Train Alliance Sweden AB, referat från ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2018

Den 20 juni 2018 hölls ordinarie bolagsstämma på Hotell Stinsen i Hallsberg.

På stämman deltog 16 personer och 32,37% av kapitalet och 49,51% av röstetalet var representerade. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sven Jemsten, Freddie Lienau, Conny Bjarnram och Staffan Brandt omvaldes för styrelseuppdrag. Styrelsen fick genom nyval 2 nya ledamöter , Patrik Lingårdh och Otto Persson. Styrelsens arvoderas med högst 1 basbelopp för nästkommande mandatperiod.

På sittande mandat valdes Stein Karlsen till revisor.

Stämman beslutade om fastställande av framlagd årsredovisning och beslutade också om aktieutdelning med 25 öre per aktie och total utdelning om 5 572 141,50 kr.

Justerat protokoll från ordinarie bolagsstämma i sin helhet finns bilagt detta meddelande.

För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, 0733-73 44 74.

Om oss

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar. Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning.

Prenumerera

Dokument & länkar