Haldex - 9 månader 2000

Report this content

Haldex - 9 månader 2000 Viktigare affärshändelser En ny 1-miljardorder pål AWD-system (All Wheel Drive) erhölls från en europeisk biltillverkare med leveransstart 2001/02. Ett Nomination Letter erhölls från en europeiskl biltillverkare avseende AWD-system med ordervärde 600-800 MSEK och leveransstart 2002/03. Vid Paris Motor Show visades Haldex AWD-system i 13 olikal fordon. Vid IAA-mässan i Frankfurt visade kunderna stort intresse förl Haldex utställning av det nya sortimentet skivbromsar, liksom de nya ECAM (Electronically Controlled Air Management) och EBS (Electronic Brake System) systemen. Serieleveranser av skivbromsar påbörjades till de ledandel europeiska släpvagnsaxeltillverkarna SAF i Tyskland och SMB i Frankrike. - CAM, ett nyutvecklat system för hantering av tryckluft i bromssystem, lanserades på MAN:s nya lastbilsgeneration. En ny trådprodukt förl ventilfjädrar i motorer med väsentligt förbättrade egenskaper har utvecklats. Beslut fattat att bygga ut kapaciteten i den relativt nyal fabriken för ventilfjädertrådsprodukter i USA. Första order erhållen på ettl nyutvecklat, tyst elhydrauliskt system för bakgavellyftar på lastbilar. - Allians med brasilianska bromskomponentföretaget Ader Ltd. ger Haldex breddat program och tillverkningsbas i Brasilien. En första satsning på mobiltl Internet i fordon genom delägarskap i Drive-IT Systems AB, med system för bl.a. Fleet Management och Carsharing Fordonsmarknaden Under periodens senare del försvagades, som förväntat, fordonsmarknaden inom vissa segment och regioner, särskilt tyngre fordon i Nordamerika. >B>Tunga fordon I Nordamerika minskade orderingången till fordonstillverkarna under perioden. Eftersom betydande lager av både nya och begagnade fordon byggts upp, sker nu en kraftig ned-dragning av nytillverkningen. För 9-månadersperioden minskade nytillverkningen av tunga dragfordon i Nordamerika med 13% och den övervägande delen av minskningen skedde under tredje kvartalet. Under det fjärde kvartalet kommer ytterligare neddragning av produktionstakten att äga rum och för helåret bedöms nedgången till över 20%. Den nordamerikanska produktionen av släpvagnar till tunga dragfordon var under perioden drygt 3% lägre än fjolåret och förväntas på helårsbasis ligga 6% under föregående år. Eftermarknaden i Nordamerika har under de senaste åren utvisat en något minskande trend till följd av föryngringen i lastbilsflottan samt längre livslängd på ingående komponenter. I Nordamerika är Haldex försäljning till släpvagnssegmentet och till eftermarknaden för tunga fordon relativt stor. Koncernens samlade exponering mot nyproduktion av tunga dragfordon i Nordamerika är ca 15%. I Europa utvecklades marknaden för tunga fordon positivt under perioden. Antalet sålda fordon ökade med 6%, medan produktionen ökade med 12% jämfört med motsvarande period föregående år. Prognoserna för helåret pekar dock mot en något lägre ökningstakt i produktionen. I Sydamerika och Asien ökade produktionen av tunga fordon kraftigt (55% respektive 35%), men från en låg nivå. Fortsatt tillväxt förväntas även för resten av året. Sammantagen bedömning för helåret 2000 pekar mot en ökning av världens totala produktion av tunga dragfordon på 1%. Haldex fakturering av produkter till tunga fordon uppgick under perioden till 3.062 MSEK (2.981), en ökning med 3%. Efter justering för avyttrade enheter var ökningen 5%. Lätta fordon Inom segmentet lätta fordon (personbilar, vans och lätta lastbilar) skedde en ökning av antalet tillverkade enheter i alla regioner. I Nordamerika ökade försäljningen av lätta fordon med 4% och produktionen med 3%,vilket också förväntas bli helårstakten. I Europa låg periodens försäljning av bilar strax under fjolårets nivå. Särskilt den tyska marknaden var svag. Tack vare en stigande export ökade dock produktionen i Europa med knappt 3%, men bedöms för helåret ligga ca 1% över fjolåret. På marknaderna i Sydamerika & Asien skedde en återhämtning under perioden och produktionen av lätta fordon i dessa regioner bedöms för helåret öka med ca 10%. Sammantaget bedöms världsproduktionen av lätta fordon öka för helåret med ca 4% jämfört med föregående år. Haldex fakturering avseende produkter till lätta fordon uppgick till 782 MSEK (626), en ökning med 25%. Härav ökade AWD-system med 85% och trådprodukter till motorer med 10%. Industriella fordon Marknaden för gaffeltruckar visade en positiv utveckling i Nordamerika & Europa. På båda marknaderna ökade antalet sålda och tillverkade enheter i storleksordningen 10%. Marknaden för lätta entreprenadmaskiner ökade med ca 15% i både Nordamerika, Europa & Asien/Sydamerika. För tunga maskiner minskade emellertid marknaden i Nordamerika med ca 15%, medan den europeiska marknaden ökade med ca 8%. Haldex fakturering av produkter till industriella fordon uppgick till 846 MSEK (782), en ökning med 8%. För fullständig ekonomisk rapport se: www.haldex.com Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké januari-december 20 februari 2001 Stockholm 2000-10-25 Claes Warnander Verkst. direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/25/20040323BIT20650/wkr0006.pdf

Dokument & länkar