Delårsrapport Q2 2016 – 1 januari-30 juni

6 MÅNADER, januari-juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 20,9 (18,7) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,9 (0,4) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 1,0 (0,4) Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 52,4 Mkr; 1,01 kronor per aktie.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,66 kr.
 • Soliditeten uppgick till 47,0%.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 10,7 Mkr.

3 MÅNADER, april-juni

 • Koncernens omsättning uppgick till 11,3 (9,8) Mkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,9 (0,2) Mkr.
 • Nettoresultatet blev 0,7 (0,2) Mkr.

SUBSTANSVÄRDET UPPGICK till 1,01 KR/AKTIE

 • Substansvärdet uppgick till 1,01 kr/aktie på balansdagen och ökade med 2% under kvartalet samt med 6% för halvåret.
 • Investeringar uppgick till 0,05 Mkr. Ett mindre innehav i ett noterat företag avyttrades under kvartalet. Efter denna försäljning består Koncernens värdepappersportfölj i sin helhet av onoterade aktietillgångar.
 • Värdeförändringar, netto, påverkade portföljvärdet -0,03Mkr.
 • Per balansdagen uppgick antalet utestående aktier till 52 042 199 st. Historiska siffor för substansvärdet per aktie har justeras med en korrigeringsfaktor för jämförbarhetens skull.
 • På årsstämma i juni 2016 valdes två ny ledamöter till styrelsen; Guntis Brands samt Henrik Halvarson. Ordföranden Tommy Trollborg lämnade styrelsen och till ny ordförande valdes Jakob Johansson.
 • Aktieägarna i intresseföretaget Biosensor Applications Sweden AB beslutade under kvartalet att ändra företagets firma till Iterata AB och verksamheten breddades samtidigt.
 • Dotterföretaget Aqurat Fondkommission AB rekryterade under kvartalet Carl Norén som ny VD med tillträde i slutet av september 2016.

Portföljbolagen

Transferator är Moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB. Jämte dotterbolagen har Transferator en värdepappersportfölj bestående av ägarandelar i företag och övriga värdepapper.

DOTTERBOLAG

Transferator Industri AB, 100% ägande
Bolaget etablerades under december 2014 såsom ett led i strategin att bygga upp en portfölj med investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden. Transferator Industri AB förvärvade ABG-koncernen.

Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen och den operativa verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar uthyrning av cisterner, försäljning av cisterner och tankar med tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse avseende anpassningar och rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs från egna kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde Moraberg samt via ett distriktskontor i Helsingborg. Koncernen har 11 anställda.

Försäljningen sker uteslutande i Sverige och cisternerna köps in från olika leverantörer alternativt från eget lager avseende rekonditionerade tidigare uthyrda cisterner. Bolaget är dominerande i sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll och service av de f.n. ca 4 000 cisterner som är under förvaltning.

Aqurat Fondkommission AB, 77,9% ägande
Aqurat Fondkommissions affärsidé är att erbjuda små och medelstora bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear kan Aqurat erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Transferator investerade första gången i Aqurat Fondkommission i augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande kontinuerligt. VD i Aqurat Fondkommission är Carl Norén och företaget har fyra anställda.

INTRESSEBOLAG

Biosensor Applications AB, 31% ägande
Biosensor Applications med dotterbolag, är ett svenskt onoterat företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård. Försäljning sker i huvudsak via återförsäljare och distributörer.

ANDRA VÄRDEPAPPER – VENTURE CAPITAL INNEHAV

A-krdo International AB, 15,1% ägande
A-krdo International AB äger Akredo-plattformen som möjliggör för privatpersoner att med endast en låneansökan erhålla låneerbjudanden från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett initialt steg, privatlån mellan 5.000 och 300.000 kronor. Akredo lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag på den Polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med flertalet långivare att delta och ge kunder låneerbjudanden genom plattformen.

ELKAB Studios AB, 10,0% ägande
ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång erfarenhet inom spel- industrin. Bolaget har som affärsidé att utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att fokusera på Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den européiska marknaden. ELK Studios ligger bakom ett par starka titlar så som Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab. Bolaget har 15 anställda med kontor i Stockholm.

Gumbler Ltd, 7,9% ägande
Gumbler är ett svensk-maltesiskt spelföretag som utvecklat och lanserat en av de första app-baserade plattformarna i världen där spelare kan utmana varandra om riktiga pengar i populära mobilspel s.k. skill-games betting. App-spelsutvecklare som vill använda Gumblers lösning behöver endast lägga in en ”Spela om pengar” -knapp i sina spel varvid befintliga kunder ges möjligheten att spela om riktiga pengar via Gumbler-appen. I plattformen finns bla. det välkända motorcross-spelet MadSkillsMX2. Gumblers avsikt är att integrera fler spel. VD och grundare är entreprenören Patrik Nybladh.

Risker
Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se.

Redovisningsprinciper
Transferator-koncernen redovisar i enlighet K3.

Dotter- och Intresseföretagsredovisning m.m.
Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler.

Bolaget har två dotterföretag Aqurat Fondkommission AB och Transferator Industri AB (ägare av ABG-
koncernen) vilka konsolideras. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men
där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt
har ett betydande inflytande. Bolaget konsoliderar Iterata såsom intresse-bolag i enlighet med kapital-andelsmetoden.

Skattesituation m.m.
Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisnings- mässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget.
En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.

Revisorns granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport, januari-september 2016, 9 månader, publiceras den 30 november 2016.
Bokslutskommuniké 2016, januari-december 2016, 12 månader, publiceras den 28 februari 2017.

Transferator AB (publ)

Stockholm den 31 augusti 2016.

På styrelsens uppdrag

Fredrik Vojbacke
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
VD Fredrik Vojbacke, 0708-990463
E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Webb: www.transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar