantören av webb-baserad utbildning på denna marknad. Masters of Media ger ett tvåårigt högskoleprogram i mediateknik. Masters of Media är en källa till kompetensförsörjning för hela AcadeMedia koncernen och har vuxit under år 2000. Organisation Antalet anställda per den 31/12 uppgick till 164 (160) varav Gravity 85 och New Media Learning 73 personer. AcadeMedia har, sedan den extra bolagsstämman i december, förstärkt sin styrelse med Rickard Björklund, Lars Strinnholm och Tomas Karlsson. Bengt Stillström (ordf.) och Ingemar Olsson sitter kvar sedan tidigare. Ledamoten Joakim Sundqvist har utträtt ur styrelsen. På bolagsstämman beslöts om riktad nyemission i dotterbolaget Rekall om 3 Mkr. Rekall komprimerar och lagerhåller strömmande video. Förvärvet av det danska bolaget Media Mind (Forlaget Aktuel Viden), vilket konsoliderades i kvartalsrapporten januari - september, annullerades i december i samförstånd med säljaren. Bolaget ingår därmed inte i redovisningen för helåret. Aviserade köpet av utbildningsföretaget IC University avbröts. Business Intelligence Group in Europe AB förvärvades i början på året och integrerades i Gravity. Bolagets två huvudägare, Gregorius Tsakiris och Anders Ahlquist, är i dag vd för Gravity respektive ansvarig för bolagen inom enheten New Media Learning dvs utbildningsbolagen MacMeckarna med Masters of Media samt AcadeMedia World. Bolaget har år 2000 fått en ny verkställande direktör, Peter Ollén, och en ny ekonomichef, Bertil Rosenlund, tillträder 8 februari 2001. Rapporteringstillfällen år 2001: 4 april 2001 Bolagsstämma 8 maj 2001 Kvartalsrapporten för jan-mars 2001 13 augusti 2001 Halvårsrapport perioden jan-juni 2001 5 november 2001 Kvartalsrapport perioden jan-sep 2001 5 februari 2002 Bokslutskommuniké för året 2001 Årsredovisningen hålls tillgänglig i AcadeMedia lokaler på Bryggargatan 12 i Stockholm fr o m den 16 mars. Telefon växel: 08-671 09 70. För mer information, kontakta Peter Ollén, VD, peter.ollen@academedia.se, tel 0704-28 03 00 eller Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se 0704 - 40 40 99 eller besök ww.academedia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/06/20040323BIT20780/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar