EU:s gemensamma plan för artificiell intelligens kan gynna transportnäringen

I veckan fattade EU:s ministerråd beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens (AI). Bland annat understryks behovet av att utveckla yrkesutbildningar inom området och en bred strategi för fortbildning inom AI efterlyses. Transportföretagen har i sin rapport ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras” tagit upp dessa punkter som vitala för att lösa transportnäringens rekryteringsbehov.

Transportsektorn befinner sig i ett stort teknikskifte och den ökade digitaliseringen tar inneburit förändringar som självkörande fordon och en alltmer digitaliserad verkstad, vilket i hög grad påverkar och förändrar behovet av personal inom transportnäringen. Transportföretagen har producerat en rapport med en djupdykning i frågan med förslag på åtgärder. EU:s ministerråds beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens (AI) tar upp delar av de åtgärder som Transportföretagen belyser.

— Det är glädjande att EU:s ministerråds gemensamma plan för AI belyser stora delar av åtgärder som vi föreslår, som efterlysning av en bredare strategi för fortbildning på den nuvarande arbetsmarknaden och utveckla yrkesutbildningarna inom området. Utbildningssystemet är trögrörligt idag och det är av oerhörd vikt att utbildningarna anpassas på ett snabbare och mer flexibelt sätt i takt med den snabba teknikutvecklingen för att inte tappa mark, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagens rapport visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår.

– Idag finns ett stort behov av personal inom transportnäringen och i samband med en ökad digitalisering uppstod frågan om de kommer att behövas i framtiden, därav framtagandet av vår rapport. Att säkerställa personal inom transportnäringen är en av våra viktigaste frågor och då behövs en konkret uppfattning om vart vi är på väg och hur vi ska arbeta framöver. Att EU:s ministerråd belyser delar av våra förslag på åtgärder visar att vi är på rätt väg. Det behövs ett krafttag där branschen, beslutsfattare och utbildningssystemet tillsammans arbetar för att lösa framtidens transporter och utmaningar, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

  • Den 18 februari fattade EU:s ministerråd beslut om en gemensam plan för artificiell intelligens (AI) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6177-2019-INIT/sv/pdf
  • Beslutet belyser åtgärder som Transportföretagen föreslår i rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”, som erbjuder ett djupare beslutsunderlag för planeringen av framtidens utbildning och kompetensförsörjning inom transportnäringen. 
  • Rapporten visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår.
  • För att klara av omställningen föreslås följande åtgärder:
  1. Sverige bör ha höga ambitioner för kompetensförsörjningen till transportsektorn.
  2. Antalet utbildningsplatser vid fordonstekniska och transporttekniska utbildningar bör inte minskas.
  3. Myndigheter som ansvarar för de fordons- respektive transporttekniska utbildningarna behöver, i samarbete med transportsektorn, omgående se över utbildningarnas innehåll och framöver tillämpa ett snabbare och mer flexibelt förhållningssätt när det gäller behovet av att löpande se över läroplaner.
  4. Kvaliteten på utbildningarna behöver säkras. Operativa resurser behöver därför inrättas på regional nivå med målet att samverkan mellan skola och näringsliv ska komma till stånd, utvecklas och vara långsiktigt.
  5. Skolinspektionen behöver i större utsträckning kontrollera den faktiska kvaliteten i utbildningen.
  6. Regeringen behöver ha arbetsmarknaden inom transportsektorn under uppsikt och vara redo med lämpliga insatser kring fortbildning och omställning om de mest dramatiska scenarierna kring automationens påverkan på jobben skulle bli verklighet.

 

För mer information, kontakta: Shashika Sellgren på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med cirka 217 000 anställda.