Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000 * Resultat efter skatt uppgick till 351 (60) Mkr, 62 (11) kr/aktie * Börsens högsta avkastning på eget kapital, 97% * Utdelningen föreslås bli 3:15 (0:35) kr per aktie * Stora investeringar i Haldex och Ångpanneföreningen * Vinsten kommer främst från avyttringen av innehavet i KM och minskning av andelen i Thalamus Networks Verksamheten Traction är ett venture-bolag som säljer en metod att utveckla och förädla företag. Metoden backas upp av hårt arbete och lite kapital. Det löpande arbetet med projektbolagen genererar snarast kostnader för Traction och skall ses som investeringar i projekten som kostnadsförs direkt över resultaträkningen. Kvittensen på värdet av dessa investeringar kommer vid avyttringar. Året som gick Traction kan blicka tillbaka på ett år som resultatmässigt överträffar allt tidigare i bolagets drygt 25-åriga historia. Resultatet är en konsekvens av ovanligt många avyttringar av aktier i projektportföljen till följd av marknadsläget. Under år 2000 har marknaden för att komma in i nya projekt varit usel, medan marknaden för att gå ur och för att finna nya finansiärer varit utmärkt, vilket påverkat vårt agerande. Under första halvåret frigjordes drygt 400 Mkr, främst från Thalamus och KM, att investera i nya projekt. Drygt 300 Mkr av dessa har investerats i Haldex och Ångpanneföreningen. Traction har för närvarande cirka 100 Mkr i ytterligare investeringsutrymme för nya projekt, detta i en marknad som vi upplever snabbt håller på att förbättras. Dessutom har vi engagerat några nya medarbetare så att vår kapacitet att ta hand om nya projekt förbättrats. Traction - ett kunskapsföretag Traction har en personalstyrka om 17 personer som arbetar med företagsutveckling. Vår avkastning är bara till en liten del kapitalavkastning på investeringar. Vi får bra avkastning därför att vi medverkar i utvecklingen av våra innehav och för att vi har en konsekvent metodik i vårt arbete. Det är denna tjänst vi säljer till entreprenörer som kräver en aktiv partner och till finansiärer som behöver hjälp att rekonstruera bolag som gått snett. Traction söker inte bra investeringar i största allmänhet, utan möjligheter till aktivt engagemang för att åstadkomma en radikal omvärdering av ett bolag. Tractions avkastningskrav Traction har som mål att nå en genomsnittlig årlig tillväxt på synligt eget kapital på minst 25%. Efter årets mycket goda tillväxt på 97% har bolaget nu en kapitalbas på 700 Mkr. Detta innebär att vår målsättning i nominella termer ökat till 175 Mkr ett normalår eller 30 kr per aktie, vilket låter mycket. Den genomsnittliga årliga avkastningen har dock för den senaste 10-årsperioden uppgått till 44%. På kort sikt är det dock svårt att hålla ett sådant genomsnitt omedelbart efter ett exempellöst bra år. Ekonomi Årets nettoresultat av koncernens verksamhet uppgick för året till knappt 352 (60) Mkr , eller 62 (11) kronor per aktie, vilket motsvarar en avkastning på 97% (20%) på det synliga egna kapitalet. Resultatet har till övervägande del genererats genom minskat innehav i Thalamus Network och AcadeMedia samt vid försäljningen av KM-innehavet. Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 28 (8) Mkr varav emissionsvinster svarade för 42 (8) Mkr. Allokerade SPP medel ingår i resultatet med 8,2 Mkr. Det egna kapitalet per aktie har från årsskiftet ökat från 64:-/aktie till 125:-/aktie eller 703 Mkr. Koncernens reserv i noterade innehav uppvisade per den 31 december 2000 ett negativt värde, -27 Mkr, motsvarande knappt - 5:-/aktie. Per den 6 februari 2001 uppgick reserven till 48 Mkr. Något substansvärde beräknas ej, eftersom vi inte marknadsvärderar våra onoterade innehav. Moderbolagets nettoresultat uppgick för året till 317 Mkr och det synliga egna kapitalet uppgick till 654 Mkr. Investeringar Under året har drygt 384 Mkr investerats i gamla och nya projekt, främst i Haldex, 233 Mkr, samt i Ångpanneföreningen där totalt 92 Mkr investerats. Därutöver investerades under året i KM, Biophausia, Bricad, och Mediakey, samt de nya projekten Arvako Företagspoolen AB, Fastforward AB, Lobbit AB, RealeX AB och Swedish Tool AB. Dessutom har nettoinvesteringar skett i övriga börsaktier med 21 Mkr Avyttringar har skett av projekt bolag motsvarande knappt 107 Mkr i bokförda värden vilket frigjort knappt 415 Mkr i kapital. Det är framförallt avyttringarna i Thalamus Networks, KM och AcadeMedia samt diverse andra börsaktier som genererat vinsten. Avyttringar har också skett av Mobilsystem, PC Card International och Executive Entertainment. Vidare har avyttring av Tractions aktier i Med Mera Distribution AB skett genom utbyte mot aktier i Gandalf (noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista). Verksamheterna i Tempelman och Fastforward har avvecklats. Tractions investering i Haldex Vi tycker att Haldex är ett mycket intressant exempel på marknadens felvärdering. Haldex innehåller ett spännande tillväxtbolag, Haldex Traction System, som lyckosamt lanserat ett fyrhjuls-driftsystem för personbilar. Hittills har projektet under några år belastat Haldex resultat med c:a 100 Mkr per år. Eftersom produkten uppenbarligen lyckats i marknaden, borde denna belastning vändas till ett större överskott inom två till tre år. När Haldex lyckas visa detta för marknaden borde aktievärderingen radikalt omprövas. Det kan göras på flera sätt, exempelvis genom en nyemission av en minoritet i dotterbolaget eller senast då resultatet demonstreras. Genom att bli Haldex största delägare räknar vi med att få ett visst gehör för våra ägarsynpynkter. Observera att vi uppfattar bolaget som mycket välskött! Lämpligen borde också utdelningen bytas ut mot ett inlösenprogram. Tractions investering i Ångpanneföreningen Enligt vår uppfattning är Ångpanneföreningen ett annat exempel på marknadens felvärdering. Man bortser från en stor överkapitalisering som finansierar ett fastighetsbestånd och fordringar på SPP. Eller så bortser marknaden från en mycket intressant konsultrörelse som, rätt skött, kan bli mycket lönsam och expansiv. Utdelningsförslag Styrelsen kommer att förslå att aktieutdelning sker med 3:15 (0:35) per aktie. Återköp av egna aktier I september har 24 350 B-aktier återköpts till kurs 129:- och i december har 30 000 B-aktier i Traction återköpts till kurs 111:-. Köpeskillingarna om totalt 6,5 Mkr har reducerat det fria egna kapitalet. Totalt antal utestående aktier uppgår därefter till 5 615 650. Årsredovisningen Årsredovisningen beräknas publiceras och distribueras vecka 12 och kommer att finnas tillgänglig på Tractions kontor på Tegnérgatan 15, Stockholm Ekonomisk Information 2001 Publiceringsdatum för ekonomisk information: Bolagsstämma 5 april klockan 15.30 1:a kvartalsrapporten 9 maj 2:a kvartalsrapporten 14 augusti 3:e kvartalsrapporten 8 november Bokslutskommuniké6 februari 2002 Stockholm den 7 februari 2001 Bengt Stillström, VD, tel. 08-506 289 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00420/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00420/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar