Kommuniké från AB Tractions ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från AB Tractions ordinarie bolagsstämma På AB Tractions ordinarie bolagsstämma igår den 10 april 2003 beslutades bl a följande: -Utdelning till aktieägarna lämnas med 1:50 kronor per aktie, totalt 8,3 mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag blir den 15 april 2003 och utdelningen beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 22 april 2003. -Omval av styrelseledamöterna Mats Olsson, Bengt Stillström, Petter Stillström och Bengt-Arne Vedin. Nyval av Lars Olof Larson. -Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 1.000.000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom tillskjutande av apportegendom. -Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma besluta om återköp av egna aktier motsvarande maximalt 10% av totalt utestående aktier. Återköpen får ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat innefattar även möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till marknadspris. - Beslutades att inte tillsätta någon nominerings-, ersättnings-, eller revisionskommitté. Förslag på styrelseledamöter kan lämnas till bolagets huvudägare. På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till bolagsstämman valdes Bengt Stillström till styrelseordförande. -Styrelsen gav också VD i uppdrag att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår. Stockholm den 11 april 2003 AB TRACTION Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20040324BIT21190/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar