Transportindikatorn signalerar avmattning i svensk ekonomi

Transportföretagens Transportindikator signalerar avmattning i ekonomin. Indexet sjönk i januari till under 50 som är gränsen mellan hög- respektive lågkonjunktur.

Indexet har sjunkit sedan i november men först i januari har det gått ner under 50. Transportindikatorn är utformad med Inköpschefsindex som förebild, med skillnaden att det är personer i ledande befattning inom godstransporter och logistik som är uppgiftslämnare. Indikatorn baseras på uppgifter om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Indexet var i januari 46,8 efter att i december har varit 50,0 och i november 64,4.

”Eftersom transportnäringen är starkt kopplad till konjunkturläget är Transportindikatorn en värdefull mätare på det ekonomiska läget i stort (BNP:s utveckling). Uppgiftsinsamlingen från branschen har pågått månatligen sedan ett halvår tillbaka och utgör grunden för den första Transportindikatorn som hädanefter kommer att ges ut varje månad”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

”Indexets avmattning sedan i november är en varningssignal för att godsvolymerna har en svag utveckling, vilket i sin tur indikerar en avmattning i BNP. Detta är i linje med flera konjunkturbedömningar som presenterats efter årsskiftet”, säger Ulf Perbo.  

Byggbranschen är en av transportbranschens viktigaste kunder och den nedgång i bostadsbyggandet som nu sker är förmodligen en av orsakerna till avmattningen.

Ladda ner Transportindikatorn här 

Fakta:

Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur. Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen. Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018. Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 ebba.fredin@transportforetagen.se eller Ulf Perbo, näringspolitisk chef 08-7627127

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar