Kommuniké från bolagsstämma i Transiro Int. AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Int. AB hölls i bolagets lokaler i dag den 16 juni 2021. Totalt var 51 296 655 röster av 420 395 684 (12,20 %) närvarande.

 

Kommuniké från bolagsstämma


Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:
 

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2020.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn, Anna Lassi och Robert Jensen.
  • Ernst & Young AB valdes som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per styrelseledamot. 
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Dessutom beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, innebärande ändring av antal aktier, aktiekapitalets storlek samt byta företagsnamn från Transiro International AB till Transiro Holding AB.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med.

Stämman beslutade också att emittera högst 40 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 40 000 000 nya aktier såsom ett incitamentsprogram till anställda och andra nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,12 kr per tecknad aktie.

Slutligen beslutade stämman i enlighet med större aktieägares förslag att emittera  högst 40 000 000 teckningsoptioner till styrelsen med samma villkor som i föregående stycke. 

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm den 16:e juni  2021 


 


 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Transiro har 20 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansierade samtal, sms och surf. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Prenumerera

Dokument & länkar