Bolagsstämma i AB Traction (publ)

Bolagsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl 15.00 i Spårvagnshallarna, sal Perrongen, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken måndagen den 31 mars 2003, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 4 april 2003 kl 16.00. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, på telefon 08-506 289 00, via fax 08-506 289 30 eller via email, post@traction.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 31 mars 2003. STÄMMOÄRENDEN 1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande. 2. Godkännande av dagordningen vid stämman. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VDs anförande. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Frågestund. 10. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets resultat, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer. 12. Val av styrelse och suppleanter. 13. Val av revisor och revisorssuppleant 14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission. 15. Bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. 16. Behandling av Aktiespararnas anmodan beträffande nominerings-, ersättnings- och revisionskommitté. 17. Övriga frågor. 18. Stämman avslutas. BESLUTSFÖRSLAG Utdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 1:50 kronor per aktie för verksamhetsåret. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 15 april 2003. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC med början tisdagen den 22 april 2003. Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 11) Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 160.000 kronor att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvode till revisorer skall utgå enligt fakturerad och godkänd kostnad. Val av styrelse (punkt 12) Aktieägare som representerar en majoritet av det totala röstetalet i bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Mats Olsson, Bengt Stillström, Petter Stillström och Bengt-Arne Vedin samt nyval av Lars Olof Larson. Avgående styrelseledamot är Sven-Christer Nilsson. Val av revisor och revisorssuppleant (punkt 13) Omval föreslås av auktoriserade revisorn Anders Roos som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Peter Gadsjö som revisorssuppleant. Bemyndigande, nyemission (punkt 14) Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 15) Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver. Övrigt Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14-15 ovan hålls tillgängligt hos bolaget, adress Tegnérgatan 15, 103 66 Stockholm, från och med fredagen den 21 mars 2003. Förslagen skickas till de aktieägare som hör av sig till bolaget och uppger sin adress. Stockholm i mars 2003 AB Traction (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20040324BIT21140/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar