Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Resultat efter skatt uppgick till 33 (361) Mkr, 6 (64) kr/aktie · Innehavet i Ångpanneföreningen sålt (reavinst 41 Mkr) · Traction garanterade nyemissioner i KnowIT och Softronic EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG · Traction storägare i Softronic med 20 % av kapitalet och 12 % av rösterna · Största ägare i KnowIT med 27 % av kapitalet och rösterna · Förvärv av FHP Elmotor AB med en omsättning om cirka 265 Mkr Verksamheten Efter ett första halvår med förhållandevis låg aktivitet har hösten präglats av desto högre aktivitet inom såväl Traction som i flera av våra intresseföretag. Sedan förra rapporten offentliggjordes har tre större affärer avslutats och möjligheter finns till ytterligare avslut. Om så blir fallet kommer vi att behöva komplettera organisationen med ytterligare Venture Managers som aktivt, med Tractions metodik givetvis, kan stödja och utveckla våra klientföretag. Rådande konjunkturläge skapar möjligheter att till rimliga prisnivåer finna nya projekt, baksidan är att vi parallellt har fått större osäkerhet i våra befintliga bolag. Dessa uppvisar med vissa undantag lägre utfakturering och därmed sämre resultat. Händelser efter rapportperiodens utgång Traction blev storägare i Softronic med 20 % av kapitalet och 12 % av rösterna genom köp av teckningsrätter samt tecknande av de aktier som ej tecknades i bolagets företrädesemission till följd av ovan nämnda garanti. Traction har förvärvat knappt 9,3 miljoner aktier à 2 kr för totalt drygt 18 Mkr. Softronic kommer inom kort att hålla en extra bolagsstämma för att välja in en representant från Traction. Traction blev största ägare i KnowIT med knappt 27 % av kapitalet och rösterna. Detta då bolaget påkallade Tractions utställda emissionsgaranti. Totalt tecknades knappt 2,7 miljoner aktier för 9 kr styck, totalt en investering om 24 Mkr. Traction förvärvade samtliga aktier i FHP Elmotor AB från Electrolux. FHP Elmotor i Ankarsrum, 25 km väster om Västervik, är en av de ledande producenterna av elmotorer i Europa. FHP Elmotor utvecklar, marknadsför och producerar universalmotorer och DC-motorer inom användningsområdena utomhusprodukter, hushållsmaskiner, ställdon och svetsutrustning. Företaget ansvarar också för utveckling och produktion av Electrolux Assistent. Bolagets omsättning uppgår till cirka 265 Mkr och antalet anställda till cirka 265. För Traction består affären av ett aktieköp samt ett köp av Electrolux fordringar på bolaget. Den totala likviden är inte offentlig men innebär initialt ett begränsat risktagande för Traction. Bolaget har för närvarande lönsamhetsproblem men genom intensifierade försäljningsaktiviteter och pågående kostnadsprogram är målsättningen att FHP Elmotor under nästa år skall uppvisa en positiv resultattrend. FHP Elmotor kommer att kräva mycket arbete av Traction. Ekonomi Utveckling tredje kvartalet Det tredje kvartalets redovisade nettoresultat efter skatt uppgick till knappt 17 (3) Mkr. Reavinstnettot 42 (3) Mkr, uppkom främst vid försäljningen av aktierna i Ångpanneföreningen. Upplösning av reservering för valutaterminsavtal i US dollar har under perioden skett med 3 Mkr varför reserveringen därefter uppgår till 8 Mkr. Nettoomsättningen har minskat för tryckutrustning, 63 (82) Mkr, beroende på få utleveranser under tredje kvartalet. Detsamma gäller elektronikkomponenter, 5 (14) Mkr, där främst Ericssons neddragningar fortsätter att tynga verksamheten. Under kvartalet erhölls ytterligare 2 Mkr i allokerade SPP-medel. Januari -september 2001 Koncernens nettoresultat efter skatt av verksamheten uppgick för årets första nio månader till knappt 33 (361) Mkr, eller 6 (64) kronor per aktie, vilket motsvarar en avkastning på 5 % (100 %) på det synliga egna kapitalet. Resultatnedgången jämfört med föregående år förklaras främst av ett lägre reavinstnetto, 58 (319) Mkr. Resultatandelar från intresseföretag uppgick till -7 (42) Mkr varav emissionsvinster svarade för 0 (44) Mkr. Övriga utdelningar har dock ökat och uppgick till 19 (2) Mkr. Tractions resultat varierar kraftigt mellan olika perioder beroende på att resultatet kommer först vid avyttringar av projekt. Någon successiv vinstavräkning utöver resultatredovisning enligt kapitalandelsmetoden förekommer ej. Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 30 september till 128:- /aktie, beroende på utdelning till aktieägarna och effekt av återköp av egna aktier har det egna kapitalet per aktie endast ökat med 3:-/aktie sedan årsskiftet. Koncernens reserv i noterade innehav uppgick per den 30 september 2001 till -64 Mkr, motsvarande -11:-/aktie. Per den 7 november 2001 uppgick reserven till -36 Mkr. Något substansvärde beräknas ej, eftersom vi inte marknadsvärderar våra onoterade innehav. Moderbolaget Moderbolagets nettoresultat uppgick för årets första nio månader 2001 till 33 (309) Mkr och består till helt övervägande del av reavinstnetto. Likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 68 (21) Mkr och det synliga egna kapitalet uppgick till 666 (650) Mkr. De externa skulderna uppgick till 8,2 (9,4) Mkr i form av ett vinstandelslån. Moderbolagets soliditet uppgick per den 30 september 2001 till 92 % (91 %). Investeringar Under årets första nio månader har 28 (263) Mkr investerats i gamla och nya projekt, främst genom aktieköp över börsen i Thalamus Networks och i AcadeMedia samt i riktade nyemissioner i Hagakure Network och i AcadeMedias dotterbolag Rekall. Mindre tilläggsförvärv har även skett i Easy T där Tractions ägande numera uppgår till 26 %. Avyttringar har skett av projektbolag vilket frigjort knappt 150 Mkr i kapital, främst genom avyttring av aktieinnehavet i Ångpanneföreingen, 135 Mkr, delavyttring av aktier i Duroc samt försäljningar av innehaven i Just Group Plc, Soneruds och Berg & Hav. Därutöver har nettoförsäljning skett av diverse börsaktier vilket frigjort knappt 53 Mkr. Traction har under första halvåret sålt 20 miljoner USD med leverans i april och november 2002. De utestående terminerna har marknadsvärderats den 30 september vilken föranlett en reservering i niomånadersbokslutet med 8 Mkr. Vid en dollarkurs strax under 10:30 kr är förlusten återhämtad och vid ännu lägre dollarkurs uppstår valutavinster för Traction. Likviditet Koncernens likviditet uppgick till 199 (106) Mkr. Därutöver fanns icke strategiska börsaktier om knappt 46 (110) Mkr. God likviditet finns också i flera av våra portföljbolag, exempelvis i Thalamus Networks, AcadeMedia och Duroc, vilka alla har kapacitet att göra väsentliga förvärv. Återköp av egna aktier I februari 2001 har 26.800 B-aktier återköpts till kurs 109:-. Köpeskillingen om 3,0 Mkr har reducerat det fria egna kapitalet. Totalt antal utestående aktier uppgår därefter till 5.588.850 aktier. Tractions ägaransvar Tractions intressebolag AcadeMedia gjorde en mindre investering i kollegan M2S. Avsikten var att medverka till en sanering och nyemission i bolaget för att sedan eventuellt gå samman. Det visade sig att förutsättningarna brast och M2S gick i konkurs. Konkursen var onödig. En bidragande orsak var att en del inblandade parter inte förstod eller ville tro att vi tillämpar nedanstående enkla regler. När Traction eller våra intresseföretag engagerar sig i ett annat företag innebär det givetvis att vi avser att verka även för detta företags bästa. Det innebär dock inte att vi på något sätt åtar oss att tillföra mer kapital eller andra resurser än de vi överenskommit om att göra. Tyvärr händer det då och då att vissa tror att vi ställt ut en öppen plånbok på bordet och att vi villigt låter andra förse sig, detta t.o.m. trots att vi erhållit uppgifter som visat sig vara felaktiga. Vår tålighet att bli utnyttjade är mycket låg och vi anser det hedervärt att vara försiktiga med pengar och i synnerhet när vi ansvarar för andras pengar. Detta bör våra aktieägare och andra alltid kunna lita på. Ekonomisk Information 2001/2002 Publiceringsdatum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 2001 6 februari 2002 Bolagsstämma för 2001 10 april 2002 1:a kvartalsrapporten för 2002 13 maj 2002 2:a kvartalsrapporten för 2002 12 augusti 2002 3:e kvartalsrapporten för 2002 8 november 2002 Bokslutskommuniké för 2002 11 februari 2003 Stockholm den 8 november 2001 Petter Stillström, VD, tel. 08-506 289 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00610/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00610/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar