Viktiga steg tagna för Förbifart Stockholm

Igår, den 10 juni, antog kommunfullmäktige i Stockholms Stad de detaljplaner som är kopplade till Förbifart Stockholm. Samtidigt antogs genomförandeavtalet för projektet med Trafikverket. Därmed är ytterligare viktiga formella steg tagna för projektet. Idag väntas fullmäktige i Huddinge behandla motsvarande beslut, dvs detaljplaner och genomförandeavtal för projektet i Huddinge kommun.

Arbetet med Förbifart Stockholm pågår sedan 2006. För närvarande pågår projekteringen intensivt, ledningar flyttas och undersökningar av mark- och vattenförhållanden görs i fält. Projektet sysselsätter i dagsläget cirka 600 personer och de dagliga investeringarna uppgår till omkring fyra miljoner kronor.

Till hösten planeras upphandlingar för tillfartstunnlar och de tre tillfälliga hamnanläggningarna på Lovön respektive i Sätra. Likaså planeras en inledande kvalificering av leverantörer till huvudentreprenaderna.

I höst förbereds de kommande byggarbetsplatserna genom att bland annat dra fram vatten, el och väg. Under våren 2014 beräknas arbetstunnlar kunna börja byggas och tillfälliga hamnanläggningar tillverkas. Huvudentreprenaderna beräknas kunna starta sommaren 2014.

Närmast väntas arbetsplanen fastställas av enheten för planprövning i Trafikverket. När den är fastställd och har vunnit laga kraft kommer huvudförhandlingar i mark- och miljödomstolen att hållas.

Arbetsplanen tillsammans med regeringens tillåtlighet är två mycket viktiga dokument för projektet. När arbetsplanen är fastställd har Trafikverket rätt att ta den mark i anspråk som behövs för att bygga Förbifart Stockholm. Alla formella tillstånd finns då. Miljödomarna slår fast villkor för hur Trafikverket får arbeta i grundvattnet respektive bygga och driva de tillfälliga hamnarna.
  

Projektet Förbifart Stockholm syftar till att

- knyta samman norra och södra Stockholmsregionen,

- minska sårbarheten i trafiksystemet

- förenkla vardagen för människor som bor och verkar i denna växande region
  

Läs mer: trafikverket.se/forbifartstockholm
  

För ytterligare frågor, kontakta:
Johan Brantmark, projektchef, Trafikverket, 010-123 91 04
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Dokument & länkar