Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden

2018.01.01 - 2018.12.31 

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2018

 ●  Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,7)

 ●  Totala intäkter uppgick till 3,9​ MSEK (1,5)

 ●  Rörelseresultatet uppgick till -0,3​ MSEK (-1,3)

 ●  Periodens resultat uppgick till -0,4 MSEK (-1,4)

 ●  Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,12)

 Siffror inom parentes avser kvartal 4 2017.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 201

 ●  Nettoomsättningen uppgick till​ 2,3 MSEK (2,3)

 ●  Totala intäkter uppgick till 7,7 MSEK (4,9)

 ●  Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-3,6)

 ●  Periodens resultat uppgick till​ -6,8​ MSEK (-3,6)

 ●  Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,32)

 Siffror inom parentes avser januari - december 2017. 

ANTAL AKTIER 

 Bolaget har per 2018-12-31, 28 732 669 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2018. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2019       2019-04-26

Halvårsrapport 2019          2019-08-30

Delårsrapport tre 2019       2019-10-31

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman planeras till den 10 maj 2019 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och NGM Nordic MTF’s hemsidor från den 17 april 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.12.31)

 ●  I februari 2018 utsåg styrelsen Johan Eriksson till ny VD för Transiro Int. AB

 ●  Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader

 ●  Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang

 ●  Transiro skapade ett nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet

 ●  Transiro fick första ordern från filippinska marknaden. Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor

 ●  Transiro förvärvade Sindas AB och blev ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar och en betydande leverantör av affärssystem till fackhandel inom hobby- bygg-, järn- och färghandel

 ●  Transiro beslutade om att genomföra en företrädesemission

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019

VD HAR ORDET

Dagarna innan jul kunde vi gå ut med att Transiro förvärvar Sindas Informationssystem AB i Malmö och samtidigt informera om att styrelsen beslutat om en företrädesemission för att finansiera förvärvet. Sindas har varit verksamma i över 30 år och utvecklat flertalet lönsamma produkter. Idag är Sindas ledande i Sverige på produkter för IT-ledningssystem för bussbolag samt en av fem aktörer i Sverige som levererar ett komplett affärssystem till fackhandeln för färg, bygg, järn och hobby.

Med förvärvet transformerar vi Transiro från att endast omsätta konsulttimmar under 2018 till ett bolag med över 300 B2B-kunder och färdiga produkter. Genom våra ingångna avtal har vi redan säkrat intäkter omkring 7 miljoner kronor för SaaS och supportavtal under 2019. Detta ger oss stabilitet och grund för vår verksamhet.

Under 2018 har vi tagit stora kostnader för att ställa om bolaget och utveckla våra produkter och marknader. Den stora satsningen i Asien för Manilas Interna​ tione​lla flygplats (MIAA) och bussterminalprojektet i Jakarta ser vi kommer bära frukt under 2019 och möjliggöra ytterligare affärer.

Klartext bussbokningssystem som är det överlägset största IT-systemet i Sverige avseende operativ bussplanering har omkring 120 bussbolag som kunder av drygt 600 verksamma bussbolag i Sverige. Detta system är huvudanledningen till förvärvet och det område vi såg direkta synergier i. Det gav oss möjligheten att snabbt köpa oss till den marknadsledande positionen och att kunna bygga en produktplattform som kan attrahera både små och stora bussbolag. Vi har redan Sveriges största privatägda bussbolag, Bergkvarabuss, som kund med över 1 000 fordon i hela Sverige, Köpenhamn och Hamburg. Totalt rullar över 3 500 bussar i Sverige med vårt IT-system.

Affärssystemet Kassanova är speciellt utvecklat för företag med ett stort antal artiklar till försäljning. Sveriges största bygg- och järnhandelskedja, Bolist, använder idag Kassanova i 51 av sina 180 butiker och systemet förordas från centralt håll inom kedjan. Att expandera till fler butiker är ett pågående arbete som vi ser en stor potential i. En annan välkänd kund är Nordsjö Idé & Design, som även de rekommenderar Kassanova från centralt håll och som i dagsläget använder Kassanova i 75 av deras omkring 120 st butiker. Min plan är att utöka teamet inom försäljning då det finns en jättepotential att nå ut till samtliga butiker med vårt affärssystem. Idag används Kassanova av 170 st butiker av o​mkring​ 1 600 inom fackhandeln för färg, bygg, järn och hobby i Sverige. Tillsammans med styrelsen kommer jag även att sätta en expansionsplan för våra Nordiska grannländer.

Jag är också mycket glad att Sindas VD, Fredrik Schön, tidigt i processen ställde sig positiv till affären och såg stor potential att med hjälp av Transiros bas kunna accelerera försäljningen, inte bara i Sverige utan även till våra nordiska grannar och till Sydostasien där Transiro är verksamma. Affären med Sindas är precis genomförd och vår strategi för de närmaste tre månaderna blir att få ihop organisationerna, kommunicera en gemensam roadmap för produkterna och lägga stort fokus på att öka försäljningen med målet att förbättra lönsamheten och nå positivt kassaflöde under 2019.

Vårt projekt för Manilas Internationella flygplats (MIAA) är nu inne i installationsfas och planeras att gå live under februari.

I Jakarta har vår kund Pulo Gebang beställt vår IT-lösning ytterligare ett år och vårt team i Jakarta bearbetar nu alla bussbolag på marknaden som trafikerar Pulo Gebang för att sälja in mjukvarukopplingen till terminalens trafikledning, vilket omfattar omkring 5 000 st bussar.

Som jag skrivit i tidigare brev så är potentialen stor, och i och med förvärvet av Sindas har vi tagit ett jättekliv i vår förändring av bolaget. Vi har skapat förutsättningar för stark organisk tillväxt, förbättrad lönsamhet och positivt kassaflöde under 2019.

Då Sindas förvärvades 20 december 2018 tas Sindas resultat inte med i denna bokslutskommuniké, utan fullt ut från första januari 2019. Däremot är siffrorna i balansräkningen konsoliderade per 2018-12-31.

Johan Eriksson
Verkställande Direktör Transiro Int AB 

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar